Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (3) Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"

#14199258

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"
ЄДРПОУ 14199258
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 № 152214
Дата державної реєстрації 26.10.1994
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Днiпровська фiлiя АТ<Укрiнбанк>
МФО: 354336
Номер рахунку: 260082728001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (047) 265-80-90
em14199258@ab.ck.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Чорноморець Валентина Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Паспортні дані НС, 860140, 04.07.1997, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта Середня спецiальна, фiнансово-економiчний технiкум
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ЗАТ <Експоiнвест>
Примітки Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Калашник Ігор Миколайович Генеральний директор
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Паспортні дані НС, 144082, 07.08.1996, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Голова правлiння ЗАТ <Експоiнвест>
Примітки Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Калашник Микола Іванович Ревiзор
Рік народження 1937 р. н. (84 роки)
Паспортні дані НС, 315105, 04.07.1997, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ТОВ <Експо-Iнтранс> - директор
Примітки Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Адреса 01001, Україна, Київ, Б.Грiнченка,3
Діятельність Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiя iменних цiнних паперiв.
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-65-40
Примітки Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiя iменних цiнних паперiв.
ТОВ "Алан-Аудит" #31278222
Адреса 18006, Україна, Черкаси, Шевченка, 389
Діятельність Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
Ліцензія
№ 2535
АПУ
з 23.02.2001
Контакти 0472651382, 0472651382
Примітки д/н
ТОВ "Алан-Реєстр" #25582859
Адреса 18000, Україна, Черкаси, Смiлянська, 145
Діятельність Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача iменних цiнних паперiв.
Ліцензія
№ АВ 534019
ДКЦПФР
з 28.05.2010
Контакти 0472651382, 0472651382
Примітки Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача iменних цiнних паперiв.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КАЛАШНИК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 1 168 шт 73.00%
Паспорт НС, 144082, 07.08.1996, Приднiпровський РВ УМСВ України в Черкаськiй обл.