Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (40)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Пов'язані особи ДАБІ (1) Перевірки (6) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"

#14360920

Основна інформація

Назва Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ 14360920
Адреса 01021, м. Київ, Кловський Узвiз, 9/2
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 646912
Дата державної реєстрації 27.10.2004
Середня кількість працівників 1 075
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32006102801026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
МФО: немає
Номер рахунку: 100100004826
Контакти
+38 (044) 201-16-61

Опис діяльності

Організаційна структура

За звiтний перiод в Банку вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi, якi викладенi нижче. Станом на 31.12.2018 року склад Наглядової Ради Банку наступний: - Ецiо Салваi - Голова Наглядової Ради Банку - Коррадо Казалiно - Заступник Голови Наглядової Ради Банку, незалежний директор. - Серджiо Нiкола - член Наглядової Ради Банку, незалежний директор. - Васильєва Надiя Борисiвна - член Наглядової Ради Банку, незалежний директор. - Гвiдо Оттоленгi - член Наглядової Ради Банку. - Андреа Фаццоларi - член Наглядової Ради Банку. - Лоренцо Фоссi - член Наглядової Ради Банку. Щодо змiн у складi Наглядової Ради, що вiдбулися за 2018 рiк повiдомляємо наступне: Станом на 01.01.2018 року склад Наглядової Ради Банку вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку № 1/2017 вiд 12.04.2017 року та вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку № 2/2017 вiд 10.08.2017, був як зазначено нижче: Ецiо Салваi - Голова Наглядової Ради Банку. Лаура Феббраро - Заступник Голови Наглядової Ради Банку, незалежний директор. Лука Бокка - член Наглядової Ради Банку. Фабрiцiо Маллен - член Наглядової Ради Банку, незалежний директор. Флавiо Джанеттi - член Наглядової Ради Банку. Гвiдо Оттоленгi - член Наглядової Ради Банку. Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку № 2/2018 вiд 26.04.2018 року обрано новий склад Наглядової Ради Банку з дати прийняття Рiшення, а саме: Ецiо Салваi - Голова Наглядової Ради, Коррадо Казалiно - Заступник Голови Наглядової Ради, Лука Бокка - член Наглядової Ради, Флавiо Джанеттi - член Наглядової Ради, Серджiо Нiкола - член Наглядової Ради, Гвiдо Оттоленгi - член Наглядової Ради, Васильєва Надiя Борисiвна - член Наглядової Ради. Згiдно з вимогами законодавства України та Статуту Банку Наглядова Рада обирається на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття цього рiшення. Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку № 3/2018 вiд 27.07.2018 припинено повноваження Флавiо Джанеттi та Луки Бокки, як членiв Наглядової Ради Банку, починаючи з дати прийняття рiшення. Вiдповiдно до рiшення Акцiонера, на пiдставi Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку обрати пана Андреа Фаццоларi та пана Лоренцо Фоссi членами Наглядової Ради Банку починаючи з наступного дня пiсля прийняття рiшення про їх обрання. Станом на 31.12.2018 року склад Правлiння Банку наступний: - Кириченко Тарас Олексiйович - Голова Правлiння Банку. - Джанлука Коррiас - Перший Заступник Голови Правлiння Банку. - Бабаєв Семен Завлуєвич - Заступник Голови Правлiння Банку, керiвник головного управлiння роздрiбного бiзнесу. - Франческо Лупо - член Правлiння Банку, керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу. - Марко Кожель - член Правлiння Банку, керiвник головного управлiння ризик-менеджменту. - Джузеппе Дарiо Капрiолi - член Правлiння Банку, керiвник головного фiнансового управлiння. - Ткалiч Iгор Олександрович - член Правлiння Банку, директор департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, отриманих злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки. Протягом 2018 року у складi Правлiння Банку вiдбулися наступнi змiни. Вiдповiдно до вiдповiдних Рiшень Наглядової Ради Банку: - Призначено Першим Заступником Голови Правлiння Банку Джанфранко Пiццутто з 11.04.2018 року. - Припинено повноваження Першого Заступника Голови Правлiння Банку Джанфранко Пiццутто 30.11.2018 року. - Джанлуку Коррiаса призначено на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку з 06.12.2018 року. - Бабаєва Семена Завлуєвича, Заступника Голови Правлiння Банку, директора департаменту роздрiбного бiзнесу переведено на посаду Заступника Голови Правлiння Банку, керiвника головного управлiння роздрiбного бiзнесу з 01.08.2018 року; - Франческо Лупо призначено на посаду керiвника головного управлiння корпоративного бiзнесу, члена Правлiння Банку 03.09.2018 року, звiльнено з посади 12.10.2018 року, призначено 16.10.2018 року на посаду керiвника головного управлiння корпоративного бiзнесу, члена Правлiння Банку. Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2018р. складалась з таких пiдроздiлiв 1-го рiвня: вiддiл спецiальної координацiї, департамент внутрiшнього аудиту, вiддiл генерального секретарiату, вiддiл комплаєнс, департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами, департамент iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки, юридичний департамент, головне управлiння бiзнесу, головне фiнансове управлiння, головне управлiння ризик-менеджменту, головне операцiйне управлiння. Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2019р. складається з таких пiдроздiлiв 1-го рiвня: департамент внутрiшнього аудиту, вiддiл генерального секретарiату, вiддiл комплаєнс, департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами, департамент iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки, юридичний департамент, вiддiл зв'язкiв з громадськiстю та маркетингу, головне управлiння роздрiбного бiзнесу, головне управлiння корпоративного бiзнесу, головне фiнансове управлiння, головне управлiння ризик-менеджменту, головне операцiйне управлiння. Рiшення, вiдповiдно до яких вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у 2018 роцi: 1.Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 21.02.2018 № 4_18.17; 2.Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 27.04.2018 № 9_18.20; 3.Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 31.07.2018 № 12_18.21; 4.Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 12.12.2018 № 17_18.15.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) на кiнець звiтного перiоду - 930 осiб; працiвникiв, якi працюють за цивiльно-правовими договорами на кiнець звiтного перiоду - 10 осiб; особи, якi працюють у Банку за сумiсництвом вiдсутнi. Облiкова кiлькiсть працiвникiв якi працюють неповний робочий день - 22 особи. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду - 1075 осiб. Фонд оплати працi штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду - 188030,2 тис. грн. Фонд оплати працi працiвникiв, якi працюють за цивiльно-правовими договорами - 3038,6 тис. грн. Фонд оплати працi осiб, якi працюють за сумiсництвом - 11,9 тис. грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв - 191245,4 тис. грн. Банк дбає про те, щоб кожен працiвник вiдчував пiдтримку та взаємодопомогу. Виховує та розвиває у працiвникiв командний дух, шляхом органiзацiї стратегiчних зустрiчей. Пiдтвердженням цього є кориснi програми навчання i розвитку працiвникiв та виробничi наради, реалiзованi у 2018 роцi. Внутрiшнi комунiкацiї направленi на вирiшення стратегiчних задач, укрiплення лояльностi працiвникiв, формування єдиних стандартiв поведiнки, вiдповiдно до Етичного кодексу. Завдяки внутрiшнiм комунiкацiям працiвники бiльш глибоко розумiють корпоративну культуру, цiлi та цiнностi Банку. Внутрiшнi комунiкацiї пов'язують усi пiдроздiли воєдино, через усi рiвнi, формуючи почуття спiльностi та ефективного колективу. Банк сприяє та надає можливiсть пiдвищувати та розвивати важливi компетенцiї та професiйнi навички працiвникiв. Протягом звiтного перiоду працiвники Банку брали участь у тематичних семiнарах та проходили навчання у Нацiональному центрi пiдготовки банкiвських працiвникiв України за спецiальними програмами навчання. Крiм того, фахiвцi Банку регулярно та своєчасно проходять сертифiкацiю, необхiдну для здiйснення певних видiв дiяльностi, в тому числi для здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, проведення фiнансового монiторингу операцiй Банку тощо. Також, Банк є членом Європейської Бiзнес Асоцiацiї, завдяки чому є можливiсть покращувати знання та навички працiвникiв, шляхом проходження курсiв та тренiнгiв, якi проводять спiкери iнвестицiйних та фiнансових компанiй. Кожен працiвник має можливiсть приймати участь у конкурсi на замiщення внутрiшнiх вакансiях, тим самим будувати кар'єру та розвиватись професiйно. Банк поважає права людини, їх здоров'я, безпеку та рiвнi можливостi на роботi.

