Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
ДАБІ (11)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

#03351912

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ПОЛТАВАГАЗ"
ЄДРПОУ 03351912
Адреса м. Полтава, 36000, вул. Володимира Козака, 2-А
Номер свідоцтва про реєстрацію 15881200000001408
Дата державної реєстрації 24.01.1992
Середня кількість працівників 1 924
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Фiлiя - Полтавське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України"
МФО: 331467
Номер рахунку: 2600530103545
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не відкрито
МФО: н/д
Номер рахунку: н/д
Контакти
+38 (053) 250-24-50
latenko@poltavagaz.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

До структури ПАТ "Полтавагаз" крім головного підприємства, яке розташовано у м. Полтаві (36000, м. Полтава, вул. Володимира Козака, 2 А), входять структурні підрозділи, що розташовані в адміністративних районах в зоні обслуговування товариства, які не мають статусу юридичної особи: 1. Глобинський район газопостачання (39000, Полтавська область, м.Глобино, вул. І.Четверікова,10); 2. Диканський район газопостачання (38500, Полтавська область, смт.Диканька, вул.Пушкiна, 33); 3. Карлiвський район газопостачання ( 39500, Полтавська область, м.Карлiвка, вул.Радевича,22); 4. Кобеляцький район газопостачання ( 39200, Полтавська область, м. Кобеляки, вул.Мiжколгоспна ,1); 5. Лохвицький район газопостачання(37200, Полтавська область, м.Лохвиця, вул.Тесленка,3А); 6. Миргородський район газопостачання (37600, Полтавська область, м.Миргород, вул.Шишацька,84); 7. Чутiвський район газопостачання (38800, Полтавська область, смт.Чутове, вул.Короленка,4); В структурних підрозділах районів газопостачання створені дільниці газопостачання, які обслуговують адміністративні райони: Козельщинський, Котелевський, Хорольський, Великобагачанський, Машівський, Шишацький, Чорнухинський, Зіньківський, Новосанжарський, Решетилівський. Всі структурнi пiдроздiли товариства мають капітально побудовані виробничі бази, які оснащені відповідним обладнанням та устаткуванням необхідним для провадження господарської діяльності (розподілу природного газу та надання послуг з інших видів діяльності).

Працівники

Облікова чисельність працівників станом на 31.12.2018р. становить 1924 особи, середньооблікова - 1880 осіб. Середньооблікова кількість позаштатних працівників та осіб, які праціють за сумісницвом - 22, чисельність працівників які праціють на умовах неповного робочого часу ( дня, тижня) - 35. Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення високопрофесійними працівниками шляхом безперервного та поступового навчання та підвищення кваліфікації, формування в них професіоналізму , майстерності, ділових якостей, сучасного економічного мислення та забезпечення високої продуктивності праці, конкурентоспроможності на ринку праці. Управління системою професійного навчання кадрів на підприємстві визначає потребу в підготовці, перепідготовці та навчанню новим або суміжним професіям і визначається на рік та перспективу. Так в 2018 році підвищили кваліфікацію 188 працівників, з них керівників-35, спеціалістів - 9, робітників - 144, навчано новим професіям 44 робітника. У 2018 році було надано більше уваги якісному складу працівників, підбору нових, більш досвідчених та кваліфікованих кадрів, особливу увагу приділялося підбору молодих кадрів з відповідною освітою. Товариство задовольняє потребу у спеціалістах за рахунок працівників товариства, які навчаються у вищих учбових закладах без відриву виробництва у м. Полтаві, Харкові та ін. Протягом 2018 року для більш ефективної роботи в умовах ринкової економіки працівники підвищували свою кваліфікацію у різних учбових закладах: ДП "Полтавському експертно-технічному центру Держпраці", ТОВ "Науково-методичному центрі "Інпроект", ТОВ "Центрі підвищення кваліфікації "Профпроект", ДП «Полтавастандартметрологія», ПрАТ «Учбово-курсовому комбінаті» та інших учбових закладах, на різноманітних семінарах (семінарах - практикумах, семінарах-нарадах, «круглих столах») та курсах. Підготовку та перепідготовку робітники товариства проходять у комунальному підприємстві Полтавської обласної ради "Учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства". Витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів за 2018 рік склали 228,4 тис. Грн.

Участь у об'єднаннях

До інших підприємств та об'єднань Товариство не входить.

Спільна діяльність

Спільну діяльність Товариство не проводить

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

Облікова політика

Органiзацiю та ведення облiку, методологiчнi аспекти облiкової полiтики Товариства регламентовано «Положенням про облiкову полiтику ПАТ «Полтавагаз» згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi», яка затверджена головою правлiння та застосовується з 01.01.2012 року. Зазначене Положення розроблено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку (МСФЗ/МСБО). Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 р., Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. Данi за бухгалтерськими рахунками спiвставнi iз бухгалтерськими регiстрами, головною книгою i фiнансовою звiтнiстю та пiдтверджуються первинними документами. Повний пакет фiнансової звiтностi ПАТ «Полтавагаз» пiдготовлений вiдповiдно МСФЗ станом на 31.12.2018 року, представлена та розкрита фiнансова iнформацiя вiдповiдає вимогам МСФЗ. У примiтках розкрито розгорнутий опис сфери дiяльностi Товариства, облiкової полiтики, суджень i припущень, даних iнших форм звiтностi, ризикiв тощо. Застосована Товариством облiкова полiтика є в цiлому прийнятною i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Концептуальної основi фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами та вимогам iншого чинного законодавства України. Облiковi оцiнки зробленi управлiнським персоналом, є прийнятними. Iнформацiя, представлена у фiнансових звiтах, є вiдповiдною, надiйною та зрозумiлою, що дозволяє користувачам зрозумiти вплив суттєвих операцiй та подiй на подану iнформацiю. Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013р., зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013р. За № 336/22868, що вiдповiдає вимогам пункту 4 статтi 11 Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV. У фiнансовiй звiтностi наведена iнформацiя, розкриття якої вимагають мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та/або iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв України з питань бухгалтерського облiку. Iнформацiя, що пiдлягає розкриттю, наведена безпосередньо у фiнансових звiтах або у примiтках до фiнансової звiтностi.

Продукція

Основними видами послуг товариства в звiтному перiодi були: - розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи, - органiзацiя та своєчасне проведення технiчного обслуговування та ремонт газових мереж, споруд на них, газовикористовуючого обладнання; - проведення своєчасної локалiзацiї та усунення аварiйних ситуацiй; - проведення пооперацiйного технiчного нагляду за монтажем газових мереж та газового обладнання згiдно з нормативними документами та правилами безпеки систем газопостачання; - видача технiчних умов органiзацiям та приватним особам на виконання проектної документацiї та газифiкацiю промислових та житлових об'єктiв; - виконання приєднань до ГРМ у новозбудовані об'єкти газопостачання вiд iснуючих газових мереж, в тому числi на договiрнiй основi; - виконання робiт по усуненню недолiкiв у роботі газового обладнання, пiдключенню та вiдключенню газових приладiв; - здiйснення контролю за облiком та рацiональним використанням газу усiма категорiями споживачiв; - здiйснення ремонту та повiрки побутових i промислових газових лiчильникiв; - встановлення комерційних вузлів обліку природного газу; - встановлення на засоби вимірювальної техніки систем дистаційної передачі даних; - проектування та будiвництво газових мереж, включаючи i з полiетiленових труб. Товариством обслуговується 20441,856 км газопроводiв, в т.ч. – 12757,154 км розподiльних газопроводiв; 7684,702 км газопроводiв-вводів; - 356580 діючих споживачів, помешкання яких оснащенні приладами обліку газу; - 325482 лiчильникiв газу. Виробнича дiяльнiсть Товариства направлена на забезпечення безаварiйного розподілу природного газу споживачам, та його постачання, отримання 100-вiдсоткових розрахункiв за газ i скорочення невиробничих витрат. Виконуються поточнi та капiтальнi ремонти основних засобiв.

Активи

Товариством протягом останнiх рокiв, iнвестицiї та придбання основних засобiв здiйснюється в основному вiдповiдно до затвердженої НКРЕКП iнвестицiйної програми.

Основні засоби

Товариство визнає основним засобом матерiальний об'єкт, первiсна вартiсть якого перевищує 6000 грн., якщо вiн утримується для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей та передбачають використання, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються за необхiднiстю.

