Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"

#33295475

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто"
ЄДРПОУ 33295475
Адреса 21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25
Дата державної реєстрації 26.08.2008
Середня кількість працівників 33
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: UA523510050000026505642264850
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (043) 250-81-07
info@ic-misto.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Крамер Геннадій Леонідович Голова Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2017 - на невизначений термiн до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнницi; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Мiсто>, директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнницi; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Мiсто>
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння: - несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; - веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; - органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; - представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; - вiдкриває рахунки в банках; - органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; - подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; - призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; - вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини (у т.ч. договори, угоди, попереднi договори) якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (крiм правочинiв по страхуванню та перестрахуванню); - вчиняє вiд iменi Товариства правочини по страхуванню та перестрахуванню у вiдповiдностi до Закону України <Про страхування> та iнших регулятивних актiв у сферi страхування; - надає вiд iменi Товариства довiреностi на право вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами Товариства правочинiв по страхуванню у вiдповiдностi до Закону України <Про страхування> та iнших регулятивних актiв у сферi страхування; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; - видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; - у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах), вiд iменi Товариства голосує (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; - затверджує Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування; - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 365,0 тис. грн. Винагороду в натуральному виглядi не отримував . Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади:директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнниця; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Мiсто>. Не займає посад на iнших товариствах. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Фомін Олександр Олександрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - Обрано термiном на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: головний лiкар Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", заступник медичного директора по науково-клiнiчнiй роботi Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", директор Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто", Головний лiкар КНП <Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги>, Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто"
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв як Голови Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 44 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: головний лiкар Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", заступник медичного директора по науково-клiнiчнiй роботi Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", директор Комунального некомерцiйного пiдприємства "Вiнницька мiська клiнiчна лiкарня швидкої медичної допомоги", Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто". Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Комунальне пiдприємство <Вiнницька транспортна компанiя>, частка в статутному капiталi якого - 0,22%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Форманюк Микола Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - Обрано термiном на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського голови м. Вiнницi; член Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто., генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського голови м. Вiнницi; член Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто.
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства. За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи складає 33 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського голови м. Вiнницi, член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" . Займає посаду Заступник мiського голови м. Вiнницi .Акцiями Товариства не володiє, представник акцiонера Територiальна громада м. Вiнницi, частка в статутному капiталi якого - 74,9508%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Кожуховський Олександр Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - Обрано термiном на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового директора ТОВ ТСК <Пасаж>, старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя <Iндустрiальний Союз Донбасу>, аудитора Консорцiум <Iндустрiальна група>,член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто", т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового директора ТОВ ТСК <Пасаж>, старшого ауди
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства. За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового директора ТОВ ТСК <Пасаж>, старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя <Iндустрiальний Союз Донбасу>, аудитора Консорцiум <Iндустрiальна група>,член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство <Вiнницязеленбуд>, частка в статутному капiталi якого - 0,22%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн.Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Федина Юлія Володимирівна Член Правлiння - Виконавчий директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2016 - на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радник Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння - член Правлiння, Член Правлiння - Виконавчий директор Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто"., радникГолови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння - член Правлiння,
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв. Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримала заробiтну плату в сумi 352 тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Не займає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи складає 32 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радник Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>, заступник Голови Правлiння - член Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>, Член Правлiння - Виконавчий директор ПрАТ "СК"Мiсто". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Михайлюк Іван Архипович Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1947 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2016 - на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Освіта Вища
Стаж роботи 51 рік
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>., Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>.
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримав заробiтну плату в сумi 358 тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 51 рiк. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Мандренко Тетяна Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.06.2017 - на невизначений термiн
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ <Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто"., головний економiст ПАТ <Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто".
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю. Винагорода згiдно штатного розкладу. Розмiр виплаченої винагородиу виглядi заробiтної плати за вiдповiдний перiод становила 197,7 тис.грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ <Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто". Часткою у Статутному капiталi ПрАТ "СК "Мiсто" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Територіальна Громада Міста Вінниці В Особі Представника Луценко Наталії Дмитрівни Ревiзор
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - Обрано термiном на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревiзора Територiальну громаду мiста Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада, код ЄДРПОУ 25512617, що володiла на дату обрання часткою в статутному капiталi - 99,4%, в особi представника Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997 року, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада - директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор., Територiальна громада мiста Вiнницi
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: · пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; · факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi За виконання своїх функцiй та повноважень як Ревiзор винагороди не отримував.

Власники акцій

Власник Частка
ВIННИЦЬКА ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА м.ВIННИЦI / #99999999 74.95%
Адреса м. Вінниця, вул. Соборна, 59
Код 99999999
МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ФОНД МУНIЦИПАЛЬНИХ IНВЕСТИЦIЙ" / #38135403 24.59%
Адреса м. Вінниця, вул. Соборна, 59
Код 38135403
Комунальне пiдприємство "Вiнницьке трамвайно-тролейбусне управлiння" / #03327925 0.23%
Адреса м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе , 29
Код 03327925
МКП МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Вiнницязеленбуд" / #05479361 0.23%
Адреса м. Вінниця, вул. Максимовича, 24
Код 05479361