Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
ДАБІ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

#03351912

Основна інформація

Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"
ЄДРПОУ 03351912
Адреса м. Полтава, 36000, вул. Володимира Козака, 2-А
Дата державної реєстрації 24.01.1992
Середня кількість працівників 1 953
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ФІЛІЯ - ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
МФО: 331467
Номер рахунку: UA543314670000002600530103545
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не відкрито
МФО: н/д
Номер рахунку: н/д
Контакти
+38 (053) 250-24-50
corpupr@poltavagaz.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

До структури АТ "Полтавагаз" (36000, м. Полтава, вул. Володимира Козака, 2 А) входять 8 невідокремлених структурних підрозділів, що розташовані в адміністративних районах в зоні обслуговування товариства, які не мають статусу юридичної особи: 1. Глобинське управління експлуатації газорозподільної системи (39000, Полтавська область, м.Глобино, вул. І.Четверікова,10); 2. Диканське управління експлуатації газорозподільної системи (38500, Полтавська область, смт.Диканька, вул.Пушкiна, 33); 3. Карлiвське управління експлуатації газорозподільної системи (39500, Полтавська область, м.Карлiвка, вул.Радевича,22); 4. Кобеляцьке управління експлуатації газорозподільної системи (39200, Полтавська область, м. Кобеляки, вул.Мiжколгоспна ,1); 5. Лохвицьке управління експлуатації газорозподільної системи (37200, Полтавська область, м.Лохвиця, вул.Тесленка,3А); 6. Миргородське управління експлуатації газорозподільної системи (37600, Полтавська область, м.Миргород, вул.Шишацька,84); 7. Чутiвське управління експлуатації газорозподільної системи (38800, Полтавська область, смт.Чутове, вул.Короленка,4); 8. Полтавське управління експлуатації газорозподільної системи (36000, Полтавська область, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, 2). Наглядовою радою Товариства (протокол №10 від 30.01.2020) було прийнято рішення про створення Полтавського управління експлуатації газорозподільної системи (фактична дата створення - 01.06.2020). В складі структурних підрозділів управлінь експлуатації газорозподільної системи дільниці експлуатації газорозподільної системи обслуговують наступні адміністративні райони: Полтавський, Миргородський, Лубенський та Кременчуцький у відповідності до Постанови НКРЕКП №2512 від 16.12.2020р. Всі структурнi пiдроздiли Товариства мають капітально побудовані виробничі бази, які оснащені відповідним обладнанням та устаткуванням необхідним для провадження господарської діяльності (розподілу природного газу та надання послуг з інших видів діяльності). Фонд оплати праці Товариства збільшився у 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 34427,6 тисяч гривень та складає 220334,1 тисячі гривень.

Працівники

Облікова чисельність працівників станом на 31.12.2020р. становить 1953 особи, середньооблікова - 1860 осіб. Середньооблікова кількість позаштатних працівників та осіб, які праціють за сумісницвом - 28, чисельність працівників які праціють на умовах неповного робочого часу ( дня, тижня) - 16. Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення високопрофесійними працівниками шляхом безперервного та поступового навчання та підвищення кваліфікації, формування в них професіоналізму , майстерності, ділових якостей, сучасного економічного мислення та забезпечення високої продуктивності праці, конкурентоспроможності на ринку праці. Всього у 2020 році навчано новим професіям і підвищено кваліфікацію 116 осіб. Управління системою професійного навчання кадрів на підприємстві визначає потребу в підготовці, перепідготовці та навчанню новим або суміжним професіям і визначається на рік та перспективу. Так в 2020 році підвищили кваліфікацію 70 працівників, з них керівників-9, спеціалістів - 4, робітників - 57, навчано новим професіям 46 робітників. У 2020 році було надано більше уваги якісному складу працівників, підбору нових, більш досвідчених та кваліфікованих кадрів, особливу увагу приділялося підбору молодих кадрів з відповідною освітою. Товариство задовольняє потребу у спеціалістах за рахунок навчання працівників Товариства у вищих учбових закладах без відриву від виробництва у м. Полтаві, Харкові, Івано-Франківську, Сумах та ін. Протягом 2020 року для більш ефективної роботи в умовах ринкової економіки працівники підвищували свою кваліфікацію у різних учбових закладах: ДП "Полтавському експертно-технічному центрі Держпраці", ТОВ "Науково-методичному центрі "Інпроект",ТОВ "СПМК", ТОВ "Центрі підвищення кваліфікації "Профпроект", ДП «Полтавастандартметрологія», ПрАТ «Учбово-курсовому комбінаті», Полтавській торгово-промисловій палаті та інших учбових закладах, на різноманітних семінарах (семінарах - практикумах, семінарах-нарадах, «круглих столах») та курсах. Підготовку та перепідготовку робітники товариства проходять у комунальному підприємстві Полтавської обласної ради "Учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства". Витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів за 2020 рік склали 273,6 тисяч гривень.

