Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"

#33295475

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"
ЄДРПОУ 33295475
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №213547
Дата державної реєстрації 08.08.2008
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "КБ "Приватбанк"
МФО: 302689
Номер рахунку: 26500055300151
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "ПроКредит Банк", м. Київ
МФО: 320984
Номер рахунку: 26504210114882
Контакти
+38 (043) 250-81-07
info@ic-misto.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Бугайчук Володимир Іванович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (76 років)
Паспортні дані АВ, 256429, 05.10.2001, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта вища, закiнчив Харкiвський iнститут iнженерiв залiзнодорожного транспорту
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи керiвник комунального пiдприємства
Примітки Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою у статутному капiталi ВАТ <СК <Мiсто> не володiє; строк на який призначено - 3 роки; посада за основним мiсцем роботи - керiвник комунального пiдприємства.
-Посадова особа Член Наглядової ради Бугайчук Володимир Iванович (паспорт: серiя АВ номер 256429 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 05.10.2001) звiльнений згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2013 протокол № 1, за власним бажанням. Перебував на посадi 2 роки. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
-Посадова особа Член Наглядової ради Форманюк Микола Вiкторович (паспорт: серiя АА номер 187311 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 15.05.1996) призначений згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2013 року протокол № 1 строком на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голови Правлiння ВАТ "Автобусний парк", заступника Голови Правлiння ВОВТ "Україна-Польща", заступника Голови Правлiння ВООМГО "Україна-Польща-Нiмеччина", директора ВФ ТОВ "Бiоенергетичний Альянс", начальника Управлiння спiльної комунальної власностi територiальних громад Вiнницької областi, першого заступника начальника управлiння КП "Вiнницьке ТТУ". В даний час обiймає посаду начальника управлiння КП "Вiнницьке ТТУ".
Луценко Наталія Дмитрівна Ревiзор
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Паспортні дані АА, 533460, 21.07.1997, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи посада за основним мiсцем роботи - начальник фiнансового управлiння
Примітки У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора), а саме:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв.
- iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора)
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Обов'язки Ревiзора здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
Часткою у статутному капiталi ВАТ <СК <Мiсто> не володiє; строк на який призначено - 3 роки, посада за основним мiсцем роботи - начальник фiнансового управлiння.
Басько Тетяна Павлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Паспортні дані АА, 997106, 08.07.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища, закiнчила Мiжнародну академiю управлiння пресоналом, спецiальнiсть "Облiк та аудит"
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Вiнницька фiлiя ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуренс груп", головний бухгалтер
Примітки Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю. Винагорода згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою у Статутному капiталi ПАТ "СК "Мiсто" не володiє
Фостаковський Дмитро Стефанович Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Паспортні дані АВ, 313639, 09.01.2002, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта вища, закiнчив Тернопiльську державну медичну академiю iм. Горбачевського
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Головний лiкар Мiської клiнiчної лiкарнi №3
Примітки Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Додатково займає посаду Головний лiкар Мiської клiнiчної лiкарнi №3 м. Вiнницi. Попереднє мiсце роботи - Головний лiкар Мiської клiнiчної лiкарнi №3 м. Вiнницi.
Рибак Микола Іванович Перший заступник Голови правлiння
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Паспортні дані АА, 732049, 02.04.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища, закiнчив Київський державний економiчний унiверситет, спецiальнiсть "економiка i управлiння"
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Директор Вiнницького представництва страхова компанiя "Провiта"
