Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"

#14232168

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"
ЄДРПОУ 14232168
Адреса 14017, м. Чернiгiв, вул. Щорса, буд. 53
(КОАТУУ 7410136600)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №583428
Дата державної реєстрації 17.02.1995
Середня кількість працівників 32
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється акцiонерними товариствами
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: 26005201197
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: 26005201197
Контакти
+38 (046) 265-13-45

Посадові особи

Ім'я Посада
Миленька Тетяна Валентинівна Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2011 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2002
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рекламний комбiнат", начальник вiддiлу переробки паперу
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Посадову особу переобрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 03.04.2014. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду фахiвець з продажу ПАТ "Рекламний комбiнат". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Штихно Юлія Анатоліївна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта середня спецiальна, Чернiгiвське медичне училище, 1991
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ПАТ «Рекламний комбiнат», фахiвець з комп’ютерної графiки.
Примітки Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом емiтента та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї провадиться на безоплатнiй основi. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду фахiвця з комп’ютерної графiки ПАТ «Рекламний комбiнат». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бондаренко Світлана Георгіївна Голова Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2011 - безстроково
Паспортні дані д/в , д/в , Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта вища, Ленiнградський державний iнститут культури, 1974
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Полiкомбанк, референт секретарiату
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Посадову особу переобрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 03.04.2014. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду референт секретарiату ПАТ "Полiкомбанк". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Глаголєв Павло Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2011 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта вища, Академiя адвокатури України, 2004
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рекламний комбiнат", юрисконсульт
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Посадову особу переобрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 03.04.2014. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 12 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду юрисконсульта ПАТ "Рекламний комбiнат". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Сердюк Марина Ігорівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2011
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПАТ "Рекламний комбiнат", бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 7 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду бухгалтера у ПАТ "Рекламний комбiнат". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Стрижак Татьяна Валентинівна Директор
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.08.2013 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2002
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Економiст ПАТ "Рекламний комбiнат"
Примітки Повноваження та обов'язки директора визначенi у статутi товариства та контрактi, який укладений iз ним Наглядовою радою. Заробiтна плата сплачується за умовами контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Загальний стаж роботи: 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: до 2012 року економiст ПАТ "Рекламний комбiнат", з 2012 - диретор ПАТ "Рекламний комбiнат".
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна , м. Київ , вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ немає
З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства. Депозитарiй Товариства не змiнювався.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» #01204513
Адреса 01033, Україна , м. Київ , вул. Саксаганського, 53/80
Діятельність Проведення аудиторських перевiрок
Ліцензія
№ 1970
Аудиторська палата України
Контакти (044) 287-70-55, (044) 287-42-94
Примітки Обслуговування у 2014 роцi здiйснювалось на пiдставi договору №328/14-15 вiд 29.12.2014 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14005, Україна , Чернiгiв , вул. Київська, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 263217
НКЦПФР
з 20.08.2013
Контакти (0462)651000*163, (0462)651000*1004
Примітки Обслуговування у 2014 роцi здiйснювалось на пiдставi договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах №11-18/153Е вiд 11.11.2013 року. Депозитарна установа у 2014 роцi не змiнювалась.

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi / #14243893 0.00%
Адреса Україна, м. Чернiгiв , проспект Миру, буд.43
Код 14243893

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 7 030 921 шт 56.79%
Паспорт д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.