Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (40)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Пов'язані особи ДАБІ (2) Перевірки (6) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"

#14360920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРАВЕКС-БАНК"
ЄДРПОУ 14360920
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 646912
Дата державної реєстрації 27.10.2004
Середня кількість працівників 1 659
Орган управління ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" являється акцiонерним товариством та вiдповiдно до рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32006102801026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
МФО: -
Номер рахунку: 100100004826
Контакти
+38 (044) 201-16-61

Посадові особи

Ім'я Посада
Капріолі Джузеппе Даріо (Мr. Сарrіоlі Gіusерре Dаrіо) Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.12.2016 - безстроково
Паспортні дані YА, 7147598, 18.08.2015, Мiнiстерство закордонних справ та мiжнародного спiвробiтництва Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи -
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Обiймає посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Джузеппе Дарiо Капрiолi протягом своєї дiяльностi: керiвник головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Бокка Луку (Мr. Восса Luса) Член Спостережної Ради
Рік народження 1977 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.09.2016 - до наступних Рiчних загальних Зборiв акцiонерiв Банку
Паспортні дані АА, 4478173, 21.05.2009, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв банкiв
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Обiймає посаду керiвника департаменту планування i контролю Capital Light Bank Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя).
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 8 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Лука Бокка обiймав наступнi посади: спецiалiст з планування та контролю вiддiлу контролю управлiння кредитними продуктами Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); спецiалiст з планування та контролю департаменту планування i контролю Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); керiвника офiсу планування бiзнесу департаменту планування i контролю Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); начальника пiдвiддiлу планування департаменту планування, AML та управлiння капiталом Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); керiвника департаменту планування i контролю Capital Light Bank Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя).
Піццутто Джанфранко (Мr. Ріzzuтто Gіаnfrаnсо) Член Правлiння
Рік народження 1957 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.12.2016 - безстроково
Паспортні дані YА, 6682805, 09.10.2014, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м. Мiлан, Iталiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Обiймає посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Джанфранко Пiццутто протягом своєї дiяльностi: невиконавчий директор та член Ревiзiйної комiсiї, Iнтеза Санпаоло Банк Румунiї, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; член Ревiзiйної комiсiї, Банк Iнтеза, Москва, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; невиконавчий директор, Iнтеза Глобал Фiнанс; начальник вiддiлу спецiальної координацiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; виконавчий директор Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg; керуючий директор Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc.
Кібець Ольга Юліївна Член Правлiння
Рік народження 1950 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.06.2014 - безстроково
Паспортні дані -, -, -
Освіта Повна вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 38 рокiв.
Обiймає посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймала Кiбець О.Ю. протягом своєї дiяльностi: старший оператор 101 вiддiлення 10 вiддiлу вiйськової частини 72175, продавець магазину № 11 Київської обласної оптово-роздрiбної контори-фiрми «Одяг», робоча БМУ-37, економiст Української фiлiї Центрального iнституту наукової органiзацiї працi, управлiння i рацiоналiзацiї Центросоюзу, старший бухгалтер ВО «Укрнафта», головний бухгалтер «АСУбуд» Головкиївмiськбуд, головний бухгалтер «Київпiдземдорбуд-1», головний бухгалтер ВК «Фiрма Орiон», начальник вiддiлу органiзацiї облiково-операцiйної роботи, методологiї та зведеної звiтностi-заступник головного бухгалтера АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу зведеної звiтностi АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння АКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Ткаліч Ігор Олександрович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2010 - безстроково