Участь у об'єднаннях

До об'єднань підприємств Товариство не входить.

Спільна діяльність

Спільну діяльність Товариство не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб у 2020 році не надходило.

Облікова політика

Органiзацiю та ведення облiку, методологiчнi аспекти облiкової полiтики Товариства регламентовано «Положенням про облiкову полiтику АТ «Полтавагаз» згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi», яка затверджена Головою правлiння та застосовується з 01.01.2012 року. Зазначене Положення розроблено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку (МСФЗ/МСБО). Основоположними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності та МСБО 1 є: - принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у фінансовій звітності того періоду, до якого вони належать); - безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишається чинним в майбутньому). Фінансова звітність АТ "Полтавагаз" складається відповідно з основними якісними характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1. Інформація, що наводиться у фінансових звітах, має бути: - доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; - достовірною, в тому значенні, що фінансові звіти: подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб"єкта господарювання; відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; є нейтральними, тобто вільними від упереджень; є обачливими; є повними в усіх суттєвих аспектах. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 р., зі змінами, Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. Данi за бухгалтерськими рахунками спiвставнi iз бухгалтерськими регiстрами, головною книгою i фiнансовою звiтнiстю та пiдтверджуються первинними документами. Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи, зобов"язання, капітал, господарські операції та результати діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (компіляції) статей відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Повний пакет окремої фiнансової звiтностi АТ «Полтавагаз» та консолідованої фінансової звітності пiдготовлений вiдповiдно МСФЗ станом на 31.12.2020 року, представлена та розкрита фiнансова iнформацiя вiдповiдає вимогам МСФЗ. У примiтках розкрито розгорнутий опис сфери дiяльностi Товариства, облiкової полiтики, суджень i припущень, даних iнших форм звiтностi, ризикiв тощо. Застосована Товариством облiкова полiтика є в цiлому прийнятною i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV, зі змінами. Амортизація активів нараховується прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисного використання відповідних активів: будівлі, споруди - 50-70 років; передавальні пристрої - газопроводи - 40 років; машини та обладнання - 7-25 років; автомобільний транспорт -10 років; меблі - 15 років; інструменти, прилади, інвентар - 5 років. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 "Запаси". Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу.

