Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (21)
ДАБІ (3) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

#05763642

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 05763642
Адреса 84302 Донецька область м. Краматорськ вул. Конрада Гампера, 2, Т. (0626) 410764
(КОАТУУ 1412900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АГ 366887
Дата державної реєстрації 29.05.1995
Середня кількість працівників 932
Орган управління Акцiонернi Товариства не заповнюють
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ", Краматорська фiлiя
МФО: 334851
Номер рахунку: 26005962483969
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ ПУМБ, Краматорська фiлiя
МФО: 334851
Номер рахунку: 26003962480812
Контакти
+38 (062) 641-07-64
pat@skmz.dn.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Бондар Юрій Григорович Голова наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 1 рік
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут , інженер-механік
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Директор ПАТ "КЗТС"
Примітки Посадову особу член наглядової ради обрано кумулятивним методом голосування загальними зборами 25.04.2017(протокол ЗЗ №1 від 25.04.2017), обрано головою наглядової ради iз числа членiв наглядової ради 25.04.2017 (протокол НР №4 вiд 25.04.2017). Посадова особа обрана на рік. Посадова особа є акцiонером. Кiлькiсний склад наглядової ради - 7 чол., строк повноважень наглядової ради - 1 рік. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi голова наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 4 середньомiсячних зарплат, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата голови наглядової ради Бондаря Ю.Г. у звiтному перiодi склала 23720 грн. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 32 роки. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом 5 останнiх років:2011р - голова правління-генеральний директор ПАТ "СКМЗ", 2013р- директор ПАТ "КЗТС".
Лендін Олександр Миколайович Член правління-заступник генерального директора з якостіі- начальник відділу технічного контролю
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.09.2017 - 3 роки
Освіта Вища, Харьковський полiтехнiчний iнстiтут, iнженер-механiк
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Директор з виробництва ВАТ "СКМЗ".
Примітки Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства , складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: Член правління-заступник генерального директора з якост і- начальник відділу технічного контролю комерційним ПАТ "СКМЗ" одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 32285 грн). Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж- 35 років. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад ,якi займала особа протягом своєї дiяльностi: 2011 член правління -д иректор з виробництва ПАТ "СКМЗ". Посадова особа 11.09.2017 призначена наглядовою радою членом правління-заступником генерального директора з якост і- начальником відділу технічного контролю ПАТ "СКМЗ".
Алешко Валентина Борисівна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 5 років
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк.
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ Алматрейд Промаудит
Примітки Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 рокiв Ревiзiйна комiсiя публiчного товариства (надалi - ревiзiйна комiсiя ) обирається загальними зборами акцiонерiв для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово -господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства проводяться: а) за власною iнiцiативою; б) за рiшенням загальних зборiв; в) за рiшенням наглядової ради; г) за рiшенням правлiння; д) на вимогу акцiонера ( акцiонерiв ) , якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв ,якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Обов'язком ревiзiйної комiсiї є: - проведення перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi; - виявлення фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства. Виногорода у звiтному перiодi головi ревезiйної комiсiї не виплачувалася. Крiм виконання обов'язкiвголови ревiзiйної комiсiї Алешко В.Б. обiймає посаду директора ТОВ "Сателiт Сервiс" Україна, Донецька область, м.Краматорськ, б.Машиностроїтелей, 20. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)-39 рокiв Перелiк посад, якi займала особа протягом 5 останнiх рокiв: директор ТОВ Зовнiшньопромресурси, директор ТОВ Алматрейд Промаудит, ТОВ "Сателiт Сервiс".
Ульященко Людмила Андріївна Член наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 1 рік
Освіта Вища, Хабаровський інститут народного господарства, рік закінчення - 1989, спеціальність: планування промисловості, кваліфікація: економіст
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Директор з економічних питань ПАТ ЕМСС
Примітки Посадову особу член наглядової ради обрано кумулятивним методом голосування загальними зборами 25.04.2017(протокол ЗЗ №1 від 25.04.2017). Кiлькiсний склад наглядової ради - 7 чол., строк повноважень наглядової ради - 1 рік. Посадова особа є представником акцiонера STRATEGY INVEST GROUP INC, якому належать 3180519 штук простих iменних акцiй на суму 4452726.6 грн. (7,5 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй). Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата у звiтному роцi склала 5705 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Ульященко Л.А. обiймає посаду директора з економічних питань ЕМСС ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 28 рокiв. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв : 2011 - теперішній час: ПАТ "ЕМСС", директор з економічних питань. Член наглядової ради Ульященко Людмила звiльнено 23.03.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Рiшення прийнято до вiдома наглядовою радою про заяву члена наглядової ради про звiльнення за власним бажанням у зв'язку з зайнятiстю та розiрвання з нею цивiльно-правового договору №4 вiд 25.04.2017 року. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Куценко Сергій Володимирович Член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 1 рік
Освіта Вища, Донбаська державнв машинобудівна академія,1997
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи директора з маркетингу ПАТ "СКМЗ"
Примітки Посадову особу член наглядової ради обрано кумулятивним методом голосування загальними зборами 25.04.2017(протокол ЗЗ №1 від 25.04.2017). Кiлькiсний склад наглядової ради - 7 чол., строк повноважень наглядової ради -1 рік. Посадова особа представляє iнтереси акцiонера ТОВ КУА АПФ "Укрмашiнвест", що дiє в iнтересах та за рахунок ПВIФ "РIМ-2", якому належить 151500 штук простих iменниїх акцiй на суму 212100 грн або 0,36 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата у звiтному роцi склала 5705 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Куценко С.В. обiймає посаду директора з маркетингу ПАТ "СКМЗ".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Загальний стаж роботи (рокiв) - 19 рокiв. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв :2012-заступник директора з маркетингу та продаж ПАТ Славтяжмаш, 2014 директора з маркетингу ПАТ "СКМЗ".
Кисловський Олег Миколайович Член правління - директор з комерцiї
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.09.2017 - 3 роки
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, iнженер-механiк
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи член правління-директор з комерції та економіки
Примітки Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства , складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: : член правлiння- директор з комерції одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 36171 грн.). Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж- 36 років. Перелiк посад, якi займала особа протягом 5 останнiх рокiв: 2011- член правління - директор комерцiйний-перший заступник генерального директора ПАТ "СКМЗ", 2014 рік - член правління-директор з комерції та економіки. Посадова особа 11.09.2017 призначена наглядовою радою членом правління- директором з комерції ПАТ "СКМЗ" .
Близнюк Сергій Анатолійович Член наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 1 рік
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-металург
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Голова правлiння- перший заступник директора ВАТ "ЕМСС"
Примітки Посадову особу член наглядової ради обрано кумулятивним методом голосування загальними зборами 25.04.2017(протокол ЗЗ №1 від 25.04.2017). Кiлькiсний склад наглядової ради - 7 чол., строк повноважень наглядової ради -1 рік. Посадова особа є акцiонером. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата у звiтному перiодi склала 5705 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Близнюк С.А. обiймає посаду голови правлiння- першого заступника генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС" місто Краматорськ, Донецької області. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) -29 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 5 останнiх рокiв: ПАТ "ЕМСС", заступник генерального директора з перспективного розвитку.
Чащина Катерина Олегівна Член наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 1 рік
Освіта Вища, Донецький державний унiверситет, економiст
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Економiст з фiнансової роботи ПАТ ЕМСС
Примітки Посадову особу член наглядової ради обрано кумулятивним методом голосування загальними зборами 25.04.2017(протокол ЗЗ №1 від 25.04.2017). Кiлькiсний склад наглядової ради - 7 чол., строк повноважень наглядової ради -1 рік. Посадова особа представляє iнтереси акцiонера ТОВ КУА АПФ "Укрмашiнвест", що дiє в iнтересах та за рахунок ПВIФ "РIМ-1", якому належить 1494979 штук простих iменниїх акцiй на суму 2092970,6 грн ( 3,5 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй). Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата у звiтному роцi склала 5705 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Чащина К.О. обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 13 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв : 2010р по теперiшнiй час - вiддiл корпоративного управлiння, провiдний економiст.
