Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (40)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Пов'язані особи ДАБІ (2) Перевірки (6) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"

#14360920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРАВЕКС-БАНК"
ЄДРПОУ 14360920
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 646912
Дата державної реєстрації 27.10.2004
Середня кількість працівників 2 541
Орган управління ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" являється акцiонерним товариством та вiдповiдно до рiшення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32005176801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
МФО: -
Номер рахунку: 100100004826
Контакти
+38 (044) 201-16-61

Посадові особи

Ім'я Посада
Кібець Ольга Юліївна Член Правлiння
Рік народження 1950 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.06.2014 - Безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер - директора департаменту бухгалтерського облiку Головного фiнансового управлiння Банку
Примітки Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014.
Часткою у статутному капiталi банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 36 рокiв.
Обiймає посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку Головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймала Кiбець О.Ю. протягом своєї дiяльностi: старший оператор 101 вiддiлення 10 вiддiлу вiйськової частини 72175, продавець магазину № 11 Київської обласної оптово-роздрiбної контори-фiрми «Одяг», робоча БМУ-37, економiст Української фiлiї Центрального iнституту наукової органiзацiї працi, управлiння i рацiоналiзацiї Центросоюзу, старший бухгалтер ВО «Укрнафта», головний бухгалтер «АСУбуд» Головкиївмiськбуд, головний бухгалтер «Київпiдземдорбуд-1», головний бухгалтер ВК «Фiрма Орiон», начальник вiддiлу органiзацiї облiково-операцiйної роботи, методологiї та зведеної звiтностi-заступник головного бухгалтера АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу зведеної звiтностi АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння АКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Ткаліч Ігор Олександрович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2010 - Безстроково
Паспортні дані СО, 850104, 20.11.2001, Подiльський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Повна вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк»
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Ткалiч I.О. протягом своєї дiяльностi: служба в органах внутрiшнiх справ та податковiй мiлiцiї Управлiння податкової мiлiцiї ДПА в Київськiй областi, провiдний спецiалiст АБ «Укргазбанк», головний спецiалiст ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник вiддiлу безпеки управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», в.о. начальника управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», заступник директора Департаменту банкiвської безпеки-начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк».
Равазіо Джованні (Мr. Rаvаsіо Gіоvаnnі) Член Спостережної Ради
Рік народження 1939 р. н. (81 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані YA , 4530796, 13.11.2012, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Голова Правлiння Європейського Фонду
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014.
Обiймає посаду член Правлiння Європейського Фонду та голова Правлiння Європейського Фонду.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 43 роки.
Посади, якi обiймав пан Джованнi Равазiо протягом своєї дiяльностi: голова пiдроздiлу з питань економiчної iнтеграцiї в головному Управлiннi з економiчних та фiнансових справ, економiчний консультант Президента Комiсiї, директор в DG, заступник генерального директора, генеральний директор рiзних департаментiв з бюджетних питань та полiтичної iнтервенцiї з структурних проблем, генеральний директор генерального управлiння з економiчних та фiнансових справ, член Правлiння Європейського Iнвестицiйного банку.
Манноні Лівіо (Мr. Маnnоnі Lіvіо) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.07.2014 - до 30.04.2016
Паспортні дані YА, 2986490, 10.03.2012, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Член Правлiння Банку Iнтеза Санпаоло (Боснiя i Герцеговина)
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду в Мiжнародному дочiрньому пiдроздiлi Iнтези Санпаоло С.п.А. - пiдроздiлi управлiння, Департаментi ресурсiв та управлiння.
Стаж керiвної роботи – 20 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Маннонi Лiвiо обiймав наступнi посади: помiчник керiвника пiдроздiлу мережевих адмiнiстративний послуг Комерйцiйного Банку Iталiї; головний бухгалтер Комерйцiйного Банку Iталiї; член Правлiння Мiжнародного Банку Польщi (IBP), спiльне пiдприємство Banca Commerciale ITALIANA, ABN AMRO Bank, Credit Lyonnaisта I.F.C.; головний бухгалтер Комерйцiйного Банку Iталiї; старший менеджер, вiдповiдальний за звiтнiсть до материнської компанiї Центрально-Європейського Мiжнародного Банку (CIB), фiлiя Комерйцiйного Банку Iталiї; старший менеджер, вiдповiдальний за звiтнiсть до материнської компанiї VSEOBECNA UVEROVA banka (VUB), дочiрня компанiя Банку Iнтез;
член Правлiння Intesa Sanpaolo Banka (Боснiя i Герцеговина), дочiрня компанiя Intesa Sanpaolo S.p.A.
Кириченко Тарас Олексійович Голова Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.05.2013 - безстроково
Паспортні дані СО, 637772, 24.07.2001, Ватутiнський РУГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Повна вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Посади, якi обiймав Кириченко Т.О. протягом своєї дiяльностi: технiк кооперативу «Шанс», комерцiйний агент малого пiдприємства «Сiнтфор» Печерського району м. Києва, комерцiйний агент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть «ОСТ», заступник директора Благодiйного фонду iм. Григорiя Сковороди, головний бухгалтер ЗАТ «Iнтер-Сен», референт по роботi з клiєнтами представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, референт з питань маркетингу представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, голова представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ «УКРСИББАНК» (за сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ «УКРСИББАНК», заступник Голови Правлiння АКIБ «УКРСИББАНК», директор департаменту роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу.