Проблеми

1.Тарифи на розподіл природного газу. 2. Вартість газу на виробничо-технологічні витрати та власні потреби підприємства. 3. Платоспроможність населення та ТКЕ.

Фінансова політика

Підприємство здійснює провадження господарської діяльності з розподілу природного газу за регульованим тарифом, а також виконує роботи з іншої діяльності (будівельно-монтажні роботи, газифікація, проектна діяльність та ін.) Основним джерелом фінансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацією систем газопостачання, стабільності роботи товариства є тарифи на послуги з розподілу природного газу споживачам. Питома вага доходів від основних видів діяльності ( розподіл ) складає 83,51 %.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

За 2018 рiк договiрнi вiдносини з боку ПАТ "Полтавагаз" виконанi в повному обсязi.

Стратегія подальшої діяльності

В умовах кризи платежiв за використаний природний газ i його розподіл, в умовах змін податкового законодавства прогнозувати розвиток товариства навiть на найближчу перспективу складно. Негативно впливало на фiнансовий стан товариства несвоєчасне вирiшення НКРЕКП України питання затвердження обгрунтованих тарифiв на послуги з розподілу природного газу.

R&D

В 2018 році Товариство не проводило досліджень та розробок

Інше

Товариство забезпечує безперебійне та безаварійне постачання природного газу всім споживачам Полтавської області в зоні обслуговування. Постійно працює по поліпшенню якості обслуговування і розширенню інших видів діяльності та послуг. Для раціонального і економічного використання паливно-енергетичних ресурсів проводяться роботи по своєчасному проведенню планової перевірки вузлів обліку газу та їх заміні в разі необхідності. Проводиться робота по прийняттю на баланс газових мереж та споруд на них. Постановою НКРЕКП №1988 від 18.12.2018 затверджений план розвитку газорозподільної системи Товариства на 2019-2028рр., який включає капітальний ремонт, реконструкцію та модернізацію державного та власного майна. На виконання заходів інвестиційної програми на 2018 рік Товариством використані кошти в сумі 25,82 млн. Грн. (без ПДВ). Інвестиційна програма в 2018 році виконана в повному обсязі в частині державного майна та відносно фактичних джерел фінансування.

Посадові особи

Ім'я Посада
Сухиніна Леся Анатоліївна член Ревізійної комісії, головний економіст
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи головний економіст - начальник планово-економічного відділу, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки На підставі рішення річних Загальних зборів Товариства від 12.04.2018р. Сухиніну Л.А. переобрано на посаду члена Ревізійної комісії у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію . Винагорода посадовій особі не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. За останні 5 років займала наступні посади: 01.2014р. - 07.2016р. - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз", 08.2016р. - 04.2018р. - головний економіст - начальник планово-економічного відділу ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - головний економіст ПАТ "Полтавагаз". Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Качала Олександр Борисович Член Правління, керуючий Карлівським РГП
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи заступник голови правління з інвестиційної діяльності - керівник виробничих служб, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Качала О.Б. звільнений з посади члена Правління на підставі рішення Наглядової ради №122 від 11.04.2018р. Винагорода члена Правління виплачувалась згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Попередні посади, які займала посадова особа протягом останніх 5 років: 01.2011р. - 10.2014р. - керуючий Чутівським управлінням по експлуатауції газового господарства ПАТ "Полтавагаз", 10.2014р. - 09.2016р. - керуючий Чутівським районом газопостачання ПАТ "Полтавагаз", з 09.2016р. - 04.2018р. - заступник голови правління з інвестиційної діяльності - керівник виробничих служб м. Полтави і Полтавського району ПАТ "Полтавагаз", з 11.04.2018р. По 28.09.2018р. - керуючий Карлівським РГП. Посадова особа не займала посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіла часткою в статутному капіталі Товариства.
Четверіков Антон Олексійович Член Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1986 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи фінансовий директор, ТОВ "Завод сучасних харчових технологій", 34951735
Примітки Повноваження припинені на підставі рішення річних Загальних зборів від 12.04.2018р. Винагорода виплачувалась згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не мала. Посадова особа володіла часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,000724 %. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 01.2014р.-08.2014р. - фінансовий директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій", з 08.2014р. - генеральний директор ТОВ "Завод сучасних харчових технологій" (м. Харків, вул. Клочківська, б.309).
Фірсова Аліна Миколаївна Член Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи інженер-технолог, ТОВ "СПТ-Цитрон", 32353510
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2018р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,000482%. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: з 2014р. - інженер - технолог ТОВ "СПТ-Цитрон" (м. Харків, вул. Клочківська, б.309).
Лелюк Олексій Володимирович Голова Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Народний депутат Верховної Ради України, Верховна рада України, д/н
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів від 12.04.2018р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Рішенням Наглядової ради від 12.04.2018р. (протокол №123) обрано головою Наглядової ради. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 42,512302%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 11.2012р.-11.2014р. - народний депутат Верховної Ради України, з 12.2014р. - голова Наглядової ради ПАТ "Полтавагаз".
Хоменко Микола Олексійович Член правління, начальник автотранспортного управління та загальних питань
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Заступник голови правління- начальник АТС, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа займала протягом 5 років: з 01.01.2014р. - 16.04.2018р.- заступник голови правління-начальник АТС ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник автотранспортного управління та загальних питань ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Мокрий Сергій Іванович Член правління, заступник голови правління з обліку та економіки
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.12.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи перший заступник голови правління, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. На протязі останніх 5 років обіймав наступні посади: 01.01.2014р. - 16.04.2018р. - перший заступник голови правління ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - заступник голови правління з обліку та економіки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Євсюков Володимир Ілліч Голова ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи фінансовий директор, ТОВ фірма "ТДК", 32796917
Примітки На підставі рішення річних Загальних зборів Товариства від 12.04.2018р. Євсюкова В.І. переобрано на посаду члена Ревізійної комісії у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень. Рішенням Ревізійної комісії №1 від 12.04.2018р. Члена Ревізійної комісії Євсюкова В.І. Обрано Головою ревізійної комісії ПАТ "Полтавагаз". Винагорода Голові ревізійної комісії виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовою угодою. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 01.01.2014 р.-07.2014р. - заступник директора з економічних питань, заступник генерального директора з маркетингу ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів", з 08.2014р. - фінансовий директор ТОВ фірма "ТДК" (м. Харків, вул. Гуданова 16, оф.8).
Гринчак Ростислав Іванович Голова правлiння ПАТ "Полтавагаз"
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.05.2011 - 10 років
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи перший заступник голови правління - головний інженер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Змін в персональному складі щодо Голови правління за звітний період не відбувалось. Винагорода виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом товариства, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 10.05.2011р. - голова правління ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Ткаченко Наталя Набіївна Член правління, начальник фінансово-економічного управління
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи заступник голови правління з фінансово-економічних питань, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Рішенням Наглядової ради від 07.02.2018р. №117 член Правління Ткаченко Н.Н. була переобрана на посаду члена Правління у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: з 01.01.2014р. - 16.04.2018р. - заступник голови правління з фінансово-економічних питань ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник фінансово-економічного управління ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Чухрай Олександр Анатолійович Член Правління, перший заступник голови правління
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.06.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи заступник голови правління - головний інженер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади, які обіймала посадова особа останні 5 років: 01.2014р. - 10.2014р. - керуючий Карлівським управлінням з експлуатації газового господарства, 10.2014р. - 11.2015р. - керуючий Карлівським районом газопостачання, 11.2015р.- 04.2018р. - заступник голови правління - головний інженер ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - перший заступник голови правління ПАТ "Полтавагаз" . На інших підприємствах будь-якої посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Волошина Тетяна Іванівна Член правлiння, головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.12.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Зміни в персональному складі щодо члена Правління за звітний період не відбувалось. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Курганський Сергій Іванович Член Правління, начальник управління з питань безпеки
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи радник голови правління з питань безпеки, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Рішенням Наглядової ради від 12.02.2018р. №123 Курганський С.І. був обраний на посаду члена Правління. Винагорода члена Правління виплачується згідно контраку. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років посадова особа займала наступні посади: в 2014р. звільнений в запас СБУ, з 30.03.2016р. - 16.04.2018р. - радник голови правління з питань безпеки ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник управління з питань безпеки ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Четверікова Віра Антонівна Член Наглядової ради, представник акціонера - Лелюка В.О.
Рік народження 1944 р. н. (79 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - до наступних річних загальних зборів
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи пенсіонер, пенсіонер, д/н
Примітки Обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 12.04.2018р. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,000724%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 01.01.2014р. - 02.12.2014р. - голова Наглядової ради ПАТ "Полтавагаз", пенсіонер.
Чамата Євген Олександрович член Ревізійної комісії, представник акціонера -Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи старший експерт з операційних ризиків Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720
Примітки На підставі рішення річних Загальних зборів Товариства від 12.04.2018р. Чамату Є.О. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про Ревізійну комісію та Статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала наступні посади протягом останніх 5 років: з 01.2014 р. - 04.2017р. - головний аудитор, начальник відділу аудиту, головний спеціаліст - відповідальний працівник Банку в процесі надання відповідей на запити від контролюючих та правоохоронних органів Департаменту комплаєнс ПАТ "Укрсоцбанк"; 03.04.2017-02.10.2017 - старший експерт з операційних ризиків Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", 02.10.2017р. -начальник відділу аудиту зпитань шахрайства Служби внутрішнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6).
Баранова Віталія Іванівна Член правління, начальник управління з правових питань
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи заступник голови правління з правових питань, ПАТ "Полтавагаз", 03351912
Примітки Член правління Баранова В.І. згідно рішення Наглядової ради від 12.04.2018р. №123 була переобрана на новий термін у зв"язку із закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода члена Правління виплачується згідно контракту. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Правління та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 5 років обіймала наступні посади в ПАТ "Полтавагаз": з 01.01.2014р. - 16.04.2018р. - заступник голови правління з правових питань ПАТ "Полтавагаз", з 17.04.2018р. - начальник управління з правових питань ПАТ "Полтавагаз". На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Косіченко Михайло Павлович Член Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи помічник Народного депутата України, Верховна Рада України, д/н
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів від 12.04.2018р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цівільно-правової угоди. Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно- правовою угодою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтавагаз" та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,002413%. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 12.2013р.-11.2014р. - помічник Народного депутата України, з.12.2014р. - член Наглядової ради ПАТ "Полтавагаз".
Чередник Ірина Анатоліївна Член Наглядової ради, представник акціонера Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2018 - до наступних річних загальних зборів акціонерів
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи заступник начальника управління корпоративних прав-начальник відділу, Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Переобрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів від 12.04.2018р. у зв"язку з закінченням попереднього терміну повноважень. Винагорода виплачується згідно цивільно-правової угоди. Повноваження та посадові обов"язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовою угодою. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 01.2014р.-08.2014р. - заступник начальника юридичного департаменту ТОВ "Фармастор", з 08.2014р. - заступник начальника управління корпоративних прав - начальник відділу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6).

