Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (21)
ДАБІ (3) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

#05763642

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 05763642
Адреса 84302 Донецька область м. Краматорськ вул. Горького, 2, Т. (0626) 410764
(КОАТУУ 1412900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АГ 862230
Дата державної реєстрації 29.05.1995
Середня кількість працівників 1 314
Орган управління Акціонерні Товариства не заповнюють
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУМБ, Краматорська фiлiя
МФО: 334851
Номер рахунку: 26005962483969
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУМБ, Краматорська фiлiя
МФО: 334851
Номер рахунку: 26005962483969
Контакти
+38 (062) 641-07-64
pat@skmz.dn.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Єфимов Максим Вікторович Член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - 3роки
Паспортні дані МЕ, 631925, 28.10.2004, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Донецький державний університет,економіст
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Голова наглядової ради ВАТ "СКМЗ", перший заступник директора ПАТ "ЕМСС"
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа обрана на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами , що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді член наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячна зарплата, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата у звітному періоді склала 3005,86 грн. Крім виконання обов'язків члена наглядової ради Єфімов М.В. обіймає посаду генерального директора ПАТ "ЕМСС"м. Краматорськ, Донецької обл. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років : 01.06.2007- теперішній час ПАТ "ЕМСС", генеральний директор.
Лендін Олександр Миколайович Член правління- директор з виробництва
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.10.2011 - 3роки
Паспортні дані ВА, 288732, 14.05.1996, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Харьковський політехнічний інстітут, інженер-механік
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Заступник директора з виробництва ВАТ "СКМЗ".
Примітки Повноваження виконавчого органу товариства здійснює правління товариства. Кількістний склад правління 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правління товариства є колегіальним виконавчим органом товариства. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень, діє від імені товариства у межах законодавством України. Правління діє в інтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та інших внутрішніх положень товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планів ( програм ) діяльності товариства; б) програм фінансово- господарської діяльності товариства та бюджетів на рік та /або півріччя, квартал, місяць; в) інших документів , пов'язаних з плануванням діяльності товариства та забезпечення їх реалізації; - визначення технічної політики і напрямків технічного розвитку товариства, забезпечення необхідного рівня технічної підготовки виробництва, підвищення ефективності виробництва; - організація виробничо - господарської та фінансово - економічної діяльності товариства; - збереження та ефективне використання усіх зобов'язань товариства перед державними, місцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фінансово- господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності товариства , складання квартальних та річних звітів товариства; - затвердження правил внутрішнього розпорядку товариства, інших нормативних документів, що регулюють його виробничу , комерційну та соціальну діяльність; - забезпечення всіх умов , необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів товариства при прийнятті загальними зборами та /або наглядовою радою рішень про вчинення товариством значних правочинів та правочинів їз заінтересованістю; - розробка та затвердження організаційної структури , штатного розкладу товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів товариства) його працівників(окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керівників філій та представництв товариства; - підбір працівників та укладання з ними ( окрім працівників , підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України , статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними актами товариства) договорів товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення інтересів товариства у судових органах та органів державної влади; подання від імені товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спеціальної перевірок діяльності товариства у випадках і порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними документами товариства. Члени правління є посадовими особами. Члени правління товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Обрання членів правління та припинення їх повноважень здійснюється за рішенням наглядової ради товариства. З членоми правління укладається контракт, який від імені товариства підписує голова наглядової ради. Винагорода голові правління - генеральному директору та членам правління виплачується тільки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Підстави припинення повноважень голови правління - генерального директора та/або члена правління встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правління - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: Член правління- директор з виробництва ПАТ "СКМЗ" одержував заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства (середньомісячна зарплата у звітному періоді склала: 15696,90 грн). Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Зміни у персональному складі у звітному році не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік посад,які займала особа протягом своєї діяльності: 2009 заступник директора з виробництва, 2011 член правління-директор з виробництва ПАТ "СКМЗ".
Шило Іван Федорович Член Наглядової ради (заступник голови наглядової ради)
Рік народження 1951 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.05.2012 - 3 роки
Паспортні дані ВВ, 521554, 27.07.1998, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-механік
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Заступник директора комерційного з закупок ВАТ "СКМЗ"
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа обрана на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради - 3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом ; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періодізаступник голови наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячної зарплати. Середньмісячна заробітна плата у звітному періоді склала 3005,86 грн. Посадова особа не обіймає посади на будь-якому іншому підприємстві. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)- 45 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років : директор комерційний (по закупкам),т.ч. ПАТ "СКМЗ", заступник голови наглядової ради.
