Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (61)
Пов'язані особи Перевірки (4) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

#20602681

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно страхова компанiя"
ЄДРПОУ 20602681
Адреса 04080, м. Київ, вулиця Кирилiвська 40
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №475678
Дата державної реєстрації 22.06.1993
Середня кількість працівників 655
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння по м. Києву та Київськiй обл. АТ "Ощадбанк"
МФО: 322669
Номер рахунку: 26506300221183
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Головне управлiння по м. Києву та Київськiй обл. АТ "Ощадбанк"
МФО: 322669
Номер рахунку: 26506300221183
Контакти
+38 (044) 463-64-21

Опис діяльності

Організаційна структура

Оновлення структури та керiвного складу компанiї. Проведенi стратегiчнi сесiї та визначенi стратегiчнi напрямки роботи компанiї, серед яких: покращення якостi обслуговування клiєнтiв, запровадження нових страхових продуктiв для кращого задоволення їх потреб, розвиток добровiльного медичного страхування та страхування агроризикiв. Почали роботу Консультацiйнi Ради iз розвитку страхування, врегулювання, медичного страхування, iнформацiйних технологiй та регiонального розвитку. Проведено 55 засiдань, розглянуто та прийнято рiшення щодо 160 питань. Створення iнституту заступникiв керiвникiв регiональних пiдроздiлiв iз розвитку продаж. На цi посади призначенi iнiцiативнi, професiйно пiдготовленi фахiвцi, якi подiляють цiнностi компанiї та здатнi бути "агентами змiн" у регiонах. Започаткована система навчання працiвникiв головного офiсу i регiональних структурних пiдроздiлiв, у тому числi вебiнари. Проведено бiльше 25 тренiнгiв в регiонах, близько 10 в Головному офiсi. Вперше запрацювала система електронних продажiв страхових полiсiв. За 2018 рiк ПрАТ "УПСК" реалiзувала 882 електронних полiсiв на загальну суму 365,5 тис. грн. Для кращого обслуговування наших клiєнтiв в листопадi 2018 року створено власний контакт-центр ПрАТ "УПСК", впроваджено IP-телефонiю. За 1,5 мiсяця контакт-центром було прийнято 5769 дзвiнкiв, що надiйшли на Гарячу Лiнiю. Проведено тендери та розширено кiлькiсть i якiсть технiчного асистансу. У сферi медичного асистансу ми спiвпрацюємо iз "Смарт Асистанс" та "Ел.Ай.Сi", за кордоном наших клiєнтiв супроводжує "Балт Асистанс", автострахування має пiдтримку компанiї "УкрАвтоЕкспертиза". В 2018р. був оновлений керiвний склад Товариства. В Нагядовiй ради акцiонер ПрАТ "КДЕМЗ" змiнював свого представника: Межуєва Олена Вiталiївна (21.04.2016 як представник акцiонера ПрАТ "КДЕМЗ" до 14.05.2018р.); Пшеченко Олена Григорiвна (як представник акцiонера ПрАТ "КДЕМЗ" з 15.05.2018 р. до 30.09.2018р.); Ставицький Iгор Євгенович (як представник акцiонера ПрАТ "КДЕМЗ" з01.10.2018 р.). Також змiнився склад Правлiння: Т.в.о. Голови Правлiння Нестеров Iгор Леонiдович (був обраний та перебував на посадi з 26.04.2018р. по 09.11.2018 р.) Голова Правлiння Нестеров Iгор Леонiдович (обраний на посаду 12.11.2018 строком на 5 рокiв) Член Правлiння Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна(обрана на посаду12.11.2018 строком на 5 рокiв) Голова Правлiння Ляховська Ольга Миколаївна (перебувала на посадi з 16.06.2017р. Рiшенням Наглядової ради повноваження вiдкликанi 26.04.2018 р. Припинення повноважень 09.11.2018 р.) Член Правлiння Стрiлко Олександр Володимирович (перебував на посадi з 20.04.2017р. Рiшенням Наглядової ради повноваження вiдкликанi 29.05.2018 р. Припинення повноважень 09.11.2018 р) Член Правлiння Цимбалюк Вiталiй Михайлович (перебував на посадi з 16.06.2017р. Рiшенням Наглядової ради повноваження вiдкликанi 30.05.2018 р. Припинення повноважень 09.11.2018 р.) В сферi розвитку агентської мережi: Для подальшого прискорення зростання та посилення позицiй на страховому ринку України активно розвиває мережу регiональних представництв та залучає до спiвпрацi нових фахiвцiв, як на керiвнi посади регiональних пiдроздiлiв. так i спецiалiстiв з рiзних напрямкiв. На сьогоднiшнiй день в компанiї активно працюють 61 представництво та 639 страхових агентiв. В 2018 роцi було залучено 26 нових пiдроздiлiв у рiзних регiонах нашої країни, а саме: в мiстах Кривий Рiг, Одесi, Кременчук, Чернiвцi, Бiлiй Церквi, Фастовi, Красноградi, Дергачi, Чорноморську, Бiлгород-Днiстровську, Iзмаїлi, Коломиї, Кiцманi, Очаковi, Новiй Каховцi та iнших обласних центрах. Також було залучено нових квалiфiкованих фахiвцi на керiвнi посади в м. Житомирi, Хмельницькi, Кропивницькому. В сферi розвитку страхування, перестрахування та андерайтингу: Розроблено 6 нових продуктiв: Програма страхування цивiльної вiдповiдальностi перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливої шкоди, "Захисне коло школяра"; "Захист водiя"; "КАСКО прямий тариф", "Страхування посiвiв", страхування врожаю сiльгоспвиробникiв, що включає захист вiд рейдерiв , медичне страхування фермерiв та власникiв земельних дiлянок. Укладено на аналогiчних до 2017 року умовах облiгаторнi договори: щодо захисту майнового портфелю з Gen Re (Нiмеччина) та Polish Re (Польща) та автотранспортного портфелю з AZ RE. Завдяки укладеним договорам перестрахування Компанiя наростила страховi премiї за цими портфелями бiльше, нiж на 25%. Укладено новий договiр пропорцiйного облiгаторного перестрахування сiльськогосподарських ризикiв з перестраховиками Swiss Re (Швейцарiя) та Polish Re з лiмiтом 100 млн грн. Модифiковано страховi продукти: "Оберiг в дорозi", корпоративнi програми добровiльного медичного страхування, страхування для iноземцiв, що приїжджають в Україну. Створено страховi продукти, якi нашi клiєнти мають змогу придбавати онлайн: цивiльна вiдповiдальнiсть автовласникiв, медична страховка для виїжджаючих за кордон, страхування iноземцiв, якi тимчасово перебувають на територiї України. В сферi iнформацiйних систем У 2018 роцi почалось впровадження нового програмного забезпечення "ProfITsoft", до якого протягом року було пiдключено: 41 вiдокремлений структурний пiдроздiл, 39 структурних пiдроздiлiв та 1531 користувачiв. Автоматизовано роботу iз 7 страховими продуктами та впроваджено новi моделi: - взаєморозрахункiв зi страховими посередниками компанiї - облiку страхових платежiв в розрiзi договорiв страхування - автоматичного завантаження банкiвської виписки за допомогою API Iнтернет магазин ПрАТ "УПСК", де є можливiсть придбати три види страхових продуктiв, також працює на базi нового програмного забезпечення та iнтегрований до єдиної iнформацiйної системи компанiї. Перенесли сервiснi ресурси в облачнийй сервiс GigaCloud. Оптимiзували ресурс програмного комплексу "1С", провели запуск модуля "Зарплата i управлення персоналом" Втiлили IP-телефонiю на базi обладнання GrandStream в Товариствi. Организували Call-центр. В сферi юридичного захисту В 2018 роцi пiдготовлено та направлено 488 претензiй та 125 позовiв, по 80 справам направлено заяви до органiв виконавчої служби. За минулий рiк на рахунок компанiї стягнуто 5 860 630,79 грн., а також додатково повернуто 132 023,29 грн. судових витрат. У 2018 роцi працiвниками юридичного департаменту опрацьовано 152 скарги стосовно здiйснення ПрАТ "УПСК" страхових виплат, в тому числi 118 скарг - до Нацкомфiнпослуг, та 34 - до МТСБУ. Позицiя ПрАТ "УПСК" вiдстояна у 83 випадках. В сферi врегулювання Врегулювання страхових випадкiв за усiма майновими видами страхування було зосереджено в Департаменту врегулювання збиткiв. Було сформовано нову структуру департаменту. В 2018 було проведено семiнар за участю фахiвцiв Департаменту регулювання збиткiв та фахiвцiв з врегулювання, якi працюють в регiональних пiдроздiлах. В 2018 було укладено договiр з ТОВ "Асистуюча компанiя "Укравтоекспертиза". В 2018 роцi було врегульовано бiльше 5000 справ по ОСЦПВВНТЗ, близько 900 справ по КАСКО. В сферi фiнансового контролю Розроблена та впроваджується автоматизацiя облiку договорiв страхування, поточних та управлiнських звiтiв ПрАТ "УПСК" для узагальненого контролю вiдповiдностi даних в програмному забезпеченнi щодо взаєморозрахункiв мiж головним офiсом ПрАТ "УПСК" та її регiональними пiдроздiлами. Для аналiзу структури портфеля регiональних пiдроздiлiв i агентiв та його впорядкування, розроблено та введено в дiю: - Поточний щомiсячний звiт "Страховi портфелi пiдроздiлiв ПрАТ "УПСК"; - Розрахунок спiввiдношення питомої ваги у страховому портфелi ОСЦПВВНТЗ та його вплив на розмiр фiнансування. В сферi статистики та аналiтики Налагоджено систему пiдготовки аналiтичних звiтiв для керiвництва компанiї щодо фiнансових та статистичних показникiв за основними напрямками дiяльностi компанiї. Започатковано пiдготовку щоквартальних та рiчних ринкових оглядiв щодо тенденцiй розвитку ринку, головних конкурентiв та ролi i мiсця ПрАТ "УПСК". В сферi маркетингу та PR За 2018 рiк керiвники компанiї брали участь у XVIII Мiжнародному фiнансовому форумi в м. Одеса, в щорiчному мiжнародному страховому самiтi в м. Баден-Баден (Нiмеччина), де було проведено презентацiю компанiї для понад 30 мiжнародних страхових та перестрахових компанiй. Активна робота над законодавством та актуальними проблемами регулювання страхового ринка проводиться фахiвцями компанiї в Асоцiацiї страхового бiзнесу, МТСБУ. У 2018 роцi почалось удосконалення системи корпоративної iдентифiкацiї, оновлення сайту та започатковано дiалог з клiєнтами компанiї у соцiальних мережах через сторiнку Facebook.