Продукція

Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Полтавагаз" є Оператором газорозподільних мереж, який здійснює господарську діяльність відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, що затверджені постановою НКРЕКП №201 від 16.02.2017р. (зі змінами та доповненнями). Діяльність здійснюється на підставі ліцензії затвердженої Постановою НКРЕКП № 778 від 15.06.2017 р. "Про видачу ліцензії на розподіл природного газу АТ "Полтавагаз" (зі змінами та доповненнями внесеними: Постановами НКРЕКП від 04.06.2019 р.№ 641, від 25.07.2019 р. № 1564, від 16.12.2020р. №2512). Розподіл природного газу здійснюється в межах території, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації АТ «Полтавагаз» за тарифом затвердженим Постановами НКРЕКП, виходячи з планової річної замовленої потужності. Обсяг замовленої потужності розподілу природного газу за 2020 рік склав 559,6 млн.м?. Обсяги постачання природного газу – 282,1 млн.м?. Сума доходу від інших, крім ліцензованих видів діяльності склала 51,8 млн.грн. Діяльність АТ "Полтавагаз" у звітному році проводилась на підставі стратегії розвитку товариства з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем України та інших нормативних документів. Стратегічним напрямком діяльності підприємства на звітний 2020 рік правління АТ "Полтавагаз" визначало забезпечення безперебійного та безаварійного розподілу природного газу, досягнення лідируючого положення на ринку надання послуг, отримання прибутку з інших, крім ліцензованих видів діяльності, підвищення фінансової стабільності підприємства та рівня добробуту кожного працівника товариства. Головною метою політики в області якості - створення і підтримання необхідних умов для забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, що відповідають вимогам і очікуванням замовника (споживача), нормативним документам і на цій основі зміцнюють, в умовах ринку, економічний стан підприємства. Основними цілями діяльності АТ "Полтавагаз" на 2020 рік були визначені наступні: 1. Безпечний та безаварійний розподіл природного газу в зоні діяльності товариства; 2. Зменшення виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу; 3. Максимальне задоволення вимог та очікувань споживачів та забезпечення останніми своєчасності та повноти розрахунків за отримані послуги, виходячи з обсягу річної замовленої потужності ; 4. Створення безпечних умов праці; 5. Підготовка та виконання робіт по реалізації заходів Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «ПОЛТАВАГАЗ», в т.ч. по відновленню державного майна. 6. Вдосконалення організаційної структури, кадрова та професійна політика, створення належних умов праці, стимулювання та мотивація персоналу до продуктивної праці. 7. Економія та оптимізація витрат, збільшення доходу з інших видів діяльності в умовах дефіциту робочих кадрів. Доходи від ліцензованого виду діяльності складають 91,68% загального обсягу доходів товариства. Коливання температурних режимів, економія енергоносіїв населенням та скорочення обсягів виробництва промисловими підприємствами призвело до щорічного скорочення обсягу замовленої річної потужності розподілу природного газу, що значно зменшує доходи товариства. У 2020 році спостерігалось зниження споживання обсягів природного газу по усіх категоріях споживачів. Фактично обсяги розподілу природного газу склали за січень-грудень 2020 року 495,2 млн. м?, що на 6,1% (або 32,2 млн.м?) нижче обсягів розподілу за відповідний період минулого року (527,4 млн. м?). Протягом 12 місяців 2020 року для АТ "Полтавагаз" діяв тариф на послугу розподілу природного газу (без ПДВ), затверджений Постановою НКРЕКП № 3037 від 24.12.2019р. (дія з 01.01.2020р по 30.06.2020р.) в розмірі 0,95 грн. за 1м? на місяць та в редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2020р. №1175 (дія з 01.07.2020р по 31.12.2020р.) – 1,09 грн. за 1м? на місяць. Планова річна замовлена потужність розподілу природного газу у затвердженій структурі тарифу не відповідала замовленій потужності за 2020 рік (невідповідність склала 88,9 млн.м?), внаслідок чого товариством недоотримано понад 110,0 млн.грн. тарифної виручки. Питома вага доходів від інших, крім ліцензованих видів діяльності в загальному обсязі доходів АТ "Полтавагаз" – 8,32%. Це надання послуг з заміни та встановлення газового обладнання, обслуговуванню газопроводів та споруд на них, проектні роботи, видача та узгодження технічних умов, будівельно – монтажні роботи, газифікація об'єктів тощо. У відповідності до Плану розвитку газорозподільної системи АТ "Полтавагаз" на 2020-2029 товариство виконувало наступні заходи: 1.Заміну розподільчих газопроводів; 2.Ремонт споруд на газопроводах; 3. Заміну станцій катодного захисту; 4. Заміну приладів обліку природного газу; 5.Придбання автомобільного транспорту та спецтехніки; 6.Придбання обладнання та комп’ютерної техніки; 7.Поповнення обмінного фонду приладів обліку та інші заходи. Товариством постійно проводяться роботи по навчанню, підвищенню кваліфікації працівників товариства, атестація робочих місць. У відповідності до нормативних документів, працівники товариства забезпечуються спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту. Основні ризики в діяльності емітента, заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту. 1.Збільшення дебіторської заборгованості споживачів (населення) за надані послуги з розподілу природного газу; 2.Встановлення НКРЕКП економічно не обґрунтованих тарифів на послуги з розподілу природного газу; 3.