Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (61)
Пов'язані особи Перевірки (4) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

#20602681

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "
ЄДРПОУ 20602681
Адреса 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40
(КОАТУУ 8038500000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №475678
Дата державної реєстрації 22.06.1993
Середня кількість працівників 1 533
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26504172
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал"
МФО: 320371
Номер рахунку: 26501001870
Контакти
+38 (044) 463-64-21

Посадові особи

Ім'я Посада
Публічне Акціонерне Товариство 'Київський Дослідно-Експериментальний Механічний Завод' Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 17.10.2011 - на три роки
Паспортні дані 19130857
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Представник члена Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ" Онопрiйчук Володимир Степанович, який займає посаду Заступника Голови правлiння ПрАТ "УПСК". Загальний стаж роботи - 39 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Пахомова Ольга Анатоліївна Член Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2013 - на п'ять рокiв
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи АТ "УПСК", начальник вiддiлу андерайтингу та перестрахування
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2013 р. прийнято рiшення обрати членом Правлiння Пахомову Ольгу Анатолiївну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - начальник вiддiлу андерайтингу та перестрахування департаменту андерайтингу, перестрахування та врегулювання страхових випадкiв, начальник управлiння андерайтингу та перестрахування( по теперешнiй час). Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 05.12.2013 р. прийняла рiшення (Розпорядження № 4430 вiд 05.12.2013 р.) вiдсторонити вiд управлiння фiнансовою установою керiвництво Товариства та призначити тимчасову адмiнiстрацiю строком до 05.03.2014 р. На пiдставi вказаного рiшення було вiдсторонено вiд виконання обов'язкiв члена Правлiння Пахомову Ольгу Анатолiївну. Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва винiс Ухвалу вiд 17 грудня 2013р. про вжиття заходiв забезпечення адмiнiстративного позову. Цiєю Ухвалою зупинено дiю розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 05.12.2013р. № 4430 "Про вiдсторонення керiвництва вiд управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" до набрання законної сили рiшенням суду у данiй справi. На пiдставi вказаної Ухвали Поновлено повноваження члена Правлiння Пахомової Ольги Анатолiївни.
Михайлов Олександр Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.03.2011 - на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Голова правлiння АТ "УПСК"
Примітки Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд iменi товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Основне мiсце роботи - Голова Наглядової ради АТ "УПСК" . Загальний стаж роботи - 38 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 21 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - член Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"( м. Київ, вул. Фрунзе, 40.)
Межуєва Олена Віталіївна Голова Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.10.2011 - на п'ять рокiв
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Директор контрольно-ревiзiйного департаменту АТ "УПСК"
Примітки Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 22 роки, у тому числi стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник голови правлiння ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ЗАТ "УПСК-Життя", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1, бухгалтер ТОВ "Агентство УПСК", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 05.12.2013 р. прийняла рiшення (Розпорядження № 4430 вiд 05.12.2013 р.) вiдсторонити вiд управлiння фiнансовою установою керiвництво Товариства та призначити тимчасову адмiнiстрацiю строком до 05.03.2014 р. На пiдставi вказаного рiшення було вiдсторонено вiд виконання обов'язкiв Голову Правлiння Межуєву Олену Вiталiївну.Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва винiс Ухвалу вiд 17 грудня 2013р. про вжиття заходiв забезпечення адмiнiстративного позову. Цiєю Ухвалою зупинено дiю розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 05.12.2013р. № 4430 "Про вiдсторонення керiвництва вiд управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" до набрання законної сили рiшенням суду у данiй справi. На пiдставi вказаної Ухвали Поновлено повноваження Голови Правлiння Межуєвої Олени Вiталiївни.
Ляховська Ольга Миколаївна Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2013 - на п'ять рокiв
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Директор департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитстики АТ "УПСК".
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2013 р. прийнято рiшення обрати членом Правлiння Ляховську Ольгу Миколаївну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитстики. Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 05.12.2013 р. прийняла рiшення (Розпорядження № 4430 вiд 05.12.2013 р.) вiдсторонити вiд управлiння фiнансовою установою керiвництво Товариства та призначити тимчасову адмiнiстрацiю строком до 05.03.2014 р. На пiдставi вказаного рiшення було вiдсторонено вiд виконання обов'язкiв члена Правлiння Ляховську Ольгу Миколаївну. Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва винiс Ухвалу вiд 17 грудня 2013р. про вжиття заходiв забезпечення адмiнiстративного позову. Цiєю Ухвалою зупинено дiю розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 05.12.2013р. № 4430 "Про вiдсторонення керiвництва вiд управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" до набрання законної сили рiшенням суду у данiй справi. На пiдставi вказаної Ухвали Поновлено повноваження члена Правлiння Ляховської Ольги Миколаївни.
Публічне Акціонерне Товариство 'Київський Дослідно-Експериментальний Механічний Завод Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 17.10.2011 - на три роки
Паспортні дані 19130857
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Представник члена Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ" Онопрiйчук Володимир Степанович, який займає посаду Заступника Голови правлiння ПрАТ "УПСК". Загальний стаж роботи - 39 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Михайлова Зоя Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.10.2011 - на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Референт Голови правлiння АТ "УПСК".
Примітки Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Основне мiсце роботи - заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Загальний стаж роботи - 18 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи 2 роки. Перелiк попереднiх посад - Референт Голови правлiння АТ "УПСК". Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було.
Стрілко Олександр Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1984 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2012 - на п'ять рокiв
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Директор юридичного департаменту ПрАТ "УПСК".