Участь у об'єднаннях

Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ" - 04070, м.Київ, вул.Межигiрська, 1; Банк є власником 1 (одного) пая Унiверсальної ТБ "Контрактовий дiм УМВБ", дiяльнiстю якої є недержавне управлiння фiнансовими ринками; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв товарної бiржi у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 2. Приватне акцiонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" - 04070, м.Київ, вул.Межигiрська, 1; Банк є власником 20 (двадцяти) акцiй ПрАТ УМБВ"; що складає 0,0056 % Статутного капiталу; Банк є учасником ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", дiяльнiсть якої недержавне управлiння фiнансовими ринками; термiн участi невизначений; частка iнших учасникiв Бiржi у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента становить 99,9944%. 3. Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв - 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205; Банк є учасником саморегулюючої органiзацiї "Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв", дiяльнiстю якої є виконання повноважень саморегулюючої органiзацiї на ринку цiнних паперiв на територiї України, що об'єднує юридичних осiб, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - депозитарну дiяльнiсть, торгiвлю цiнними паперами, управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 4. Американська Торгiвельна Палата в Українi 03680, м.Київ, вул.Амосова, 12; Банк є членом Американської торгiвельної палати в Українi, яка є неприбутковою неурядовою органiзацiєю, що на добровiльних принципах об'єднує представникiв бiзнесу, є однiєю з впливових лобiстських органiзацiй, яка представляє своїх членiв у вiдносинах з державою; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Палати у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 5. Форум провiдних мiжнародних фiнансових установ - 03680, м.Київ, вул.Амосова, 12; Банк є членом Форуму провiдних мiжнародних фiнансових установ; мiсiя Форуму полягає у сприяннi та впровадженнi кращих мiжнародних практик управлiння та регулювання українського фiнансового ринку 6. Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України" - 03150, м.Київ, вул.Велика Василькiвська, 72, офiс 6; Банк є членом Асоцiфцiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України", яка є недержавним непiдприємницьким неприбутковим договiрним об'єднанням самостiйних юридичних осiб (пiдприємств) - банкiв, дiяльнiстю якої є захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї, представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та iншими особами, сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування банкiвської системи, участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 7. Європейська Бiзнес Асоцiацiя - 04070, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1А, 1-й поверх; ЄБА створювалася як форум для обговорення та вирiшення проблем, з якими зустрiчаються бiзнесмени в Українi, Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в Українi та об'єднує близько 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 8. Асоцiацiя УкрСВIФТ - 04053, м.Київ, вул.Обсерваторна, 21-А; Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 9. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА" - юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; поштова адреса: 02002, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, 5 (1) пiд'їзд, оф. 177; Банк є членом Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА", яка переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших систем, заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, електронного середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих стандартах; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 10. Банк є принциповим членом мiжнародних платiжних систем Visa International Incorporated та Mastercard Worldwide, а також членом Нацiональної платiжної системи ПРОСТIР

Спільна діяльність

Емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть за вказаний перiод.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до емiтента не надходили протягом звiтного перiоду.