Примітки Повноваження Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Винагорода згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
- Посадова особа Перший заступник Голови Правлiння Рибак Микола Iванович (паспорт: серiя АА номер 732049 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 02.04.1998) звiльнений 30.01.2013 року в зв'язку з переходом на iншу посаду. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк 9 мiс. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 30 сiчня 2013 року протокол № 33.
- Посадова особа Перший заступник Голови Правлiння Кракiвський Юрiй Станiславович (паспорт: серiя АВ номер 006360 виданий Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 08.12.1999) призначений 30.01.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на строк вiдповiдно трудового контракту. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади директора Вiнницької обласної дирекцiї ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна", члена Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто", заступника Голови Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 30 сiчня 2013 року протокол № 33.
Михайлюк Іван Архипович Голова Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто"
Рік народження 1947 р. н. (75 років)
Паспортні дані АВ, 036141, 13.10.1999, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Перший заступник мiського Голови м.Вiнниця
Примітки Обов'язки i повноваження згiдно iз Статутом Товариства
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Додатково займає посаду Перший заступник мiського голови Вiнницької мiської ради. Попереднє мiсце роботи: Перший заступник мiського голови Вiнницької мiської ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Поплавський Олексій Олексійович Голова правлiння
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Паспортні дані АВ, 545553, 11.09.2003, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища, закiнчив Вiнницький державний технiчний унiверситет, Британський iнститут актуарiїв, спецiальнiсть - актуарiй
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" - Заступник Голови Правлiння
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Вектор" - Директор
Примітки Повноваження Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Винагорода згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Краківський Юрій Станіславович Заступник Голови правлiння
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Паспортні дані АВ, 006360, 08.12.1999, Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта вища, закiнчив Вiнницький торгово - економiчний iнститут, спецiалiст з фiнансiв
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" у м.Вiнниця
Примітки Повноваження заступника Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю.
Винагорода згiдно штатного розкладу Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Обрано на посаду члена Правлiння Кракiвського Юрiя Станiславовича (Паспорт серiя АВ №006360, виданий Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 08.12.1999р.), часткою у статутному капiталi ПАТ "СК "Мiсто" не володiє; строк на який призначено - 3 роки, iншi посади, якi займала ця особа - керiвник представництва страхової компанiї.
Згiдно з Наказом Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" № 38 вiд 19.09.2011 року Кракiвського Юрiя Станiславовича призначено на посаду Заступника Голови Правлiння (Паспорт серiя АВ №006360, виданий Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 08.12.1999р.), часткою у статутному капiталi ПАТ "СК "Мiсто" не володiє. Строк на який призначено - безстроково. Iншi посади, якi займала ця особа - член Правлiння, начальник управлiння страхування. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
- Посадова особа Заступник Голови Правлiння Кракiвський Юрiй Станiславович (паспорт: серiя АВ номер 006360 виданий Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 08.12.1999) звiльнений 30.01.2013 року в зв'язку з переходом на iншу посаду. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк 4 мiс. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 30 сiчня 2013 року протокол № 33 .
- Посадова особа Заступник Голови Правлiння Рибак Микола Iванович (паспорт: серiя АА номер 732049 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 02.04.1998) призначений 30.01.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на строк вiдповiдно трудового контракту. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади директора Вiнницького представництва Страхова компанiя "ПРОВIТА", Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 30 сiчня 2013 року протокол № 33.

