Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"

#33295475

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"
ЄДРПОУ 33295475
Адреса 21050 Вiнницька область м. Вiнниця вул. Хлiбна, буд. 25, Т. 0432 508 107
(КОАТУУ 0510100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №213547
Дата державної реєстрації 26.08.2008
Середня кількість працівників 25
Орган управління Загальнi збори акцiонерiв; Правлiння; Наглядова рада; Ревiзор
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26507201439400
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (043) 250-81-07
info@ic-misto.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Форманюк Микола Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - обрано термiном на три роки
Паспортні дані АА, 187311, 15.05.1996, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: 2010 по 2011 – ВООМГО «Україна-Польща-Нiмеччина», заступник Голови правлiння; з 2011 по 2011 – ВФ ТОВ «Бiоенергетичний Альянс» директор; з 2012 по 2012 – Управлiння спiльної комунальної власностi територiальних громад Вiнницької областi, начальник управлiння; з 2012 по 2013 – КП «Вiнницьке ТТУ», перший заступник начальника управлiння; з 2013 року Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», посада – генеральний директор; ПАТ "СК "Мiсто" член Наглядової ради.

Примітки Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Додатково займає посаду Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», посада – генеральний директор, м. Вiнницi. За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отрмував.
Загальний стаж роботи складає 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: 2010 по 2011 – ВООМГО «Україна-Польща-Нiмеччина», заступник Голови правлiння; з 2011 по 2011 – ВФ ТОВ «Бiоенергетичний Альянс» директор; з 2012 по 2012 – Управлiння спiльної комунальної власностi територiальних громад Вiнницької областi, начальник управлiння; з 2012 по 2013 – КП «Вiнницьке ТТУ», перший заступник начальника управлiння; з 2013 року Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», посада – генеральний директор; ПАТ "СК "Мiсто" член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Луценко Наталія Дмитрівна Ревiзор
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - Обрана термiном на п'ять рокiв
Паспортні дані АА, 533460, 21.07.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада – директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор.
Примітки Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора), а саме:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства;
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв;
- iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв.
Обов'язки Ревiзора здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2015 року посадова особа не отримувала.Посада за основним мiсцем роботи -Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради , посада – директор департаменту фiнансiв. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Вiнницька мiська рада, якiй належить 98 вiдсоткiв Статутного капiталу емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада – директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор.
Басько Тетяна Павлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.09.2011 - Посада невиборна, термiн не встановлюється
Паспортні дані АА, 997106, 08.07.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища, закiнчила Мiжнародну академiю управлiння пресоналом, спецiальнiсть "Облiк та аудит"
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто".
Примітки Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю. Винагорода згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у Статутному капiталi ПАТ "СК "Мiсто" не володiє. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто".Розмiр виплаченої винагороди:74 тис.грн.
Фостаковський Дмитро Стефанович Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2014 - Обрано термiном на три роки
Паспортні дані АВ, 313639, 09.01.2002, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: квiтень 2010 – травень 2010 роки ЗАТ «Страхова компанiям «ВУСО», посада – спецiалiст вiддiлу регiонального розвитку, червень 2010-лютий 2011 роки Комунальний заклад «Мiська полiклiнiка №1», посада – головний лiкар, з лютого 2011 року - МКЛ№3 м. Вiнницi, посада – головний лiкар; член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто".
Примітки Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Додатково займає посаду Головний лiкар Мiської клiнiчної лiкарнi №3 м. Вiнницi. Загальний стаж роботи складає 16 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: квiтень 2010 – травень 2010 роки ЗАТ «Страхова компанiям «ВУСО», посада – спецiалiст вiддiлу регiонального розвитку, червень 2010-лютий 2011 роки Комунальний заклад «Мiська полiклiнiка №1», посада – головний лiкар, з лютого 2011 року - МКЛ№3 м. Вiнницi, посада – головний лiкар; член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто".За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отрмував.
Михайлюк Іван Архипович Голова Наглядової ради
Рік народження 1947 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.10.2014 - Обрано термiном на три роки
Паспортні дані АВ, 036141, 13.10.1999, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Вiнницька мiська рада, посада – перший заступник мiського голови; з липня 2011 року займає посаду публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Мiсто», посада – Голова Наглядової ради Товариства.
Примітки Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось
Обов'язки i повноваження згiдно iз Статутом Товариства. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Додатково займає посаду Перший заступник мiського голови Вiнницької мiської ради. Попереднє мiсце роботи: Перший заступник мiського голови Вiнницької мiської ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 47 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди:109 тис.грн. Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд", якому належить 1,0000 вiдсоток Статутного капiталу емiтента.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Вiнницька мiська рада, посада – перший заступник мiського голови; з липня 2011 року займає посаду публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Мiсто», посада – Голова Наглядової ради Товариства.
Поплавський Олексій Олексійович Голова правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2015 - На 1 рiк
Паспортні дані АВ, 545553, 11.09.2003, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища, закiнчив Вiнницький державний технiчний унiверситет, Британський iнститут актуарiїв, спецiальнiсть - актуарiй
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто»
Примітки У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Рiшенням Наглядової ради товариства ( Протокол №55 вiд 14 березня 2015) року припинено повноваження голови правлiння Поплавського Олексiя Олексiйовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень та обрано термiном на один рiк Голову правлiння Поплавського Олексiя Олексiйовича.

Повноваження Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Винагорода згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи: 20 рокiв.Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто» Розмiр виплаченої винагороди:102 тис.грн.
Краківський Юрій Станіславович Перший заступник Голови правлiння
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2015 - на 1 рiк
Паспортні дані АВ, 006360 , 08.12.1999, Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища, закiнчив Вiнницький торгово-економiчний iнститут, спецiалiст з фiнансiв
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: Вiнницька фiлiя Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" , директор, ПАТ "СК "Мiсто" - Перший заступник Голови правлiння

Примітки У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Рiшенням Наглядової ради товариства ( Пртокол №55 вiд 14 березня 2015) року припинено повноваження першого заступника голови правлiння у зв'язку iз закiнченням строку повноважень та обрано термiном на один рiк Першого заступника голови правлiння Кракiвського Юрiя Станiславовича.
Повноваження Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Винагорода згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи: 15 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди 103 тис.грн. Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: Вiнницька фiлiя Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" , директор, ПАТ "СК "Мiсто" - Перший заступник Голови правлiння

Ліцензії

Дата  
198507 10.01.2013 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
198508 10.01.2013 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
198791 10.01.2013 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
198792 10.01.2013 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
284494 29.04.2014 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 29.04.2014
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584170 25.05.2011 страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)).
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий.
584171 25.05.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584172 25.05.2011 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзник
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584173 25.05.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
584174 25.05.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584175 25.05.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584176 25.05.2011 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий.
584177 25.05.2011 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584178 25.05.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
584179 25.05.2011 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584180 25.05.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, ., м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Діятельність .
Ліцензія
№ .
.
Контакти (044) 591-04-04, (044)482-52-14
Примітки Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi:
- зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;
- клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв.
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено:
- стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами;
- нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм;
- встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи.
НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України:
- призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам;
- призначення кодiв мiждепозитарного облiку; у разi припинення здiйснення Депозитарною установою цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних Депозитарних установ, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв Депозитарної установи на рахунку в цiнних паперах.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку емiсiйних цiнних паперiв товариства.
Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензуванню та здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIОЙЛ -IНВЕСТ" #36685399
Адреса 21034, ., м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, буд. 26
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263232
НКЦПФР
з 28.08.2013
Контакти (0432) 509-653, (0432) 509-653
Примітки Депозитарна установа надає послуги:
- вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв;
- надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом;
- облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта;
- обробка розпоряджень;
- одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у Депозитарнiй установi , з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки;
- надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФАЙНЕНС ЛОУ АУДIТ ГРУП" #37922424
Адреса 03142, ., м.Київ, вул. Доброхотова , буд.7 к.10
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 4493
Аудиторська палата України
з 22.12.2011
Контакти 0674332148, 0432 509623
Примітки У звiтному перiодi вiдбулася змiна аудитора

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ-АСИСТАНС" #38585797
Адреса ВІННИЦЬКА ОБЛ., М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА АРТИНОВА, БУД. 46, К. 2
Опис Найбiльшу питому вагу в складi активiв Товариства склали довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство ТОВ «Подiлля-Асистанс» - 13 680 тис. грн., якi облiковуються за методом участi в капiталi. Справедлива вартiсть даних iнвестицiй станом на 31.12.2015 року зменшилась на 126 тис грн. в зв'язку iз зменшенням вартостi чистих активiв дочiрнього пiдприємства станом на 31.12.2015року.

Власники акцій

Власник Частка
Вiнницька мiська рада / #25512617 98.00%
Адреса м. Вiнниця, вул. Соборна, 59
Код 25512617
МКП "Вiнницязеленбуд" / #05479361 1.00%
Адреса м. Вiнниця, вул. Максимовича, 24
Код 05479361
Комунальне пiдприємство "Вiнницьке трамвайно-тролейбусне управлiння" / #03327925 1.00%
Адреса м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе , 29
Код 03327925

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Вiнницька мiська рада / #25512617 137 200 шт 98.00%
Адреса ., м. Вiнниця, вул. Соборна 59