Облікова політика

З 1 сiчня 2018 р вiдбулися змiни облiкових полiтик у зв'язку з застосування МСФЗ 9. Базовий принцип, закладений в МСФЗ 9, передбачає ретроспективне застосування даного стандарту, крiм випадкiв, коли МСФЗ 9 мiстить прямi вказiвки щодо певних аспектiв переходу. Банк користується звiльненням, яке дозволяє не перераховувати порiвняльнi данi за попереднi перiоди в частинi змiн до класифiкацiї та оцiнки (включаючи зменшення корисностi) фiнансових iнструментiв. Рiзницi мiж колишньою балансовою вартiстю iнструментiв i їх балансовою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9, були визнанi в складi непокритого збитку станом на 1 сiчня 2018 р. МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" Банк з 1 сiчня 2018 р впровадив МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами". В провадження МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" не мало суттєвого впливу на показники звiтностi. У зв'язку iз змiною облiкових полiтик та переглядом облiку основних засобiв, малоцiнних необоротних активiв, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та нематерiальних активiв (далi - вiдповiдно - ОЗ, МНМА, МШП та НМА) з 01 сiчня 2018 року Банк визначив: Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, зi строком корисного використання понад 365 днiв та вартiсть яких перевищує 6 000,00 гривень. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Iншi необоротнi матерiальнi активи - iншi необоротнi матерiальнi активи та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи зi строком корисного використання понад 365 днiв та вартiсть яких становить та не перевищує 6 000,00 гривень. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi. Вартiсть матерiальних цiнностей, строк корисного використання яких менше нiж один рiк та вартiсть яких менша нiж 6 000,00 грн., визнається витратами в момент їх придбання без подальшого облiку. Вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"вищезазначенi змiни в облiку є змiною в облiкових полiтиках, якi необхiдно визнавати ретроспективно. Основнi засоби, первiсна вартiсть яких становить, та не перевищує 6 000,00 грн були класифiкованi в облiку, як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Вплив коригувань наведено в пунктi 10 Примiтки 12. Основнi засоби, зi строком корисного використання понад 365 днiв та первiсна вартiсть яких становить, та не перевищує 6 000,00 грн. були класифiкованi в облiку, як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Малоцiннi швидкозношуванi предмети первiсна вартiсть яких становить, та не перевищує 6 000,00 грн. були класифiкованi в облiку, як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Вартiсть вiдеороликiв була визнана витратами на рекламу. 4.4. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовий iнструмент - будь-який контракт, який одночасно приводить до виникнення (збiльшення) фiнансового активу однiєї сторони i фiнансового зобов'язання або iнструменту власного капiталу з iншої. Банк визнає фiнансовий актив чи зобов'язання в бухгалтерському облiку в тому випадку, коли Банк являється стороною контракту. При первiсному визнаннi фiнансовий актив класифiкується як оцiнюваний або за амортизованою вартiстю, або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, або за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Класифiкацiя фiнансових активiв пiсля первiсного визнання не змiнюється, крiм випадкiв, коли в перiодi, наступному за тим, як Банк змiнює свою бiзнес-модель з управлiння фiнансовими активами. Банк може рекласифiкувати фiнансовi активи тiльки в тому випадку, якщо вiн змiнив бiзнес-модель, яка використовується для управлiння цими фiнансовими активами. Очiкується, що такi змiни будуть вiдбуватися вкрай рiдко. Подiбнi змiни визначаються вищим керiвництвом Банку як наслiдок зовнiшнiх або внутрiшнiх змiн i повиннi бути значними для дiяльностi Банку i очевидними для зовнiшнiх сторiн. Вiдповiдно, змiна мети бiзнес-моделi Банку може вiдбуватися тодi i тiльки тодi, коли Банк почне або припинить здiйснювати ту чи iншу дiяльнiсть, значну по вiдношенню до її операцiй; наприклад, коли мало мiсце придбання, вибуття або припинення Банком певного напряму бiзнесу. Класифiкацiя фiнансових зобов'язань пiсля первiсного визнання не пiдлягає змiнi. 4.5.1. Оцiнка бiзнес-моделi Банк здiйснює класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, проводиться на рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому розглядатиметься така iнформацiя: - полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя зазначених полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на отримання процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу активiв; - яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя повiдомляється управлiнському персоналу Банку; - ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (фiнансових активiв, утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими ризиками; - яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом (наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором); - частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак, iнформацiя про рiвнi продажiв розглядається не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається заявлена Банком мета управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки. При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), аналiзуються договiрнi умови фiнансового iнструмента. Сюди входить оцiнка того, чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi. При проведеннi оцiнки аналiзуються: - умовнi подiї, якi можуть змiнити термiни або суму грошових потокiв; - умови, що мають ефект важеля (леверидж); - умови про дострокове погашення та пролонгацiї термiну дiї; - умови, якi обмежують вимоги Банку грошовими потоками вiд обумовлених активiв -наприклад, фiнансовi активи без права регресу; - умови, якi викликають змiни в вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей - наприклад,перiодичний перегляд процентних ставок. Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку коли: - вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, - його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (SPPI) на непогашену частину основної суми. Фiнансовi активи оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi, тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведених умовам i не класифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку коли: - вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i - його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми. Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. До фiнансових зобов'язань Банку належать зобов'язання з кредитування, гарантiї, поручительства, акредитиви, акцепти та авалi, що наданi банкам i клiєнтам, активи до отримання. Банк здiйснює класифiкацiю i оцiнку фiнансових зобов'язань: - за амортизованою собiвартiстю; - за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Банк регулярно здiйснює оцiнку бiзнес-моделi, що використовується ним для управлiння фiнансовими активами з метою генерування грошових потокiв. Банк на дату оцiнки бiзнес- моделi враховує усi об'єктивнi свiдчення (фактори), якi є доступними на цю дату. Витрати на операцiї, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, а саме - комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам, дилерам, збори органам регулювання, фондовим бiржам та iнше, Банк включає у суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. Суму дисконту/премiї Банк амортизує протягом строку дiї фiнансового iнструменту iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка не рiдше одного разу на мiсяць (крiм фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток), сума дисконту/премiї має бути повнiстю амортизована на дату погашення/повернення фiнансового iнструменту.

Продукція

На пiдставi банкiвської лiцензiї (нижче наведений перелiк виданих Банку лiцензiй): - Рiшення НКЦПФР № 583 вiд 28.08.2018 р про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiннiми паперами, а саме - брокерської а дiяльностi iсть; - Банкiвська лiцензiя № 7 вiд 18 квiтня 2018; - Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитпрнп дiяльнiсть депозитаної установи (серiя АЕ № 286534, дата видачi 08.10.2013; термiн дiї необмежений); - Рiшення НКЦПФР № 595 вiд 10.08.2017 р про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiннiми паперами, а саме - дилерської а дiяльностi iсть; - Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №7-2 вiд 21/05/2018; - Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй №7-2 вiд 21/05/2018; - Банкiвська лiцензiя №7 вiд 10/10/2011. Банк має право здiйснювати такi банкiвськi операцiї: - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах. Банк є одним iз лiдерiв з купiвлi/продажу банкiвських металiв в Українi. Золотi зливки закуповуються у визнаного провiдного свiтового виробника - швейцарської компанiї Credit Suisse.

Активи

Бюджетом капiтальних iнвестицiй передбачено: - завершення оновлення та переформатування мережi вiддiлень, включаючи ремонт, релокацiю, оновлення внутрiшнього оздоблення, меблiв та технiки вiдповiдно до нової моделi; - оновлення лiцензiй, доопрацювання i розширення функцiоналу iснуючого та впровадження нового програмного забезпечення IT, IT безпеки та AML; - модернiзацiя iснуючих та впровадження нових бiзнес-проектiв, в тому числi: мобiльного додатку, iнтернет-банкiнгу для фiзичних та юридичних осiб, впровадження та вдосконалення внутрiшньої системи для iнiцiювання, аналiзу та видачi кредитiв для фiзичних осiб, доопрацювання колл-центру, веб-сайту, CRM системи i т.д. - оновлення i модернiзацiя основних засобiв, замiна застарiлого та зiпсованого обладнання (комп'ютерної технiки та засобiв телекомунiкацiйної мережi, депозитних сейфiв, засобiв безпеки, збiльшення потужностi електромереж, тощо).