Бабаєв Семен Завлуєвич Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.06.2014 - Безстроково
Паспортні дані МЕ, 450627, 10.06.2004, Ленiнський ВМ ВМВУМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта Повна вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директора департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу, заступника Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Посади, якi обiймав Бабаєв С.З. протягом своєї дiяльностi: менеджер департаменту управлiння дiяльнiстю ТОБО АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; директор Повiтрофлоцького вiддiлення Банку; в.о.начальника вiддiлу по роботi з банкiвськими металами департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; в.о.директора департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департамента по роботi з банкiвськими металами i управлiння готiвкою головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; виконуючий обов’язки директора головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу Банку.
Фалліко Антоніно (Мr.Fаllіссо Аnтоnіnо) Заступник Голови Спостережної Ради
Рік народження 1945 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані YА, 0918433, 02.11.2010, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї,
Освіта Повна вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Голова Ради Директорiв ЗАО "Банк Iнтеза" (Москва, Росiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Спостережної Ради Банку визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 40 рокiв.
Обiймає посаду Голова Ради Директорiв банку КМВ (Москва, Росiя).
Посади, якi обiймав пан Антонiно Фаллiко (Mr. Antonino FALLICCO) протягом своєї дiяльностi: асистент професора i професор Факультету Економiки та Фiнансiв в Унiверситетi у Веронi, консультант Банку Cattolica del Veneto i Банку Ambrosiano Veneto, квалiфiкований представник Банку Ambrosiano Veneto у Центральному банку Росiї (i потiм банку Intesa, IntesaBci i Intesa Sanpaolo).
Гвідо Джонкада (Мr.Guіdо Gіоnсаdа) Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1963 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.01.2014 - до 30.04.2016
Паспортні дані YA, 1549973, 05.02.2011, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Член Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки заступника Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду член Ревiзiйної комiсiї Хорватського субхолдiнга PBZ. Privredna banka Zagreb d.d.
Стаж керiвної роботи – 22 роки.
Протягом своєї дiяльностi Гвiдо Джонкада обiймав наступнi посади: призначений на посаду до Департаменту звiтностi IMI S.p.A., вiдповiдальний за змiну системи консолiдацiї SANPAOLO IMI S.p.A.,Старший менеджер, вiдповiдальний за процеси консолiдацiї у всiх дочiрнiх компанiях Групи - Член групи з впровадження МСФЗ SANPAOLO IMI S.p.A., Координатор пiдготовки першої звiтностi за МСФЗ та iнших звiтiв за МСФЗ для Групи SANPAOLO IMI S.p.A., член групи з унiфiкацiї системи консолiдацiї двох Груп, Вiдповiдальний за iнтеграцiю Banca CR Firenze та впровадження нових правил INTESA SANPAOLO S.p.A., Начальник вiддiлу надзвичайної роботи департаменту бухгалтерського облiку та оподаткування, вiдповiдальний за координування пiдготовки квартальної звiтностi з розкриття iнформацiї ризик менеджменту INTESA SANPAOLO S.p.A., Член Ревiзiйної комiсiї Хорватського субхолдiнга PBZ. Privredna banka Zagreb d.d.
Мауро Олдріні (Мr.Маurо Оldrіnі) Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1963 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.01.2014 - до 30.04.2016
Паспортні дані АY, 2476411, 07.12.2011, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Директор аудиту проектiв та дистанцiйного контролю iталiйської роздрiбної мережi Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло Спа
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода Головi Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директор аудиту банкiв Центральної та Схiдної Європи, СНД та Пiвденного Середземноморського регiону Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло Спа.
Стаж керiвної роботи – 12 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Мауро Олдрiнi обiймав наступнi посади: вiддiлення м.Галларате – Карiпло Спа, аудитор Департаменту аудиту - Карiпло Спа (м.Мiлан), старший аудитор Департаменту аудиту – Банк Iнтеза Спа (м.Мiлан), Директор аудиту iталiйських дочiрнiх компанiй департаменту аудиту – Iнтеза Санпаоло Спа, директор аудиту проектiв та дистанцiйного контролю iталiйської роздрiбної мережi Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло Спа.