Працівники

Середня кiлькiсть працюючих за звiтний перiод-655

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "УПСК" не наплежить до будь-яких обєднань пiдприємств.

Спільна діяльність

н/д

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй що до реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.

Облікова політика

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" Наказом № 01/1 Голови правлiння вiд "06" сiчня 2015 р. затвердило "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкову полiтику Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя"(зi змiнами). Метою введення в дiю цього Положення є виконання вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"зi змiнами та доповненнями та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також дотримання ПрАТ "УПСК" (далi - Компанiя) єдиної методики вiдображення господарських операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi. Принципи облiкової полiтики Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Компанiї, який передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi. Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок, фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, можуть базуватися на сумах, що вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок. Суттєвi критерiї визнання та оцiнки видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат якi застосовувались при пiдготовцi цих фiнансових звiтiв наведенi в наступних примiтках. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, та залишки на поточних рахунках в банкiвських установах. Дочiрнi та асоцiйованi органiзацiї Асоцiйоване пiдприємство - це суб'єкт господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив i який не є анi дочiрнiм пiдприємством, анi часткою участi в спiльному пiдприємствi. Дочiрнє пiдприємство - це суб'єкт господарювання, що його контролює iнший суб'єкт господарювання (вiдомий як материнське пiдприємство). Контроль - це повноваження управляти фiнансовою та операцiйними полiтиками iншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi. Метод участi в капiталi - це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об'єкта iнвестування. Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об'єкта, iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль над такими полiтиками. Суттєвiсть впливу визначається Компанiєю у випадку, якщо вона прямо або опосередковано (через дочiрнi пiдприємства) володiє 20 або бiльше вiдсотками прав голосу в об'єктi iнвестування, якщо чiтко не буде доведено протилежне. Якщо Компанiя володiє менше 20% прав голосу в об'єктi iнвестування, то для визначення суттєвостi впливу застосовуються наступнi фактори: - представництво в радi директорiв або аналогiчному керiвному органi об'єкта iнвестування; - участь у процесах розробки полiтики, у тому числi участь у прийняттi рiшень щодо дивiдендiв або iнших виплат; - суттєвi операцiї мiж iнвестором та об'єктом iнвестування; - взаємообмiн управлiнським персоналом; - надання необхiдної технiчної iнформацiї. Для облiку iнвестицiй в асоцiйоване пiдприємство Компанiя використовує метод участi в капiталi згiдно з яким iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визначається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки Компанiї в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Частка Компанiї в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визначається в прибутку або збитку Компанiї Фiнансовi активи - основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд мети з якою вони були придбанi, фiнансовi активи класифiкуються як такi, що: - оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток, - що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю - займи та дебiторську заборгованiсть, - фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються або за справедливою вартiстю, або за собiвартiстю. Основнi засоби. Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi за винятком групи основних засобiв Будинки та споруди,що оцiнюються за переоцiненою вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi. Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi: Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв) Споруди некапiтального характеру 20 Будинки та споруди 30 Машини та обладнання 5 Транспортнi засоби 8 Iнструменти ,прилади,iнвентар (меблi) 4 Iншi основнi засоби 12 Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку оренди примiщень. Основними засобами визнаються необоротнi матерiальнi активи,якi є вiдокремленими об`єктами вартiстю бiльше нiж 6000 гривень iз строком використання бiльше року. Основнi засоби, вартiсть яких не перевищує 6000 гривень визнаються запасами та при передачi їх в експлуатацiю здiйснюється нарахування амортизацiї в розмiрi 100 %. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання та iнших витрат, пов'язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, та вiдображаються в фiнансової звiтностi за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв: Найменування групи Строк корисного використання (рокiв) Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне забезпечення. 