Основні засоби

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здаваннi в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Основнi засоби первiсно визнаються за фактичною собiвартiстю, яка складається з фактичних витрат на придбання i приведення їх у стан, придатний до використання. Пiсля первiсного визнання об'єктiв основних засобiв, як активiв, крiм об'єктiв нерухомостi Банку, їх подальший облiк здiйснюється за методом первiсної вартостi. Переоцiнка об'єктiв, подальший облiк яких здiйснюється за первiсною вартiстю не здiйснюється. Облiк об'єктiв нерухомостi Банку здiйснюється за методом переоцiненої вартостi. Переоцiнку об'єкту нерухомостi Банку, який утримується на балансi за переоцiненою вартiстю, Банк здiйснює якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта нерухомостi Банку на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв нерухомостi Банку. Для визначення справедливої вартостi об'єктiв нерухомостi на дату балансу Банком проводиться незалежна експертна оцiнка. Незалежна оцiнка власного нерухомого майна обов'язково проводиться незалежним оцiнювачем за станом на кiнець звiтного року. Переоцiнка групи основних засобiв, об'єкти якої були переоцiненi в попереднiх перiодах, надалi проводиться з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi. Оцiнка нерухомостi проводилась незалежним оцiнювачем ТОВ "Ессет Експертайз" станомна 31 жовтня 2018 року. На момент проведення оцiнки, оцiнювач ТОВ "Ессет Експертайз" мав вiдповiдну сертифiкацiю згiдно чинного законодавства України та попереднiй досвiд проведення оцiнок аналогiчного майна. Справедлива вартiсть об'єктiв оцiнки визначена на базi, яка вiдповiдає ринковiй вартостi, без врахування податку на додану вартiсть. В процесi розрахунку ринкової вартостi об'єктiв оцiнки застосовувався порiвняльний пiдхiд (метод коригування вартостi подiбного майна) та дохiдний пiдхiд. Збiльшення вартостi будiвель в результатi переоцiнки визнається безпосередньо в iншому сукупному доходi, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартостi будiвель в результатi переоцiнки визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує збiльшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, визнане безпосередньо в iншому сукупному прибутку. При визнаннi результатiв переоцiнки накопичена амортизацiя вираховується з первiсної (переоцiненої) вартостi об'єкта основних засобiв, а отримана на нетто-основi балансова вартiсть переоцiнюється до його справедливої вартостi. За цим методом переоцiнена вартiсть об'єкта дорiвнює його справедливiй вартостi, а накопичена амортизацiя дорiвнює нулю. Облiк витрат, пов'язаних iз полiпшенням основних засобiв здiйснюється за рахунками облiку капiтальних iнвестицiй.

Проблеми

Дiяльнiсть в умовах стриманого макроекономiчного сценарiю на фонi замороження вiйськового конфлiкту на Сходi України, нестiйких економiчних умов, iснуючих iнфляцiйно-девальвацiйних ризикiв та змiнних намiрiв учасникiв фiнансових ринкiв не дозволяє Банку повноцiнно реалiзувати свою стратегiю розвитку i чинить негативний вплив на фiнансовi результати.

Фінансова політика

Акцiонер Банку достатню увагу придiляє збiльшенню капiталу, а саме збiльшенню статутного капiталу як основної складової ланки капiталу. Капiтал Банку формується з метою: - високорентабельного використання власних коштiв; - покриття усiх можливих видiв ризикiв, якi приймає на себе Банк; - оптимiзацiї структури активiв i пасивiв за строками залучення i розмiщення коштiв. Станом за 31 грудня 2018 року вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України (далi - НБУ) банки повиннi утримувати норматив достатностi капiталу на рiвнi 10% по вiдношенню до активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований вiдповiдно до постанов НБУ. Станом за 31 грудня 2018 року норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) становив 96,06% (31 грудня 2017 року: 51,03%). Також, станом на 31 грудня 2018 року Банк дотримується всiх економiчних нормативiв та лiмiтiв НБУ. Отже, станом за 31.12.2018 Банк має достатньо високий рiвень показникiв адекватностi регулятивного капiталу та лiквiдностi. З метою покращення фiнансової стабiльностi АТ "ПРАВЕКС БАНК" у 1 кварталi 2018 року збiльшив капiтал на суму 1 109 млн. грн. за рахунок внескiв Акцiонера. В умовах нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, що в свою чергу призвело до стагнацiї економiки, Банк обрав кончервативний пiдхiд до управлiння ризиками, що обумовлювався утримуванням значного обсяг вiльних коштiв для задоволення вимог клiєнтiв та мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi. Тому, з метою дотримання показникiв лiквiдностi на належному рiвнi та забезпечення фiнансування своєї дiяльностi, банк постiйно працює у напрямку: - залучення депозитiв та поточних рахункiв вiд населення та юридичних осiб, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах, за рахунок запуску нових продуктiв, своєчасному перегляду вiдсоткових ставок з урахуванням ринку тощо; - збiльшення кiлькостi утримувачiв карток мiжнародних платiжних систем за рахунок введення нових конкурентоспроможних продуктiв; - розробка та впровадження нових банкiвських продуктiв з метою диверсифiкацiї джерел фiнансування дiяльностi банку.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду незазначається у зв'язку з їх вiдсутнiстю.

Стратегія подальшої діяльності

В наступному роцi Банк планує стриманий та виважений розвиток корпоративного сегменту, а також вiдновлення кредитування у роздрiбному сегментi, за рахунок запуску нових продуктiв з високим контролем рiвня кредитного ризику. Разом з тим Банк буде закiнчувати процес переходу до нової бiзнес-моделi. Переформатування i оновлення мережi вiддiлень, якi матимуть новий вигляд, а також їх перемiщення (в разi необхiдностi). Створення нового iмiджу спрямоване на сприйняття Банку як гарантiю довгострокового зростання, надiйностi, довiри i подальшого розвитку. Банк планує продовжувати працювати у напрямку пiдвищення своєї конкурентної позицiї на ринку банкiвських послуг, за рахунок покращення якостi обслуговування клiєнтiв, збiльшення комiсiйних доходiв за рахунок розширення продуктової ланки, оптимiзацiї витрат та полiпшення фiнансового результату.

R&D

Банк в своїй дiяльностi не проводить дослiджень та не виконує розробок.

Інше

Вся необхiдна iнформацiя була зазаначена та розкрита Банком вище.