Наявність втрат та обягів розбалансування обсягів природного газу. Про канали збуту та методи продажу, які виконує емітент АТ "Полтавагаз" зобов'язаний безперервно надавати споживачеві послуги з розподілу природного газу з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величиною тиску. Розподіл природного газу в зоні ліцензованої діяльності АТ "Полтавагаз" здійснюється для наступних категорій споживачів Полтавської області: - промислові та комунально - побутові підприємства; - населення; - релігійні організації; - бюджетні організації; - підприємства комунальної теплоенергетики. Розподіл природного газу здійснюється безперервно у необхідному споживачеві обсязі, відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання України та Кодексу газорозподільних систем тощо. Крім того, товариством надаються послуги з технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання, дворових газопроводів та газового обладнання. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін Постачальниками природного газу та послуг балансування обсягів природного газу для АТ "Полтавагаз" у 2020 р. (для здійснення виробничо - технологічної діяльності) виступало ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" та ТОВ Фірма «ТДК». На протязі 2020 року діяли наступні основні нормативно - правові акти, що регулюють діяльність по транспортуванню природного газу розподільчими газопроводами (зі змінами та доповненнями): Закон України від 12.07.2001р. №2665-ІІІ "Про нафту і газ", Закон України від 09.04.2015р. №329-VІІІ "Про ринок природного газу", Постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. №2493 "Про затвердження Кодексу газотранспортних систем", Постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем", Постанова НКРЕКП від 30.09.2015р. 2496 "Про затвердження Правил постачання природного газу", Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання» та інші нормативні документи. Діючі у 2020 році тарифи на послуги розподілу природного газу в зоні діяльності АТ «Полтавагаз»: постанова НКРЕКП №3037 від 24.12.2019р. , тариф - 0,95 грн 1 куб м на місяць, без ПДВ, термін дії - 01.01.2020 - 30.06.2020р; в редакції Постанови НКРЕКП від 24.06.2020р.№1175, тариф - 1,09 грн 1 куб м на місяць без ПДВ, термін дії - 01.07.2020 - 31.12.2020р. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку Товариство здійснює діяльність на основах повної господарської самостійності. Послуги з розподілу природного газу всім категоріям споживачів надавались за тарифами, що встановлюються відповідно до чинного законодавства Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України. У сфері надання послуг по транспортуванню природного газу розподільчими газопроводами Товариство підпадає під категорію підприємств, які є природними монополістами. Розвиток газорозподільного підприємства АТ "Полтавагаз" здійснюється за рахунок тарифної виручки з розподілу природного газу. Перспективні плани розвитку емітента Політикою у сфері управління якістю визначені плани діяльності АТ "Полтавагаз" на 2020 рік, які направлені на отримання доходів від діяльності з розподілу природного газу та інших, крім ліцензованих видів діяльності. Забезпечення безаварійного розподілу природного газу, недопущення втрат природного газу в мережах. Створення безпечних умов праці. Своєчасність та повнота розрахунків споживачів за отримані послуги розподілу природного газу, виходячи з обсягу річної замовленої потужності. Економія та оптимізація витрат. Виконання Плану розвитку газорозподільної системи. Вдосконалення організаційної структури, створення належних умов праці працівникам товариства, стимулювання та мотивація для підвищення продуктивності праці. Подальший розвиток діяльності Товариства та дочірніх підприємств багато в чому залежить від скоординованих спільних дій державних органів влади, НКРЕКП, газотранспортних організацій, а також платоспроможності підприємств ТКЕ, населення, безперебійної роботи промислових підприємств. Основними видами послуг товариства в звiтному перiодi були: - розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, - органiзацiя та своєчасне проведення технiчного обслуговування та ремонт газових мереж, споруд на них, газовикористовуючого обладнання; - проведення своєчасної локалiзацiї та усунення аварiйних ситуацiй; - проведення пооперацiйного технiчного нагляду за монтажем газових мереж та газового обладнання згiдно з нормативними документами та правилами безпеки систем газопостачання; - видача технiчних умов органiзацiям та приватним особам на виконання проектної документацiї та газифiкацiю промислових та житлових об'єктiв; - виконання приєднань до ГРМ у новозбудовані об'єкти газопостачання вiд iснуючих газових мереж, в тому числi на договiрнiй основi; - виконання робiт по усуненню недолiкiв у роботі газового обладнання, пiдключенню та вiдключенню газових приладiв; - здiйснення контролю за облiком та рацiональним використанням газу усiма категорiями споживачiв; - здiйснення ремонту та повiрки побутових i промислових газових лiчильникiв; - встановлення комерційних вузлів обліку природного газу; - встановлення на засоби вимірювальної техніки систем дистаційної передачі даних; - проектування та будiвництво газових мереж, включаючи i з полiетiленових труб. Товариством використовується 20411,669 км газопроводiв, в т.ч. – 12754,823 км розподiльних газопроводiв; 7656,846 км газопроводiв-вводів; - 353334 побутових діючих споживачів, помешкання яких оснащенні приладами обліку газу у кількості 322691. Виробнича дiяльнiсть Товариства направлена на забезпечення безаварiйного розподілу природного газу споживачам, отримання 100-вiдсоткових розрахункiв за розподіл газу. Виконуються поточнi та капiтальнi ремонти основних засобiв.