Близнюк Олексій Анатолійович Член наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 1 рік
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Голова наглядової ради ВАТ "НIТМАШ"
Примітки Посадову особу член наглядової ради обрано кумулятивним методом голосування загальними зборами 25.04.2017(протокол ЗЗ №1 від 25.04.2017). Кiлькiсний склад наглядової ради - 7 чол., строк повноважень наглядової ради -1 рік. Посадова особа є акцiонером Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата склала 5705 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Близнюк О.А. обiймає посаду голова наглядової ради "Амвросiєвська сталеливарна компанiя" Донецька обл., Амвросiєвський р-н, м. Амвросiївка, вул. Титова, 254. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 20 рокiв. Перелiк посад, якi займала особа протягом 5 останнiх рока: директор комерцiйний, голова наглядової ради.
Юдіна Тетяна Сіражутдинівна Член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - 1 рік
Освіта Вища, Донецький державний університет, спеціаліст з економіки і підприємництва
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПАТ "ЕМСС", провідний економіст
Примітки Посадову особу член наглядової ради обрано кумулятивним методом голосування загальними зборами 25.04.2017 (протокол ЗЗ №1 від 25.04.2017). Кiлькiсний склад наглядової ради - 7 чол., строк повноважень наглядової ради -1 рік. Посадова особа є представником акцiонера STRATEGY INVEST GROUP INC, якому належать 3180519 штук простих iна суму 4452726,6 грн (7,5 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй). Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата у звiтному роцi склала 5930 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 22 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв : 2012- теперішній час ПАТ "ЕМСС" , відділ корпоративного управління, провідний економіст.
Пилипенко Василь Васильович Голова правлiння-генеральний директор
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 11.09.2017 - 3 роки
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, iнженер-механiк
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Заступник голови правління - перший заступник генерального директора ПАТ "СКМЗ", виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора ПАТ "СКМЗ"
Примітки Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: голови правління - генерального директора одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 70575 грн). Посадова особа не обiймає посади на бiдь яких iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 33 роки. перелiк посад,якi займала особа протягом останнiх рокiв: 2011 директор ТОВ "Торговий Дiм Українських машинобудiвних заводiв", 2013 заступник директора з закупок ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ, 2016 -заступник голови правління-перший заступник генерального директора ПАТ "СКМЗ", 2016-виконуючий обов'язки голови правління- генерального директора ПАТ "СКМЗ". Посадова особа 11.09.2017 призначена наглядовою радою головою правління - генеральним директором ПАТ "СКМЗ" .
Плотникова Валентина Володимирівна Член правління - головний бухгалтер
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.09.2017 - 3 роки
Освіта Вища, Донецький нацiональний унiверситет, бухгалтерський облiк та аудит, бухгалтер
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ВАТ "СКМЗ".
