Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (61)
Пов'язані особи Перевірки (4) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

#20602681

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 20602681
Адреса 04080 м. Київ, вул. Кирилiвська, 40
(КОАТУУ 8038500000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №475678
Дата державної реєстрації 22.06.1993
Середня кількість працівників 1 065
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ
МФО: 380805
Номер рахунку: 265022094
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал"
МФО: 320371
Номер рахунку: 26501001870
Контакти
+38 (044) 463-64-21

Посадові особи

Ім'я Посада
Публічне Акціонерне Товариство 'Київський Дослідно-Експериментальний Механічний Завод' Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - на три роки
Паспортні дані 19130857
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Берназюк Олександр Олександрович Член Правлiння
Рік народження 1984 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2015 - на п'ять рокiв
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ТзДВ страхова компанiя "ПСК-Захiд", перший заступник генерального директора.
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi Товариства. Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2015 р. прийнято рiшення обрати членом правлiння Берназюка Олександра Олександровича термiном на п'ять рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: перший заступник генерального директора, заступник голови правлiння, директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: директор (ТОВ "КНИГАРНЯ", м. Київ, вул. Мате Залка, 3); директор (ТОВ "ФУДПРОДУКТ", м. Київ, вул. Мате Залка, 3).
Михайлов Олександр Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - на три роки
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", Голова Наглядової Ради.
Примітки Органiзовує роботу i скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова Наглядової Ради. Обiймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"(м.Київ, вул.Кирилiвська,40).
Межуєва Олена Віталіївна Голова Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.10.2011 - на п'ять рокiв
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", заступник Голови Правлiння.
Примітки Має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник Голови Правлiння ПрАТ "УПСК", Голова Правлiння ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ЗАТ "УПСК-Життя" (Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1), бухгалтер ТОВ "Агентство УПСК" (Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Пшеченко Надія Олександрівна Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1984 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.10.2014 - безстроково
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ТОВ "ШРI Iнтернешнл", зам.головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки: - перевiрка та оцiнювання внутрiшнього контролю ПрАТ "УПСК", монiторинг функцiонування внутрiшнього контролю та надання рекомендацiй з його вдосконалення; - перевiрка фiнансової та господарської iнформацiї, в тому числi звiтностi; - перевiрка законностi проведення фiнансових та iнших господарських операцiй; - перевiрка та оцiнювання способiв та методiв, що застосовуються для визначення, вимiру, класифiкацiї фiнансової та господарської iнформацiї i складання звiтностi; - перевiрка та оцiнювання повноти, своєчасностi та достовiрностi фiнансової та iншої звiтностi; - перевiрка дотримання принципiв i процедур облiку, точностi та надiйностi бухгалтерських записiв; - перевiрка стану бухгалтерського i управлiнського контролю, пов'язаного зi збереженням цiнностей; - перевiрка операцiй iз цiнними паперами; - перевiрка iнформацiйних систем та систем контролю; - перевiрка забезпечення комп'ютерної безпеки; - оцiнювання економiчної ефективностi та продуктивностi дiяльностi Товариства, включаючи перевiрку нефiнансових заходiв контролю; - оцiнювання адекватностi та ефективностi системи управлiння ризиками, в тому числi пов'язаними з iнвестицiйною, кредитною, фiнансовою дiяльнiстю тощо; - перевiрка дотримання законiв, нормативних актiв та iнших зовнiшнiх документiв, що встановлюють вимоги до дiяльностi фiнансової установи; - перевiрка дотримання прийнятої полiтики, внутрiшнiх положень та iнших внутрiшнiх вимог; - оцiнювання ефективностi виконання членами виконавчого органу та працiвниками Товариства покладених на них обов'язкiв та надання рекомендацiй щодо її пiдвищення. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: зам.головного бухгалтера. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає ТОВ "ШРI Iнтернешнл", зам.головного бухгалтера.
Ляховська Ольга Миколаївна Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2013 - на п'ять рокiв
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", директор департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитстики.
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв вiдповiдно планам дiяльностi Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статистики. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор ТОВ "Агентство УПСК" (м.Фастiв, пл.Перемоги,1).
Публічне Акціонерне Товариство 'Київський Дослідно-Експериментальний Механічний Завод Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - на три роки
Паспортні дані 19130857
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Михайлова Зоя Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - на три роки
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", заступник Голови Наглядової ради.
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях Наглядової Ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: референт Голови Правлiння ПрАТ "УПСК", заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Стрілко Олександр Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1984 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2012 - на п'ять рокiв
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", директор юридичного департаменту.
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та рiшень Правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор юридичного департаменту, заступник Голови Правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Заічко Ольга Юріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1957 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.07.1997 - безстроково
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", головний бухгалтер.
Примітки До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Головний бухгалтер ПрАТ "УПСК. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Дмитренко Людмила Володимирівна Ревiзор
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.03.2011 - на п'ять рокiв
Паспортні дані -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", директор департаменту цiнних паперiв.
Примітки Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння Товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй.Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор департаменту цiнних паперiв. Обiймає посаду директора ТОВ "УПСК-консалтiнг" (Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65).

