Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (40)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Пов'язані особи ДАБІ (2) Перевірки (6) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"

#14360920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРАВЕКС-БАНК"
ЄДРПОУ 14360920
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 646912
Дата державної реєстрації 27.10.2004
Середня кількість працівників 3 459
Орган управління Загальнi Збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Банком, до компетенцiї входить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; 2) внесення змiн та доповнень до Статуту Банку; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Банку; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй та визначення вiдповiдального органу Банку, що уповноважується на затвердження результатiв розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Банку; 7) прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Банку; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) прийняття рiшення про умови та порядок конвертацiї привiлейованих акцiй певного класу у простi акцiї Банку чи у привiлейованi акцiї iншого класу; 10) затвердження положень про Загальнi Збори, Спостережну Раду, Правлiння та Ревiзiйну Комiсiю Банку, а також внесення змiн до них; 11) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Банку, якщо iнше не передбачено Статутом Банку; 12) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку (рiчного звiту) включаючи його дочiрнi пiдприємства; затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку; 13) розподiл прибутку i збиткiв Банку; 14) визначення порядку покриття збиткiв; 15) прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй та наслiдки невиконання зобов’язань з викупу акцiй; 16) прийняття рiшення про форму iснування акцiй або змiну форми iснування акцiй; 17) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; 18) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; 19) обрання Голови та членiв Спостережної Ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної Ради; 20) прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради; 21) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 22) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 23) прийняття рiшення про видiл та припинення дiяльностi Банку, про лiквiдацiю Банку, обрання лiквiдатора (лiквiдацiйної комiсiї), затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 24) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї; 25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку; 26) затвердження правочинiв про злиття та приєднання. 27) обрання комiсiї з припинення Банку; 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз чинним Статутом або Положенням про Загальнi Збори Банку; повноваження, визначенi пiдпунктами 1 – 28, належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв i не можуть бути делегованi iншим органам управлiння Банку; повноваження Загальних Зборiв, передбаченi вище, здiйснюються акцiонерами одноосiбно. Спостережна Рада Банку - створюється з числа акцiонерiв Банку або їх представникiв, представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних Зборiв, здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку; складається щонайменше з 3 (трьох) членiв, точна кiлькiсть членiв визначається Загальними зборами; з членiв Спостережної Ради Загальнi збори призначають Голову та Заступникiв Голови Спостережної Ради; до компетенцiї входить: 1) Затвердження проектiв рiчних фiнансових звiтiв Банку перед їх поданням на остаточне затвердження Загальних Зборiв та затвердження квартальних фiнансових звiтiв Банку; 2) Прийняття рiшень щодо участi Банку в створеннi банкiвських асоцiацiй та участi в промислових та фiнансових групах й iнших об’єднаннях, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України; 3) Перегляд та оцiнка основних принципiв ведення бiзнесу Банком та полiтики управлiння ризиками, схвалення полiтики ведення бiзнесу та управлiння ризиками Банку; делегування повноважень розпоряджатися власнiстю та коштами Банку iншим органам Банку або посадовим особам; 4) Встановлення порядку перевiрки та нагляду за дiяльнiстю Банку; 5) Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку та розгляд звiтiв Правлiння Банку; 6) Визначення органiзацiйної структури Банку та функцiй структурних пiдроздiлiв Банку; 7) Здiйснення управлiння та контролю за дiяльнiстю Служби внутрiшнього аудиту Банку, затвердження Положення про Службу внутрiшнього аудиту; 8) Обрання i вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, керiвникiв Головних управлiнь, департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Головi Правлiння Банку, а також керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку; 9) Призначення Заступникiв Голови Правлiння як тимчасово виконуючих обов’язки Голови у випадках, передбачених Статутом та/або Положенням про Правлiння; 10) затвердження умов працевлаштування, цивiльно-правових, трудових договорiв з членами Правлiння, включаючи Голову Правлiння, включаючи встановлення розмiру їх винагороди та матерiальнi умови заохочення, та надання повноважень Головi Спостережної Ради пiдписувати цивiльно-правовi, трудовi договори з членами Правлiння, включаючи Голову Правлiння; 11) Прийняття рiшень щодо припинення повноважень членiв Правлiння, включаючи Голову Правлiння; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Банку; 12) Вибiр зовнiшнього аудитора Банку; прийняття рiшення щодо його призначення/вiдкликання; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) Забезпечення належного функцiонування адекватної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Банку; виявлення помилок в системi контролю та вироблення пропозицiй та рекомендацiй щодо їх усунення; здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора; здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, виявлених