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 10 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 2 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор юридичного департаменту, заступник голови правлiння. Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 05.12.2013 р. прийняла рiшення (Розпорядження № 4430 вiд 05.12.2013 р.) вiдсторонити вiд управлiння фiнансовою установою керiвництво Товариства та призначити тимчасову адмiнiстрацiю строком до 05.03.2014 р. На пiдставi вказаного рiшення було вiдсторонено вiд виконання обов'язкiв члена Правлiння Стрiлка Олександра Володимировича.Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва винiс Ухвалу вiд 17 грудня 2013р. про вжиття заходiв забезпечення адмiнiстративного позову. Цiєю Ухвалою зупинено дiю розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 05.12.2013р. № 4430 "Про вiдсторонення керiвництва вiд управлiння фiнансовою установою та призначення тимчасової адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" до набрання законної сили рiшенням суду у данiй справi. На пiдставi вказаної Ухвали Поновлено повноваження члена Правлiння Стрiлка Олександра Володимировича.
Осіпова Юлія Борисівна Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1980 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи АТ "УПСК", спецiалiст департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитики.
Примітки Повноваження та обов'язки: - перевiрка та оцiнювання внутрiшнього контролю ПрАТ "УПСК", монiторинг функцiонування внутрiшнього контролю та надання рекомендацiй з його вдосконалення; - перевiрка фiнансової та господарської iнформацiї, в тому числi звiтностi; - перевiрка законностi проведення фiнансових та iнших господарських операцiй; - перевiрка та оцiнювання способiв та методiв, що застосовуються для визначення, вимiру, класифiкацiї фiнансової та господарської iнформацiї i складання звiтностi; - перевiрка та оцiнювання повноти, своєчасностi та достовiрностi фiнансової та iншої звiтностi; - перевiрка дотримання принципiв i процедур облiку, точностi та надiйностi бухгалтерських записiв; - перевiрка стану бухгалтерського i управлiнського контролю, пов'язаного зi збереженням цiнностей; - перевiрка операцiй iз цiнними паперами; - перевiрка iнформацiйних систем та систем контролю; - перевiрка забезпечення комп'ютерної безпеки; - оцiнювання економiчної ефективностi та продуктивностi дiяльностi Товариства, включаючи перевiрку нефiнансових заходiв контролю; - оцiнювання адекватностi та ефективностi системи управлiння ризиками, в тому числi пов'язаними з iнвестицiйною, кредитною, фiнансовою дiяльнiстю тощо; - перевiрка дотримання законiв, нормативних актiв та iнших зовнiшнiх документiв, що встановлюють вимоги до дiяльностi фiнансової установи; - перевiрка дотримання прийнятої полiтики, внутрiшнiх положень та iнших внутрiшнiх вимог; - оцiнювання ефективностi виконання членами виконавчого органу та працiвниками Товариства покладених на них обов'язкiв та надання рекомендацiй щодо її пiдвищення. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 рокiв, у тому числi керiвної роботи - 2 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитики, спецiалiст департаменту фiнансiв, економiчного аналiзу та статитики. Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Заічко Ольга Юріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1957 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.07.1997 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера АТ "УПСК
Примітки До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 38 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник головного бухгалтера АТ "УПСК". Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала.
Дмитренко Людмила Володимирівна Ревiзор
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.03.2011 - на п'ять рокiв
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи АТ "УПСК", директор департаменту цiнних паперiв.
Примітки Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Основне мiсце роботи - Директор департаменту цiнних паперiв АТ "УПСК". Загальний стаж роботи 27 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи 22 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор департаменту цiнних паперiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - директор ТОВ "УПСК-консалтiнг", Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65.

Ліцензії

Дата  
АВ 584497 15.06.2011 страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584498 15.06.2011 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584499 15.06.2011 страхування залiзничного транспорту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584500 15.06.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584501 15.06.2011 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584502 15.06.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584503 15.06.2011 страхування повiтряного транспорту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584504 15.06.2011 страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584505 15.06.2011 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584506 15.06.2011 страхування майна (iншого)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584507 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584508 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584509 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584510 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584511 15.06.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584512 15.06.2011 страхування iнвестицiй
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584513 15.06.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584514 15.06.2011 страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584515 15.06.2011 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584516 15.06.2011 особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584517 15.06.2011 авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584518 15.06.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584519 15.06.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584520 15.06.2011 особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв;
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584521 15.06.2011 медичне страхування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584522 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584523 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584524 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584525 15.06.2011 страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584526 15.06.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 15.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.
АВ 584618 24.06.2011 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 24.06.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
МИХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 12 348 218 шт 61.74%
Multisafe Ivest Limited / 00147647 4 986 000 шт 24.93%
Адреса Кiпр, Nicosia, Afroditis, 25, 2 nd floor, Office 204
РИТВІН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 2 000 000 шт 10.00%