2 Iншi нематерiальнi активи 2 Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi - Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї. Iнвестицiйна нерухомiсть. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи будiвля або частина будiвлi, або земля i будiвля, що перебувають у розпорядженнi власника або лiзингоодержувача за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) з метою отримання орендних платежiв, доходiв вiд зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або адмiнiстративних цiлей. До iнвестицiйної нерухомостi належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi; (б) земля, подальше використання якої на цей час не визначено; (в) будiвля, що перебуває у власностi компанiї або в розпорядженнi за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); (г) будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду). Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Компанiя оцiнює її за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Компанiя здiйснює за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Необоротнi активи, призначенi для продажу. Вiдповiдно облiкової полiтики та згiдно з МСФЗ 5 Компанiя облiковує в бухгалтерському облiку об'єкти нерухомого майна, якi утримуються для продажу по найменшiй з оцiнок - за балансовою вартiстю або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Оренда Усi договори оренди класифiкованi як оперативна оренда. Оренднi платежi визнаються витратами на прямолiнiйної основi. Фiнансовi зобов'язання. Фiнансовi зобов'язання визнаються коли Компанiя стає стороною контрактних умов, що стосуються фiнансових зобов'язань. Процентнi витрати, що пов'язанi з фiнансовими зобов'язаннями вiдображаються в складi процентних витрат. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов'язана з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов'язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть пере класифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування. З 01.01.15р. внесенi змiни в порядок розрахунку податку на прибуток. Новий пiдхiд до оподаткування прибутку страховика передбачає загальнi правила оподаткування прибутку та спецiальнi правила оподаткування страховика : - за загальним правилом об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до МСФЗ та за правилами бухгалтерського облiку, на податковi рiзницi. - за спецiальним правилом - дохiд за договорами страхування, визначений згiдно пп. 141.1.2 ПКУ. У свою чергу п.п. 141.1.2 ПКУ передбачено, що об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена вiдповiдно п.п. 136.2.1 ПКУ, розраховується як сума страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй нарахованих за договорами страхування. Вiдповiдно до п.п. 141.1.1 ПКУ встановленi такi ставки податку на прибуток: - для податку на прибуток 18% - для податку на дохiд 3% вiд страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за договорами страхування i спiвстрахування. При цьому нарахований страховиком податок на дохiд за договорами страхування за ставкою 3% є рiзницею, яка зменшує фiнансовий результат до оподаткування (ФРДО) такого страховика. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу. Валюта вимiру та подання. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України - гривня (надалi - "гривня" або "UAH"). Всi суми в звiтностi наведено в тисячах гривень. Резерви. Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування: а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату обчислюється в такому порядку: - за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв - методом 1/365 - за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного - методом ?. б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду. в) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, який формується iз застосуванням математично-статистичного методу фiксованого вiдсотка; Формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерву коливань збитковостi здiйснюється за видом страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за видами страхування. Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними. Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової вартостi страхового зобов'язання на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. Страхова компанiя виключає страхове зобов'язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене, тобто коли вказанi в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї закiнчився. Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Компанiї розглядається як операцiйний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв. З огляду на це, облiковими сегментами Компанiї є види страхових продуктiв. Доходи та певнi витрати сегментiв регулярно аналiзуються керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному органу. В той же час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та зобов'язання в розрiзi сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та неефективнiсть її отримання, iнформацiя про активи та зобов'язання сегментiв в звiтностi не наводиться.

