Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (61)
Пов'язані особи Перевірки (4) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

#20602681

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "
ЄДРПОУ 20602681
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №475678
Дата державної реєстрації 22.06.1993
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26504172
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал"
МФО: 320371
Номер рахунку: 26501001870
Контакти
+38 (044) 463-64-21

Посадові особи

Ім'я Посада
Стрелко Олександр Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1984 р. н. (36 років)
Паспортні дані НК, 842520, 30.08.2000, Нiжинським МВС УМВС Українив Чернiгiвськiй областi
Освіта Київський унiверситет iм..Т.Шевченка, магiстр правознавства
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Директор юридичного департаменту ПрАТ "УПСК".
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 9 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 1 рiк. Перелiк попереднiх посад - директор юридичного департаменту ПрАТ "УПСК". Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрано на посаду члена правлiння загальними зборами акцiонерiв 20.04.2012 р.
Михайлов Олександр Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Паспортні дані СО, 713479, 26.03.2002, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта КIIЦА, iнженерно-економiчний
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Голова правлiння АТ "УПСК"
Примітки Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Основне мiсце роботи - Голова Наглядової ради АТ "УПСК" . Загальний стаж роботи - 37 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад - Голова правлiння АТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - член Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"( м. Київ, вул. Фрунзе, 40.)
Межуєва Олена Віталіївна Голова Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (46 років)
Паспортні дані СО, 527878, 19.12.2000, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Український транспортний унiверситет, iнженер- економiст
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Директор контрольно-ревiзiйного департаменту АТ "УПСК"
Примітки Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи- 21рiк, у тому числi стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад - заступник голови правлiння ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ЗАТ "УПСК-Життя", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1, бухгалтер ТОВ "Агентство УПСК", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було.
Михайлова Зоя Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Паспортні дані МЕ, 224201, 13.06.2003, Днiпровським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, Мiжнародний Соломонов унiверситет, економiст з знанням iноземних мов
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Референт Голови правлiння АТ "УПСК".
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагорода за виконання обов'язкiв - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Основне мiсце роботи - заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Загальний стаж роботи - 17 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи 1 рiк. Перелiк попереднiх посад - Референт Голови правлiння АТ "УПСК". Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було.
Заічко Ольга Юріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1957 р. н. (63 роки)
Паспортні дані МЕ, 002525, 29.03.2002, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Киевский торгово-економ инсти, бух облiк и анализ , економист
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера АТ "УПСК
Примітки До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 37 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад - заступник головного бухгалтера Ат "УПСК". Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - даннi вiдсутнi.
Дмитренко Людмила Володимирівна Ревiзор
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Паспортні дані СО, 187577, 08.07.1999, Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Київський iнститут народного господарства, економiст
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи АТ "УПСК", директор департаменту цiнних паперiв.
Примітки Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi за виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - Директор департаменту цiнних паперiв АТ "УПСК". Загальний стаж роботи 27 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи 21 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад - головний бухгалтер АТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - директор ТОВ "УПСК-консалтiнг", Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65.
Онопрійчук Володимир Степанович Член Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (63 роки)
Паспортні дані СО, 676588, 09.09.2001, Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний, фiнансита кредит, економiст
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Заступник Голови правлiння АТ "УПСК" з 05. 01.2001 року
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагорода за виконання обов'язкiв - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Основне мiсце роботи - Заступник Голови правлiння ПрАТ "УПСК". Загальний стаж роботи - 39 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад - Заступник Голови правлiння АТ "УПСК. Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було.
Ткаченко Микита Костянтинович Член Правлiння
Рік народження 1985 р. н. (35 років)
Паспортні дані СО, 787182, 08.01.2002, Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, Київський нацiональний унiверситетвнутрiшнiх страв, юрист
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту автотранспортного страхування ПрАТ "УПСК".
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 8 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 4 роки . Перелiк попереднiх посад - директор департаменту автотранспортного страхування ПрАТ "УПСК". Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було.
Ордовська Ірина Михайлівна Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Паспортні дані СН, 652229, 05.12.1997, Днiпровським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, магiстр з фiнансiв
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Заступник Голови правлiння АТ "УПСК" з 15.02.2007 року
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 32 роки, у тому числi стаж керiвної роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад - Заступник Голови правлiння ЗАТ СК "Iнкомстрах". Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було.

Ліцензії

Дата  
АВ 584497 15.06.2011 страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584498 15.06.2011 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584499 15.06.2011 страхування залiзничного транспорту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584500 15.06.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584501 15.06.2011 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584502 15.06.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584503 15.06.2011 страхування повiтряного транспорту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584504 15.06.2011 страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584505 15.06.2011 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584506 15.06.2011 страхування майна (iншого)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584507 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584508 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584509 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584510 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584511 15.06.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584512 15.06.2011 страхування iнвестицiй
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584513 15.06.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584514 15.06.2011 страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584515 15.06.2011 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584516 15.06.2011 особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584517 15.06.2011 авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584518 15.06.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584519 15.06.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584520 15.06.2011 особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв;
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584521 15.06.2011 медичне страхування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584522 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584523 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584524 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584525 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584526 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
АВ 584618 24.06.2011 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 24.06.2011
Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
МИХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 12 348 218 шт 61.74%
Паспорт СО, 713479, 26.03.2002, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Multisafe Ivest Limited / 00147647 4 986 000 шт 24.93%
Адреса Кiпр, Nicosia, Afroditis, 25, 2 nd floor, Office 204
РИТВІН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 2 000 000 шт 10.00%
Паспорт СН, 719196, 10.02.1998, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi