Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"

#14232168

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Рекламний комбiнат"
ЄДРПОУ 14232168
Адреса 14017, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 53
Номер свідоцтва про реєстрацію свiдоцтво вiдсутнє
Дата державної реєстрації 17.02.1995
Середня кількість працівників 17
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: UA173531000000000026003601197
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: UA173531000000000026003601197
Контакти
+38 (046) 265-17-00

Опис діяльності

Організаційна структура

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. Структурних пiдроздiлiв, видiлених на окремий баланс та дочiрнiх пiдприємств немає.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу (чол.) - 12. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (чол.) - 5. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (чол.) - 0. Фонд оплати працi - всього (тис. грн.) - 647,2. В порiвняннi з 2018 роком фонд оплати працi збiльшився на 50,5% . Полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у 2019 роцi емiтентом не проводилась.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Емiтент протягом 2019 року не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

З боку третiх осiб пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходило.

Облікова політика

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Оцiнка запасiв матерiалiв, палива, сировини, основних i допомiжних матерiалiв, комплектуючих виробiв при вiдпуску у виробництво, продажi та iншому вибуттi здiйснювалась за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв. Фiнансовi iнвестицiї доступнi для продажу облiковувались за собiвартiстю придбання. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковувались за методом участi у капiталi.

Продукція

Основним видом дiяльностi Товариства є полiграфiчне виробництво. Конкурентами товариства можна вважати всi пiдприємства , що займаються оздоблювальними роботами. Нинi таких пiдприємств дуже багато, серед найголовнiших та найсуттєвiших можна видiлити Чернiгiвськi пiдприємства: ПрАТ "Чернiгiвська картонажно-полiграфiчна фабрика", ПАТ ПВК "Десна" та ТОВ "Зiрка".

Активи

В останнi роки Товариством придбано та/або введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 98 тис.грн. Було списане морально застарiле та зношене обладнання на суму 155 тис. грн. За останнi роки Товариство придбало: обладнання на суму 51 тис. грн., транспортнi засоби на суму 0 тис. грн., iншi основнi засоби 6 тис.грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 41 тис. грн. Товариство не планує оновлення основних засобiв. Iнформацiя про основнi придбання та вiдчуження активiв товариства. В 2015 роцi надiйшло активiв на суму 43 тис. грн., вибуло 216 тис. грн. В 2016 роцi надiйшло активiв на суму 13 тис. грн., вибуло 132 тис. грн. В 2017 роцi надiйшло активiв на суму 0 тис. грн., вибуло 8 тис. грн. В 2018 роцi надiйшло активiв на суму 31 тис. грн., вибуло 440 тис. грн. В 2019 роцi надiйшло активiв на суму 11 тис. грн., вибуло 63 тис. грн.

Основні засоби

Облiк основних засобiв , нарахування та облiк зносу основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до П(С) БО № 7 "Основнi засоби". Основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю, нарахування зносу - прямолiнiйним методом. Балансова вартiсть необоротних активiв на звiтну дату - 12 036 тис. грн. У звiтному перiодi основнi засоби не оновлювались. Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи склали 11 тис. грн.( придбання та модернiзацiя), введено в експлуатацiю основних засобiв - 11 тис грн. Ступiнь зношеностi необоротних активiв - 83,61 %. Коефiцiєнт оновлення основних засобiв - 0,17.Основнi засоби знаходяться на територiї пiдприємства. На використання активiв пiдприємства питання екологiї суттєвого впливу не мають. Планiв щодо капiтального будiвництва пiдприємство не має.

Проблеми

Основною проблемою Емiтента є висока конкуренцiя серед виробникiв аналогiчної продукцiї. Конкурентами товариства можна вважати всi пiдприємства , що займаються оздоблювальними роботами. Робота цих пiдприємств сильно впливали на дiяльнiсть емiтента, тому що попит на його послуги є нестабiльним. Крiм того об`єктивнi фактори, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть це: рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування; змiна нормативiв та правовiдносин у галузi, збiльшення вiдсоткових ставок за кредитами.