Продукція

Основним видом дiяльностi є страхування за видами лiцензiй, якi отримало Товариство, а саме: Документи (Лiцензiї) ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування: Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ 641960 вiд 25.06.2015 Страхування здоров'я на випадок хвороби АЕ 641953 вiд 25.06.2015 Страхування залiзничного транспорту АЕ 641944 вiд 25.06.2015 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ 641957 вiд 25.06.2015 Страхування повiтряного транспорту АЕ 641966 вiд 25.06.2015 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) АЕ 641947 вiд 25.06.2015 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ 641952 вiд 25.06.2015 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ 641946 вiд 25.06.2015 Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АЕ 641963 вiд 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ 641942 вiд 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ 641951 вiд 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ 641948 вiд 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi) АЕ 641970 вiд 25.06.2015 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) АЕ 641959 вiд 25.06.2015 Страхування iнвестицiй АЕ 641961 вiд 25.06.2015 Страхування фiнансових ризикiв АЕ 641973 вiд 25.06.2015 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АЕ 641945 вiд 25.06.2015 Страхування медичних витрат АЕ 641964 вiд 25.06.2015 Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ 641965 вiд 25.06.2015 Страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ 641968 вiд 25.06.2015 Медичне страхування АЕ 641954 вiд 25.06.2015 Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв АЕ 641971 вiд 25.06.2015 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) АЕ 641975 вiд 25.06.2015 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ 641967 вiд 25.06.2015 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АЕ 641943 вiд 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними договорами) АЕ 641976 вiд 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АЕ 641972 вiд 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АЕ 641949 вiд 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв АЕ 641955 вiд 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АЕ 641958 вiд 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АЕ 641950 вiд 25.06.2015 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АЕ 641956 вiд 25.06.2015 Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ АЕ 641969 вiд 25.06.2015 Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ" АЕ 641962 вiд 25.06.2015 Страхування майнових ризикiв за угодою про розподiл продукцiї у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї" АЕ 641974 вiд 25.06.2015 Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса вiд 01.10.2015 Валовi страховi премiї за 2018р. чистi страховi премiї складають 524 208,7 тис. грн. Товариство займає трете мiсце за продажем страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв. Товариство має 61 пiдроздiл в 37- ми мiстах України. Кiлькiсть агентiв 639. Валовi страховi виплати зросли на 20% та складають 143 244,8 тис. грн. Iнвестицiйний дохiд 35 752,8 тис. грн. Розмiр активiв Товариства становить 529 329,9 тис. грн.

Активи

Значних придбань та вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було.

Основні засоби

н/д

Проблеми

Основна проблема, яка суттево впливає на дiяльнiсть Товариства - нестабiльнiсть фiнансово-полiтичної ситуацiя в державi.