пiд час перевiрок, що проводились Ревiзiйною комiсiєю Банку, Службою внутрiшнього аудиту Банку та/або зовнiшнiм аудитором; 14) Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, iнших юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та представництв Банку та затвердження їх статутiв та положень або погодження здiйснення операцiй; 15) Пiдготовка пропозицiй з питань, що подаються на розгляд Загальних Зборiв; затвердження рiшень Правлiння стосовно скликання чергових та позачергових Загальних Зборiв, включаючи їх порядок денний затвердження рiшень Правлiння стосовно змiн в порядку денному Загальних Зборiв; 16) Прийняття рiшень щодо притягнення посадових осiб органiв управлiння та контролю Банку до майнової вiдповiдальностi; 17) Прийняття рiшень щодо покриття збиткiв згiдно з процедурами вiдшкодування збиткiв, затвердженими Загальними Зборами акцiонерiв; 18) Надання Правлiнню перелiку банкiв чи групи банкiв, з якими Банк може спiвпрацювати на мiжбанкiвському ринку; 19) Прийняття рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Банку (за винятком акцiй) у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України; 20) Створення комiтетiв, що займаються, мiж iншим, затвердженням рiшень щодо видачi кредитiв, майновими питаннями, питаннями аудиту та персоналу, зокрема: Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Комiтет з протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, Комiтет з управлiння змiнами, iнших комiтетiв; затвердження Положень про такi комiтети; 21) Прийняття рiшень щодо створення комiтетiв у Спостережнiй Радi або Правлiннi для роботи над конкретними питаннями. Робочi процедури та повноваження комiтетiв визначаються Спостережною Радою при створеннi таких комiтетiв; 22) Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 23) Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 24) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 25) Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; 26) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 27) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 28) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; 29) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 30) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 31) Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 32) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 33) Вирiшення будь-яких iнших питань, якi делегуються за рiшенням Загальних Зборiв до повноважень Спостережної Ради; Спостережна Рада має право делегувати Правлiнню будь-якi повноваження, зазначенi вище, окрiм тих, якi зазначенi у пiдпунктах 1-3, 5-33, зазначених вище. Правлiння Банку обирається Спостережною Радою Банку i складається з Голови Правлiння, Заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння, у т.ч. вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу працiвника Банку, кандидатура якого погоджена з НБУ; Правлiння складається не менш нiж з 3 (трьох) осiб, персональний склад Правлiння Банку, а також строк його повноважень визначає Спостережна Рада Банку; компетенцiя: 1) розглядати i затверджувати звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Банку; 2) розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на розгляд Головою Правлiння Банку, його заступниками, членами Правлiння, за винятком повноважень, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Спостережної Ради Банку; 3) брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представникiв – Голову Правлiння чи iншого члена Правлiння; 4) затверджувати «Книгу повноважень», яка визначає межi, компетенцiю i повноваження вiдповiдних функцiй i спiвробiтникiв Банку; 5) розпоряджатися власнiстю i коштами Банку. Голова Правлiння Банку у будь-якому випадку i окрiм вищезазначених повноважень, визначених Спостережною Радою: 1) виступає представником Банку та дiє вiд iменi Банку в усiх пiдприємствах, установах, органiзацiях як в Українi, так i за кордоном, керуючись законами України, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативними документами Нацiонального банку України, рiшеннями Загальних Зборiв, Спостережної Ради Банку, Правлiння Банку та цим Статутом; 2) пiдписує вiд iменi Банку договори та iншi документи фiнансового та майнового характеру; 3) видає довiреностi на представництво, укладення договорiв та iншi дiї, затвердженi компетентними органами Банку, якщо це не суперечить законодавству України, i вiдповiдає внутрiшнiм правилам, якi оформлюються на бланках Банку та засвiдчуються печаткою Банку, а у випадках, передбачених законодавством, - засвiдчуються нотарiально; 4) представляє на розгляд i затвердження Спостережної Ради Банку проекти перспективних i рiчних кредитних, валютних та iнших планiв Банку, плани доходiв, витрат та прибуткiв Банку; 5) призначає на посади керiвникiв i спiвробiтникiв Банку, призначення яких не знаходиться в компетенцiї Спостережної Ради. Призначення iнших членiв Служби Внутрiшнього Аудиту можливе лише пiсля погодження вiдповiдних кандидатур Спостережною Радою; 6) пiдписує вiд iменi Банку матерiали претензiйно-позовного, виконавчого провадження або доручає виконання цих обов’язкiв членам Правлiння чи посадовим особам Банку згiдно з чинним законодавством України; 7) має право брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу. 8) затверджує квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 9) органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32005176801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
МФО: Swift
Номер рахунку: 100100003230
Контакти
+38 (044) 201-16-61

Посадові особи

Ім'я Посада
Кібець Ольга Юліївна Член Правлiння
Рік народження 1950 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.04.2014 - -
Освіта Повна вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.9 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013.