Ліцензії

Дата  
АА ОВ 000601 10.10.2007 діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання
Орган ліцензування Східна держінспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держінспекції ядерного регулювання України
Дата видачі 10.10.2007
Дата закінчення 10.10.2024
Опис До Ліцензії оформлені зміни №1, видані Державною інспекцією ядерного регулювання України 13.10.2017р. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство має намір продовжити дію ліцензії
АЕ 640486 03.06.2015 господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 03.06.2015
Дата закінчення 26.05.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство має намір продовжити дію ліценізї
146.15.53 23.04.2015 виконання робіт підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправління Державної служби гірничого нагляду та промбезпеки України у Полтавській області
Дата видачі 23.04.2015
Дата закінчення 22.04.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство має намір продовжити дію дозволу.
318.15.53 27.07.2015 експлуатація устаткування підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправління Державної служби гірничого нагляду та пром.безпеки у Полтавській області
Дата видачі 27.07.2015
Дата закінчення 26.07.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити дію дозволу
Постанова 778* 27.06.2017 право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території м.Полтава та Полтавської області
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП)
Дата видачі 27.06.2017
Опис Повна назва Ліцензії: право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території м.Полтава та Полтавської області (крім міст Кременчук, Лубни, Горішні Плавні, Лубенського, Пирятинського, Оржицького, Гребінківського, Гадяцького, Семенівського, Кременчуцького районів та села Радянське Кобеляцького району Полтавської області), де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користування чи експлуатації Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Полтавагаз". * - Постанова НКРЕКП №778 від 15.06.2017р., на підставі якої видана Ліцензія б/н. Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) не зазначена, тому що Ліцензія видана безстроково. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія видана безстроково.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
розподілення газоподібного палива через місцеві ( локальні) трубопроводи 648,458 млн.кубометрів 437.32 млн грн 648,458 млн.кубометрів 437.32 млн грн
інші види діяльності Х 86.32 млн грн Х 86.32 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Вартість природного газу на технологічні потреби 42.11%
Оплата праці 24.08%
Інші витрати 16.90%
Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби 7.54%
Соціальні нарахування 5.17%
Амортизація 4.20%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, буд. 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ Правила
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-19 (багатоканальний), (044)591-04-20, (044)482-52-02
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" діє на підставі закону України "Про депозитарну систему України" та Закону України "Про акціонерні товариства". ПАТ "Національний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги згiдно Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, якi зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 р. "Щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв та надання статусу Центрального депозитарiя цiнних паперiв" (із зареєстрованими змінами). ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Послугами ПАТ "Національний депозитарій України" Товариство користується з 1 вересня 2010р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІРС" #31341482
Адреса 61072, Україна, м.Харків, проспект Леніна, 56
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286654
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (057)759-12-68, (057)759-12-69
Примітки Послугами ТОВ "ПІРС" Товариство користується з 29 вересня 2010 р. Рішенням НКЦПФР № 314-УА-ЦП-ДУ від 11.07.2016р. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності анульована.
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Інсайт" #33278507
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Оболонська, 12
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3609
Аудиторська палата України
з 30.06.2005
Контакти 044-353-56-57, 044-353-56-57
Примітки Свідоцтво про внесення в Реєстр суб"єктів аудиторської діяльності України № 3609 видане Аудиторською палатою України 30.06.2005 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0662 видане Аудиторською палатою України 26.01.2017р. (рішення АПУ 338/3).
Приватне акціонерне товариство "Страхова група "Ю.БІ.АЙ-КООП" #31113488
Адреса 04112, Україна, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, оф.708
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ № 198651
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
з 12.04.2013
Контакти 044-237-03-08, 044-237-03-09
Примітки Товариство уклало з ПрАТ "Страхова група "Ю.БІ.АЙ-КООП" договори: - обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; - обов"язкового страхування водіїв від нещасних випадків; - обов"язкового страхування членів добровільних пожежних дружин. Ліцензія на обов"язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів АЕ №198651 від 12.04.2013р. (безстроковий термін дії). Ліцензія на обов"язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин АВ №469770 від 26.06.2009р. (термін дії безстроковий). Ліцензія на обов"язкове страхування від нещасних випадків на транспорті АВ №469769 від 26.06.2009р. (термін дії безстроковий).

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІООБ'ЄДНАННЯ "КОНТАКТ" #22517421
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КАРЛІВСЬКИЙ Р-Н, М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 58
Опис частка, яка належить ПАТ "Полтавагаз" у статутному капіталі ТОВ ТРО "Контакт" складає 67,6 % (107380,00 грн.) від загального статутного капіталу 158780,00 грн., довгострокові інвестиції.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ" #31310365
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЧУТОВЕ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, БУД. 4
Опис 100% акцій юридичної особи належить Товариству, загальною номінальною вартістю 8300000 грн., довгострокові інвестиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" #39813404
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА КОЗАКА, БУД. 2А
Опис ПАТ "Полтавагаз" є єдиним учасником ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ", 100% частка в статутному капіталі ТОВ. В статуному капіталі ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" довгострокові інвестиції внесені в повному обсязі - 500 тис.грн.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комітет України нафтової, газової та нафтопереробної промисловості / 00013505 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Артема ,6З
Код 00013505

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ЛЕЛЮК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 176 151 шт 42.51%
ЛЕЛЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 107 757 шт 26.01%
Акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 103 590 шт 25.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 6