Ліцензії

Дата  
584170 25.05.2011 страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)).
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584171 25.05.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
584172 25.05.2011 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзник
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584173 25.05.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584174 25.05.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584175 25.05.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584176 25.05.2011 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584177 25.05.2011 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584178 25.05.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести д
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584179 25.05.2011 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
584180 25.05.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 25.05.2011
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" #36243519
Адреса 21018, М. Вiнниця, пл. Гагарiна, 2
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 4236
АПУ
з 18.12.2008
Контакти (0432) 55-08-03, (0432) 55-08-03
Примітки Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.
ТОВ "ВIОЙЛ -IНВЕСТ" #36685399
Адреса 21000, М. Вiнниця, Немирiвське шосе, буд. 26
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 493461
ДКЦПФР
з 09.11.2009
Контакти (0432) 509-653, 509-653
Примітки Зберiгач надає послуги:
-Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв.
-Знерухомлення документарних цiнних паперiв клiєнта i обслуговування обiгу цих паперiв у виглядi електронного запису на рахунку власника.
-Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом.
-Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача.
-Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта.
-Обробка розпоряджень в форматi SWIFT.
-Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю.
-Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта.
-Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки.
-Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв.
-Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.
ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279 6540, 279-13-22
Примітки Згiдно iз Законом Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi:
зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;
клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв;
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено:
стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами;
нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм;
встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи.
НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України:
монiторинг виготовлення та отримання емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв;
призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам;
призначення кодiв мiждепозитарного облiку;
прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у бездокументарну форму;
прийом первинних документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму;
прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з бездокументарної форми у документарну форму випуску iменних акцiй;
у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних паперах.
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" #36243519
Адреса 21018, М. Вiнниця, пл. Гагарiна, 2
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 4236
АПУ
з 18.12.2008
Контакти (0432) 55-08-03, (0432) 55-08-03
Примітки Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.
ТОВ "ВIОЙЛ -IНВЕСТ" #36685399
Адреса 21000, М. Вiнниця, Немирiвське шосе, буд. 26
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 493461
ДКЦПФР
з 09.11.2009
Контакти (0432) 509-653, 509-653
Примітки Зберiгач надає послуги:
-Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв.
-Знерухомлення документарних цiнних паперiв клiєнта i обслуговування обiгу цих паперiв у виглядi електронного запису на рахунку власника.
-Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом.
-Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача.
-Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта.
-Обробка розпоряджень в форматi SWIFT.
-Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю.
-Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта.
-Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки.
-Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв.
-Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.
ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279 6540, 279-13-22
Примітки Згiдно iз Законом Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi:
зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;
клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв;
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено:
стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами;
нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм;
встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи.
НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України:
монiторинг виготовлення та отримання емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв;
призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам;
призначення кодiв мiждепозитарного облiку;
прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у бездокументарну форму;
прийом первинних документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму;
прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з бездокументарної форми у документарну форму випуску iменних акцiй;
у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних паперах.
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" #36243519
Адреса 21018, М. Вiнниця, пл. Гагарiна, 2
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 4236
АПУ
з 18.12.2008
Контакти (0432) 55-08-03, (0432) 55-08-03
Примітки Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.
ТОВ "ВIОЙЛ -IНВЕСТ" #36685399
Адреса 21000, М. Вiнниця, Немирiвське шосе, буд. 26
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 493461
ДКЦПФР
з 09.11.2009
Контакти (0432) 509-653, 509-653
Примітки Зберiгач надає послуги:
-Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв.
-Знерухомлення документарних цiнних паперiв клiєнта i обслуговування обiгу цих паперiв у виглядi електронного запису на рахунку власника.
-Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом.
-Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача.
-Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта.
-Обробка розпоряджень в форматi SWIFT.
-Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю.
-Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта.
-Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки.
-Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв.
-Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.
ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279 6540, 279-13-22
Примітки Згiдно iз Законом Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi:
зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;
клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв;
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено:
стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами;
нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм;
встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи.
НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України:
монiторинг виготовлення та отримання емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв;
призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам;
призначення кодiв мiждепозитарного облiку;
прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у бездокументарну форму;
прийом первинних документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму;
прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з бездокументарної форми у документарну форму випуску iменних акцiй;
у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних паперах.

Власники акцій

Власник Частка
Вiнницька мiська рада / #25512617 98.00%
Адреса м. Вiнниця, вул. Соборна, 59
Код 25512617
Вiнницька мiська рада / #25512617 98.00%
Адреса м. Вiнниця, вул. Соборна, 59
Код 25512617
Вiнницька мiська рада / #25512617 98.00%
Адреса м. Вiнниця, вул. Соборна, 59
Код 25512617
МКП "Вiнницязеленбуд"

/ #05479361
1.00%
Адреса м. Вiнниця, Максимовича, 24
Код 05479361
Комунальне пiдприємство "Вiнницьке трамвайно-тролейбусне управлiння" / #03327925 1.00%
Адреса м. Вiнниця, Хмельницьке шосе , 29
Код 03327925
МКП "Вiнницязеленбуд"

/ #05479361
1.00%
Адреса м. Вiнниця, Максимовича, 24
Код 05479361
Комунальне пiдприємство "Вiнницьке трамвайно-тролейбусне управлiння" / #03327925 1.00%
Адреса м. Вiнниця, Хмельницьке шосе , 29
Код 03327925
МКП "Вiнницязеленбуд"

/ #05479361
1.00%
Адреса м. Вiнниця, Максимовича, 24
Код 05479361
Комунальне пiдприємство "Вiнницьке трамвайно-тролейбусне управлiння" / #03327925 1.00%
Адреса м. Вiнниця, Хмельницьке шосе , 29
Код 03327925

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Вiнницька мiська рада / #25512617 137 200 шт 98.00%
Адреса М. Вiнниця, Соборна, 59
Вiнницька мiська рада / #25512617 137 200 шт 98.00%
Адреса М. Вiнниця, Соборна, 59
Вiнницька мiська рада / #25512617 137 200 шт 98.00%
Адреса М. Вiнниця, Соборна, 59