Паспортні дані СО, 850104, 20.11.2001, Подiльський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Повна вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк»
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.
Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Ткалiч I.О. протягом своєї дiяльностi: служба в органах внутрiшнiх справ та податковiй мiлiцiї Управлiння податкової мiлiцiї ДПА в Київськiй областi, провiдний спецiалiст АБ «Укргазбанк», головний спецiалiст ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник вiддiлу безпеки управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», в.о. начальника управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», заступник директора Департаменту банкiвської безпеки-начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк».
Кириченко Тарас Олексійович Голова Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.05.2013 - безстроково
Паспортні дані СО, 637772, 24.07.2001, Ватутiнський РУГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Повна вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Посади, якi обiймав Кириченко Т.О. протягом своєї дiяльностi: технiк кооперативу «Шанс», комерцiйний агент малого пiдприємства «Сiнтфор» Печерського району м. Києва, комерцiйний агент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть «ОСТ», заступник директора Благодiйного фонду iм. Григорiя Сковороди, головний бухгалтер ЗАТ «Iнтер-Сен», референт по роботi з клiєнтами представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, референт з питань маркетингу представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, голова представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ «УКРСИББАНК» (за сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ «УКРСИББАНК», заступник Голови Правлiння АКIБ «УКРСИББАНК», директор департаменту роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу.
Феббраро Лаура (Мrs. Fеввrаrо Lаurа ) Заступник Голови Спостережної Ради
Незалежний член Спостережної Ради
Рік народження 1951 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.02.2016 - 2 роки
Паспортні дані АА, 4316388, 16.05.2009, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи член Ради Директорiв компанiї Assogestioni, м. Мiлан.A.)
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Спостережної Ради Банку визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 25 рокiв.
Обiймає посаду члена Ради Директорiв Allfunds Bank, м. Мадрид (партнерство Intesa Sanpaolo та Grupo Santander).
Посади, якi обiймала панi Лаура Феббраро протягом своєї дiяльностi: Генеральний директор та виконавчий директор Sanpaolo Gestion International S.A. Luxembourg (зараз Eurizon Capital S.A.); Генеральний директор Sanpaolo Fondi Sgr та Заступник генерального директора Sanpaolo Imi Asset Management (зараз Eurizon Capital Sgr); вiдповiдала за Планування i розвиток iталiйської мережi, за стратегiчне партнерство Групи Sanpaolo Imi; працювала у штатi Генерального Директора Intesa Sanpaolo у вiддiлi спецiальних проектiв та стратегiчних операцiй.
Була членом Ради Директорiв:
Banque Sanpaolo, м.Париж; Intereuropa Bank, м. Будапешт; Sanpaolo Bank, м. Люксембург; Banco Espirito Santo et de la Venetie, м. Париж; Sanpaolo Asset Management, м. Турин; Carifirenze Gestion International, м. Люксембург; Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi, м. Рим; Sanpaolo Service, м. Люксембург; Intesa Sanpaolo Securiries Service, м. Мiлан.
Равазіо Джованні Баттіста (Мr. Rаvаsіо Gіоvаnnі Ваттіsта) Член Спостережної Ради
Рік народження 1939 р. н. (81 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані YА, 2657957, 12.11.2012, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 52 роки
Попередне місце роботи Голова Правлiння Європейського Фонду
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Обiймає посаду член Правлiння Європейського Фонду та голова Правлiння Європейського Фонду.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 45 рокiв
Посади, якi обiймав пан Джованнi Равазiо протягом своєї дiяльностi: голова пiдроздiлу з питань економiчної iнтеграцiї в головному Управлiннi з економiчних та фiнансових справ, економiчний консультант Президента Комiсiї, директор в DG, заступник генерального директора, генеральний директор рiзних департаментiв з бюджетних питань та полiтичної iнтервенцiї з структурних проблем, генеральний директор генерального управлiння з економiчних та фiнансових справ, член Правлiння Європейського Iнвестицiйного Банку, член Правлiння Європейського Фонду, голова Правлiння Європейського Фонду, Голова Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя).
Фурезі Антоніо (Мr. Furеsі Аnтоnіо) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - по 12.03.2019
Паспортні дані АA, 3862642, 19.01.2009, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Попередне місце роботи -
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду -.
Стаж керiвної роботи – -.
Протягом своєї дiяльностi Антонiо Фурезi обiймав наступнi посади: начальник координацiї VUB Banka (Словаччина) та CIB Bank (Угорщина) – управлiння
мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А, член корпоративних органiв
(Спостережної Ради, Спостережного Комiтету, Ревiзiйної Комiсiї) обох банкiв та їх
дочiрнiх банкiв; старший радник з питань управлiння та контролю Banka Koper
(SLO); голова вiддiлу адмiнiстративного та фiнансового управлiння Департаменту
адмiнiстрування та податкових питань Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Бабаєв Семен Завлуєвич Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.06.2014 - безстроково
Паспортні дані МЕ, 450627, 10.06.2004, Ленiнський ВМ ВМВУМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта Повна вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директора департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу, заступника Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Посади, якi обiймав Бабаєв С.З. протягом своєї дiяльностi: менеджер департаменту управлiння дiяльнiстю ТОБО АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; директор Повiтрофлоцького вiддiлення Банку; в.о.начальника вiддiлу по роботi з банкiвськими металами департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; в.о.директора департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департамента по роботi з банкiвськими металами i управлiння готiвкою головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; виконуючий обов’язки директора головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу Банку.
Чіккареллі Франческо (Мr. Сіссаrеllі Frаnсеsко) Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - по 12.03.2019
Паспортні дані YА, 3938573, 12.09.2012, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Керiвник з питань фiнансової дiяльностi Департаменту внутрiшнього аудиту Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м.Мiлан)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Обiймає посаду керiвника з питань мiжнародної дiяльностi Департаменту внутрiшнього аудиту Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м.Мiлан).
Посади, якi обiймав Франческо Чiккареллi протягом своєї дiяльностi: аналiтик регулювання Банку Iталiї i регулювання звiтностi програмного забезпечення, Trend S.p.A Brescia; Вiдповiдальний за регуляторну звiтнiсть для Банку Iталiї, Банк Fineco С.п.А. Brescia; Вiдповiдальний за регуляторної звiтностi для Банку Iталiї, Bipop Carie С.п.А. Brescia; старший менеджер, КПМГ Advisory С.п.А. Мiлан.
Д'агостіно Франческо Лука (Мr. D'аgоsтіnо Frаnсеsсо Luса) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1977 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - по 12.03.2019
Паспортні дані АY, 2075477, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Керiвник офiсу бiзнес-активiв в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 2 роки
Протягом своєї дiяльностi Д’Агостiно Франческо Лука обiймав наступнi посади в Iнтезi Санпаоло С.п.А: аудитор в компанiї "Deloitte & Touche"; аналiтик в компанiї "Studi & Investimenti Mobiliari"; аналiтик в компанiї "Arietti"; Департамент володiння акцiями в Iнтеза Санпаоло IМI; спецiалiст зi стратегiчних операцiй i спецiальних проектiв в головному виконавчому управлiннi Iнтеза Санпаоло С.п.А.; керiвник офiсу бiзнес-активiв в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Джанетті Флавіо (Мr. Gіаnетті Flаvіо) Член Спостережної Ради Банку