Фінансова політика

Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних обiгових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладенi договори виконуються вiдповiдно до умов договору.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiчним завданням ПрАТ "УПСК" на 2019 рiк подальший розвиток страхової дiяльностi. Товариство планує в наступному фiнансовому роцi стратегiчно пiдвищити ефективiсть роботи на страховому ринку та збiльшити обсяги страхування. Продовжити вдосконалювати структуру використання коштiв. В системi страхування плануємо розвиток нових напрямiв. В системi страхування майна удосконалити загальну стратегiю просування страхових продуктiв. Продовжити роботи з клiєнтської пiдтримки в наступних напрямках: продаж страхових продуктiв ПрАТ УПСК, супровiд клiєнтiв з рiзноманiтних каналiв продажiв; Основними напрямками дiяльностi Товариства, спрямованими на реалiзацiю цiєї стратегiї Товариства, вважати: 1. страхування та перестрахування: 1.1. постiйна, реальна робота спрямована на вдосконалення iснуючих i розробку нових страхових продуктiв, якi вiдповiдають сучасним умовам, iнтересам клiєнтiв i продавцiв страхових послуг. 1.2. забезпечення кiлькiсного i якiсного наповнення роботи з корпоративними клiєнтами шляхом розробки i представлення нових видiв страхових послуг, вдосконалення системи сервiсних послуг, активiзацiї пошуку нових партнерiв. 1.3. у зв'язку з наявнiстю у страховому портфелi Товариства значного обсягу ризикового авто страхування - розробка i впровадження заходiв оптимiзацiї на етапах переддоговiрної роботи та укладення договорiв. 1.4. пошук та розробка нових корпоративних програм страхування як загального, так i мiсцевого масштабiв. 1.5. впровадження та перехiд на он-лайн продаж договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв - Електронний полiс. 1.6. розроблення власної системи он-лайн продажу страхових продуктiв. 2. робота з пiдроздiлами Товариства: 2.1. розвиток якiсної мережi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; 2.2. укладення договорiв доручення на представлення iнтересiв ПрАТ "УПСК" в мiсцях, в яких не створенi вiдокремленi структурнi пiдроздiли ПрАТ "УПСК"; 2.3. системний аналiз дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв з метою забезпечення рентабельностi їх функцiонування, виявлення нерентабельних та своєчасного реагування на ситуацiю, що склалася. 2.4. розробка та впровадження концепцiї проведення навчань працiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, пiдготовки та навчання страхових агентiв. 3. загальнi питання: 3.1. забезпечення виконання комплексу дiї, пов'язаних iз рекламуванням бренду UPSK та завершення комплексу робiт iз впровадження оновленого сайту компанiї. 3.2 Впровадження комплексної системи автоматизацiї страхової компанiї Profitsoft. 3.3. оптимiзацiя роботи з розробки та впровадження в технологiчний процес дiяльностi Товариства програми всебiчного облiку та реєстрацiї страхових договорiв, належної звiтностi, ведення iсторiї страхових договорiв. Закiнчення роботи з переведення усiх вiдокремлених пiдроздiлiв ПрАТ "УПСК" на єдину версiю програми облiку. 3.4. реорганiзацiя i затвердження нової органiзацiйної структури Товариства; створення постiйно дiючої системи професiйного вдосконалення в Товариствi (навчання, обмiн досвiдом тощо); за наявностi вакантних посад проведення конкурсiв на їх замiщення. 4. врегулювання збиткiв: 4.1. забезпечення та контроль об?рунтованостi страхових виплат при настаннi страхових випадкiв. 4.2. неухильне дотримання вимог по забезпеченню економiчної безпеки Товариства на стадiї розслiдування обставин настання подiй, що мають ознаки страхових. 4.3 активiзацiя процесiв по "швидкому врегулюванню" iз застосуванням протоколiв погодження сум збитку з автотранспортних видiв страхування. 5. фiнансiв: 5.1. посилення контролю за дiяльнiстю страхових посередникiв. 5.2. оптимiзацiя адмiнiстративних витрат та витрат на виплату винагороди страховим посередникам. 5.3. пiдвищення контролю за порядком розмiщення грошових коштiв у банкiвський установах. 6. корпоративнi питання: 6.1. збiльшення номiнальної вартостi акцiй Товариства.

R&D

Емiтент не видiляє кошти на дослiдження та розробки.

Інше

Iнша iнформацiя вiдсутя.