К'ярадонна Валтер (Мr.Сніаrаdоnnа Wаlтеr) Член Спостережної Ради
Рік народження 1968 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані YA, 4530796, 14.02.2013, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Свостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014.
Обiймає посаду керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв банкiв Intesa Sanpaolo S.p.A. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 19 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Валтер К'ярадонна обiймав наступнi посади: Аудитор закордонних фiлiалiв Sanpaolo IMI S.p.A., керiвник пiдроздiлу аудиту та комплаєнс (Лондонське вiддiлення), член Комiтету безперервностi бiзнес-дiяльностi Sanpaolo IMI S.p.A., Керiвник пiдроздiлу аудиту закордонних фiлiалiв Sanpaolo IMI S.p.A., Спецiалiст з аудиту - дочiрнi компанiї Групи (як закордоннi, так i внутрiшнi) Sanpaolo IMI S.p.A., Керiвник пiдроздiлу аудиту - внутрiшнi дочiрнi компанiї Групи Sanpaolo IMI S.p.A. (з сiчня 2007 р. - Intesa Sanpaolo S.p.A.), Керiвник пiдроздiлу аудиту - закордоннi дочiрнi компанiї Групи Intesa Sanpaolo S.p.A., Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Альберто Валлоккіа (Мr.Аlвеrто Vаllосніа) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.01.2014 - до 30.04.2016
Паспортні дані АA, 1858348, 27.09.2007, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Керiвник з корпоративних справ деяких зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Intesa Sanpaolo Group, Департаментi корпоративних справ та володiння акцiями INTESA SANPAOLO S.p.А.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 17 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Альберто Валлоккiа обiймав наступнi посади в Iнтезi Санпаоло С.п.А: помiчника керiвника по взаємодiї з клiєнтами управлiнського та правового департаменту Туринського вiддiлення; помiчник регiонального менеджера з питань країн Захiдної Європи та Iзраїлю; помiчник менеджера з питань країн Схiдної Європи i Туреччини; регiональний менеджер з питань країн Далекого Сходу; заступник голови з питань країн Африка - Азiя Групи; вiдповiдальний за країни Пiвденно-Схiдної Азiї та Iндiї; заступник голови з питань країн MENA; регiональний менеджер з питань країн Саудiвської Аравiї, Iрану та Iндiї; вiдповiдальний за Координацiйний вiддiл IMF Iнтези Санпаоло С.п.А; керiвник департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Даміано Аккаттолі (Мr.Dаміаnо Ассаттоlі) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.01.2014 - по 30.04.2016
Паспортні дані YA, 0798246, 05.07.2010, Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Департамент якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло С.п.А
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду в департаментi якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло С.п.А
Стаж керiвної роботи – 20 рокiв
Протягом своєї дiяльностi Дамiано Аккаттолi обiймав наступнi посади: соцiальний працiвник (Iталiя, Пiвнiчна Iрландiя); Вiце-Президент Коопертивного товариства «Есерсi»; департамент планування i контролю департаменту бухгалтерського облiку компанiї «Мiсто Турин»; департамент управлiння акцiями Sanpaolo IMI Group; департамент взаємодiї з iнвесторами Sanpaolo IMI Group.
Салваі Еціо (Мr. Sаlvаі Еzіо) Голова Спостережної Ради
Рік народження 1952 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.07.2014 - 4 роки
Паспортні дані АА, 0074386, 13.02.2009, виданий Мiнiстерством закордонних справ Iталiї
Освіта Повна вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Пана Салваi Ецiо призначено Головою Спостережної Ради Банку у зв'язку iз складенням повноважень попереднього Голови Спостережної Ради пана Педраццi Сiльвiо.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2014.
Стаж керiвної роботи - 23 роки.
Обiймає посади: Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Голова Наглядової ради VUB Banka (Словаччина); Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина).
Протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв своєї дiяльностi пан Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Президент Правлiння Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (Україна).