Фінансова політика

Емiтент знаходиться на самофiнансуваннi. У зв'язку з браком власних обiгових коштiв емiтент у 2019 роцi користувався кредитами банкiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених, але не виконаних договорiв станом на кiнець 2019 року немає.

Стратегія подальшої діяльності

Прогнози на подальшу роботу пiдприємство не робило.

R&D

Емiтент не займається дослiдженнями або розробками.

Інше

Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.

Посадові особи

Ім'я Посада
Стрижак Тетяна Валентинівна Директор
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.08.2013 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2002
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Економiст ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168, ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168
Примітки Заробiтна плата сплачується за умовами контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Загальний стаж роботи: 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв оюiймала посаду директора ПрАТ "Рекламний комбiнат", код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: 14017 м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 53. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Миленька Тетяна Валентинівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2019 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2002
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Начальник переробки паперу ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168, ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 28 березня 2019 року Миленьку Тетяну Валентинiвну обрано членом Наглядової ради як представника акцiонера Пугач Марiї Василiвни, якiй належить 7 030 920 штук простих iменних акцiй, що складає 56,7927% статутного капiталу Товариства. Рiшенням Наглядової ради 28.03.2019 Миленьку Тетяну Валентинiвну обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду начальника переробки паперу ПрАТ "Рекламний комбiнат", код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: 14017 м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 53, та менеджер зi збуту ПрАТ "Елiта", код за ЄДПРОУ 00310120, адреса: 16100, Україна, Чернiгiвська обл., Сосницький р-н, смт Сосниця, вул. Освiти, 10. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пугач Марія Василівна Член Наглядової ради
Рік народження 1945 р. н. (76 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2019 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Ленiнградський державний iнститут культури iм. Н.К.Крупської, 1974
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи пенсiонер, д/в, д/в
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 28 березня 2019 року Пугач Марiю Василiвну обрано членом Наглядової ради як акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 45 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв пенсiонер. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бабенко Ірина Сергіївна Член Наглядової ради
Рік народження 1987 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2019 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2012
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи бухгалтер ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168, ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 28 березня 2019 року Бабенко Iрину Сергiївну обрано членом Наглядової ради як представника акцiонера Пугач Марiї Василiвни, якiй належить 7 030 920 штук простих iменних акцiй, що складає 56,7927% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду касира ПрАТ "Рекламний комбiнат", бухгалтер ПрАТ "Металiст", код за ЄДРПОУ 02972523, адреса: 14017 м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 53. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14013, Україна, м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд.46
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 263217
НКЦПФР
з 20.08.2013
Контакти (0462)651000*163, (0462)651000*1004
Примітки Обслуговування здiйснювалось на пiдставi договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах №11-18/153Е вiд 11.11.2013 року. Депозитарна установа у звiтному перiодi не змiнювалась.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна, буд.7Г
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ немає
З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадженняпрофесiйної дiяльностi на фондовому ринку
Контакти (044) 5910400, д/в
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства. Депозитарiй Товариства не змiнювався.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" #02972523
Адреса ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 7
Опис Емiтент є власником 101431 простих iменних акцiй, що становить 3,7653% статутного капiталу. Акцiї придбавались на первинному та вторинному ринку за грошовi кошти. Представники Емiтента не є посадовими особами ПрАТ "Металiст".

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi / #14243893 0.00%
Адреса Україна, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 43
Код 14243893

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПУГАЧ МАРІЯ ВАСИЛІВНА 7 030 920 шт 56.79%
Приватне акцiонерне товариство "Готель-Україна" / #14219127 1 045 000 шт 8.44%
Адреса Україна, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 33
Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя" / #31598066 956 667 шт 7.73%
Адреса Україна, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, буд.46
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвський проектно-вишукувальний iнститут "Чернiгiвводпроект" / #01039599 956 660 шт 7.73%
Адреса Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39