Посадові особи

Ім'я Посада
Лініченко Олександр Миколайович Член Правлiння
Рік народження 1982 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи заступник Голови правлiння, ПрАТ "УПСК", -
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень Правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора з продажi ТзДВ <Страхова компанiя <Провiта>, директор Київської дирекцiї ПрАТ <УПСК>, заступник Голови Правлiння ПрАТ <УПСК>. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Михайлов Олександр Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПрАТ "УПСК", -
Примітки рганiзовує роботу i скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни у персональному складi не вiдбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "УПСК". Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова Наглядової Ради. Обiймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"(м.Київ, вул.Кирилiвська,40).
Михайлов Олександр Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПрАТ "УПСК", -
Примітки рганiзовує роботу i скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни у персональному складi не вiдбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "УПСК". Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова Наглядової Ради. Обiймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"(м.Київ, вул.Кирилiвська,40).
Ставицький Ігор Євгенович Член Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Радник Голови Наглядової ради за сумiсництвом, ПрАТ "УПСК", -
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Представник акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" за довiренiстю. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада Радник Голови Наглядової ради за сумiсництвом ПрАТ "УПСК".
Нестеров Ігор Леонідович Голова Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.11.2018 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи т.в.о. Голови Правлiння, ПрАТ "УПСК"., -
Примітки Органiзовує роботу i скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни у персональному складi не вiдбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 29 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв:перший заступник директора ТОВ "Компаньйон фiнанс", комерцiйний директор ТОВ "Глобал кредит", комерцiйний директор ТОВ "ФК "ФIЛIГРАН", директор ТОВ ФК "Потенцiал", т.в.о. Голови Правлiння ПрАТ "УПСК".
Михайлова Зоя Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови наглядової ради, ПрАТ "УПСК", -
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни у персональному складi не вiдбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "УПСК". Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Дмитренко Людмила Володимирівна Ревiзор
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту цiнних паперiв., ПрАТ "УПСК", -
Примітки Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння Товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни у персональному складi не вiдбувались. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 32 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "УПСК". Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор департаменту цiнних паперiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор ТОВ "УПСК-консалтiнг" (Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65).
Демяненко Оксана Миколаївна В.о. Головного бухгалтера,
Рік народження 1980 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.06.2017 - безстроково
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи заступник Головного бухгалтера, ПрАТ "УПСК", -
Примітки До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Бухгалтер ПрАТ "УПСК", заступник головного бухгалтера ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Мосійчук Тетяна Костянтинівна Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.11.2018 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи заступник Голови Правлiння, ПрАТ "УПСК", -
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень Правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор ТОВ "Асистанс холдинг", старший викладач кафедри маркетингу та поведiнкової економiки Унiверситету економiки та права "КРОК", радник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК", заступник Голови Правлiння ПрАТ "УПСК" .

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
0 0 0 грн 0 0 грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
0 0.00%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РАДА ЛТД" #20071290
Адреса 01103, м. Київ, м. Київ, Залiзничне шосе, 47
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 436 П 000436
АПУ
з 02.03.2018
Контакти д/н, д/н
Примітки Аудиторськi послуги
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" #20197074
Адреса -, м. Днiпро, вул.. А. Фабра, 4.
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 2868
АПУ
з 23.04.2002
Контакти 90560 370-30-44, 90560 370-30-44
Примітки Аудиторськi послуги
Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса -, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Послуги Нацiонального депозитарiю
Ліцензія
№ Вiдсутнi
Вiдсутнi
Контакти 044/591-04-44, 044/591-04-44
Примітки Послуги з формування та облiку реєстрiв.
Публiчне товариство "Банк "Клiринговий дiм" #21665382
Адреса -, м.Київ, вул. Борисоглiбська, буд.5
Діятельність Послуги зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ № 263457
НАЦКОМФIНПОСЛУГ
з 01.10.2013
Контакти 044/ 593-10-36, н/д
Примітки Послуги зберiгача цiнних паперiв

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
- 20602681
Адреса -
Опис В 2018р. не створювали.

Власники акцій

Власник Частка
Вiдомостi про засновникiв вiдсутнi. Див. акцiонерiв Товариства. / - 0.00%
Адреса -, -, -
Код -

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
МИХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 12 348 218 шт 61.74%
Multisafe Ivest Limited / 147647 4 986 000 шт 24.93%
Адреса Кіпр, Нікосія, Аrіsтотеlоus, 6 Раllоurіотіssа.1З56
РИТВІН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 2 000 000 шт 10.00%