Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (40)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Пов'язані особи ДАБІ (1) Перевірки (6) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"

#14360920

Основна інформація

Назва Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ 14360920
Адреса 01021, Київ, Кловський Узвiз, 9/2
Дата державної реєстрації 27.10.2004
Середня кількість працівників 878
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: UA813000010000032006102801026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
МФО: немає
Номер рахунку: 100100004826
Контакти
+38 (044) 521-02-59

Посадові особи

Ім'я Посада
Казаліно Коррадо Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", Заступник Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1954 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи надзвичайний Комiсар, Банк УБАЄ С.п.А. (Banca UBAE S.p.A., Iталiя), н/д
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Заступником Голови Наглядової Ради.. Є незалежним директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2019. Стаж керiвної роботи - 24 роки Протягом своєї дiяльностi пан Коррадо Казалiно обiймав наступнi посади: Надзвичайний комiсар в Banca Ubae S.p.A. (Iталiя), керiвник європейського напряму та середземноморського регiону корпоративного та iнвестицiйного управлiння Intesa Sanpaolo S.p.A. (Iталiя),Член Ради Директорiв Societe Europeenne de Banque (Люксембург), Заступник Голови Ради Директорiв Banca Intesa (Францiя, Париж), та Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Bank Plc (Iрландiя, Дублiн).
Салваі Еціо Голова Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1952 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Повна вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу Спостережної Ради, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Головою Наглядової Ради. Є представником акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2019. Стаж керiвної роботи - 27 рокiв. Обiймає посади: Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина). Протягом своєї дiяльностi Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Голова Наглядової Ради VUB Banka (Словаччина), Голова Правлiння Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв, Голова Правлiння Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу Спостережної Ради ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (Україна).
Фаццоларі Андреа Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.07.2018 - обрано на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор Пiддерпартаменту систем управлiння управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A), Iталiя, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A), Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з членом Наглядової Ради. Є представником акцiонера Емiтента.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. На даний час обiймає посади: Керiвник департаменту систем управлiння та стратегiчних iнiцiатив головного управлiння мiжнародних банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя. Є Членом Наглядової Ради Intesa Sanpaolo Bank BIH, Сараєво, Боснiя та Герцеговина. В процесi його професiйної дiяльностi Андреа Фаццоларi займав наступнi посади: член Ради директорiв Intesa Sanpaolo Bank Albania. Начальник вiддiлу органiзацiї та управлiння проектами управлiння роздрiбного бiзнесу та малих i середнiх пiдприємств Intesa Sanpaolo S.p.A., м. Мiлан, Iталiя.
Валлоккіа Альберто Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - обрано на три роки, повноваження та обов'язки припинено 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи керiвник департаменту роботи з акцiями головного офiсу - вiддiл управлiння володiння акцiями, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя, 00799960158
Примітки Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду керiвника департаменту роботи з акцiями головного офiсу - вiддiл управлiння володiння акцiями, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя. В процесi своєї професiйної дiяльностi Альберто Валлоккiя займав наступнi посади: член Ради директорiв компанiй спецiального призначення (SPVs): Берiка 10 RMBS srl (Berica 10 RMBS srl), Вiченца, Iталiя, Берiка ABS 2 srl (Berica ABS 2 srl), Вiченца, Iталiя, Берiка ABS 3 srl (Berica ABS 3 srl) Вiченца, Iталiя, Iнтеза Сек srl (Intesa Sec srl), Мiлан, Iталiя, Апулья Фiнанс 4 srl (Apulia Finance 4 srl), Конельяно, Iталiя; член Ревiзiйної комiсiї Банку Iнтеза, Росiя.
Ткаліч Ігор Олександрович Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.04.2010 - припинено дiю Трудового договору та повноваження члена Правлiння 29.11.2019 року
Освіта Вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння фiнансового монiторингу, ВАТ "Ощадбанк", 00032129
Примітки Директор департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Працював у Банку з 02.04.2010 року. Рiшенням Наглядової Ради вiд 27.11.2019 року № 16_19.10 припинено дiю Трудового договору та повноваження члена Правлiння 29.11.2019 року. Звiльнений iз займаної посади вiдповiдно до Угоди сторiн про припинення трудових вiдносин 29.11.2019 року, наказ з особового складу № 1861-3к вiд 27.11.2019 року. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначалися Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав.
Емануелє Колліні Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.03.2019 - обрано на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), 00799960158