Посадові особи

Ім'я Посада
Андреа Фаццоларі Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.07.2018 - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор Пiддерпартаменту систем управлiння головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A), Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з членом Наглядової Ради. Є представником акцiонера.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. На даний час обiймає посади: Керiвник департаменту систем управлiння та стратегiчних iнiцiатив головного управлiння мiжнародних банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя. Є Членом Наглядової Ради Intesa Sanpaolo Bank BIH, Сараєво, Боснiя та Герцеговина.Член Ради директорiв Intesa Sanpaolo Bank Albania. Начальник вiддiлу органiзацiї та управлiння проектами управлiння роздрiбного бiзнесу та малих i середнiх пiдприємств Intesa Sanpaolo S.p.A., м. Мiлан, Iталiя.
Еціо Салваі Голова Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1952 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Повна вища
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу Спостережної Ради, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Головою Наглядової Ради. Є представником акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 38.8 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Стаж керiвної роботи - 26 рокiв. Обiймає посади: Голова Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина). Протягом своєї дiяльностi Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Голова Наглядової Ради VUB Banka (Словаччина), Голова Правлiння Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу спостережної ради ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (Україна).
Коррадо Казаліно Член Наглядової Ради, Заступник Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1954 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Надзвичайний Комiсар, Банк УБАЄ С.п.А. (Banca UBAE S.p.A., Iталiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Заступником Голови Наглядової Ради.. Є незалежним директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 38.8 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Стаж керiвної роботи - 23 роки Протягом своєї дiяльностi Коррадо Казалiно обiймав наступнi посади: Надзвичайний Комiсар в Banca Ubae S.p.A. (Iталiя), керiвник європейського напряму та середземноморського регiону корпоративного та iнвестицiйного управлiння Intesa Sanpaolo S.p.A. (Iталiя),Член Ради Директорiв Societe Europeenne de Banque (Люксембург), Заступник Голови Ради Директорiв Banca Intesa (Францiя, Париж), та Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Bank Plc (Iрландiя, Дублiн).
Даміано Аккаттолі Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - повноваження та обов'язки припинено згiдно з рiшенням Акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК" 31.07.2018
Освіта Повна вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Департамент вiдносин з iнвесторами, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Мiлан)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду в департаментi Group Controls and Validations Intesa Sanpaolo S.p.A. ( Iнтеза Санпаоло С.п.А.) Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В процесi своєї професiйної дiяльностi Дамiано Аккатоллi займав такi посади: працював в департаментi вiдносин з iнвесторами, Intesa Sanpaolo S.p.A., м. Турин, Iталiя.
Джузеппе Даріо Капріолі Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.12.2016 - безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи н/д, н/д
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Пан Дарiо Джузеппе Капрiолi обiймає посаду керiвника пiдроздiлу фiнансового директора АТ <ПРАВЕКС БАНК>.
Лоренцо Фоссі Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.07.2018 - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - департамент планування i контролю - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A), Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради.. Є представником акцiонера.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв Обiймає посаду: Старший директор, Керiвник Департаменту планування та контролю головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя. В процесi своєї професiйної дiяльностi Лоренцо Фоссi займав такi посади: начальник вiддiлу роботи з Tableau de Bord та управлiння сховищами даних - департаменту планування i контролю - головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. Начальник вiддiлу бюджету капiталу та проектiв - департамент планування та контролю i корпоративного розвитку - головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя.
Ткаліч Ігор Олександрович Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2010 - безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння фiнансового монiторингу, ВАТ "Ощадбанк"
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi АТ"ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки АТ"ПРАВЕКС-БАНК". Посади, якi обiймав Ткалiч I.О. протягом своєї дiяльностi: служба в органах внутрiшнiх справ та податковiй мiлiцiї Управлiння податкової мiлiцiї ДПА в Київськiй областi, провiдний спецiалiст АБ "Укргазбанк", головний спецiалiст ВАТ АБ "Укргазбанк", начальник вiддiлу безпеки управлiння безпеки ВАТ АБ "Укргазбанк", в.о. начальника управлiння безпеки ВАТ АБ "Укргазбанк", начальник управлiння безпеки ВАТ АБ "Укргазбанк", заступник директора Департаменту банкiвської безпеки-начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ "Укргазбанк", начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ "Укргазбанк", начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ "Ощадбанк".
Бабаєв Семен Завлуєвич Заступник Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2018 - безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду директора департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу, заступника Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС-БАНК". Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Посади, якi обiймав Бабаєв С.З. протягом своєї дiяльностi: менеджер департаменту управлiння дiяльнiстю ТОБО АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; директор Повiтрофлоцького вiддiлення Банку; в.о.начальника вiддiлу по роботi з банкiвськими металами департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; в.о.директора департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департамента по роботi з банкiвськими металами i управлiння готiвкою головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; виконуючий обов'язки директора головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу Банку.
Назеллі Сантіно Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2018 - по 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Менеджер по роботi з клiєнтами корпоративний банкiнг (Relationship Manager Corporate Banking), Iнтеза Санпаоло, Турiн (Intesa Sanpaolo Torino).
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду Менеджер iз зв'язкiв вiддiлу адмiнiстративного та фiнансового управлiння Iнтеза Санпаоло С.п.А, Турiн. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi Сантiно Назеллi обiймав наступнi посади: Менеджер щодо регiону Америки Iталiйска корпоративна служба, iноземна мережа Iнтеза Санпаоло С.п.А.; Аудитор в iнозмених вiддiленнях Банку; менеджер iз зв'язкiв мiжнародне вiддiлення, Лондон, Iнтеза Санпаоло С.п.А. .
Кириченко Тарас Олексійович Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.05.2013 - 12.05.2020
Освіта Повна вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Директор головного роздрiбного бiзнесу, заступник Голови Правлiння, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС-БАНК". Обiймає посаду Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Посади, якi обiймав Кириченко Т.О. протягом своєї дiяльностi: технiк кооперативу "Шанс", комерцiйний агент малого пiдприємства "Сiнтфор" Печерського району м. Києва, комерцiйний агент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть "ОСТ", заступник директора Благодiйного фонду iм. Григорiя Сковороди, головний бухгалтер ЗАТ "IнтерСен", референт по роботi з клiєнтами представництва фiрми "Росттерс, ЛТД" (Великобританiя) в Українi, референт з питань маркетингу представництва фiрми "Росттерс, ЛТД" (Великобританiя) в Українi, голова представництва фiрми "Росттерс, ЛТД" (Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ "УКРСИББАНК" (за сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ "УКРСИББАНК", заступник Голови Правлiння АКIБ "УКРСИББАНК", директор департаменту роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу.