Часткою у статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 35 рокiв.
Обiймає посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку Головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Посади, якi обiймала Кiбець Ольга Юлiївна протягом своєї дiяльностi: старший оператор 101 вiддiлення 10 вiддiлу вiйськової частини 72175, продавець магазину № 11 Київської обласної оптово-роздрiбної контори-фiрми «Одяг», робоча БМУ-37, економiст Української фiлiї Центрального iнституту наукової органiзацiї працi, управлiння i рацiоналiзацiї Центросоюзу, старший бухгалтер ВО «Укрнафта», головний бухгалтер «АСУбуд» Головкиївмiськбуд, головний бухгалтер «Київпiдземдорбуд-1», головний бухгалтер ВК «Фiрма Орiон», начальник вiддiлу органiзацiї облiково-операцiйної роботи, методологiї та зведеної звiтностi-заступник головного бухгалтера АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу зведеної звiтностi АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння АКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Педрацці Сільвіо (Мr.Реdrаzzі Sіlvіо) Голова Спостережної Ради
Рік народження 1959 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.07.2013 - 5 рокiв
Освіта Повна вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Генеральний керiвник CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 27 рокiв.
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013.
Обiймає посади члена Спостережної Ради та Ревiзiйної комiсiї Банку Александрiя (Єгипет) (Bank of Aleksandria, Egypt).
Посади, якi обiймав голова Спостережної Ради пан Сiльвiо Педраццi (Mr. Silvio Pedrazzi) протягом своєї дiяльностi: керiвник з питань вiддiлень, керiвник з питань розвитку бiзнесу, директор головного офiсу в Болоньї, генеральний керiвник CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO, генеральний керiвник CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Ткаліч Ігор Олександрович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2010 - безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк»
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Ткалiч Iгор Олександрович протягом своєї дiяльностi: служба в органах внутрiшнiх справ та податковiй мiлiцiї Управлiння податкової мiлiцiї ДПА в Київськiй областi, провiдний спецiалiст АБ «Укргазбанк», головний спецiалiст ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник вiддiлу безпеки управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», в.о. начальника управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», заступник директора Департаменту банкiвської безпеки-начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк».
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Равазіо Джованні (Мr. Rаvаsіо Gіоvаnnі) Член Спостережної Ради
Рік народження 1939 р. н. (81 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Освіта Повна вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Голова Правлiння Європейського Фонду
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013.
Обiймає посаду член Правлiння Європейського Фонду та голова Правлiння Європейського Фонду.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 42 роки.
Посади, якi обiймав пан Джованнi Равазiо (Mr. Giovanni RAVASIO) протягом своєї дiяльностi: голова пiдроздiлу з питань економiчної iнтеграцiї в головному Управлiннi з економiчних та фiнансових справ, економiчний консультант Президента Комiсiї, директор в DG, заступник генерального директора, генеральний директор рiзних департаментiв з бюджетних питань та полiтичної iнтервенцiї з структурних проблем, генеральний директор генерального управлiння з економiчних та фiнансових справ, член Правлiння Європейського Iнвестицiйного банку.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Кириченко Тарас Олексійович Голова Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.05.2013 - безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду директора головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.
Посади, якi обiймав Кириченко Тарас Олексiйович протягом своєї дiяльностi: технiк кооперативу «Шанс», комерцiйний агент малого пiдприємства «Сiнтфор» Печерського району м. Києва, комерцiйний агент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть «ОСТ», заступник директора Благодiйного фонду iм. Григорiя Сковороди, головний бухгалтер ЗАТ «Iнтер-Сен», референт по роботi з клiєнтами представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, референт з питань маркетингу представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, голова представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ «УКРСИББАНК» (за сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ «УКРСИББАНК», заступник Голови Правлiння АКIБ «УКРСИББАНК», директор департаменту роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Фалліко Антоніно (Мr.Fаllіссо Аnтоnіnо) Заступник Голови Спостережної Ради
Рік народження 1945 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Освіта Повна вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Голова Ради Директорiв ЗАО "Банк Intesa" (Москва, Росiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Спостережної Ради Банку визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 39 рокiв.
Обiймає посаду Голова Ради Директорiв банку КМВ (Москва, Росiя).
Посади, якi обiймав пан Антонiно Фаллiко (Mr. Antonino FALLICCO) протягом своєї дiяльностi: асистент професора i професор Факультету Економiки та Фiнансiв в Унiверситетi у Веронi, консультант Банку Cattolica del Veneto i Банку Ambrosiano Veneto, квалiфiкований представник Банку Ambrosiano Veneto у Центральному банку Росiї (i потiм банку Intesa, IntesaBci i Intesa Sanpaolo).
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Мауро Олдріні (Мr.Маurо Оldrіnі) Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1963 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.10.2013 - до 31.12.2013
Освіта Повна вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Директор аудиту проектiв та дистанцiйного контролю iталiйської роздрiбної мережi Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло Спа
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода Головi Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директор аудиту банкiв Центральної та Схiдної Європи, СНД та Пiвденного Середземноморського регiону Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло Спа.
Стаж керiвної роботи – 11 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Мауро Олдрiнi обiймав наступнi посади: вiддiлення м.Галларате – Карiпло Спа, аудитор Департаменту аудиту - Карiпло Спа (м.Мiлан), старший аудитор Департаменту аудиту – Банк Iнтеза Спа (м.Мiлан), Директор аудиту iталiйських дочiрнiх компанiй департаменту аудиту – Iнтеза Санпаоло Спа, директор аудиту проектiв та дистанцiйного контролю iталiйської роздрiбної мережi Департаменту аудиту Групи – Iнтеза Санпаоло Спа.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Джакович Ірена Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.05.2013 - безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор головного управлiння ризик-менеджменту, член Правлiння ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013..
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Обiймає посаду керiвник головного управлiння ризик-менеджменту.
Посади, якi обiймала Джакович Iрена протягом своєї дiяльностi: директор Департаменту кредитування Банка Iнтеза (Белград), директор Департаменту ризикiв Банка Iнтеза (Белград), начальник вiддiлу внутрiшнiх займiв Дельта Банку (Белград), директор Департаменту управляння активами i пасивами Новосадска Банку (Белград), професiйний асистент вiддiлу управлiння пасивами Динара Банку (Белград), директор головного управлiння ризик-менеджменту.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
К'ярадонна Валтер (Мr.Сніаrаdоnnа Wаlтеr) Член Спостережної Ради
Рік народження 1968 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Освіта Повна вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Свостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2013.
Обiймає посаду керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв банкiв Intesa Sanpaolo S.p.A. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 18 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Валтер К'ярадонна обiймав наступнi посади: Аудитор закордонних фiлiалiв Sanpaolo IMI S.p.A., керiвник пiдроздiлу аудиту та комплаєнс (Лондонське вiддiлення), член Комiтету безперервностi бiзнес-дiяльностi Sanpaolo IMI S.p.A., Керiвник пiдроздiлу аудиту закордонних фiлiалiв Sanpaolo IMI S.p.A., Спецiалiст з аудиту - дочiрнi компанiї Групи (як закордоннi, так i внутрiшнi) Sanpaolo IMI S.p.A., Керiвник пiдроздiлу аудиту - внутрiшнi дочiрнi компанiї Групи Sanpaolo IMI S.p.A. (з сiчня 2007 р. - Intesa Sanpaolo S.p.A.), Керiвник пiдроздiлу аудиту - закордоннi дочiрнi компанiї Групи Intesa Sanpaolo S.p.A., Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Мікєлє Раріс (Мr.Міснеlе Rаrіs) Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.10.2013 - до 31.12.2013
Освіта Повна вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Члена Ради директорiв (Спостережної Ради) ЗАТ «Банк Iнтеза» (Москва, Росiя).
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода Заступнику Голови Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директора департаменту країн СНД та пiвденно-середземноморського регiону, головне управлiння закордонних дочiрнiх банкiв INTESA SANPAOLO S.P.A.
Стаж керiвної роботи – 25 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Мiкєлє Рарiс обiймав наступнi посади: стажер ASHANTI GOLDFIELDS CORP. LTD (Гана), заступник директора – управлiння iнвестицiйними фондами IMI BANK (LUX) SA (Люксембург), вiдповiдальний за питання бюджету та контролю CEDAR STREET LTD – член Групи IMI GROUP (Лондон, Великобританiя), Фiнансовий директор та секретар компанiї (тимчасова посада) АЕРОПОРТ ТРЕВIЗО СПА (Тревiзо, Iталiя), директор з фiнансування та управлiння, секретар компанiї IMI SIGECO LTD (Лондон, Великобританiя), головний операцiйний директор BANCA IMI SPA, лондонське вiддiлення (Лондон, Великобританiя), головний виконавчий директор IMIWEB (UK) LIMITED (Лондон, Великобританiя), директор департаменту фiнансування та контролю SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. (Падуя, Iталiя), директор департаменту дослiджень та корпоративного розвитку, головне управлiння закордонних дочiрнiх банкiв INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мiлан, Iталiя).
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
Гвідо Джонкада (Мr.Guіdо Gіоnсаdа) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1963 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.10.2013 - до 31.12.2013
Освіта Повна вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Член Ревiзiйної комiсiї Хорватського субхолдiнга PBZ. Privredna banka Zagreb d.d.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду член Ревiзiйної комiсiї Хорватського субхолдiнга PBZ. Privredna banka Zagreb d.d.
Стаж керiвної роботи – 21 рiк.
Протягом своєї дiяльностi Гвiдо Джонкада обiймав наступнi посади: призначений на посаду до Департаменту звiтностi IMI S.p.A., вiдповiдальний за змiну системи консолiдацiї SANPAOLO IMI S.p.A.,Старший менеджер, вiдповiдальний за процеси консолiдацiї у всiх дочiрнiх компанiях Групи - Член групи з впровадження МСФЗ SANPAOLO IMI S.p.A., Координатор пiдготовки першої звiтностi за МСФЗ та iнших звiтiв за МСФЗ для Групи SANPAOLO IMI S.p.A., член групи з унiфiкацiї системи консолiдацiї двох Груп, Вiдповiдальний за iнтеграцiю Banca CR Firenze та впровадження нових правил INTESA SANPAOLO S.p.A., Начальник вiддiлу надзвичайної роботи департаменту бухгалтерського облiку та оподаткування, вiдповiдальний за координування пiдготовки квартальної звiтностi з розкриття iнформацiї ризик менеджменту INTESA SANPAOLO S.p.A.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
АЕ № 286534 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльностi депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис -
7 10.10.2011 Право на здiйснення валютних операцiй згiдно з Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй № 7 вiд 10 жовтня 2011 року та додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10.10.2011 № 7
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 10.10.2011
Опис Лiцензiю видано безстроково
АЕ № 286535 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис -
серiя АГ № 579931 07.10.2011 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 07.10.2011
Опис -
серiя АГ № 579932 07.10.2011 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 07.10.2011
Опис -
серiя АГ № 579933 07.10.2011 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
Дата видачі 07.10.2011
Опис -

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Спецiалiзована компанiя "Фарес"
Адреса 01042, м.Київ, вул.Iвана Кудрi, буд.38, офiс 15
Діятельність Реєстрацiя компанiй, юридичне обслуговування
Ліцензія
№ -
-
з 25.11.2010
Контакти -, -
Примітки -
IНТЕГРIТЕС #33404025
Адреса 04070, м.Київ, вул.Борисоглiбська, 15-Б
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
з 25.06.2007
Контакти (044) 391 38 53 , (044) 391-38-54
Примітки -
Агенцiя комплексного захисту бiзнесу "Дельта М" #35199148
Адреса 02040, м.Київ, вул.Вишнякiвська, 13, оф.244
Діятельність Дослiдження кон`юктури ринку та виявлення суспiльної думки; нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ 101255
Дарницька районна у м.Києвi держадмiнiстрацiя
з 25.06.2007
Контакти (044) 222 86 92, -
Примітки -
Юридична фiрма "ЮСТ Україна" #34730271
Адреса 01004, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 9/2, оф.7
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть; нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
-
з 03.03.2010
Контакти (044) 492 05 04, -
Примітки -
Адвокатське Об’єднання «Арцiнгер» #36958968
Адреса 01032, м.Київ, вул.Жилянська, 75, 5-ий поверх
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
Мiнiстерство юстицiї України
з 03.03.2010
Контакти (044) 390-55-33, (044) 390-55-40
Примітки -
Пруденс: юридичний офiс #35378212
Адреса 03186, м.Київ, бул.Чоколiвський, 19
Діятельність Надання юридичних i консультатцiйних послуг
Ліцензія
№ -
-
з 25.02.2014
Контакти -, -
Примітки -
Центр безпеки "Слов`яни" #33500368
Адреса 04050, м.Київ, вул.Мельникова, 12, оф.90
Діятельність Надання юридичних i консультацiйних послуг
Ліцензія
№ АВ № 594961
МВС України
з 24.02.2012
Контакти -, -
Примітки -
Бi. Сi. Томс енд Ко #37147239
Адреса 01030, м.Київ, вул.I.Франка, 40Б, оф.301
Діятельність Надання юридичних i консультацiйних послуг
Ліцензія
№ -
-
з 25.02.2014
Контакти -, -
Примітки -
Юридична компанiя "Юрсервiс Консалтинг Компанi" #22522199
Адреса 01021, м.Київ, вул.Липська, 19/7
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
-
з 25.11.2010
Контакти (044) 254 04 74, -
Примітки -
Товариство з Аудиторська фiрма "ПФК Аудит-фiнанси" #34619277
Адреса 01054, м.Київ, вул.Гончара, 41, поверх 3
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 3886
Аудиторська палата України
з 26.10.2010
Контакти (044) 223-02-50, (044) 501-25-31
Примітки -
КПМГ Аудит #31032100
Адреса 01001, м.Київ, вул.Михайлiвська, 11
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 2397
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 490 55 07, (044) 490 55 08
Примітки -
Нацiональний депозитарiй України #30370711
Адреса 01001, м.Київ, вул.Грiнченка, 3
Діятельність Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти -, -
Примітки -
Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках #35917889
Адреса 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7г
Діятельність Надання депозитарних послуг на українському фондовому ринку
Ліцензія
№ АЕ № 263065
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 29.04.2013
Контакти (044) 585 42 40, -
Примітки -
Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк" #14359319
Адреса 01004, м.Київ, бул.Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, 8/26
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Адеррайтинг)
Ліцензія
№ АВ № 399105
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.08.2008
Контакти (044) 239 35 26, (044) 239 35 26
Примітки -
Iнвестицiйний капiтал Україна #35649564
Адреса 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 19-21
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Адеррайтинг)
Ліцензія
№ АВ № 440400
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 17.11.2008
Контакти (044) 220 01 20, (044) 220 01 20
Примітки -
Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 03150, м.Київ , вул.В.Василькiвська, 72
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ № 390872
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.01.2010
Контакти (044) 277 50 00, (044) 277 50 01
Примітки -
Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, м.Днiпропетровськ , вул.Ленiна, 30
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ № 483591
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (056) 373 95 94, (056) 373 95 94
Примітки -
Fitch Ratings Ltd
Адреса -, Great Britain, London E14 5GN , 30 North Colonnade
Діятельність Рейтингове агенство - присвоєння i пiдтримка кредитних рейтингiв
Ліцензія
№ Рейтингова угода
Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної статистичної рейтингової органiзацiї (статус NRSRO) в рамках нормативної Комiсiї по цiнним паперам США (SEC)
з 16.07.2007
Контакти +44 20 3530 1000, +44 20 3530 1500
Примітки -
Страхова компанiя "Українська страхова група" #30859524
Адреса 03038, м.Київ, вул.I.Федорова, 32-а
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 500315-медичне стр
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 13.01.2010
Контакти (044) 206 65 45, (044) 206 65 57
Примітки -
Українська страхова компанiя «ГАРАНТ-АВТО» #16467237
Адреса 01042, м.Київ, пров.Ново-Печерський, 19/3
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 584613
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 15.03.2007
Контакти (044) 456 00 00, (044) 206 88 11
Примітки -
Страхова Компанiя «Провiдна» #23510137
Адреса 03049, м.Київ, просп.Повiтрофлотський, 25
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 520904
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.02.2010
Контакти (044) 492-18-18, (044) 492-18-18
Примітки -
Європейський страховий альянс #19411125
Адреса 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, буд 33-37
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №584812, АВ584334
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 10.05.2011
Контакти (044) 254-63-00, (044) 254-63-50
Примітки -

Власники акцій

Власник Частка
IНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.) / 0079996015 100.00%
Адреса Iталiя (Italy), Турiн (Torino), Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)
Код 0079996015

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
IНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А. (INTESA SANPAOLO S.p.A.) / 0079996015 1 636 500 000 шт 100.00%
Адреса Iталiя (Italy), Турiн (Torino) , Пьяцца Сан-Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)