Примітки Дата обрання на посаду - 15.03.2019, починаючи з наступного дня пiсля прийняття рiшення про його обрання, та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради. Є представником акцiонера. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Обiймає посаду: - Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.). В процесi своєї професiйної дiяльностi Емануелє Коллiнi займав такi посади: - Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Банк Iнтеза Росiя - Член Правлiння та керiвник пiдроздiлу управлiння ризиками, Iнтеза Санпаоло С.п.А. керiвник корпоративного iнвестицiйного банкiнгу, кредитний пiдроздiл мiжнародних дочiрнiх банкiв та фiнансових iнституцiй (сфера керiвника головного кредитного управлiння), керiвник пiдроздiлу з управлiння мiжнародним кредитним ризиком (сфера керiвника головного кредитного управлiння), Iнтеза Санпаоло С.п.А. .
Чікареллі Франческо Голова Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - обрано строком на три роки, повноваження та обов'язки припинено 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Вiдповiдальний за фiнансовi види дiяльностi, департамент внутрiшнього аудиту Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Мiлан), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Мiлан)
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Головою Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду начальника з питань мiжнародної дiяльностi департаменту внутрiшнього аудиту управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. В процесi своєї професiйної дiяльностi Франческо Чiккареллi займав такi посади: старший менеджер в компанiї KPMG Advisory S.p.A., м. Мiлан, Iталiя.
Лупо Франческо Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2018 - Трудовий договiр з п. Лупо укладено на термiн до 31.12.2020 з можливiстю подовження.
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи керiвник вiддiлу корпоративного та малого, та середнього бiзнесу, член Виконавчої Ради, Банка Iнтеза Београд, Сербська Республiка, 14360920
Примітки Працює у Банку з 03.09.2018 року. Призначений на посаду керiвника головного управлiння корпоративного бiзнесу вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 31.07.2018 року № 12_18.24, наказ з особового складу вiд 16.10.2018 року № 1888-к. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Назеллі Сантіно Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2018 - обрано на строк до 12.03.2019,повноваження припинено 12.03.2019.
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи координатор групи вiддiлу адмiнiстративного та фiнансового управлiння, менеджер iз зв'язкiв, Iнтеза Санпаоло, Турiн (Intesa Sanpaolo Torino), 00799960158
Примітки Повноваження припинено 12.03.2019, дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду Менеджер iз зв'язкiв, координатор групи вiддiлу адмiнiстративного та фiнансового управлiння Iнтеза Санпаоло С.п.А, Турiн., член Ревiзiйних комiсiй банкiв Iнтеза Санпаоло Банк Румунiя, Алексбанк, Єгипет. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi Сантiно Назеллi обiймав наступнi посади: Менеджер щодо регiону Америки Iталiйска корпоративна служба, iноземна мережа Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Кириченко Тарас Олексійович Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.05.2013 - Рiшенням Наглядової Ради припинено повноваження Голови Правлiння 30.09.2019 року.
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Директор Головного управлiння бiзнесу, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 14360920
Примітки Працював у Банку з 27.09.2010 року по 30.09.2019 року. Обiймав посаду Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" у перiод з 15.05.2013 року по 30.09.2019 року. Рiшенням Наглядової Ради вiд 12.09.2019 року №12_19.1 припинено дiю Трудового договору та повноваження Голови Правлiння 30.09.2019 року. Наказ з особового складу (про звiльнення) вiд 27.09.2019 року № 1539-к. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав.
Маллен Фабріціо Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний)
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2019 - обрано на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради (незалежний), АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Примітки Дата обрання на посаду - 27.09.2019 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", договором укладеним з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором. Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналунадана у таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2019. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Протягом своєї дiяльностi Фабрiцiо Маллен обiймав наступнi посади: Голова Кредитного секретарiату Кредитного управлiння Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), секретар Кредитного комiтету Групи; Член Наглядової Ради (незалежний ) АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Фоссі Лоренцо Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.07.2018 - обрано на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу мiжнародних дочiрнiх банкiв - департаменту планування i контролю - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A), Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради.. Є представником акцiонера Емiтента.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Обiймає посаду: Старший директор, Керiвник вiддiлу планування та контролю, управляючий директор Департаменту планування та контролю головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя. В процесi своєї професiйної дiяльностi Лоренцо Фоссi займав такi посади: начальник вiддiлу роботи з Tableau de Bord та управлiння сховищами даних - департаменту планування i контролю - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. Начальник вiддiлу бюджету капiталу та проектiв - департамент планування та контролю i корпоративного розвитку - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя.