Джанлука Корріас Перший заступник Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2018 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Генеральний директор i Голова Правлiння, Iнтеза Санпаоло, м. Москва Росiя
Примітки Обiймає посаду Першого заступника Голови Правлiння, Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 25.06.1990 по 30.07.1992 працював у Iталiйському комерцiйному банку, м. Мiлан Iталiiя, стажер у вiддiлi менеджменту. З 01.08.1992по 30.03.1994 працював у Iталiйському комерцiйному банку в Канадi, м. Торонто, помiчник керiвника вiддiлу по роботi з клiєнтами. З 01.04.1994 по 31.10.1996 працював в Iталiйському комерцiйному банку у Лондонi, Великобританiя, керiвник фiлiї в Iталiї. З 01.11.1996 по 31.07.2000 керiвник фiлiї в Скандинавiї та країнах Бенiлюксу. З 01.08.2000 по 31.05.2003 працював у Банку Iнтеза, фiлiя м. Мiлан, Iталiя начальником вiддiлу внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських вiдносин. З 01.06.2003 по 28.02.2006 Банк Iнтеза, фiлiя у м. Нью-Йорк, США керiвник вiддiлу фiнансових установ. З 01.03.2006 по 29.10.2006 Банк Iнтеза, фiлiя м. Мiлан, Iталiя начальник вiддiлу внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських вiдносин. З 30.10.2006 ПО 31.01.2012 Iнтеза Санпаоло м. Нью-Йорк, США Генеральний директор. З 01.02.2012 по 01.05.2014 Iнтеза Санпаоло, м. Турина, Iталiя Керiвник вiддiлу iнтернацiоналiзацiї бiзнесу для iталiйських мiст. З 02.05.2014 по 30.11.2015 Iнтеза Санпаоло м.Мiлан, Iталiя начальник вiддiлу корпоративних банкiвських послуг, пiдроздiл мiжнародних дочiрнiх банкiв. З 06.12.2018 АТ "ПРАВЕКС БАНК" перший заступник Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" .
Лаура Феббраро Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1951 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.02.2016 - повноваження припинено вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку 25.04.2018
Освіта Bища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Член Ради директорiв, Allfunds Bank S.A., Iспанiя
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради. Є незалежним директором. Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 25 рокiв Посади, якi Лаура Феббраро займала в процесi своєї професiйної дiяльностi: член вiддiлу спецiальних проектiв та стратегiчних операцiй, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. Член Ради директорiв Banco Espirito Santo et de la Venetie S.A., Францiя.
Альберто Валлоккіа Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - на три роки, до 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Департамент корпоративних питань та акцiй Головного офiсу, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. Працює на посадi менеджера з корпоративних питань деяких iноземних компанiй та банкiв, що належать до Групи Intesa Sanpaolo., (Головний офiс) Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду в Управлiння з акцiонерної участi департаменту акцiонерної участi (Головний офiс) Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду директора департаменту роботи з акцiями Головного офiсу - вiддiл управлiння володiння акцiями, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя В процесi своєї професiйної дiяльностi Альберто Валлоккiя займав наступнi посади: генеральний директор по роботi з Саудiвською Аравiєю, Iраном та Iндiєю в департаментi фiнансових установ, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя.
Фабріціо Маллен Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.09.2016 - повноваження припинено вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку 25.04.2018
Освіта Bища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Керiвник Кредитного секретарiату вiддiлу Групи кредитного управлiння Групи, Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", договором з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором. Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналунадана у таблицi 38.8 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Протягом своєї дiяльностi Фабрiцiо Маллен обiймав наступнi посади: керiвник секретарiат Кредитного Комiтету Групи Iнтеза Санпаоло; менеджер департаменту адмiнiстративного фiнансового управлiння (Administrative Financial Governence Department) Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Iталiя).
Марко Кожель Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1982 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2016 - безстроково
Освіта Повна вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м. Мiлан, Iталiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Обiймає посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту АТ "ПРАВЕКСБАНК". Посади, якi обiймав Марко Кожель протягом своєї дiяльностi: спецiалiст Sun Trust Banks Inc. Jacksonville, Флорiда, США; заступник керiвника управлiння ризикiв, NLB d.d., Белград, Сербiя; керiвник початкового Workout, Райффайзен Банк, Белград, Сербiя; директор департаменту управлiння простроченням, Банк Iнтеза Белград, Белград, Сербiя; начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя).
Серджіо Нікола Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Генеральний директор, ТОВ "ЛєА Консалтiнг" (LeA Consulting LLC, Україна)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради. Є незалежним директором.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 38.8 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Стаж керiвної роботи - 23 роки. На даний час Серджiо Нiкола обiймав наступнi посади: ТОВ "Gorkogo real estate", Україна, 36203429, м. Київ; директор ТОВ "Lea Consulting", 35138857, Україна, м. Київ; Заступник директора ТОВ "Vipiemme East", 40826212, Україна, м.Київ; директор ТОВ "R&S", 39610829, Україна, м. Київ; директор компанiї "ICS International", 37734441, Україна, м. Київ; директор ТОВ "Vipiemme Solar", 38813068, Україна, м. Київ. Менеджер проектiв компанiї ТОВ Archimedes Consulting Group (Iталiя), державний службовець мiжнародного центру Торгово-промислової палати м. П'ємонт (Iталiя).
Антоніо Фурезі Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - повноваження та обов'язки припинено згiдно з рiшенням Акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК"31.07.2018
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Старший радник контрольного управлiння в Koper Banka, Словенiя (працює за договором забезпечення спецiалiстами управлiння дочiрнiх банкiв Intesa Sanpaolo), Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя.
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посади: начальник вiддiлу адмiнiстративного фiнансового управлiння - департаменту адмiнiстрацiї та оподаткування, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя В процесi своєї професiйної дiяльностi Антонiо Фурезi займав наступнi посади: вiдповiдальний з питань координацiї VUB Banka (Словаччина) та CIB Bank (Угорщина) - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя.
Бенці Мауро Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2018 - на строк, до 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Спецiалiст департаменту протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя.
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду Спецiалiст з запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом та санкцiй, Департаменту управлiння та контролю комплаєнс Iнтеза Санпаоло С.п.А., Iталiя Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний момент займає посаду: спецiалiст з питань протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом та роботи з санкцiями департаменту управлiння комплаєнс та контролiв Головного офiсу, Intesa S.p.A., Iталiя В процесi своєї професiйної дiяльностi Мауро Бензi займав посаду: спецiалiста по роботi з санкцiями та ембарго, вiддiлу внутрiшнього аудиту - комплаєнс , Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя.