Кисловський Олег Миколайович Член правління- директор комерційний-перший заступник генерального директора
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.10.2011 - 3роки
Паспортні дані ВА, 288801, 17.05.1996, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інстітут, інженер-механік
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Начальник управління з маркетингу ВАТ "СКМЗ".
Примітки Правління товариства є колегіальним виконавчим органом товариства. Кількістний склад правління 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень, діє від імені товариства у межах законодавством України. Правління діє в інтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та інших внутрішніх положень товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планів ( програм ) діяльності товариства; б) програм фінансово- господарської діяльності товариства та бюджетів на рік та /або півріччя, квартал, місяць; в) інших документів , пов'язаних з плануванням діяльності товариства та забезпечення їх реалізації; - визначення технічної політики і напрямків технічного розвитку товариства, забезпечення необхідного рівня технічної підготовки виробництва, підвищення ефективності виробництва; - організація виробничо - господарської та фінансово - економічної діяльності товариства; - збереження та ефективне використання усіх зобов'язань товариства перед державними, місцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фінансово- господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності товариства , складання квартальних та річних звітів товариства; - затвердження правил внутрішнього розпорядку товариства, інших нормативних документів, що регулюють його виробничу , комерційну та соціальну діяльність; - забезпечення всіх умов , необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів товариства при прийнятті загальними зборами та /або наглядовою радою рішень про вчинення товариством значних правочинів та правочинів їз заінтересованістю; - розробка та затвердження організаційної структури , штатного розкладу товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів товариства) його працівників(окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керівників філій та представництв товариства; - підбір працівників та укладання з ними ( окрім працівників , підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України , статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними актами товариства) договорів товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення інтересів товариства у судових органах та органів державної влади; подання від імені товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спеціальної перевірок діяльності товариства у випадках і порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними документами товариства. Члени правління є посадовими особами. Члени правління товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Обрання членів правління та припинення їх повноважень здійснюється за рішенням наглядової ради товариства. З членоми правління укладається контракт, який від імені товариства підписує голова наглядової ради. Винагорода голові правління - генеральному директору та членам правління виплачується тільки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Підстави припинення повноважень голови правління - генерального директора та/або члена правління встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правління - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: член правління- директор комерційний-перший заступник генерального директора одержував заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства (середньомісячна зарплата у звітному періоді склала: 18789,66грн). Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Зміни у персональному складі у звітному році не відбувалися. Загальний стаж- 32 роки. Перелік посад,які займала особа протягом 5 останніх років: 2007 начальник митно-збутового управління, 2011 директор комерційний з продажу, член правління-директор комерційний-перший заст генерального директора ПАТ "СКМЗ".
Якунін Михайло Володимирович Член наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - 3роки
Паспортні дані ВН, 561567, 10.12.2008, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор Укрмашкомплект
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу призначено на з роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами , що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді член наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячна зарплата, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата у звітному році склала 3005,86 грн. Крім виконання обов'язків члена наглядової ради Якунін М.В. обіймає посаду директора Української індустріальної групи Україна, м.Київ, пр.Л.Курбаса 2Б Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)- 13 років. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом 5 останніх років: 1999-2011 Укрмашкомплект, директор, 01.112011- т.ч. Українська iндустрiальна група, директор.
Плотникова Валентина Володимирівна Член правління- головний бухгалтер
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2010 - необмежено
Паспортні дані КС, 134906, 06.08.2002, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аудит, бухгалтер
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ВАТ "СКМЗ".