Корріас Джанлука Перший Заступник Голови Правлiння Банку з 06.12.2018 року по 12.12.2019 року.
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 06.12.2018 - 12.12.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Генеральний директор i Голова Правлiння, Iнтеза Санпаоло, м. Москва Росiя, 00799960158
Примітки Обiймає посаду Першого заступника Голови Правлiння Банку з 06.12.2018 року по 12.12.2019 року.Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Призначений на посаду Голови Правлiння Банку вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 12.09.2019 року №12_19.1, наказ з особового складу № 1960-к вiд 13.12.2019 року. Трудовий договiр з п. Коррiасом укладено на термiн до 31.12.2022 року з можливiстю його подовження. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бенці Мауро Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2018 - зi спливом строку повноважень 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Спецiалiст з питань протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом департаменту з питань протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158
Примітки Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний момент займає посаду: Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя., 00799960158, Спецiалiст з питань протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом департаменту з питань протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом. В процесi своєї професiйної дiяльностi Мауро Бензi займав посаду: спецiалiста по роботi з санкцiями та ембарго, вiддiлу внутрiшнього аудиту - комплаєнс , Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя.
Бабаєв Семен Завлуєвич Керiвник головного управлiння роздрiбного бiзнесу, заступник Голови Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.01.2003 - Трудовий договiр, укладений з п. Бабаєвим С.З., є безтроковим.
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи директор департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу, АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920
Примітки Працює у Банку з 13.01.2003 року. Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Міранда Джанкарло Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2018 - обрано на строк до 12.03.2019,повноваження та обов'язки припиненi 12.03.2019.
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Голова Правлiння Банка Копер, пiзнiше Iнтеза Санпаоло Банк, Словенiя, Банк Копер, пiзнiше Iнтеза Санпаоло Банк, Словенiя (Banka Koper, пiзнiше Intesa Sanpaolo Bank), н/д
Примітки Повноваження та обов'язки припиненi 12.03.2019. Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому складi припиняється з дати створення комiтетiв. Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду Керiвник кредитної програми управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвник Правлiння в Banca Intesa, Росiя. Заступник Президента Виконавчого комiтету, головний вiдповiдальний з операцiйних питань, Banca Intesa Beograd ad (Сербiя).
Юрченко Ганна Валентинівна Во Головн. бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2019 - Трудовий договiр, укладений з п. Юрченко Г.В., є безстроковим.
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи заступник Головного бухгалтера - начальник вiддiлу мiжбанкiвських операцiй головного фiнансового управлiння., ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 14360920
Примітки Юрченко Г.В. працює в АТ "ПРАВЕКС БАНК" з 08.12.1993 року, була прийнята на посаду головного економiста вiддiлу податкового облiку департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння. З 11.05.2005 року призначена на посаду заступника Головного бухгалтера за вiдповiдним погодженням Нацiонального банку України. З 05.05.2010 року переведена на посаду заступника Головного бухгалтера - начальника вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй. З 12.08.2019 року на п. Юрченко Г.В. покладено виконання обов'язкiв Головного бухгалтера - директора департаменту бухгалтерського облiку, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.
Серджіо Нікола Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний член)
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Генеральний директор, ТОВ "ЛєА Консалтiнг" (LeA Consulting LLC, Україна), н/д
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради. Є незалежним директором.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2019. Стаж керiвної роботи - 23 роки. На даний час Серджiо Нiкола обiймає наступнi посади: ТОВ "Gorkogo real estate", Україна, 36203429, м. Київ; директор ТОВ "Lea Consulting", 35138857, Україна, м. Київ; Заступник директора ТОВ "Vipiemme East", 40826212, Україна, м.Київ; директор ТОВ "R&S", 39610829, Україна, м. Київ; директор компанiї "ICS International", 37734441, Україна, м. Київ; директор ТОВ "Vipiemme Solar", 38813068, Україна, м. Київ. В процесi своєї професiйної дiяльностi Серджiо Нiкола займав наступнi посади: менеджер проектiв компанiї ТОВ Archimedes Consulting Group (Iталiя), державний службовець мiжнародного центру Торгово-промислової палати м. П'ємонт (Iталiя).
Кожель Марко Керiвник головного кредитного управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1982 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.10.2016 - Трудовий договiр з п. Кожелем укладено на термiн до 31.12.2020 з можливiстю подовження.
Освіта Повна вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами., Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя, 00799960158
Примітки Працює у банку з 03.10.2016 року. Був призначений на посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту 03.10.2016 року, вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 01.08.2016 року № 10_16.21, наказ з особового складу вiд 30.09.2016 року №3151-к. Переведений на посаду Керiвника головного кредитного управлiння на пiдставi рiшення наглядової Ради Банку вiд 26.03 2019 року № 4_19.6, наказ з особового складу вiд 19.03.2019 року № 701-к. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Капріолі Джузеппе Даріо Керiвник головного фiнансового управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.12.2016 - Трудовий договiр з п. Капрiолi укладено на термiн до 31.12.2020 з можливiстю подовження.
Освіта Повна вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи директор, "Iндивiдуальна компанiя "КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ ДАРIО", Iталiйська Республiка, н/д
Примітки Працює у Банку з 01.12.2016 року. Призначений на посаду керiвника головного фiнансового управлiння вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 26.10.2016 року № 12_16.16, наказ з особового складу вiд 30.11.2016 року № 3910-к. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Васильєва Надія Борисівна Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний член)
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - повноваження припинено 13.09.2019 за її власним бажанням на пiдставi письмового повiдомлення Банку
Освіта Bища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи генеральний менеджер, Майкрософт Блек Сi Хаб (Microsoft Black Sea Hub), н/д
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором Емiтента. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2019. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Протягом своєї дiяльностi Васильєва Надiя Борисiвна обiймала наступнi посади: Генеральний директор Microsoft Україна, Україна; директор вiддiлу бiзнесу сегменту корпоративного ринку в органiзацiйнiй матрицi компанiї Kyivstar GSM, Україна.
Гвідо Оттоленгі Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.08.2018 - повноваж. припинено 02.02.2019за його власним бажанням на пiдставi повiдомл.про це Банку 18.01.2019
Освіта Bища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Член Ради директорiв, БIАТ - Арабський Мiжнародний Банк Тунiсу, Тунiс/BIAT Banque I, н/д
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2019. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Протягом своєї дiяльностi Гвiдо Оттоленгi обiймав наступнi посади: генеральний керуючий компанiї La Petrolifera Italo Rumena S.p.A., Iталiя; Голова Правлiння Confindustria Logistic Technical Group, член Ради директорiв компанiї Euromobiliare Asset Management SGR, член ради директорiв PIR FINANZIARIA SPA, м.Болонья, Iталiя; член Ради Директорiв компанiї Docks Cereali S.p.A., м. Равенна, Iталiя; член Ради директорiв компанiї Petra S.p.A., м. Равенна, Iталiя; член Ради директорiв компанiї Superba SRL, м. Генуя, Iталiя; член Ради директорiв компанiї PIR Petroli SRL, м.Болонья, Iталiя; керуючий директор компанiї La Petrolifera Italo Albanese, м.Валона, Албанiя; член Ради директорiв компанiї SSTC - Societe de Stockage et de Transport de arburant, Тунiс; член Ради директорiв Estrosa S.p.A., м.Болонья, Iталiя; член Ради директорiв of Casa di Riposo Lyda Borelli, Iталiя; член Ради директорiв Unione Petrolifera, член Ради директорiв Sapir Ravenna, Iталiя.Голова Правлiння Fidindustria Bolognia (Iталiя), Голова Правлiння Confindustria Ravenna (Iталiя), президент компанiї Finindustria Emilia-Romagna, Iталiя; Президент компанiї Confindustria Ravenna, Iталiя, Член Ради директорiв ALS Srl, Iталiя.
Стефано Брускі Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.05.2019 - повноваження припиняються з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи керiвник з аудиту по банках в країнах Центральної та Схiдної Європи, СНД, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя, 00799960158
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Головою Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду керiвника пiдроздiлу з управлiння iноземних банкiв (аудит мiжнародної дiяльностi), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. В процесi своєї професiйної дiяльностi Стефано Брускi займав такi посади: керiвник з аудиту по банках в країнах Центральної та Схiдної Європи, СНД, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя; старший аудитор, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя.
Науменко Ольга Володимирівна Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2018 - 09.08.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi, Акцiонерне Товариство "ОТП БАНК", 21685166
Примітки Науменко О.В. працювала в АТ "ПРАВЕКС БАНК" у перiод з 18.06.2018 року по 09.08.2019 року. 18.06. 2018 року була прийнята на посаду радника головного бухгалтера. З 01.08.2018 року по 09.08.2019 року займала посаду головного бухгалтера - директора департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння, за вiдповiдним погодженням Нацiонального банку України. Дата звiльнення з роботи п. Науменко О.В. та останнiй день роботи - 09.08.2019 року. Звiльнення вiдбулося на пiдставi рiшення Наглядової Ради Банку № 1019.19 вiд 30.07.2019 року та наказу з особового складу № 1260-к вiд 31.07.2019 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.

Власники акцій

Власник Частка
Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.) / 00799960158 100.00%
Адреса Італія (Ітаly), Турін (Тоrіnо), П'яцца Сан Карло, 156 (Ріаzzа Sаn Саrlо, 156)
Код 00799960158