Активи

Основне придбання активів за останні п"ять років відбувається шляхом будівництва газопроводів та споруд на них в рамках надання послуг з приєднання. Товариство здійснює поліпшення, модернізацію та придбання активів (основних засобів) у відповідності до Плану розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства АТ "Полтавагаз", затвердженого Постановою НКРЕКП. Відчудження активів - за рахунок списання основних засобів (власне майно Товариства), які не придатні до подальшого використання та/або морально застарілі.

Основні засоби

Товариство визнає основним засобом матерiальний об'єкт, який утримується для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей; використовуватиметься, за очікуванням, протягом більше одного періоду, та з урахуванням вимог податкового законодавства. Припинення визнання основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Дохід або витрати, що виникають в результаті вибуття активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються за необхiднiстю. На балансі АТ "Полтавагаз" обліковуються основні засоби зідно Договору про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва від 15.03.2013р. №31/31. З метою приведення вищевказаного договору до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових було укладено Додаткову угоду №1 до Договору від 15.03.2013 №31/31 "Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва" щодо його приведення до вимог примірного договору експлуатації газорозподільних систем та їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №95 ( з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №188) від 24.05.2017р. (з протоколом розбіжностей). Місцезнаходження основних засобів - м. Полтава та Полтавська область (зона ліцензійної діяльності). Екологічне навантаження встановлюється згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів на природне середовище з урахуванням санітарних правил, охорони праці, пожежної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, поводженням з відходами тощо. Вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від опалювання приміщень, допоміжного обладнання (токарні станки, газозварювальне обладнання, газопилоочісних установок), відпрацьованих газів автотранспорту. При цьому концентрації викидів забруднюючих речовин в повітрі здійснюються відповідно до Дозволів та не перевищують рівнів граничнодопустимих концентрацій,. Щорічно проводиться аналіз та подання відповідної звітності по охороні атмосферного повітря, планування заходів щодо впровадження вентиляційних та газоочисних систем, заміни опалювальних котлів на нові. Сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Проблеми

1.Тарифи на розподіл природного газу. 2. Невідповідність обсягу та вартості природного газу, що використовується Товариством на виробничо-технологічні витрати та власні потреби, в структурі тарифу фактичному показнику. 3. Значний спад обсягу розподілу природного газу. 4. Платоспроможність побутових споживачів та підприємств комунальної теплоенергетики.

Фінансова політика

Товариство здійснює провадження господарської діяльності з розподілу природного газу за регульованим тарифом, а також виконує роботи з іншої діяльності (будівельно-монтажні роботи, газифікація, проектна діяльність та ін.) Основним джерелом фінансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацією систем газопостачання, стабільності роботи Товариства є тарифна виручка від надання послуг з розподілу природного газу споживачам. Питома вага доходів від основних видів діяльності ( розподіл ) складає 91,68 %. Товариство має достатньо робочого капіталу для поточних потреб. Основні напрямки політики щодо фінансування діяльності емітента: -впровадження сучасних підходів по наданню послуг з розподілу природного газу у 2021р.; -впровадження заходів по виконанню вимог Кодексу газорозподільних систем; -проведення претензійно-позовної роботи по своєчасному отриманню коштів від контрагентів та споживачів-боржників; -розробка Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АТ "Полтавагаз", яким передбачені заходи по зменшенню втрат природного газу, виробничо - технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу; -запровадження заходів щодо виконання інвестиційної програми; -впорядкування організаційної структури підприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На виконання Закону України "Про ринок природного газу" вiд 09.04.2015р. №329-VIII та постанов Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики України, протягом звiтного перiоду укладались договори купiвлi-продажу природного газу iз власниками (постачальниками) природного газу, додатковi угоди до договорiв на транспортування природного газу магiстральними трубопроводами iз Оператором газотранспортної системи України та договори на розподiл природного газу iз споживачами та замовниками послуг. Дiя договорiв щодо предмету договору поширюється на термiн, визначений вiдповiдним договором, в частинi проведення розрахункiв - до їх повного здiйснення. У разi необхiдностi дiя договорiв вважається подовженою на наступний термiн, в т.ч автоматично, якщо це передбачено умовами вiдповiдного договору та не суперечить бажанню сторiн, викладеному у порядку та в термiн, визначений договором.

Стратегія подальшої діяльності

В умовах кризи платежiв за використаний природний газ i його розподіл, в умовах змін податкового законодавства прогнозувати розвиток Товариства навiть на найближчу перспективу складно. Негативно впливало на фiнансовий стан Товариства несвоєчасне вирiшення НКРЕКП України питання затвердження обгрунтованих тарифiв на послуги з розподілу природного газу. Основними напрямками стратегічного розвитку АТ "Полтавагаз" є забезпечення безаварійного розподілу природного газу, вдосконалення організаційної структури, економія та оптимізація витрат.

R&D

В 2020 році Товариство не проводило досліджень та розробок.

Інше

Товариство забезпечує розподіл природного газу споживачам Полтавської області в зоні ліцензійної діяльності. Постійно працює по поліпшенню якості обслуговування і розширенню інших видів діяльності та послуг. Для раціонального і економічного використання паливно-енергетичних ресурсів проводяться роботи по своєчасному проведенню планової перевірки вузлів обліку газу та їх заміні в разі необхідності. Проводиться робота по прийняттю на баланс газових мереж та споруд на них. Постановою НКРЕКП №3081 від 24.12.2019 затверджений план розвитку газорозподільної системи Товариства на 2020-2029 роки на суму 76915,3, 3 тисяч гривень, Постановою НКРЕКП №2479 від 16.12.2020 затверджений план розвитку газорозподільної системи Товариства на 2021-2030 роки на суму 97616,3, 9 тисяч гривень.

Посадові особи

Ім'я Посада
Самсонов Юрій Васильович Керівник Полтавського УЕГС, Член Правління
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Керівник виробничих служб м. Полтави та Полтавського р-ну, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Обрано на посаду Члена правління Товариства рішенням Наглядової ради від 29.01.2020 (протокол №9). Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: 10.11.2015 - 10.04.2018 - Керуючий Карлівським районом газопостачання ПАТ "Полтавагаз", з 11.04.2018р. - 30.05.2020р. - Керівник виробничих служб м. Полтави та Полтавського р-ну АТ "Полтавагаз", з 01.06.2020р. - Керівник Полтавського управління експлуатації газорозподільної системи АТ "Полтавагаз" . На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Чередник Ірина Анатоліївна Член Наглядової ради, представник акціонера-НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи заступник начальника управління корпоративних прав-начальник відділу, Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Змін в персональному складі щодо членів Наглядової ради за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та посадові обов"язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 08.2014р. - заступник начальника управління корпоративних прав - начальник відділу АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6), з 22.09.2017 - член Наглядової ради АТ "Полтавагаз".
Євсюков Володимир Ілліч Голова ревізійної комісії АТ "Полтавагаз"
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Голова ревізійної комісії, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо Голови ревізійної комісії за звітний період не відбувалось. Винагорода Голові ревізійної комісії виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовою угодою. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 01.01.2015р. - фінансовий директор ТОВ фірма "ТДК" (ідентифікаційний код юридичної особи : 32796917, м. Харків, вул. Гуданова 16, оф.8), 19.03.2015р. - Голова ревізійної комісії АТ "Полтавагаз".
Чухрай Олександр Анатолійович Перший заступник голови правління-головний інженер
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Заступник голови правління - головний інженер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади, які обіймала посадова особа останні 5 років: 01.2014р. - 10.2014р. - керуючий Карлівським управлінням з експлуатації газового господарства ПАТ "Полтавагаз", 01.01.2015р. - 11.2015р. - керуючий Карлівським районом газопостачання ПАТ "Полтавагаз", 11.2015р.- 04.2018р. - заступник голови правління - головний інженер ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - перший заступник голови правління АТ "Полтавагаз" - головний інженер . На інших підприємствах будь-якої посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Пустовойтова Кристина Миколаївна член Ревізійної комісії, представник акціонера - НАК "Нафтогаз України"
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи старший аналітик, АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", 34575675
Примітки Змін в персональному складі щодо членів Ревізійної комісії за звітний період не відбувалось. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: 2010-2015рр. - заступник начальника управління ПАТ "Укргазбанк"; 2015-2016рр. - АТ "Апекс-банк", начальник управління, начальник відділу; 2016-2017рр. - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", старший аналітик; з 2017р. - керівник групи Служби внутрішнього аудиту АТ "Національна акціонерна компанія"Нафтогаз України" (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6).
Сухиніна Леся Анатоліївна член Ревізійної комісії АТ "Полтавагаз", головний економіст
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи головний економіст - начальник планово-економічного відділу, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо членів Ревізійної комісії за звітний період не відбувалось. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію . Винагорода посадовій особі не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. За останні 5 років займала наступні посади: 01.01..2015р. - 07.2016р. - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз", 08.2016р. - 04.2018р. - головний економіст - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - головний економіст АТ "Полтавагаз", з 19.03.2015р. - член Ревізійної комісії АТ "Полтавагаз". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Баранова Віталія Іванівна Член правління АТ "Полтавагаз", начальник управління з правових питань
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи заступник голови правління з правових питань, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 13.02.2020 (протокол №11) припинено повноваження члена Правління 13.02.2020. Винагорода члена Правління виплачувалась згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала наступні посади в АТ "Полтавагаз": з 01.01.2015р. - 16.04.2018р. - заступник голови правління з правових питань АТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - 13.02.2020р. - начальник управління з правових питань АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймала. Посадова особа не володіла часткою в статутному капіталі емітента.
Четверікова Віра Антонівна Член Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1944 р. н. (79 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи член Наглядової ради, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо членів Наглядової ради за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,000724%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 01.01.2014р. - 02.12.2014р. - голова Наглядової ради АТ "Полтавагаз", з 12.04.2018 - член Наглядової ради АТ "Полтавагаз", пенсіонер.
Фірсова Аліна Миколаївна Член Наглядової ради АТ "Полтавагаз", акціонер
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи член Наглядової ради, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо членів Наглядової ради за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,000482%. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: 2015р.-2019р. - інженер - технолог ТОВ "СПТ-Цитрон" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32353510, м. Харків, вул. Клочківська, б.309), з 02.12.2014р. - член Наглядової ради АТ "Полтавагаз".
Лелюк Олексій Володимирович Голова Наглядової ради АТ "Полтавагаз", акціонер
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо Голови Наглядової ради за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 42,512302%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 02.12.2014р. - голова Наглядової ради АТ "Полтавагаз".
Терела Анатолій Миколайович Начальник управління з питань безпеки, Член Правління
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2020 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Служба внутрішньої безпеки, ГУ по боротьбі з організованною злочинністю МВС України, д/н
Примітки Обрано на посаду Члена правління Товариства рішенням Наглядової ради від 29.01.2020 (протокол №9). Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: 31.12.2015р. - 13.03.2019р. - не обіймав посад (згідно запису у трудовій книжці), з 14.03.2019р. - Начальник управління з питань безпеки АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Мокрий Сергій Іванович Заступник голови правління з обліку та економіки, член Правління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи перший заступник голови правління, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. На протязі останніх 5 років обіймав наступні посади: 01.01.2015р. - 16.04.2018р. - перший заступник голови правління ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - заступник голови правління з обліку та економіки АТ "Полтавагаз". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Косіченко Михайло Павлович Член Наглядової ради АТ "Полтавагаз", акціонер