Примітки Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства , складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Головний бухгалтер зобов'язаний: Забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Органiзувати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" i закону України "Про податок на додану вартiсть" Контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку. Забезпечити достовiрнiсть облiку витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг. Забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв. Забезпечити участь юридичних служб в роботi по оформленню матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей i контроль за передачею в належних випадках цих матерiалiв до судових i слiдчих органiв. Забезпечення перевiрки органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi у виробничих (структурних) одиницях пiдприємства, своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу. Забезпечення складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її у встановленi термiни вiдповiдним органам. Забезпечення здiйснення (сумiсно з ПЕВ) економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Забезпечення своєчасного проведення сумiсно з iншими пiдроздiлами i службами перевiрок i документальних ревiзiй i пiдготовка пропозицiй по полiпшенню роботи пiдроздiлiв, що ревiзуються. Забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх в установленому порядку в архiв. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Контроль за правильнiстю витрачання фонду заробiтної платнi, суворе дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторської i погашенням кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Здiйснення облiку фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення цих операцiй (за наявностi у складi пiдприємства самостiйної фiнансової служби). Участь в пiдготовцi заходiв, застережливих утворенню недостач i незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового i господарського законодавства. У разi виявлення незаконних дiй посадовцiв (приписки, використовування засобiв не за призначенням, iншi порушення i зловживання) головний бухгалтер повинен доповiсти про це керiвнику пiдприємства для вживання заходiв. Головний бухгалтер має право: Дiяти вiд iменi структурного пiдроздiлу i представляти його iнтереси у взаємостосунках з iншими структурними пiдроздiлами в межах своєї компетенцiї. Представляти iнтереси пiдприємства в податкових органах i органах статистики. Вносити на розгляд керiвника пiдприємства уявлення про призначення, перемiщення i звiльнення спiвробiтникiв головної бухгалтерiї; пропозицiї про їх заохочення або про накладення на них стягнень. Видавати по головнiй бухгалтерiї розпорядження. Затверджувати за узгодженням з профспiлковою органiзацiєю графiк чергових вiдпусток працiвникiв бухгалтерiї. Вимагати вiд керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв, а також iнших працiвникiв пiдприємства неухильно дотримувати порядок оформлення i надання первинних документiв i встановлених форм звiтностi. Вимагати вiд керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв, зокрема вiд керiвника пiдприємства вживати заходи по посиленню збереження майна i активiв пiдприємства, включаючи полiпшення змiсту складського господарства, належну органiзацiю прийому, зберiгання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Вимагати вiд керiвника пiдприємства притягати до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi осiб, що порушують встановлений порядок облiку, зберiгання i руху товарно-матерiальних цiнностей, що допускають недбале вiдношення до iнших обов'язкiв, що може спричинити невиробничi втрати, недостачi або сприяти розкраданню активiв пiдприємства. Погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдуючих складами i iн.). Розглядати i вiзувати договори i угоди, що укладаються пiдприємством на отримання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження про встановлення працiвникам посадових окладiв, надбавок до заробiтної платнi, про премiювання. Перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування товарно-матерiальних цiнностей. Готувати пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлення премiй керiвникiв цехiв, дiлянок, бригад, вiддiлiв i iнших пiдроздiлiв i служб, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку i iнших вимог по органiзацiї облiку i контролю. Сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документи, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов'язань. Вказанi вище документи без пiдпису головного бухгалтера або осiб, ним на те уповноважених, вважаються недiйсними i не повиннi прийматися до виконання матерiально-вiдповiдальними особами i працiвниками бухгалтерiї даного пiдприємства, а також установами банкiв. Не приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. У разi отримання вiд керiвника пiдприємства розпорядження зробити таку дiю головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовiй формi зобов'язаний звернути увагу керiвника на незаконнiсть даного їм розпорядження. При отриманнi вiд керiвника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов'язаний виконати його. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: Член правлiння- головний бухгалтер одержувала заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 33616грн Посадова особа не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 42 рiк. Перелiк посад,якi займала особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер ПАТ "СКМЗ". Посадова особа 11.09.2017 призначена наглядовою радою членом правління-головним бухгалтером ПАТ "СКМЗ".