Ліцензії

Дата  
7 10.10.2011 Право на здiйснення валютних операцiй згiдно з Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй № 7 вiд 10 жовтня 2011 року та додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10.10.2011 № 7
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 10.10.2011
Опис Лiцензiю видано безстроковово
АЕ № 286534 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльностi депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис -
АЕ № 286535 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис -
серiя АГ № 579931 07.10.2011 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 07.10.2011
Опис -
серiя АГ № 579932 07.10.2011 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 07.10.2011
Опис -
серiя АГ № 579933 07.10.2011 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
Дата видачі 07.10.2011
Опис -

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв #24382704
Адреса 01133, Україна, м.Київ, вул.Щорса, 31
Діятельність Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку
Ліцензія
№ №№ 5, 7
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 28.02.2013
Контакти (044) 286-94-20; 286-94-21; 286-94-22, (044) 522-85-53
Примітки -
Спецiалiзована компанiя "Фарес" #33591958
Адреса 01042, Україна, м.Київ, вул.Iвана Кудрi, буд.38, офiс 15
Діятельність Реєстрацiя компанiй, юридичне обслуговування
Ліцензія
№ -
-
з 25.11.2010
Контакти -, -
Примітки -
Агенцiя комплексного захисту бiзнесу "Дельта М" #35199148
Адреса 02040, Україна, м.Київ, вул.Вишнякiвська, 13, оф.244
Діятельність Дослiдження кон`юктури ринку та виявлення суспiльної думки; нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 101255
Дарницька районна у м.Києвi держадмiнiстрацiя
з 25.06.2007
Контакти (044) 222 86 92, -
Примітки -
Юридична фiрма "ЮСТ Україна" #34730271
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 9/2, оф.7
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть; нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
-
з 03.03.2010
Контакти (044) 492 05 04, -
Примітки -
Адвокатське Об’єднання «Арцiнгер» #36958968
Адреса 01032, Україна, м.Київ, вул.Жилянська, 75, 5-ий поверх
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
Мiнiстерство юстицiї України
з 03.03.2010
Контакти (044) 390-55-33, (044) 390-55-40
Примітки -
Юридична фiрма "Василь Кiсiль i Партнери" #26296883
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52А
Діятельність Консультативно-юридичнi послуги
Ліцензія
№ 1 068 120 0000 00900
Головна районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя
з 17.01.2003
Контакти (044) 581 7777, (044) 581 7770
Примітки Представництво iнтересiв Клiєнта як цивiльного позвача (в тому числi як потерпiлого) у кримiнальнiй справi в судi першої iнстанцiї
Центр безпеки "Слов`яни" #33500368
Адреса 04050, Україна, м.Київ, вул.Мельникова, 12, оф.90
Діятельність Надання юридичних i консультацiйних послуг
Ліцензія
№ АВ № 594961
МВС України
з 24.02.2012
Контакти -, -
Примітки -
Юридична компанiя "Юрсервiс Консалтинг Компанi" #22522199
Адреса 01021, Україна, м.Київ, вул.Липська, 19/7
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
-
з 25.11.2010
Контакти (044) 254 04 74, -
Примітки -
Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" #34619277
Адреса 01054, Україна, м.Київ, вул.Гончара, 41, поверх 3
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 3886
Аудиторська палата України
з 26.10.2010
Контакти (044) 223-02-50, (044) 501-25-31
Примітки -
КПМГ Аудит #31032100
Адреса 01001, Україна, м.Київ, Бiзнес центр «Сенатор» , вул.Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 2397
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 490 55 07, (044) 490 55 08
Примітки -