Міранда Джанкарло Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2018 - по 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Голова Правлiння Банка Копер, пiзнiше Iнтеза Санпаоло Банк, Словенiя, Банк Копер, пiзнiше Iнтеза Санпаоло Банк, Словенiя (Banka Koper, пiзнiше Intesa Sanpaolo Bank).
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду Керiвник кредитної програми управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Керiвник Правлiння в Banca Intesa, Росiя. Заступник Президента Виконавчого комiтету, головний вiдповiдальний з операцiйних питань, Banca Intesa Beograd ad (Сербiя).
Франческо Лука Д'агостіно Член Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - повноваження та обов'язки припинено згiдно з рiшенням Акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК" 31.07.2018
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу бiзнес-активiв, Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В процесi своєї професiйної дiяльностi Франческо Лука Д'Агостiно займав наступнi посади: менеджер вiддiлу стратегiчних операцiй та спецiальних проектiв, Intesa Sanpaolo S.p.A.
Лука Бокка Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.09.2016 - повноваження та обов'язки припинено вiдповiдно до рiшення Акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК" 27.07.2018
Освіта Bища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Директор департаменту планування i контролю, Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A), Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради.Є представником акцiонера Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. В процесi своєї професiйної дiяльностi Лука Бокка займав наступнi посади: директор пiддепартаменту планування - департаменту планування, ALMS та управлiння капiталом Intesa Sanpaolo S.p. A. (Iталiя); начальник вiддiлу бiзнес-планування департаменту планування i контролю, Intesa Sanpaolo S.p. A. (Iталiя)
Васильєва Надія Борисівна Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" (незалежний член)
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи генеральний менеджер, Майкрософт Блек Сi Хаб (Microsoft Black Sea Hub)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана в таблицi 38.8 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Стаж керiвної роботи - 22 роки Протягом своєї дiяльностi Васильєва Надiя Борисiвна обiймала наступнi посади: Генеральний директор Microsoft Україна, Україна; директор вiддiлу бiзнесу сегменту корпоративного ринку в органiзацiйнiй матрицi компанiї Kyivstar GSM, Україна.
Гвідо Оттоленгі Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року
Освіта Bища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Член Ради директорiв, БIАТ - Арабський Мiжнародний Банк Тунiсу, Тунiс/BIAT Banque I
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 22 роки. На даний час обiймає посади: генеральний керуючий компанiї La Petrolifera Italo Rumena S.p.A., Iталiя; Голова Правлiння Confindustria Logistic Technical Group, член Ради директорiв компанiї Euromobiliare Asset Management SGR, член ради директорiв PIR FINANZIARIA SPA, м.Болонья, Iталiя; член Ради Директорiв компанiї Docks Cereali S.p.A., м. Равенна, Iталiя; член Ради директорiв компанiї Petra S.p.A., м. Равенна, Iталiя; член Ради директорiв компанiї Superba SRL, м. Генуя, Iталiя; член Ради директорiв компанiї PIR Petroli SRL, м.Болонья, Iталiя; керуючий директор компанiї La Petrolifera Italo Albanese, м.Валона, Албанiя; член Ради директорiв компанiї SSTC - Societe de Stockage et de Transport de arburant, Тунiс; член Ради директорiв Estrosa S.p.A., м.Болонья, Iталiя; член Ради директорiв of Casa di Riposo Lyda Borelli, Iталiя; член Ради директорiв Unione Petrolifera, член Ради директорiв Sapir Ravenna, Iталiя. Протягом своєї дiяльностi Гвiдо Оттоленгi обiймав наступнi посади: Президент компанiї Finindustria Emilia-Romagna, Iталiя; Президент компанiї Confindustria Ravenna, Iталiя, Член Ради директорiв ALS Srl, Iталiя
Франческо Лупо Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.10.2018 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи керiвник вiддiлу корпоративного та малого, та середнього бiзнесу, член Виконавчої Ради, Банка Iнтеза Београд, Сербська Республiка
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору умови якого затверджуються Наглядовою Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2018. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 23.05.1994 по 31.05.1995 Вiце-президент Фiлiї Торре-дель-Греко, м. Неаполь. З 01.06.1995 по 29.12.1996 кредитний iнспектор у фiлiї Шакка, Сицилiя. З 30.12.1996 по 31.12.1998 кредитний iнспектор у фiлiї Лечче. З 01.01.1999 по 31.12.1999 Командний менеджер. З 01.01.2000 по 30.06.2001директор фiлiї Сан Нiколя Ля Страда та контроль за фiлiєю Маддалонi. З 01.01.2008 по 31.08.2011 менеджер з глобальних вiдносин пiдроздiлу корпоративної та iнвестицiйної банкiвської дiяльностi. Працював в Iнтеза Санпаоло СпА, Королiвство Нiдерландiв менеджер з глобалiзацiї взаємозв'язкiв пiдроздiлу корпоративної та iнвестицiйної банкiвської дiяльностi з 01.09.2011 по 28.02.2012. АТ "ПРАВЕКС БАНК", Україна послуги керiвника головного управлiння корпоративного бiзнесу з 01.09.2018 по 02.09.2018; керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу, член Правлiння з 03.09.2018 по 12.10.2018; керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу, член Правлiння з 16.10.2018.
Флавіо Джанетті Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2015 - повноваження та обов'язки припинено вiдповiдно до рiшення Акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК" 27.07.2018
Освіта Повна вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Директор департаменту роботи з акцiями, Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A), Iталiя
Примітки Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради. Є представником акцiонера. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. В процесi своєї професiйної дiяльностi Флавiо Джанеттi займав такi посади: заступник керiвника пiдроздiлу стратегiчних операцiй та спецiальних проектiв Iнтеза Санпаоло С.п.А, Iталiя.
Франческо Чікареллі Голова Ревiзiйної Комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - на три роки, до 12.03.2019
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Вiдповiдальний за фiнансовi види дiяльностi, департамент внутрiшнього аудиту, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Мiлан)
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ "ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Головою Ревiзiйної Комiсiї. Обiймає посаду начальника з питань мiжнародної дiяльностi департаменту внутрiшнього аудиту управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. В процесi своєї професiйної дiяльностi Франческо Чiккареллi займав такi посади: старший менеджер в компанiї KPMG Advisory S.p.A., м. Мiлан, Iталiя.
Науменко Ольга Володимирівна Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2018 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi, Акцiонерне Товариство "ОТП БАНК"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Приступила до виконання посадових обов'язкiв з 27.09.2018 р. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння визначенi Статутом Банку, iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку та посадовою iнструкцiєю. Попереднi посади, якi займала Науменко О.В.- начальник вiддiлу бухгалтерського супроводження та контролю управлiння загального бухгалтерського облiку департаменту облiку та податкiв фiнансового блоку в Публiчному акцiонерному товариствi "УКРСОЦБАНК",заступник головного бухгалтера управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi в Публiчному акцiонерному товариствi "ОТП БАНК".

Ліцензії

Дата  
7 18.04.2018 Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третью статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 18.04.2018
Опис Термiн дiї - необмежений.
7-2 21.05.2018 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 21.05.2018
Опис Термiн дiї - необмежений. Додаток до Генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй вiд 21.05.2018 № 7-2 на право здiйснення таких валютних операцiї: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв]; - торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; - залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; - залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках; - торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; - торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках; - валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281; - валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281.
АЕ 286534 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльность. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Термiн дiї з 12.10.2013 - необмежений.
рiшення 583 28.08.2018 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльность з торгiвлi цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 28.08.2018
Опис Термiн дiї - необмежений.
рiшення 595 10.08.2017 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 10.08.2017
Опис Термiн дiї - необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Fitch Ratings Ltd
Адреса н/д, Великобританiя, Лондон, 30 North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5GN
Діятельність Рейтингове агентство - присвоєння i пiдтримка кредитних рейтингiв
Ліцензія
№ не лiцензується
Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної статистичної рейтингової органiзацiї (статус NRSRO) в рамках нормативної Комiсiї по цiнним паперам США, який поновлюється щорiчно
з 02.10.2018
Контакти +44 (0) 20 3530 1000, +44 (0) 20 3530 1500
Примітки Fitch Ratings Ltd - мiжнародне рейтингове агентство, нацiлене на надання незалежних i орiєнтованих на перспективу рейтингiв, оцiнок кредитоздатностi, проведення аналiтичних дослiджень.
Адвокатське об'єднання "Юридична фiрма "Василь Кiсiль i Партнери" #26296883
Адреса 01030, Україна, Київ, Б. Хмельницького, 17/52А, Бiзнес-центр "Леона
Діятельність надання юридичних послуг
Ліцензія
№ 1 068 120 0000 00900
Голосiївська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 17.01.2003
Контакти 581-7777, 2894877
Примітки представництво iнтересiв Клiєнта як цивiльного позивача у Кримiнальнiй справi в судi 1-ї iнстанцiї.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лекснавiгатор" #32957269
Адреса 01033, Україна, Київ, Жилянська, 37/97
Діятельність надання юридичних послуг
Ліцензія
№ 1 068 120 0000 00431
Голосiївська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 28.05.2004
Контакти 587-5010, 289-5001, (050)357-35-68, 5875020
Примітки супроводження судових та досудових справи.
Адвокатське Об'єднання "Кунденко, Попович i партнери" #40179518
Адреса 01032, Україна, Київ, вул. Льва Толстого, 41, оф. 4
Діятельність надання юридичних послуг
Ліцензія
№ 1 070 102 0000 06098
Голосiївська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 16.12.2015
Контакти (050) 265-44-44, н/д
Примітки супроводження судових та досудових справ.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРОУ ЕЛЕФ Україна" #37924615
Адреса 04070, Україна, Київ, вул. Спаська, буд. 37
Діятельність надання юридичних послуг
Ліцензія
№ 1 068 102 0000 02881
Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 05.12.2011
Контакти (050) 533-75-85, н/д
Примітки супроводження податкової перевiрки.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 277 50 00, (044) 277 50 01
Примітки Вид послуг: фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" #09807750
Адреса 04070, Україна, Київ, вул. Андрiївська, 2/12
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Ліцензія
№ АЕ № 294541
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 24.10.2014
Контакти (044) 201 22 74, (044) 201 22 74
Примітки Вид послуг: брокерська дiяльнiсть.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса 04107, Україна, Київ, вул. Тропiнiна, 7 - Г
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585 42 42, (044) 481 00 99
Примітки Вид послуг: клiрингова дiяльнiсть.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 04107, Україна, Київ, Тропiнiна, 7 - Г
Діятельність формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Ліцензія
№ 1 074 120 0000 01065
Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 29.09.2005
Контакти (044) 591-04-04, 591-04-32, (044) 482-52-04, 482-52-13
Примітки Вiдповiдно до ч. 1 ст. 29 Закону України "Про депозитарну систему України" лiцензування депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю не здiйснюється. Вiдповiдно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про депозитарну систему України", статус Центрального депозитарiю ПАТ "НДУ" набув з дня реєстрацiї Правила Центрального депозитарiю, а саме 01.10. 2013 р. (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 р. № 2092).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ "ВК ГРУПП" (ТОВ "КОМПАНIЯ "ВК ГРУПП" ) #41656642
Адреса 04080, Україна, Київ, Костянтинiвська, буд. 71Е
Діятельність дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ 1 071 102 0000 03918
Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 11.10.2017
Контакти н/д, н/д
Примітки Код КВЕД 82.91 Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй; Код КВЕД 61.90 iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку; Код КВЕД 63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у.; Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомостi; Код КВЕД 68.32 Управлiння нерухомим майном за винагороду або на основi контракту; Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний); Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРБОРГ" (ТОВ "УКРБОРГ") #34482256
Адреса 04123, Україна, Київ, Вiкентiя Хвойки, будинок 15/15
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Ліцензія
№ 1 071 102 0000 02268
Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
з 07.03.2007
Контакти (044) 5696864, (044)5696864
Примітки Код КВЕД 82.91 Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй; Код КВЕД 63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у.; Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права (основний) Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФIРМА "АБСОЛЮТ" #39329404
Адреса 49044, Україна, Днiпро, бульвар Катеринославський, будинок 2, офiс 610
Діятельність Код КВЕД 69.10
Ліцензія
№ 1 224 102 0000 06973
Департамент адмiнiстративних послуг та дозвiльних процедур Днiпровської мiської ради
з 31.07.2014
Контакти +38(056)7323863, +38(056)7323863
Примітки Дiяльнiсть у сферi права.
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ #00032106
Адреса 01601, Україна, Київ, Iнститутська, будинок 9
Діятельність здiйснення депозитарного облiку державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик
Ліцензія
№ 1 070 120 0000 00828
Печерська районна в мiстi адмiнiстрацiя
з 20.05.1999
Контакти (044) 254-06-16, (044) 521-88-93
Примітки Вiдповiдно до ч. 1 ст. 29 Закону України "Про депозитарну систему України" лiцензування депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України не здiйснюється. Вiдповiдно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про депозитарну систему України" до виключної компетенцiї Нацiонального банку України належить здiйснення депозитарного облiку державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик.

Власники акцій

Власник Частка
IНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.) / 007999601 100.00%
Адреса Італія (Ітаly), Турін (Тоrіnо), Пьяцца Сан-Карло, 156 (Ріаzzа Sаn Саrlо, 156)
Код 007999601

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
IНТЕЗА САНПА ОЛО С.п.А. (INTES A SANPA OLO S.p.A.) / 0079996015 1 688 085 731 шт 100.00%
Адреса Італія (Ітаly), Турин, СанКарло, 156 (Ріаzzа Sаn Саrlо, 156)