Бутко Вікторія Вікторівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 5 років
Освіта Вища,бухгалтер
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи бухгалтер ВАТ "СКМЗ"
Примітки Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 рокiв Ревiзiйна комiсiя публiчного товариства (надалi - ревiзiйна комiсiя ) обирається загальними зборами акцiонерiв для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово -господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства проводяться: а) за власною iнiцiативою; б) за рiшенням загальних зборiв; в) за рiшенням наглядової ради; г) за рiшенням правлiння; д) на вимогу акцiонера ( акцiонерiв ) , якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв ,якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Обов'язком ревiзiйної комiсiї є: - проведення перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi; - виявлення фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства. Виногорода у звiтному перiодi члену ревезiйної комiсiї не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 23 рокiв Перелiк посад, якi займала особа протягом останнiх рокiв : з 2000р. заступник головного бухгалтера ПАТ "СКМЗ". Змiн у персональному складi у звiтному роцi не було. Посадова особа не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Гелла Ольга Михайлівна Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 5 років
Освіта Вища, ДДМА,економiст
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи "Приватбанк"", старший економiст
Примітки Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 рокiв Ревiзiйна комiсiя публiчного товариства (надалi - ревiзiйна комiсiя ) обирається загальними зборами акцiонерiв для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово -господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства проводяться: а) за власною iнiцiативою; б) за рiшенням загальних зборiв; в) за рiшенням наглядової ради; г) за рiшенням правлiння; д) на вимогу акцiонера ( акцiонерiв ) , якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв ,якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Обов'язком ревiзiйної комiсiї є: - проведення перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi; - виявлення фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства. Виногорода у звiтному перiодi члену ревезiйної комiсiї не виплачувалася. Крiм виконання обов'язкiв члену ревiзiйної комiсiї обiймає посаду старшого економiста ТОВ "Промаудит" Україна, Донецька обл, м. Краматорськ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 19 рокiв Перелiк посад, якi займала протягом останнiх рокiв : старший економiст ТОВ "Промаудит". Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися.
Нечволода Євгеній Іванович Заступник голови правління-перший заступник генерального директора
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.09.2017 - 3роки
Освіта Вища, Донбаська Державна машинобудівна академія, магістр з інженерної механiки
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи головний технолог ПАТ "ЕМСС"
Примітки Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства , складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: : заступник голови правління- перший заступник генерального директора одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 45846грн.). Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж- 16 років. Перелiк посад, якi займала особа протягом 5 останнiх рокiв: 2010- головний технолог ПАТ "ЕМСС". Посадова особа 11.09.2017 призначена наглядовою радою заступником голови правління- першим заступником генерального директора ПАТ "СКМЗ" .

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПрАТ "ПРОСТО - страхування" #24745673
Адреса 04050, м.Київ, вул..Герцена, 10
Діятельність страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 521037, АВ № 52
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 01.02.2010
Контакти (044) 206-28-25,
Примітки ПАТ "СКМЗ" користується послугами ПрАТ "ПРОСТО- страхування" для добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), добровiльного, страхування вiд нещасних випадкiв згiдно з договором № 1700005 вiд 24.04.2017р., обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв згiдно з договором № ГД 1700114 вiд 26.05.2017р.,, обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi згiдно з договором № 1700136 ОНВТ вiд 24.04.2017р.
"Перша Фондова Брокерська Компанiя" #33417537
Адреса 83003, м.Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе ( Олекси Тихого), буд.1
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 286524
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 062 3480551, 062 3484485
Примітки ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанiя" вiдкриває та обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам iменних акцiй емiтента у зв'язку з переведенням випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму, а також надає послуги по зберiганню належних власникам цiнних паперiв.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал,17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ Правила ЦДЦП
Правила ЦДЦП затвердженi рiшенням НКЦПФР№ 2092
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-04
Примітки Товариство користується послугами НДУ для обслуговування випуску цiнних паперiв- простих iменних акцiй згiдно з договором № ОВ-6814 вiд 13.10.2014 р. Депозiтарiй надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента: приймає на зберiгання вiд емiтента глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв, вiдкриває та веде рахунки емiтента в цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконує операцiї емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень та iн.
АФ "Донаудитконсалт" ТОВ #30998764
Адреса 83015, смт.Ярова, вул.Незалежностi, буд.7
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Свiдоцтво 2389
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 0504718826, ---------------
Примітки Товариство ПАТ "СКМЗ" користується послугами ТОВ АФ "Донаудитконсалт" ТОВ по проведенню аудиту фiнансового звiту за 2017р та складання аудиторського висновку по фiнансовому звiту.