Нацiональний депозитарiй України #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Здiйснює депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної Законом України «Про депозитарн
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 279 65 40, 279 13 25, (044) 279 13 22
Примітки -
Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках #35917889
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7г
Діятельність Проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв"
Ліцензія
№ № 271
Нацiональний банк України
з 06.09.2013
Контакти (044) 585 42 42, -
Примітки -
ВТБ Банк #14359319
Адреса 01004, Україна, м.Київ, бул.Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, 8/26
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Адеррайтинг)
Ліцензія
№ АВ № 399105
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.08.2008
Контакти (044) 239 35 26, (044) 239 35 26
Примітки -
Iнвестицiйний капiтал Україна #35649564
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 19-21
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Адеррайтинг)
Ліцензія
№ АВ № 440400
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 17.11.2008
Контакти (044) 220 01 20, (044) 220 01 20
Примітки -
Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 277 50 00, (044) 277 50 01
Примітки -
Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна, 30
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ № 483591
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (056) 373 95 94, (056) 373 95 94
Примітки -
Fitch Ratings Ltd
Адреса -, Великобританiя , Лондон E14 5GN, 30 North Colonnade, Canary Wharf
Діятельність Рейтингове агенство - присвоєння i пiдтримка кредитних рейтингiв
Ліцензія
№ Рейтингова угода
Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної статичтичної рейтингової органiзацiї (статутс NRSRO) в рамках нормативної Комiсiї по цiнним паперам США (SEC)
з 16.07.2007
Контакти +44 20 3530 1000, +44 20 3530 1500
Примітки Fitch Ratings - мiжнародке рейтингове агенство, нацiлене на надання незалежних i орiєнтованих на перспективу рейтингiв, оцiнок кредитоздатностi, аналiтичних дослiджень та даних
Страхова компанiя "Українська страхова група" #30859524
Адреса 03038, Україна, м.Київ, вул.I.Федорова, 32-а
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 500315-медичне стр
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 13.01.2010
Контакти (044) 206 65 45, (044) 206 65 57
Примітки -
Українська страхова компанiя «ГАРАНТ-АВТО» #16467237
Адреса 01042, Україна, м.Київ, пров.Ново-Печерський, 19/3
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 584613
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 15.03.2007
Контакти (044) 456 00 00, (044) 206 88 11
Примітки -
Страхова Компанiя «Провiдна» #23510137
Адреса 03049, Україна, м.Київ, просп.Повiтрофлотський, 25
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 520904
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.02.2010
Контакти (044) 492-18-18, (044) 492-18-18
Примітки -
Європейський страховий альянс #19411125
Адреса 04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька, буд 33-37
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №584812, АВ584334
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 10.05.2011
Контакти (044) 254-63-00, (044) 254-63-50
Примітки -

Власники акцій

Власник Частка
IНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.) / 0079996015 100.00%
Адреса Iталiя (Italy) , Турiн (Torino), Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)
Код 0079996015

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
IНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А. (INTESA SANPAOLO S.p.A.) / 0079996015 1 636 500 000 шт 100.00%
Адреса Iталiя (Italy) , Турiн (Torino) , Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)