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи член Наглядової ради, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо членів Наглядової ради за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером АТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,002413%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 02.12.2014р. - член Наглядової ради АТ "Полтавагаз".
Хоменко Микола Олексійович Член правління АТ "Полтавагаз", начальник автотранспортного управління та загальних питань
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Заступник голови правління- начальник АТС, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа займала протягом 5 років: з 01.01.2015р. - 16.04.2018р.- заступник голови правління-начальник АТС ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник автотранспортного управління та загальних питань АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Волошина Тетяна Іванівна Член правлiння, головний бухгалтер АТ "Полтавагаз"
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала посаду головного бухгалтера АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Ткаченко Наталя Набіївна Член правління АТ "Полтавагаз", начальник фінансово-економічного управління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи заступник голови правління з фінансово-економічних питань, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо Члена правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: з 01.01.2015р. - 16.04.2018р. - заступник голови правління з фінансово-економічних питань ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник фінансово-економічного управління АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Гринчак Ростислав Іванович Голова правлiння АТ "Полтавагаз"
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.05.2011 - 10 років
Освіта вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи перший заступник голови правління - головний інженер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо Голови правління за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом Товариства, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 10.05.2011р. - Голова правління АТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
розподілення газоподібного палива через місцеві ( локальні) трубопроводи 559,312 млн.кубометрів 570.21 млн грн 559,312 млн.кубометрів 570.21 млн грн
інші види діяльності Х 51.77 млн грн Х 51.77 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Оплата праці 37.40%
Вартість природного газу на технологічні потреби 34.50%
Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби 9.00%
Соціальні нарахування 8.00%
Амортизація 6.40%
Інші витрати 4.70%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, буд. 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ Правила
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-19 (багатоканальний), (044)591-04-20, (044)482-52-02
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" діє на підставі закону України "Про депозитарну систему України" та Закону України "Про акціонерні товариства". ПАТ "Національний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги згiдно Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, якi зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 р. "Щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв та надання статусу Центрального депозитарiя цiнних паперiв" (із зареєстрованими змінами). ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Послугами ПАТ "Національний депозитарій України" Товариство користується з 1 вересня 2010р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІРС" #31341482
Адреса 61072, Україна, м.Харків, проспект Леніна, 56
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286654
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (057)759-12-68, (057)759-12-69
Примітки Послугами ТОВ "ПІРС" Товариство користувалося з 29 вересня 2010 р. Рішенням НКЦПФР № 314-УА-ЦП-ДУ від 11.07.2016р. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності анульована.
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Інсайт" #33278507
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Оболонська, 12
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3609
Аудиторська палата України
з 30.06.2005
Контакти 044-353-56-57, 044-353-56-57
Примітки Свідоцтво про внесення в Реєстр суб"єктів аудиторської діяльності України № 3609 видане Аудиторською палатою України 30.06.2005 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0662 видане Аудиторською палатою України 26.01.2017р. (рішення АПУ 338/3).
Приватне акціонерне товариство "Страхова група "Ю.БІ.АЙ-КООП" #31113488
Адреса 04112, Україна, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, оф.708
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ № 198651
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
з 12.04.2013
Контакти 044-237-03-08, 044-237-03-09
Примітки Товариство уклало з ПрАТ "Страхова група "Ю.БІ.АЙ-КООП" договори: - обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; - обов"язкового страхування водіїв від нещасних випадків; - обов"язкового страхування членів добровільних пожежних дружин. Ліцензія на обов"язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів АЕ №198651 від 12.04.2013р. (безстроковий термін дії). Ліцензія на обов"язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин АВ №469770 від 26.06.2009р. (термін дії безстроковий). Ліцензія на обов"язкове страхування від нещасних випадків на транспорті АВ №469769 від 26.06.2009р. (термін дії безстроковий).
Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф.1206
Діятельність Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 18.02.2019
Контакти (044) 498-38-15, (044) 28756-73
Примітки Вид послуг, які надає особа: Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Суб"єкт оціночної діяльності фізична особа - підприємець Волков К.Е.
Адреса 36000, УКРАЇНА, м. Полтава, вул. М.Незалежності, 24
Діятельність Оціночна діяльність
Ліцензія
№ 247/17
Фонд Державного майна України
з 24.03.2017
Контакти +380954513938, д/н
Примітки Вид послуг, які надає особа: На виконання вимог ст. 68 закону України "Про акціонерні товариства" суб"єкт оціночної діяльності фізична особа - підприємець Волков К.Е. здійснював оцінку ринкової вартості акцій емітента та нерухомості.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІООБ'ЄДНАННЯ "КОНТАКТ" #22517421
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КАРЛІВСЬКИЙ Р-Н, М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 58
Опис частка, яка належить АТ "Полтавагаз" у статутному капіталі ТОВ ТРО "Контакт" складає 67,6 % (107380,00 грн.) від загального статутного капіталу 158780,00 грн., довгострокові інвестиції.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ" #31310365
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЧУТОВЕ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, БУД. 4
Опис 100% акцій юридичної особи належить Товариству, загальною номінальною вартістю 8300000 грн., довгострокові інвестиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" #39813404
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА КОЗАКА, БУД. 2А
Опис АТ "Полтавагаз" є єдиним учасником ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ", 100% частка в статутному капіталі ТОВ. В статуному капіталі ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" довгострокові інвестиції внесені в повному обсязі - 500 тис.грн.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комітет України нафтової, газової та нафтопереробної промисловості / 00013505 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Артема ,6З
Код 00013505

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ЛЕЛЮК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 176 151 шт 42.51%
ЛЕЛЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 107 757 шт 26.01%
Акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 103 590 шт 25.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 6