Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (26)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛІФВЕРСТ"

#05748909

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛІФВЕРСТ"
ЄДРПОУ 05748909
Адреса вулиця Вересаєва, буд. 3, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69068, 0612129708
(КОАТУУ 2310137500)
Номер свідоцтва про реєстрацію д/н
Дата державної реєстрації 22.03.1994
Середня кількість працівників 3
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "МОТОР-БАНК"
МФО: 313009
Номер рахунку: 26003001006809
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "МОТОР-БАНК"
МФО: 313009
Номер рахунку: 26003001006809
Контакти
+38 (061) 212-97-08
shlifwerst@gmail.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Снісаренко Іван Миколайович Член Наглядової ради (акціонер)
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 2 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи ВП "Лубенський верстатобудiвний завод" АТ "Мотор Сiч" - Директор
Примітки Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 46 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: голова наглядової ради, член наглядової ради, директор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2016р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Снісаренко І.М. на посаді Члена Наглядової ради та обрати на посаду Члена Наглядової ради Снісаренко І.М. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 28.04.2016р.).
Мокра Руслана Валентинівна Головний бухгалтер
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.06.2013 - Безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи СПД Смілик І.А. - заступник головного бухгалтера
Примітки Повноваження: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2016 рік склав 59.5 тис.грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 17 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, голова Правління Товариства, заступник начальника відділення банку, директор. Обіймає посаду директор ТОВ ФІРМА "ТЕРА" ЛТД, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Державіна, 26 (зовнішнє сумісництво). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було.
Круглова Інна Геннадіївна Голова ревізійної комісії
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - 4 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ «Мотор-Інтерконс» - Головний бухгалтер
Примітки Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Голова ревізійної комісії: а) організовує роботу ревізійної комісії; б) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань; в) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок; г) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія має право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 18 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер, Голова ревізійної комісії. Обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Мотор-Інтерконс", місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Волзька, 27. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було.
Ратко Сергій Георгійович Член Наглядової ради (акціонер)
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 2 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи ПрАТ «ТД «Олена» - генеральний директор
Примітки Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 45 рокік. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: генеральний директор, директор, голова, заступник голови Наглядової ради, Член наглядової ради. Обіймає посади: 1) Директор ТОВ «Базис – Запоріжжя», місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Волзька, будинок 27; 2) Директор ТОВ «Полігон-Елітсервіс», місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, будинок 98. 3) Директор ТОВ «Руна», місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Слов'янська, будинок 21. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2016р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Ратко С.Г. на посаді Члена Наглядової ради та обрати на посаду Члена Наглядової ради Ратко С.Г. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 28.04.2016р.).
Товстоног Тетяна Михайлівна Заступник голови Наглядової ради (акціонер)
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 2 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ТДВ «СК «Мотор-Гарант» - Головний бухгалтер
Примітки Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 38 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: секретар наглядової ради, головний бухгалтер, Заступник голови наглядової ради. Обіймає посаду головного бухгалтера ТДВ «СК «Мотор-Гарант», місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Вересаєва, будинок 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2016р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Товстоног Т.М. посаді Заступника голови Наглядової ради та обрати на посаду Члена наглядової ради Товстоног Т.М. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 28.04.2016р.). 28.04.2016р. на засідання Наглядової ради Товстоног Т.М. обрано Заступником голови Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 44 від 28.04.2016р.).
Височін Дмитро Володимирович Голова Наглядової ради (акціонер)
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 2 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ «Гарант Інвест» - Директор
Примітки Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом і Положенням про наглядову раду, в тому числі погоджує рішення директора про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та погоджує встановлення штатного розкладу і посадових окладів працівникам товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 18 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: член наглядової ради, директор, Секретар наглядової ради, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду директора ТОВ "Гарант Iнвест", місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Вересаєва, будинок 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2016р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Кулик Д.М. на посаді Голови наглядової ради та обрати на посаду Члена наглядової ради Височіна Д. В. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 28.04.2016р.). 28.04.2016р. на засідання Наглядової ради Височіна Д. В. обрано Головою наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 44 від 28.04.2016р.).
Яркіна Тетяна Сергіївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1987 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - 4 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Торговий дім "Олена" - юрисконсульт
Примітки Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Члени ревізійної комісії в її складі мають право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 9 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: юрисконсульт, член ревізійної комісії. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було.
Муха Микола Іванович Директор
Рік народження 1952 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2016 - 1 рік
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи ТОВ «Проба» - Директор
Примітки Виконавчим постійно діючим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Повноваження: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; б) у межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; в) видавати накази, розпорядження, інші документи з питань діяльності Товариства, які є обов’язковими для виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства; г) без довіреності діяти від імені Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії з органами державного управління, законодавчої влади, суду, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, будь-якими юридичними та фізичними особами як в Україні так і за її межами; д) відкривати рахунки в банківських установах; е) представляти та захищати права та законні інтереси акціонерів Товариства; ж) встановлювати штатний розклад в Товаристві, та посадові оклади працівникам Товариства по погодженню з головою наглядової ради, затверджувати посадові інструкції; з) наймати та звільняти працівників Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку по погодженню з головою наглядової ради, заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України; і) укладати правочини на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по погодженню з головою наглядової ради; й) видавати та посвідчувати довіреності та підписи; к) підписувати від імені Товариства колективний договір; л) надавати пропозиції наглядовій раді щодо скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; м) забезпечувати проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, не більше двох разів на рік в обсязі інформації, яка повинна обов’язково надаватись акціонерам згідно чинного законодавства; н) організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складати та надавати наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання загальним зборам акціонерів; о) розробляти проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства; п) розробляти поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання із затвердженням наглядовою радою та забезпечувати їх реалізацію; р) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; с) отримувати заробітну плату за виконання своїх функцій. Директор зобов'язаний: а) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; б) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган, іншими внутрішніми документами Товариства; в) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; г) особисто брати участь у чергових і позачергових загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах із зазначенням причин; е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів); ж) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; з) на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах та за умовами, встановленими внутрішніми правилами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. і) Інші права та обов’язки Директора визначаються трудовим договором (контрактом). Розмір виплаченої винагороди за 2016 рік склав 80.7 тис.грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 47 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 31.10.2016р. Наглядовою радою товариства прийнятно рішення припинити повноваження Мухи М.І. на посаді Директора товариства у зв'язку із закінченням строку дії його повноважень та обрання Мухи М.І. на посаду Директора на новий строк (Протокол Наглядової ради №45 від 31.10.2016р.).
Назарова Ірина Іванівна Секретар ревізійної комісії
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - 4 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ТОВ «Гранум-Еліт» - бухгалтер
Примітки Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Члени ревізійної комісії в її складі мають право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 15 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: бухгалтер, секретар ревізійної комісії. Обіймає посаду бухгалтера ТОВ "Гранум-Еліт", місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Волзька, 27. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Оскаленко Наталя Олександрівна Секретар Наглядової ради (акціонер)
Рік народження 1985 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 2 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПрАТ ТД "Олена" - провідний юрисконсульт
Примітки Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Секретар веде діловодство,книгу протоколів засідань, інші документи наглядової ради. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 7 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: юрисконсульт, провідний юрисконсульт, Секретар наглядової ради. Обіймає посаду провідного юрисконсульта ТОВ "Стратегія-Ресурс", місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2016р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Височіна Д.В. посаді Секретаря Наглядової ради та обрати на посаду Члена наглядової ради Оскаленко Н.О. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 28.04.2016р.). 28.04.2016р. на засідання Наглядової ради Оскаленко Н.О. обрано Секретарем Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 44 від 28.04.2016р.).

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “УКРСТАНДАРТ-АУДИТ” #36201704
Адреса 69006, Україна, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 6, кім. 40
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 4222
Аудиторська палата України
з 27.11.2008
Контакти (061) 222-11-40, (061) 222-52-82
Примітки Особа надає аудиторські послуги.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ІНВЕСТ" #32013602
Адреса 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 263450
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (061) 218-74-85, (061) 218-74-85
Примітки Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Власники акцій

Власник Частка
Держава в особі Мiнiстерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України / #00013942 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Сурікова, 3
Код 00013942

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанія "ДЖЕОФОРД ЕлЕлПі" / д/н 570 505 шт 21.19%
Адреса Великобританія, м. Кардіфф , 3LX м. Кардіфф Уітчерч Роуд, 82
Компанія "ЕЛДОН БІЗНЕС ІНК." / д/н 570 504 шт 21.19%
Адреса Панама, м. Панама, Бенк Тауер, 18й повер, Авеню 50, оф.1801
Компанія "ДУНКАН ПРОМОУШНЗ ЛТД" / д/н 537 904 шт 19.98%
Адреса Британські Віргінські острови (Брит.), Тортола, РОУД Таун, буд.3-й поверх, Дрейк Чемберз, а/с 3321