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2015 - по 23.07.2018
Паспортні дані YA, 4779017, 07.05.2013, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Керiвник департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Свостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Обiймає посаду керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв банкiв Intesa Sanpaolo S.p.A. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 11 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Флавiо Джанеттi обiймав наступнi посади: керiвник департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; заступник керiвника стратегiчних операцiй та спецiальних проектiв Iнтеза Санпаоло С.п.А.; член Правлiння компанiї по страхуванню життя «Фiдерiум Вiта»; член Правлiння компанiї по страхуванню життя «Сад Поло Вiта».
Альберто Валлоккіа (Мr.Аlвеrто Vаllосніа) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - по 12.03.2019
Паспортні дані АА, 1858348, 27.09.2007, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Керiвник з корпоративних справ деяких зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Intesa Sanpaolo Group, Департаментi корпоративних справ та володiння акцiями INTESA SANPAOLO S.p.А.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 19 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Альберто Валлоккiа обiймав наступнi посади в Iнтезi Санпаоло С.п.А: помiчника керiвника по взаємодiї з клiєнтами управлiнського та правового департаменту Туринського вiддiлення; помiчник регiонального менеджера з питань країн Захiдної Європи та Iзраїлю; помiчник менеджера з питань країн Схiдної Європи i Туреччини; регiональний менеджер з питань країн Далекого Сходу; заступник голови з питань країн Африка - Азiя Групи; вiдповiдальний за країни Пiвденно-Схiдної Азiї та Iндiї; заступник голови з питань країн MENA; регiональний менеджер з питань країн Саудiвської Аравiї, Iрану та Iндiї; вiдповiдальний за Координацiйний вiддiл IMF Iнтези Санпаоло С.п.А; керiвник департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Кожель Марко (Мr. Ко?Еlj Маrко) Член Правлiння
Рік народження 1982 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2016 - безстроково
Паспортні дані -, 006925393, 22.11.2008, Мiнiстерство внутрiшнiх справ республiки Сербiя
Освіта Повна вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м. Мiлан, Iталiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Обiймає посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Марко Кожель протягом своєї дiяльностi: спецiалiст Sun Trust Banks Inc. Jacksonville, Флорiда, США; заступник керiвника управлiння ризикiв, NLB d.d., Белград, Сербiя; керiвник початкового Workout, Райффайзен Банк, Белград, Сербiя; директор департаменту управлiння простроченням, Банк Iнтеза Белград, Белград, Сербiя;
начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя).
Даміано Аккаттолі (Мr.Dаміаnо Ассаттоlі) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - по 12.03.2019
Паспортні дані YA, 0798246, 05.07.2010, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Департамент якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло С.п.А
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду в департаментi якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло С.п.А
Стаж керiвної роботи – 22 роки
Протягом своєї дiяльностi Дамiано Аккаттолi обiймав наступнi посади: соцiальний працiвник (Iталiя, Пiвнiчна Iрландiя); Вiце-Президент Коопертивного товариства «Есерсi»; департамент планування i контролю департаменту бухгалтерського облiку компанiї «Мiсто Турин»; департамент управлiння акцiями Sanpaolo IMI Group; департамент взаємодiї з iнвесторами Sanpaolo IMI Group.
Салваі Еціо (Мr. Sаlvаі Еzіо) Голова Спостережної Ради
Рік народження 1952 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.07.2014 - 4 роки
Паспортні дані АА, 0074386, 13.02.2009, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Стаж керiвної роботи - 25 рокiв.
Обiймає посади: Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Голова Наглядової ради VUB Banka (Словаччина); Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина).
Протягом своєї дiяльностi пан Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Президент Правлiння Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (Україна).

