Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (3) Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"

#14199258

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Експоiнвест"
ЄДРПОУ 14199258
Адреса 18029, м. Черкаси, вул. Оборонна, 16
Дата державної реєстрації 26.10.1994
Середня кількість працівників 6
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "КБ ГЛОБУС"
МФО: 380526
Номер рахунку: 2600900114400
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті дв
МФО: дв
Номер рахунку: дв
Контакти
+38 (047) 265-80-90
em14199258@ab.ck.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не було та не передбачається.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2 особи Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2 особи Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 354.9 Порiвняно з 2018 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу не змiнилась, а фонд оплати працi збiльшився на 117,0 тис. грн. Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам

Участь у об'єднаннях

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань Товариство не входить.

Спільна діяльність

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

Облікова політика

Облiкова полiтика товариства реалiзується у вiдповiдностi до наказу "Про облiкову полiтику". Амортизацiя основних засобiв нараховується - прямолiнiйним методом. Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами) проводяться товариством у вiдповiдностi до технiчних вимог на основнi засоби. Основнi засоби використовуються товариством у господарськiй дiяльностi вiдповiдно до їх призначення. Суттєвих змiн у вартостi ОЗ протягом 2019 року не було. У вiдповiдностi до П(С)БО 9 та наказу "Про облiкову полiтику" оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Облiк i оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється за методом справедливої вартостi, який застосовується передусiм до поточних фiнансових iнвестицiй та iнших вкладень, справедливу вартiсть яких можна достовiрно визначити на основi аналiзу операцiй з купiвлi-продажу вiдповiдних iнвестицiй на ринку;

Продукція

Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

Активи

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй. Товартиство фiнансується за рахунок власних коштiв в достатньому обсязi для поточних потреб.

Основні засоби

Основнi засоби емiтента ПрАТ є засобами виробничого та невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання становить -90 %, будiвель та споруд - 80 %. Основнi засоби знаходяться в власностi товариства.Капiтальне будiвництво в Товариствi не проводиться, але планується проводити поточний ремонт будiвель, а також збiльшення основних засобiв за рахунок купiвлi машин та обладнання, комп'ютерiв.

Проблеми

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку. Iстотно щодо проблем економiчного характеру :- значне пiдвищення цiн на енергоносiї , особливо . природнiй газ , великий рiвень iнфляцiї, i , як наслiдок , значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують пiдприємство;- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;- неможливiсть вирiшення питань по поверненню дебiторської заборгованостi

Фінансова політика

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв вiд здiйснення господарської дiяльностi, а у разi потреби планує використовувати залученнi кошти. Крiм недостатностi обiгових коштiв на фiнансування поточних потреб товариства та недостатнього попиту на автопослуги товариства, не менш серйозною є проблема недостатностi квалiфiкованих кадрiв внаслiдок масової мiграцiї трудових ресурсiв в країни ЄС, що суттєво стримує можливiсть запровадження нових видiв дiяльностi i забезпечення уже iснуючих технологiчних процесiв. Одним з можливих шляхiв вирiшення цiєї проблеми, мiг би бути пошук iнвестора з метою органiзацiї на вiльних потужностях товариства невеликого виробницва, яке б не вимагало залучення висококвалiфiкованих працiвникiв;

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених але не виконаних договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності

Перспективи подальшого дiяльностi товариства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та iнвестицiйної полiтики. Для товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть можливiсть отримати бiльшi доходи, пiдтримувати в належнеому станi основнi засоби, проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого обладнання та придбання нового сучасного. В планах товариства запровадження дiяльностi з ремонту та обслуговування спецiального автомобiльного обладнання, а також послуги з ремонту та вiдновлення автомобiльних шин. Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть товариства в майбутньому є збiльшення оподаткування, зростання iнфляцiї, зростання цiн, ще бiльше погiршення ситуацiї iз наявнiстю квалiфiкованих кадрiв. Iстотними факторами, якi можуть позитивно вплинути на дiяльнiсть товариства є стабiлiзацiя курсу iноземної валюти до гривнi, зменшення кредитних ставок, зменшення цiн на енергоносiї, iстотне розширення ринку збуту, стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi в цiлому, можливiсть отримання вiдстрочення платежiв;

R&D

У звiтному роцi будь-якi дослiдження та розробки товариством не проводились, витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались внаслiдок скрутного фiнансового становища

Інше

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства немає. Протягом останнiх трьох рокiв обсяги перевезень поступово зменшувались внаслiдок передачi замовниками перевезень iснуючих регулярних пасажирських рейсiв на обслуговування iншим перевiзникам та банкрутства вугiльного розрiзу, який замовляв у товариства перевезення працiвникiв. Також, на стан товариства i перспективи його розвитку негативно впливає загальна депресивна ситуацiя в мiстi, в тому числi i ситуацiя iз масовою трудовою мiграцiєю.

Посадові особи

Ім'я Посада
Чорноморець Валентина Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2011 - Безстроково
Освіта Середня спецiальна, фiнансово-економiчний технiкум
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера, ПрАТ "Експоiнвест", 14199258
Примітки Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ярунічев Георгій В'ячеславович Ревiзор
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2014 - Сiм рокiв
Освіта середня
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи водiй, ПрАТ "Експоiнвест", 14199258
Примітки Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Калашник Микола Ігоревич Генеральний директор
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - Безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи з 10.12.2014 р. по 21.03.2016 р. помiчник-консультант народного депутата України.
Примітки Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Алан-Реєстр" #25582859
Адреса 18036, Україна, м. Черкаси, Смiлянська, 145
Діятельність Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286574
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 0472651382, 0472651382
Примітки Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Ліцензія
№ Рiшення № 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти 044 591-04-00, 044 591-04-00
Примітки З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв.
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" #21676262
Адреса 03150, Україна, м.Київ, Антоновича, будинок 51, офiс 1206
Діятельність Особа уповноважена надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, особи, яка здiйснює оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти +38 044 287 56 70, +38 044 287 56 70
Примітки Свiдоцтво реєстрацiйний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вiд дiяльностi - особа уповноважена надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Особа надає програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану iнформацiю в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та подавати електронну звiтнiсть та/або адмiнiстративнi данi до НКЦПФР вiдповiдно до встановлених вимог.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КАЛАШНИК МИКОЛА ІГОРЕВИЧ 848 шт 53.00%
КАЛАШНИК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 284 шт 15.50%
КАЛАШНИК АННА ІГОРІВНА 284 шт 15.50%