Ліцензії

Дата  
- 01.10.2015 Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 01.10.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641950 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641942 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641943 25.06.2015 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641944 25.06.2015 Страхування залiзничного транспорту
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641945 25.06.2015 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641946 25.06.2015 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641947 25.06.2015 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641948 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641949 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести д
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641951 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641952 25.06.2015 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641953 25.06.2015 Страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641954 25.06.2015 Медичне страхування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641956 25.06.2015 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641957 25.06.2015 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641958 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641959 25.06.2015 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641960 25.06.2015 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641961 25.06.2015 Страхування iнвестицiй
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641962 25.06.2015 Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ"
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641963 25.06.2015 Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641964 25.06.2015 Страхування медичних витрат
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641965 25.06.2015 Страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641966 25.06.2015 Страхування повiтряного транспорту
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641967 25.06.2015 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641968 25.06.2015 Страхування сiльськогосподарської продукцiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641969 25.06.2015 Страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641970 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641971 25.06.2015 Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641972 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641973 25.06.2015 Страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641974 25.06.2015 Страхування майнових ризикiв за угодою про розподiл продукцiї у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї"
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641975 25.06.2015 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ 641976 25.06.2015 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними договорами)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АЕ641955 25.06.2015 Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного п
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХПСК" #14165377
Адреса 31310, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЧОРНИЙ ОСТРІВ, ВУЛ. ЩОРСА, БУД. 5
Опис Форма участi: учасник товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi: частка складає - 24,86384% вiд статутного капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску: внесок зроблений грошовими коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством України.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО УПСК" #23395024
Адреса 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ФАСТІВ, ПЛ. ПЕРЕМОГИ, БУД. 1
Опис Форма участi: учасник товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi: частка складає - 3,49% вiд статутного капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску: внесок зроблений грошовими коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством України.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПСК-ЖИТТЯ" #31727664
Адреса 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ФАСТІВ, ПЛ. ПЕРЕМОГИ, БУД. 1
Опис Форма участi: учасник товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi: володiє частками- 24,95238% вiд статутного капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску: внесок зроблений грошовими коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством України.
20602681
Адреса
Опис Форма участi: учасник товариства згiдно законодавства України; вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi: частка складає - 24,98989% вiд статутного капiталу; активи, наданi емiтентом у якостi внеску: внесок зроблений грошовими коштами; права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ "УПСК" належать такi права, якi передбаченi законодавством України.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
МИХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 12 348 218 шт 61.74%
Паспорт -, -
Multisafe Ivest Limited / 00147647 4 986 000 шт 24.93%
Адреса Кiпр, Nicosia, Aristotelous, 6, Pallouriotissa.1056
РИТВІН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 2 000 000 шт 10.00%
Паспорт -, -