ПрАТ "ПРОСТО - страхування" #24745673
Адреса 04050, м.Київ, вул..Герцена, 10
Діятельність страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 521037, АВ № 52
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 01.02.2010
Контакти (044) 206-28-25,
Примітки ПАТ "СКМЗ" користується послугами ПрАТ "ПРОСТО- страхування" для добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), добровiльного, страхування вiд нещасних випадкiв згiдно з договором № 1700005 вiд 24.04.2017р., обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв згiдно з договором № ГД 1700114 вiд 26.05.2017р.,, обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi згiдно з договором № 1700136 ОНВТ вiд 24.04.2017р.
"Перша Фондова Брокерська Компанiя" #33417537
Адреса 83003, м.Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе ( Олекси Тихого), буд.1
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 286524
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 062 3480551, 062 3484485
Примітки ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанiя" вiдкриває та обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам iменних акцiй емiтента у зв'язку з переведенням випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму, а також надає послуги по зберiганню належних власникам цiнних паперiв.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал,17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ Правила ЦДЦП
Правила ЦДЦП затвердженi рiшенням НКЦПФР№ 2092
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-04
Примітки Товариство користується послугами НДУ для обслуговування випуску цiнних паперiв- простих iменних акцiй згiдно з договором № ОВ-6814 вiд 13.10.2014 р. Депозiтарiй надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента: приймає на зберiгання вiд емiтента глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв, вiдкриває та веде рахунки емiтента в цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконує операцiї емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень та iн.
АФ "Донаудитконсалт" ТОВ #30998764
Адреса 83015, смт.Ярова, вул.Незалежностi, буд.7
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Свiдоцтво 2389
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 0504718826, ---------------
Примітки Товариство ПАТ "СКМЗ" користується послугами ТОВ АФ "Донаудитконсалт" ТОВ по проведенню аудиту фiнансового звiту за 2017р та складання аудиторського висновку по фiнансовому звiту.

Власники акцій

Власник Частка
Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України / #13511245 0.00%
Адреса м.Донецьк, вул.Артема,97
Код 13511245
Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України / #13511245 0.00%
Адреса м.Донецьк, вул.Артема,97
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ГАНАДО ТРЕЙД,IНК (GANADO TRADE,INC) / C23951 10 524 057 шт 24.96%
Адреса Saint Kitts and Nevis нема дан Сент Кiтс i Невiс, Чарльстоун Мейн Стрит п/с 556
ГАНАДО ТРЕЙД,IНК (GANADO TRADE,INC) / C23951 10 524 057 шт 24.96%
Адреса Saint Kitts and Nevis нема дан Сент Кiтс i Невiс, Чарльстоун Мейн Стрит п/с 556
БЛИЗНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 9 502 793 шт 22.54%
БЛИЗНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 9 502 793 шт 22.54%
GUSTAVIA ALLIANCE LTD / 1507560 3 180 520 шт 7.54%
Адреса AMS Trustees LTD. Sea Meadow Hous, Blackburne Highway,а/с 116, Road Town
GUSTAVIA ALLIANCE LTD / 1507560 3 180 520 шт 7.54%
Адреса AMS Trustees LTD. Sea Meadow Hous, Blackburne Highway,а/с 116, Road Town
STRATEGY INVEST GROUP INC / 1450705 3 180 519 шт 7.54%
Адреса DeCasto Street.б.30, Box 4519, Road Town,Вiкем Кeй1
Vitaserv Inc / 691799 3 180 519 шт 7.54%
Адреса 50- а, оф. Н, Панама
STRATEGY INVEST GROUP INC / 1450705 3 180 519 шт 7.54%
Адреса DeCasto Street.б.30, Box 4519, Road Town,Вiкем Кeй1
Vitaserv Inc / 691799 3 180 519 шт 7.54%
Адреса 50- а, оф. Н, Панама