Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (20)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (3) Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"

#14199258

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Експоiнвест"
ЄДРПОУ 14199258
Адреса 18029, м. Черкаси, вул. Оборонна, 16
Номер свідоцтва про реєстрацію 1 026 120 0000 00205
Дата державної реєстрації 26.10.1994
Середня кількість працівників 6
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Днiпровська фiлiя ПАТ "Укрiнбанк" м. Черкаси
МФО: 354336
Номер рахунку: 260015003
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті дв
МФО: дв
Номер рахунку: дв
Контакти
+38 (047) 265-80-90
em14199258@ab.ck.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не було та не передбачається.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - не має Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - не має Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 422.4 Порiвняно з 2017 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменьшилась на 2 особи а фонд оплати працi не змiнився Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам

Участь у об'єднаннях

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань Товариство не входить.

Спільна діяльність

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

Облікова політика

Протягом 2018 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.

Продукція

Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

Активи

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй. Товартиство фiнансується за рахунок власних коштiв в достатньому обсязi для поточних потреб.

Основні засоби

Основнi засоби емiтента ПрАТ є засобами виробничого та невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання становить -90 %, будiвель та споруд - 80 %. Основнi засоби знаходяться в власностi товариства.Капiтальне будiвництво в Товариствi не проводиться, але планується проводити поточний ремонт будiвель, а також збiльшення основних засобiв за рахунок купiвлi машин та обладнання, комп'ютерiв.

Проблеми

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку. Iстотно щодо проблем економiчного характеру :- значне пiдвищення цiн на енергоносiї , особливо . природнiй газ , великий рiвень iнфляцiї, i , як наслiдок , значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують пiдприємство;- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;- неможливiсть вирiшення питань по поверненню дебiторської заборгованостi

Фінансова політика

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має доступ до фiнансування своєї дiяльностi у достатньому обсязi, але в цiлях запобiгання браку обiгових коштiв для поточних потреб, є необхiднiсть шукати новi джерела отримання доходiв, збiльшення прибутку i , вiдповiдно, покращення лiквiдностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених але не виконаних договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності

Товариство планує збiльшувати обсяги виконання робiт i надання послуг. В найближчому майбутньому злиття з iншими пiдприємствами та поглинання пiдприємства не передбачається.

R&D

В зв'язку з вiдсутнiстю коштiв в звiтному роцi товариство не здiйснювало витрати на дослiдження та розробки

Інше

Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть, публiкується емiтентом в друкованих виданнях. Привiлейованих акцiй i облiгацiй немає. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Довгострокових зобов'язань не було. Основнi вiдомостi про емiтента. Валютного рахунку пiдприємство не має. До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань ПрАТ не входить. Позаштатних працiвникiв, сумiсникiв, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає. Опис бiзнесу. Соцiальнi та екологiчнi фактори на дiяльнiсть пiдприємства не впливають. Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю. Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якоi приведе до зменшення ресурсiв пiдприемства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди. Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг. Посадовi особи пiдприємства непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Процентнi, безпроцентнi, дисконтнi облiгацiї пiдприємством не випускались. Рiшення про випуск ЦП, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї не приймалось. Акцiї емiтента участi в бiржових та позабiржових торгах не прймали.

Посадові особи

Ім'я Посада
Чорноморець Валентина Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2011 - Безстроково
Освіта Середня спецiальна, фiнансово-економiчний технiкум
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера, ПрАТ "Експоiнвест", 14199258
Примітки Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ярунічев Георгій В'ячеславович Ревiзор
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2014 - Сiм рокiв
Освіта середня
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи водiй, ПрАТ "Експоiнвест", 14199258
Примітки Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Калашник Микола Ігоревич Генеральний директор
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - Безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи з 10.12.2014 р. по 21.03.2016 р. помiчник-консультант народного депутата України.
Примітки Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Алан-Реєстр" #25582859
Адреса 18036, Україна, м. Черкаси, Смiлянська, 145
Діятельність Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286574
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 0472651382, 0472651382
Примітки Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Ліцензія
№ Рiшення № 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти 044 591-04-00, 044 591-04-00
Примітки З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КАЛАШНИК МИКОЛА ІГОРЕВИЧ 848 шт 53.00%
КАЛАШНИК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 284 шт 15.50%
КАЛАШНИК АННА ІГОРІВНА 284 шт 15.50%