Ліцензії

Дата  
7 10.10.2011 Право на здiйснення валютних операцiй згiдно з Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй № 7 вiд 10 жовтня 2011 року та додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10.10.2011 № 7
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 10.10.2011
Опис Необмежений
серiя АГ № 579931 07.10.2011 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
Дата видачі 07.10.2011
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) - 07.10.2016
серiя АЕ № 286534 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльностi. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Необмежений
серiя АЕ № 286535 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери» #37729756
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 38
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 1 074 102 0000 04004
Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 08.07.2011
Контакти (044) 492 82 82, (044) 492 82 82
Примітки Надання консультацiйних послуг
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юридична компанiя «ЕЛ СI ЕФ»» #38939376
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 47, офiс 3
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 1 068 102 0000 03508
Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 17.10.2013
Контакти (044) 455 88 87, (044) 455 88 87
Примітки Представництво iнтересiв клiєнта в судах усiх iнстанцiй, реєстрацiя права власностi за банком
Юридична фiрма «Лексвел i Партнери» #34480788
Адреса 01024, Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 28/19
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 1 070 120 0000 02126
Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Печерського району реєстрацiйної служби Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi
з 04.07.2006
Контакти (044) 228 60 80, (044) 228 60 80
Примітки Фактична i поштова адреса: м. Київ, пров. Рильського, буд. 6, Бiзнес-центр Софiя
Представництво iнтересiв клiєнта в судах усiх iнстанцiй
Юридична фiрма «Лексвел i Партнери» #34480788
Адреса 01024, Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 28/19
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 1 070 120 0000 02126
Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Печерського району реєстрацiйної служби Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi
з 04.07.2006
Контакти (044) 228 60 80, (044) 228 60 80
Примітки Фактична i поштова адреса: м. Київ, пров. Рильського, буд. 6, Бiзнес-центр Софiя
Представництво iнтересiв клiєнта в судах усiх iнстанцiй
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Астерс» #38779216
Адреса 04071, Україна, м. Київ , вул.Костянтинiвська, буд.2-а
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 01 071 102 0000 0310
Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Подiльського району реєстрацiйної служби Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi
з 01.08.2013
Контакти (044) 230 60 00, (044) 230 60 01
Примітки Представництво iнтересiв клiєнта в судах усiх iнстанцiй
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Астерс» #38779216
Адреса 04071, Україна, м. Київ , вул.Костянтинiвська, буд.2-а
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 01 071 102 0000 0310
Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Подiльського району реєстрацiйної служби Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi
з 01.08.2013
Контакти (044) 230 60 00, (044) 230 60 01
Примітки Представництво iнтересiв клiєнта в судах усiх iнстанцiй
С.Т. Партнерс #37026731
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 16, оф.10
Діятельність -
Ліцензія
№ -
Дiяльнiсть у сферi права
Контакти (044) 289 98 50, (044) 234 40 97
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
СК Груп #36520125
Адреса 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвiз, буд. 7ф, оф. 13
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)594-53-00 , (044)594-53-00
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Лекснавiгатор» #32957269
Адреса 01033, Україна, м. Київ , вул.Жилянська, буд. 37/97
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ 1 068 120 0000 00431
Голосiївська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 28.05.2004
Контакти (044)587-50-10, (044) 587 50 30, (044) 587 50 20
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Прiмоколект. Центр грошових вимог» #36992270
Адреса 79015, Україна, м. Львiв , вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)351-18-78, (044)351-18-78
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Боргова агенцiя «Пристав»» #37079700
Адреса -, Україна, м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)391-30-98, (044)391-35-11
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сi.» #34981644
Адреса 01112, Україна , м. Київ, вул. Олени Телiги, буд. 6
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)492-05-75, (044)492-05-75
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська боргова компанiя» #37535394
Адреса 04050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 369-33-47, (044) 369-33-47
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УкрБорг» #34482256
Адреса 04123, Україна, м. Київ , вул. Вiкентiя Хвойки, буд. 15/15
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)377-77-20, (044)377-77-25
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Волков Андрiй Вiкторович
Адреса 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявський Узвiз, буд.2, кв 8
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права, Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380503303984, -
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вердикт Лiгал» #39955425
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки, буд. 15/15
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044)581-11-50, -
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Нацiональний банк України (Депозитарiй) #00032106
Адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Iнститутська, буд. 9
Діятельність -
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 254-06-16, (044) 254-06-16
Примітки Нацiональний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управлiння, юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи органiзацiї якого визначаються Конституцiєю України, Законом України "Про Нацiональний банк України" та iншими законами України.

Вид дiяльностi: забезпечення цiнової та фiнансової стабiльностi з метою сприяння сталому економiчному розвитку України, здiйснення депозитарного облiку державних цiнних паперiв, визначених Законом України «Про депозитарну систему України
Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД) #24382704
Адреса 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, кiмн.205, 206
Діятельність Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку – депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 17
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.04.2012
Контакти (044) 286-94-20, (044) 3286-74-64
Примітки Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв – об’єднання професiйних учасникiв фондового ринку, саморегулiвна органiзацiя.
Свiдоцтво № 18 вiд 13.01.2015
Свiдоцтво № 20 вiд 28.02.2013, Свiдоцтво № 19 вiд 28.02.2013
Юридична фiрма "Василь Кiсiль i Партнери" #26296883
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул.Б.Хмельницького, буд. 17/52А
Діятельність Консультативно-юридичнi послуги
Ліцензія
№ 1 068 120 0000 00900
Головна районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя
з 17.01.2003
Контакти (044) 581 7777 , (044) 581 7770
Примітки Представництво iнтересiв Клiєнта як цивiльного позвача (в тому числi як потерпiлого) у кримiнальнiй справi в судi першої iнстанцiї
Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит» #31032100
Адреса 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 2397
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 490 55 07, (044) 490 55 08
Примітки -
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» #30370711
Адреса 04071, Україн, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40 , (044) 482-52-14
Примітки Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону «Про депозитарну систему України» Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 року НКЦПФР було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 № 2092)

Вид дiяльностi: здiйснює депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України".
Нацiональний депозитарiй України має свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв № 1340 вiд 08.05.2008.
Публiчне акцiонерне товариство “Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках” #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна, буд. 7 г
Діятельність Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» / професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 271/ АЕ № 263463
Нацiональний банк України / Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 06.09.2013
Контакти (044) 585 42 42, (044) 481 00 99
Примітки -
Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» #21672206
Адреса 01004, Україна , м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 277 50 00, (044) 277 50 01
Примітки -
Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Рiшення НКЦПФР № 231
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.03.2008
Контакти (056) 373-95-94
(056) 373-95-94
(044) 537-62-12
, (056) 373 95 94
Примітки -
Fitch Ratings Ltd
Адреса E14 , United Kingdom (Великобританiя), London (Лондон) 5GN, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність Рейтингове агенство - присвоєння i пiдтримка кредитних рейтингi
Ліцензія
№ Рейтингова угода
-
з 30.11.2016
Контакти +44 20 3530 1000, +44 20 3530 1500
Примітки Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної статичтичної рейтингової органiзацiї (статутс NRSRO) в рамках нормативної Комiсiї по цiнним паперам С

Fitch Ratings - мiжнародке рейтингове агенство, нацiлене на надання незалежних i орiєнтованих на перспективу рейтингiв, оцiнок кредитоздатностi, аналiтичних дослiджень та даних
Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя "Українська страхова група"» #30859524
Адреса 03038, Україна, м. Київ, вул. I.Федорова, буд. 32-а
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 500315-медстрахув
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 13.01.2010
Контакти (044) 206 65 45, (044) 206 65 57
Примітки -
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «УНIКА»» #20033533
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70-А
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 293975
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 07.08.2014
Контакти (044) 225 60 00, (044) 225 60 02
Примітки Також ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА» має наступнi лiцензiї: АЕ № 293995, АЕ № 293994, АЕ № 293992
Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «Провiдна»» #23510137
Адреса 03049, Україна, м. Київ, просп.Повiтрофлотський, буд. 25
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 520904
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.02.2010
Контакти (044) 492-18-18, (044) 492-18-18
Примітки -
Приватне акцiонерне товариство «Європейський страховий альянс» #19411125
Адреса 04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, буд 33-37
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 584812, АВ 584334
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 10.05.2011
Контакти (044) 254-63-00 , (044) 254-63-50
Примітки -

Власники акцій

Власник Частка
IНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.) / 0079996015 100.00%
Адреса Iталiя (Italy), Турiн (Torino) , Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)
Код 0079996015

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
IНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А. (INTESA SANPAOLO S.p.A.) / 0079996015 1 669 604 417 шт 100.00%
Адреса Iталiя (Italy) , Турiн (Torino) , Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)