Примітки Повноваження виконавчого органу товариства здійснює правління товариства. Кількістний склад правління 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правління товариства є колегіальним виконавчим органом товариства. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень, діє від імені товариства у межах законодавством України. Правління діє в інтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та інших внутрішніх положень товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планів ( програм ) діяльності товариства; б) програм фінансово- господарської діяльності товариства та бюджетів на рік та /або півріччя, квартал, місяць; в) інших документів , пов'язаних з плануванням діяльності товариства та забезпечення їх реалізації; - визначення технічної політики і напрямків технічного розвитку товариства, забезпечення необхідного рівня технічної підготовки виробництва, підвищення ефективності виробництва; - організація виробничо - господарської та фінансово - економічної діяльності товариства; - збереження та ефективне використання усіх зобов'язань товариства перед державними, місцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фінансово- господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності товариства , складання квартальних та річних звітів товариства; - затвердження правил внутрішнього розпорядку товариства, інших нормативних документів, що регулюють його виробничу , комерційну та соціальну діяльність; - забезпечення всіх умов , необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів товариства при прийнятті загальними зборами та /або наглядовою радою рішень про вчинення товариством значних правочинів та правочинів їз заінтересованістю; - розробка та затвердження організаційної структури , штатного розкладу товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів товариства) його працівників(окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керівників філій та представництв товариства; - підбір працівників та укладання з ними ( окрім працівників , підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України , статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними актами товариства) договорів товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення інтересів товариства у судових органах та органів державної влади; подання від імені товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спеціальної перевірок діяльності товариства у випадках і порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними документами товариства. Члени правління є посадовими особами. Члени правління товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Обрання членів правління та припинення їх повноважень здійснюється за рішенням наглядової ради товариства. З членоми правління укладається контракт, який від імені товариства підписує голова наглядової ради. Винагорода голові правління - генеральному директору та членам правління виплачується тільки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Підстави припинення повноважень голови правління - генерального директора та/або члена правління встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правління - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Головний бухгалтер зобов'язаний: Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності ПАТ "Енергомашспецсталь" і технології обробки облікових даних, заснованої на застосуванні сучасних інформаційних технологій. Організувати контроль за віддзеркаленням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечити повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, а також своєчасне віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового обліку відповідно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і закону України "Про податок на додану вартість" Контролювати правильність оформлення податкових накладних і книг податкового обліку. Забезпечити достовірність обліку витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних і інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг. Забезпечити точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів економічного стимулювання і інших фондів і резервів. Забезпечити участь юридичних служб в роботі по оформленню матеріалів по недостачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів до судових і слідчих органів. Забезпечення перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) одиницях підприємства, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності і економічного аналізу. Забезпечення складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її у встановлені терміни відповідним органам. Забезпечення здійснення (сумісно з ПЕВ) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарчих резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат. Забезпечення своєчасного проведення сумісно з іншими підрозділами і службами перевірок і документальних ревізій і підготовка пропозицій по поліпшенню роботи підрозділів, що ревізуються. Забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення і передача їх в установленому порядку в архів. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання і відпустки товарно-матеріальних цінностей. Контроль за правильністю витрачання фонду заробітної платні, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановлені терміни дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни. Контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат. Здійснення обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контроль за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення цих операцій (за наявності у складі підприємства самостійної фінансової служби). Участь в підготовці заходів, застережливих утворенню недостач і незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства. У разі виявлення незаконних дій посадовців (приписки, використовування засобів не за призначенням, інші порушення і зловживання) головний бухгалтер повинен доповісти про це керівнику підприємства для вживання заходів. Головний бухгалтер має право: Діяти від імені структурного підрозділу і представляти його інтереси у взаємостосунках з іншими структурними підрозділами в межах своєї компетенції. Представляти інтереси підприємства в податкових органах і органах статистики. Вносити на розгляд керівника підприємства уявлення про призначення, переміщення і звільнення співробітників головної бухгалтерії; пропозиції про їх заохочення або про накладення на них стягнень. Видавати по головній бухгалтерії розпорядження. Затверджувати за узгодженням з профспілковою організацією графік чергових відпусток працівників бухгалтерії. Вимагати від керівників всіх структурних підрозділів, а також інших працівників підприємства неухильно дотримувати порядок оформлення і надання первинних документів і встановлених форм звітності. Вимагати від керівників всіх структурних підрозділів, зокрема від керівника підприємства вживати заходи по посиленню збереження майна і активів підприємства, включаючи поліпшення змісту складського господарства, належну організацію прийому, зберігання і відпустки товарно-матеріальних цінностей. Вимагати від керівника підприємства притягати до дисциплінарної і матеріальної відповідальності осіб, що порушують встановлений порядок обліку, зберігання і руху товарно-матеріальних цінностей, що допускають недбале відношення до інших обов'язків, що може спричинити невиробничі втрати, недостачі або сприяти розкраданню активів підприємства. Погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідуючих складами і ін.). Розглядати і візувати договори і угоди, що укладаються підприємством на отримання або відпустку товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також накази і розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної платні, про преміювання. Перевіряти в структурних підрозділах і службах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування товарно-матеріальних цінностей. Готувати пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлення премій керівників цехів, ділянок, бригад, відділів і інших підрозділів і служб, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, ведення первинного обліку і інших вимог по організації обліку і контролю. Сумісно з керівником підприємства візувати документи, що служать підставою для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитних і розрахункових зобов'язань. Вказані вище документи без підпису головного бухгалтера або осіб, ним на те уповноважених, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально-відповідальними особами і працівниками бухгалтерії даного підприємства, а також установами банків. Не приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей. У разі отримання від керівника підприємства розпорядження зробити таку дію головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовій формі зобов'язаний звернути увагу керівника на незаконність даного їм розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов'язаний виконати його. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: Член правління- головний бухгалтер одержувала заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства (середньомісячна зарплата у звітному періоді склала: 21727,59 грн Посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах. Зміни у персональному складі у звітному році не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)- 38 років. Перелік посад,які займала особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПАТ "СКМЗ".
Гелла Ольга Михайлівна Член ревізійної комісії
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 5 років
Паспортні дані ВС, 988782, 29.03.2001, Краматорським РВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, ДДМА,економіст
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи "Приватбанк"", старший економіст
Примітки Кількісний склад ревізійної комісії - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 років Ревізійна комісія публічного товариства (надалі - ревізійна комісія ) обирається загальними зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово -господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Спеціальні перевірки фінансово - господарської діяльності товариства проводяться: а) за власною ініціативою; б) за рішенням загальних зборів; в) за рішенням наглядової ради; г) за рішенням правління; д) на вимогу акціонера ( акціонерів ) , які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальні перевірки фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів ,які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки. Обов'язком ревізійної комісії є: - проведення перевірки фінансово- господарської діяльності товариства за результатами фінансового року; - виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності; - виявлення фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - проведення спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності товариства. Виногорода у звітному періоді голові ревезійної комісії не виплачувалася. Крім виконання обов'язківголови ревізійної комісії обіймає посаду старшого економіста ТОВ "Промаудит" Україна, Донецька обл, м. Краматорськ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 18 років Перелік посад, які займала протягом останніх 5 років : старший економіст ТОВ "Промаудит".
Буров Володимир Михайлович Член наглядової ради
Рік народження 1950 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 3роки
Паспортні дані ВА, 869786, 08.08.1997, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут,інженер-механік
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник директора ТОВ "Проммоноліт"
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами , що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді член наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячна зарплата, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата у звітному періоді склала 3005,86 грн. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік посад, які займала особа протягом 5 останніх років : заступник директора.
Шило Олексій Іванович Член наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані ВА, 217438, 28.11.1995, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-механік
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Голова правління ЗАТ "Траншпроммаш"
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами , що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді член наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячна зарплата, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата у звітному періоді склала 3005,86 грн. Крім виконання обов'язків члена наглядової ради Шило О.І. обіймає посаду заступника директора по стратегічному розвитку і інноваціям ПАТ "СКМЗ". Посадову особу члена наглядової ради обрано зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)- 15 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа особа протягом 5 останніх років: 11.05.2004-30.06.2010 ЗАТ "Транспроммаш", голова правління, 01.07.2010-т.ч., ПАТ "СКМЗ",директор по стратегічному розвитку та іноваціям.
Берко Олег Ярославович Голова Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.05.2012 - 3роки
Паспортні дані ВК, 277904, 01.04.2006, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Донецький державний університет, економіст
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи голова правління- генеральний директор ВАТ "СКМЗ".
Примітки Посадова особа член наглядової ради призначена загальними зборами 24.04.2012 (протокол №1). Посадову особу обрано головою наглядової ради iз числа членiв наглядової ради 14.05.2012 (протокол № 1 вiд 14.05.2012). Посадова особа обрана на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9чол., строк повноважень наглядової ради - 3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді голова наглядової ради одержував винагороду у розмірі 2 середньомісячних зарплат, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата у звітному періоді склала 7027,77 грн. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)-12років. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом 5 останнiх рока: 3.07.2007- 12.08.2011- голова правлiння-генеральний директор ПАТ "СКМЗ".
Алешко Валентина Борисівна Голова ревізійної комісії
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 5 років
Паспортні дані ВС, 407238, 21.08.2000, Краматорським РВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-механік.
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Директор ООО "Сателіт Сервіс"
Примітки Кількісний склад ревізійної комісії - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 років Ревізійна комісія публічного товариства (надалі - ревізійна комісія ) обирається загальними зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово -господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Спеціальні перевірки фінансово - господарської діяльності товариства проводяться: а) за власною ініціативою; б) за рішенням загальних зборів; в) за рішенням наглядової ради; г) за рішенням правління; д) на вимогу акціонера ( акціонерів ) , які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальні перевірки фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів ,які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки. Обов'язком ревізійної комісії є: - проведення перевірки фінансово- господарської діяльності товариства за результатами фінансового року; - виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності; - виявлення фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - проведення спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності товариства. Виногорода у звітному періоді голові ревезійної комісії не виплачувалася. Крім виконання обов'язківголови ревізійної комісії Алешко В.Б. обіймає посаду директора ООО "Сателіт Сервіс" Україна, Донецька область, м.Краматорськ, б.Машиностроїтелей, 20. Змiн у персональному складi у звітному році не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)-35 років Перелік посад, які займала особа протягом 5 останніх років: директор ТОВ Зовнішньопромресурси, директор ТОВ Алматрейд Промаудит, ТОВ "Сателіт Сервіс".
Бутко Вікторія Вікторівна Член ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 5 років
Паспортні дані ВА, 807831, 04.07.1997, Краматорським РВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища,бухгалтер
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи бухгалтер ВАТ "СКМЗ"
Примітки Кількісний склад ревізійної комісії - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 років Ревізійна комісія публічного товариства (надалі - ревізійна комісія ) обирається загальними зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово -господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Спеціальні перевірки фінансово - господарської діяльності товариства проводяться: а) за власною ініціативою; б) за рішенням загальних зборів; в) за рішенням наглядової ради; г) за рішенням правління; д) на вимогу акціонера ( акціонерів ) , які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальні перевірки фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів ,які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки. Обов'язком ревізійної комісії є: - проведення перевірки фінансово- господарської діяльності товариства за результатами фінансового року; - виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності; - виявлення фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - проведення спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності товариства. Виногорода у звітному періоді голові ревезійної комісії не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)- 19 років Перелік посад, які займала особа протягом 5 останніх років : з 2000р. заступник головного бухгалтера ПАТ "СКМЗ".
Близнюк Сергій Анатолійович Член наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-металург
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Голова правління- перший заступник директора ВАТ "ЕМСС"
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради - 3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами , що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді член наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячна зарплата, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата у звітному періоді склала 3005,86 грн. Крім виконання обов'язків члена наглядової ради Близнюк С.А. обіймає посаду голови правління- першого заступника генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС" м. Краматорськ, Донецької обл. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років) -21 рік. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 5 останніх років: ПАТ "ЕМСС", заступник генерального директора з перспективного розвитку.
Чащина Катерина Олегівна Член наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - 3роки
Паспортні дані ВК, 042505, 01.09.2004, Калінінським РВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Донецький державний університет, економіст
Попередне місце роботи Економіст з фінансової роботи ЕМСС
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами , що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді член наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячна зарплата, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата у звітному році склала 3005,86 грн. Крім виконання обов'язків члена наглядової ради Чащина К.О. обіймає посаду провідного економіста відділу корпоративного управління ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. ПIншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років : 05.2006 - 09.2010 - фiнансовий вiддiл, економiст з фiнансової роботи, 09.2010 по теперiшнiй час - вiддiл корпоративного управлiння, провiдний економiст.
Пилипенко Василь Васильович Член правління
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані ВВ, 009258, 10.09.1997, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інстітут, інженер-механік
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Заступник директора з закупок ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ."
Примітки Повноваження виконавчого органу товариства здійснює правління товариства. Кількістний склад правління 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правління товариства є колегіальним виконавчим органом товариства. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень, діє від імені товариства у межах законодавством України. Правління діє в інтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та інших внутрішніх положень товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планів ( програм ) діяльності товариства; б) програм фінансово- господарської діяльності товариства та бюджетів на рік та /або півріччя, квартал, місяць; в) інших документів , пов'язаних з плануванням діяльності товариства та забезпечення їх реалізації; - визначення технічної політики і напрямків технічного розвитку товариства, забезпечення необхідного рівня технічної підготовки виробництва, підвищення ефективності виробництва; - організація виробничо - господарської та фінансово - економічної діяльності товариства; - збереження та ефективне використання усіх зобов'язань товариства перед державними, місцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фінансово- господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; - затвердження правил внутрішнього розпорядку товариства, інших нормативних документів, що регулюють його виробничу , комерційну та соціальну діяльність; - забезпечення всіх умов , необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів товариства при прийнятті загальними зборами та /або наглядовою радою рішень про вчинення товариством значних правочинів та правочинів їз заінтересованістю; - розробка та затвердження організаційної структури , штатного розкладу товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів товариства) його працівників(окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керівників філій та представництв товариства; - підбір працівників та укладання з ними ( окрім працівників , підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України , статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними актами товариства) договорів товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення інтересів товариства у судових органах та органів державної влади; подання від імені товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спеціальної перевірок діяльності товариства у випадках і порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними документами товариства. Члени правління є посадовими особами. Члени правління товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Обрання членів правління та припинення їх повноважень здійснюється за рішенням наглядової ради товариства. З членоми правління укладається контракт, який від імені товариства підписує голова наглядової ради. Винагорода голові правління - генеральному директору та членам правління виплачується тільки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Підстави припинення повноважень голови правління - генерального директора та/або члена правління встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правління - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: член правління- директор з економіки та фінансів одержував заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства (середньомісячна зарплата у звітному періоді склала: 17128,57 грн). Посадова особа не обіймає посади на бідь яких інших підприємствах. Зміни у персональному складі у звітному році не відбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)- 29 років. Перелік посад,які займала особа протягом 5 останніх років: 2007 заступник голови правлiння ПАТ "СКМЗ" - перший заступник генерального директора , 2011 директор ТОВ "Торговий Дiм Українських машинобудiвних заводiв"2013 заступник директора з закупок ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ.
Близнюк Олексій Анатолійович Член наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - 3роки
Паспортні дані ВЕ, 086434, 03.05.2001, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-механік
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Голова наглядової ради ВАТ "НІТМАШ"
Примітки Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акціонерів (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кількісний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариством; - підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів , крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правління - генерального директора та членів правління; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами правління, та цивільно - правових договорів - з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди ; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - розгляд проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття та прийняття рішення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборів питання про припинення товариства шляхом поділу, про порядок і умови поділу; про виділ і умови створення нового товариства; Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства , депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами , що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону; - обрання біржі для проходження процедури включення акцій до біржового списку; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: у звітному періоді член наглядової ради одержував винагороду у розмірі 1 середньомісячна зарплата, яка склалася у товаристві. Середньмісячна заробітна плата склала 3005,86 грн. Крім виконання обов'язків члена наглядової ради Близнюк О.А. обіймає посаду голова наглядової ради "Амвросієвська сталеливарна компанія" Донецька обл., Амвросієвський р-н, м. Амвросіївка, вул. Титова, 24 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (років)- 16 років. Перелік посад, які займала особа протягом 5 останніх рока: директор комерційний, голова наглядової ради.
Литвинов Артем Вікторович Голова правлiння-генеральний директор
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані АН, 615293, 20.07.2007, Новомосковським МВУМВС України в Дніпропетровській області
Освіта вища, Полтавський кооперативний інстітут, еконноміст-фінансіст
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи директор з перспективних та інноваційних проектів ПАТ "СКМЗ"
Примітки Правління товариства є колегіальним виконавчим органом товариства. Кількістний склад правління 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень, діє від імені товариства у межах законодавством України. Правління діє в інтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та інших внутрішніх положень товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планів ( програм ) діяльності товариства; б) програм фінансово - господарської діяльності товариства та бюджетів на рік та /або півріччя, квартал, місяць; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності товариства та забезпечення їх реалізації; - визначення технічної політики і напрямків технічного розвитку товариства, забезпечення необхідного рівня технічної підготовки виробництва, підвищення ефективності виробництва; - організація виробничо - господарської та фінансово - економічної діяльності товариства; - збереження та ефективне використання усіх зобов'язань товариства перед державними, місцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фінансово- господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності товариства, складання квартальних та річних звітів товариства; - затвердження правил внутрішнього розпорядку товариства, інших нормативних документів, що регулюють його виробничу , комерційну та соціальну діяльність; - забезпечення всіх умов , необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів товариства при прийнятті загальними зборами та /або наглядовою радою рішень про вчинення товариством значних правочинів та правочинів їз заінтересованістю; - розробка та затвердження організаційної структури , штатного розкладу товариства, посадових інструкцій та посадових окладів ( у межах затверджених бюджетів товариства) його працівників( окрім працівників , розмір та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства ); - призначення керівників філій та представництв товариства; - підбір працівників та укладання з ними ( окрім працівників , підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України , статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними актами товариства) договорів товариства та організація їх виконання; - укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення інтересів товариства у судових органах та органів державної влади; подання від імені товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення переліку інформації , що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спеціальної перевірок діяльності товариства у випадках і порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання інших повноважень , що передбачені чинним законодавством , статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними документами товариства. Голова правління - генеральний директор та члени правління є посадовими особами. Голова правління - генеральний директор та члени правління товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Обрання голови правління - генерального директора , членів правління та припинення їх повноважень здійснюється за рішенням наглядової ради товариства . У разі, якщо голова правління - генеральний директор тимчасово не може виконувати свої повноваження ( відпустка, лікарняний, відрядження та інші т.п. випадки ) , його повноваження здійснює заступник голови правління . З головою правління - генеральним директором укладається контракт, який від імені товариства підписує голова наглядової ради . Винагорода голові правління - генеральному директору та членам правління виплачується тільки на умовах , встановлених контрактами , укладеними з ними. Управління поточною діяльністю товариства здійснює голова правління - генеральний директор , який організовує та спрямовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Голова правління - генеральний директор має право: - скликати засідання правління, визначати його порядок денний та головувати на ньому; - розподіляти обов'язки між членами правління; - здійснювати інші функції , необхідні для забезпечення роботи правління; - в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; - підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; - без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень правління від його імені юридичної дії в межах компетенції правління; - підписувати довіреності , договори та інші документи від імені товариства, рішення про укладення( видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенції відповідно до положень статуту; - відкривати рахунки у банківських установах; - наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України , статуту та внутрішніх нормативних документів товариства; - вчиняти правочини від імені товариства , ринкова вартість майна або послуг що є їх предметом становить до 10 % за даними останньої річної фінансової звітності; - виконувати інші функції , передбачені в контракті та які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства , згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами товариства. Голова правління - генеральний директор та члени правління не мають права: - розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом; - вимагати від акціонерів - працівників товариства надання відомостей про те , як він голосував чи мав намір голосувати на загальних зборах, чи про відчуження акціонером - працівником товариства акцій чи намір їх відчуження або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Голова правління - генеральний директор несе відповідальність за зберігання документів товариства. Підстави припинення повноважень голови правління - генерального директора та/або члена правління встановлюються Законом, статутом , а також контрактом, укладеним з головою правління - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Голова правління- генеральний директор здійснює оперативне управління на виконання рішення загальних зборів та наглядової ради товариства, організовує роботу правління, виконує другі функції, необхідні для ефективної роботи товариства та правління товариства, керуючись діючим законодавством України та статутом товариства. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральній формі, наданій таким особам емітентом за рік виконання їх посадових обов'язкiв: голова правління-генеральний директор ПАТ "СКМЗ" одержував заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства (середньомісячна зарплата у звітному періоді склала: 21006 грн). Голова правління- генеральний директор не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадову особу призначено замість звільненого Бондаря Ю.Г. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж- 18рокiв. Перелiк посад,які займала особа протягом останніх п"яти років: 2009 - начальник вiддiлу активного продажу ТОВ "Грiнко Днiпро", начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання ВАТ "Днепропетровский стрелочный завод", 2011 - комерцiйний директор ТОВ "Нафтогазресурс", 2012 - заступник директора зi збуту, маркетингу та фiнансiв, начальник управлiння ДП "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "ЕЛЕКРОВОЗОБУДУВАННЯ", 2013 - директор з перспективних та iнновацiйних проектiв ПАТ "СКМЗ".

