Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"

#33295475

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"
ЄДРПОУ 33295475
Адреса 21050, м. Вiнниця вул. Хлiбна, буд. 25, Т. 0432 508 107
(КОАТУУ 0510100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №213547
Дата державної реєстрації 26.08.2008
Середня кількість працівників 36
Орган управління Загальнi збори акцiонерiв; Правлiння; Наглядова рада; Ревiзор
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26505642264850
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (043) 250-81-07
info@ic-misto.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Крамер Геннадій Леонідович Голова Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2017 - на невизначений термiн до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнницi; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто»
Примітки У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 23.03.2017 року, Протокол №86, в зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi, припинено повноваження Голови Правлiння Крамера Геннадiя Леонiдовича паспорт АА 772713, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 05 червня 1998 року, на посадi був 1 рiк, частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй –0,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 23.03.2017 року, Протокол №86 призначений на невизначений термiн до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович, паспорт АА 772713, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 05 червня 1998 року, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: директор обласного вiддiлення ПАТ “Промiнвестбанк” в м. Вiнниця, Голова Правлiння ПАТ “СК “Мiсто”, частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй –0,00 грн.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Голова Правлiння:
- несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
- вiдкриває рахунки в банках;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
- вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини (у т.ч. договори, угоди, попереднi договори) якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (крiм правочинiв по страхуванню та перестрахуванню);
- вчиняє вiд iменi Товариства правочини по страхуванню та перестрахуванню у вiдповiдностi до Закону України «Про страхування» та iнших регулятивних актiв у сферi страхування;
- надає вiд iменi Товариства довiреностi на право вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами Товариства правочинiв по страхуванню у вiдповiдностi до Закону України «Про страхування» та iнших регулятивних актiв у сферi страхування;
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства;
- видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах), вiд iменi Товариства голосує (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
- затверджує Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування;
- приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.

За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 171,6 тис. грн. Винагороду в натуральному виглядi не отримував . Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади:директор обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнниця; Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто». Не займає посад на iнших товариствах. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Фомін Олександр Олександрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - Обрано термiном на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: головний лiкар мiської клiнiчної лiкарнi швидкої медичної допомоги м. Вiнницi, Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто"
Примітки У звiтному перiодi вiдбулися змiни на просадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Фомiна Олександра Олександровича, паспорт серiя АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк , акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Територiальна громада мiста Вiнницi, частка в статутному капiталi якого – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року та рiшення засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2017 року, щодо Голови Наглядової ради, обраний строком на три роки голова Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович, паспорт серiя АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду головного лiкаря мiської клiнiчної лiкарнi швидкої медичної допомоги м. Вiнницi, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн.

Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства.


За виконання своїх повноважень та обов'язкiв як Голови Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи: 43 рои. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: головний лiкар мiської клiнiчної лiкарнi швидкої медичної допомоги м. Вiнницi, Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто" Акцiями Товариства не володiє, представник акцiонера Територiальна громада м. Вiнницi, частка в статутному капiталi якого – 99,3913%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Форманюк Микола Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - обрано термiном на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП «Вiнницька транспортна компанiя», Заступник мiського голови м. Вiнницi; член Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто.
Примітки Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Форманюка Миколи Вiкторовича, паспорт серiя АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 3 роки, акцiями товариства не володiє є представником акцiонера Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком строком на три роки члена Наглядової ради Форманюка Миколу Вiкторовича, паспорт серiя АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП «Вiнницька транспортна компанiя», Заступник мiського голови м. Вiнницi; член Наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто. Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Територiальна громада мiста Вiнницi, частка в статутному капiталi якого – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства.


За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП «Вiнницька транспортна компанiя», Заступник мiського голови м. Вiнницi, член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" . Займає посаду Заступник мiського голови м. Вiнницi
Загальний стаж роботи складає 32 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Кожуховський Олександр Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - Обрано термiном на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй», заступника директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй», заступника генерального директора КП ВМР «Вiнницямiськтеплоенерго», фiнансового директора ТОВ ТСК «Пасаж», старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя «Iндустрiальний Союз Донбасу», аудитора Консорцiум «Iндустрiальна група»,член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто"
Примітки Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича, паспорт серiя АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство «Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй – 140000,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком строком на три роки члена Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича, паспорт серiя АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй», заступника директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй», заступника генерального директора КП ВМР «Вiнницямiськтеплоенерго», фiнансового директора ТОВ ТСК «Пасаж», старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя «Iндустрiальний Союз Донбасу», аудитора Консорцiум «Iндустрiальна група», акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство «Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй – 140000,00 грн.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства.


Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство «Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй – 140000,00 грн.Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Загальний стаж роботи 14 рокiв.За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував.
Територіальна Громада Міста Вінниці Ревiзор
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - Обрано термiном на три роки
Паспортні дані 25512617
Попередне місце роботи Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревiзора Територiальну громаду мiста Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада, код ЄДРПОУ 25512617, що володiє часткою в статутному капiталi – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн в особi Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997 року, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада – директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор.
Примітки У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, на посадi була 3 роки, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера юридичної особи Територiальна громада м. Вiнницi, частка в статутному капiталi якого – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревiзора Територiальну громаду мiста Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада, код ЄДРПОУ 25512617, що володiє часткою в статутному капiталi – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн в особi Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997 року, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада – директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
· пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
· факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi

Винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками Ревiзор не отримуввав

Федина Юлія Володимирівна Член Правлiння - Виконавчий директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2016 - на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радникГолови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння - член Правлiння, Член Правлiння - Виконавчий директор Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто".
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень
Правлiння:
- укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування;
- розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi;
- розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства.
- затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв.
Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов’язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.

За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримала заробiтну плату в сумi 165,6 тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Не займає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи складає 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радник Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння ПАТ «СК «Мiсто», заступник Голови Правлiння - член Правлiння ПАТ «СК «Мiсто», Член Правлiння - Виконавчий директор ПрАТ "СК"Мiсто". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Михайлюк Іван Архипович Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1947 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2016 - на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Освіта Вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «СК «Мiсто».
Примітки У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.

Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння:
- укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування;
- розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi;
- розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства.
- затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв
Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов’язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.

За виконанi повноваження i функцiї за звiтний перiод отримав заробiтну плату в сумi 166,5 тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «СК «Мiсто». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Мандренко Тетяна Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.06.2017 - на
невизначений термiн
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ «Кредитпромбанк» (2012-2013), заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО «ФОРТ МВС України» (2013-2015), провiдний спецiалiст ПАТ «Кредобанк» (2015-2017), головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто".
Примітки У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до Наказу по Товариству №22-к вiд 13.06.2017року звiльнена в зв’язку з переведенням на iншу посаду Головний бухгалтер Косакiвська Лариса Петрiвна, паспорт АВ № 354895, виданий 17.04.2002 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 10 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до Наказу по Товариству №23-к вiд 13.06.2017 року призначена на невизначений термiн на посаду Головного бухгалтера Мандренко Тетяна Михайлiвна, паспорт АА № 996143, виданий 14.06.1999 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду головного економiста ПАТ «Кредитпромбанк» (2012-2013), заступника начальника фiнансового вiддiлу КНВО «ФОРТ МВС України» (2013-2015), провiдного спецiалiста ПАТ «Кредобанк» (2015-2017), частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю. Винагорода згiдно штатного розкладу. Розмiр виплаченої винагородиу виглядi заробiтної плати за вiдповiдний перiод становила 109,9тис.грн.. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ «Кредитпромбанк» (2012-2013), заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО «ФОРТ МВС України» (2013-2015), провiдний спецiалiст ПАТ «Кредобанк» (2015-2017), головний бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто". Часткою у Статутному капiталi ПрАТ "СК "Мiсто" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Ліцензії

Дата  
198507 10.01.2013 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
198508 10.01.2013 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
198791 10.01.2013 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
198792 10.01.2013 страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 10.01.2013
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
284494 29.04.2014 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання на ринку фiнансових послуг України
Дата видачі 29.04.2014
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584170 25.05.2011 страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)).
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий.
584171 25.05.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584172 25.05.2011 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзник
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584173 25.05.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
584174 25.05.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584175 25.05.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584176 25.05.2011 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий.
584177 25.05.2011 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584178 25.05.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
584179 25.05.2011 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584180 25.05.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, ., м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Діятельність .
Ліцензія
№ .
.
Контакти (044) 591-04-04, (044)482-52-14
Примітки Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi:
- зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;
- клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв.
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено:
- стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами;
- нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм;
- встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи.
НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України:
- призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам;
- призначення кодiв мiждепозитарного облiку; у разi припинення здiйснення Депозитарною установою цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних Депозитарних установ, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв Депозитарної установи на рахунку в цiнних паперах.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку емiсiйних цiнних паперiв товариства.
Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензуванню та здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист». #35531560
Адреса 01030, ., м. Київ, вул.В’ячеслава Липинського 10
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 4082
Аудиторська палата України
з 13.12.2007
Контакти 044-228-62-56, 044-228-62-56
Примітки Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть та повноту рiчного балансу i звiтностi Емiтента. У звiтному перiодi вiдбулася змiна аудитора

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ-АСИСТАНС" #38585797
Адреса ВІННИЦЬКА ОБЛ., М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА АРТИНОВА, БУД. 46, К. 2
Опис Найбiльшу питому вагу в складi активiв Товариства склали довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство ТОВ «Подiлля-Асистанс» - 47 562,9 тис. грн.

Власники акцій

Власник Частка
Вiнницька мiська рада / #25512617 99.39%
Адреса м. Вiнниця, вул. Соборна, 59
Код 25512617
МКП "Вiнницязеленбуд" / #05479361 0.30%
Адреса м. Вiнниця, вул. Максимовича, 24
Код 05479361
Комунальне пiдприємство "Вiнницьке трамвайно-тролейбусне управлiння" / #03327925 0.30%
Адреса м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе , 29
Код 03327925

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Територiальна громада м. Вiнницi / #25512617 457 200 шт 99.39%
Адреса ., м. Вiнниця, вул. Соборна 59