Ліцензії

Дата  
АВ 470086 27.04.2010 Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових металів
Орган ліцензування Міністерство промислової політики України
Дата видачі 27.04.2010
Опис Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових металів
АВ 501476 28.12.2009 Заготівля. переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів
Орган ліцензування Міністерство промислової політики України
Дата видачі 28.12.2009
Опис Заготівля. переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів. Підприємство планує продовження дії ліцензії.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПрАТ "СК "Страховi гарантiїї" #21957067
Адреса 83000, м. Донецьк, вул. Артема 138А офiс 404,405
Діятельність страхування майна
Ліцензія
№ АВ 584778
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 11.07.2011
Контакти 062 2100283, 062 2100283
Примітки ПАТ "СКМЗ" користується послугами ПрАТ "СК "Страховi гарантiїї" для добровiльного страхування майна згiдно з договором №001237/02/123 вiд 02.09.2013р., № 002037/02/13 вiд 25.12.2013р.
ПрАТ "Страхова компанiя "Еталон" #20080515
Адреса 03057, м. КИїв, вул. ДЕгтярiвська 33Б 2пiд"їзд
Діятельність страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 469860 АВ469897
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 28.07.2009
Контакти 044 5902222, 044 5902222
Примітки ПАТ "СКМЗ" користується послугами ПрАТ "Еталон" для добровiльного страхування майна згiдно з договором №052001-11200179.19 вiд 15.04.2013р. №052001-11200259 вiд 01.07.2013р., №052001-11200258 вiд 01.07.2013р., №052001-11200260 вiд 01.07.2013р.
Страхове ТДВ "Гарантiя" #21130899
Адреса 04071, м. Київ, вул. Костянтинiвська 56 оф.13
Діятельність страхування майна
Ліцензія
№ АВ 299958 АВ299959
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 28.02.2007
Контакти 044 2074994, 044 2074994
Примітки ПАТ "СКМЗ" користується послугами добровiльного страхування майна згiдно з договором №43020004-2578 вiд 08.07.2013р.
ТОВ "Промексперт" #32466714
Адреса 84100, м.Слов'янськ, вул. Жовтневої Революцiї, 58-18
Діятельність оцiночна дiяльнiсть
Ліцензія
№ Сертифiкат № 14371/1
Фонд державного майна УКраїни
з 20.02.2013
Контакти 0956653460, 06264 3-48 -56
Примітки ТОВ "Промексперт" згiдно з договором надає послуги Товариству з оцiнки об'єктiв нерухомого майна, машин та обладнання, згiдно з договором №40/13 вiд 30.12.2013р.
ПрАТ "КМПГ" #31032100
Адреса 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська ,11
Діятельність аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ №2397
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 4905507, 044 4905508
Примітки ПАТ "СКМЗ" користується послугами ПрАТ "КПМГ" для проведення аудиту фiнансової звiтностi, згiдно з договором №119-SA/2013вiд 23.08.2013р.
"Перша Фондова Брокерська Компанiя" #33417537
Адреса 83003, м. Донецьк, м. Донецьк пр-т. Iллiча 17Б
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 286524
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 062 3480551, 062 3484485
Примітки "Перша Фондова Брокерська Компанiя" вiдкриває та обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам iменних акцiй емiтента у зв'язку з переведенням випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму, а також надає послуги по зберiганню належних власникам цiнних паперiв.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Гринченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 2092
Правила ВДЦП затвердженi рiшенням НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 377-72-65, (044) 377-72-69
Примітки Товариство користується послугами НДУ для обслуговування випуску цiнних паперiв- простих iменних акцiй згiдно з договором № Е-283 вiд 21.05.2010 р. Депозiтарiй надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента: приймає на зберiгання вiд емiтента глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв, вiдкриває та веде рахунки емiтента в цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконує операцiї емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень та iн.
АФ "Донаудитконсалт" ТОВ #30998764
Адреса 83015, м. Донецьк, вул. Набережна, 123/3
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Свiдоцтво 2389
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 062 345-05-45, 062 381-70-84
Примітки Товариство ПАТ "СКМЗ" користується послугами ТОВ АФ "Донаудитконсалт" по проведенню аудиту фiнансового звiту за 2013р та складання аудиторського висновку по фiнансовому звiту згiдно договору №05/09 вiд 26.09.2013р.

Власники акцій

Власник Частка
Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України / #13511245 0.00%
Адреса м.Донецьк, вул.Артема,97
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ГАНАДО ТРЕЙД,IНК (GANADO TRADE,INC) / C23951 10 524 057 шт 24.96%
Адреса Saint Kitts and Nevis нема дан Сент Кiтс i Невiс, Чарльстоун Мейн Стрит п/с 556
БЛИЗНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 9 502 793 шт 22.54%
Паспорт ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл.