Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (36)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА"

#30726778

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Крона"
ЄДРПОУ 30726778
Адреса 04080, Київ, Кирилiвська 14-18
Дата державної реєстрації 09.03.2000
Середня кількість працівників 35
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО:
Номер рахунку: UA 823348510000000000265071034
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО:
Номер рахунку: UA473052990000026502026800365
Контакти
+38 (080) 021-01-48, +38 (044) 363-01-42
ickrona@krona.net.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Злиття, подiлу та iншої реорганiзацiї у 2020 р. не вiдбулося. Впродовж року створювались новi страховi продукти, розрахованi на захист iнтересiв споживачiв страхових послуг.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства за 2020 рiк складала 32 осiб. Працiвники, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи, за сумiсництвом - вiдсутнi. Фонд оплати працi за 2020 рiк склав 2946 тис. грн. Збiльшення розмiру фонду оплати працi в порiвняннi з 2019 роком вiдбулось за рахунок перегляду посадових окладiв працiвникiв та внаслiдок збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої чинним законодавством на 01 сiчня 2020 року. Загальний фонд заробiтної плати з урахуванням витрат на соцiальнi заходи в 2020 роцi склав 3587 тис. грн. Бiльше нiж 80% працiвникiв Товариства мають вищу овiту, 10% мають базову та неповну вищу освiту. Одночасно в Товариствi проводиться навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, також працiвники приймають участь у навчальних семiнарах за вiдповiдними напрямками роботи. Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу здiйснюється у вiдповiдних центрах пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

Найменування об'єднання: Ядерний страховий ПУЛ України (ЯСПУ). Мiсцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11. Ядерний страховий ПУЛ України є об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть зi страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту. ПрАТ СК"КРОНА" є засновником та членом ЯСПУ з 19 вересня 2003 року.

Спільна діяльність

Протягом звiтного року ПрАТ "СК "КРОНА" не здiйснювало спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами та фiнансового результату вiд спiльної дiяльностi за звiтний рiк немає.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило.

Облікова політика

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "КРОНА" складається у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), викладених на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Облiкова полiтика ПрАТ "СК "КРОНА" базується на основних принципах МСФЗ та здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу про облiкову полiтику, затвердженого Генеральним директором Товариства. Бухгалтерський облiк в Товариствi здiйснюється бухгалтерською службою на чолi iз Головним бухгалтером-фiнансовим директором. Основнi принципи облiкової полiтики викладенi в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. Основними засобами Товариство визнає матерiальнi активи, щодо яких iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигод у майбутньому, первiсна вартiсть яких може бути оцiнена надiйними способом та термiн корисного використання яких складає бiльше одного року. У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. Пiсля первiсного визнання активу Товариство застосовує модель облiку об'єктiв основних засобiв за переоцiненою вартiстю, яка є справедливою вартiстю об'єкта основних засобiв на дату переоцiнки. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх використання за наступними орiєнтовними строками експлуатацiї: примiщення - 20-30 рокiв, меблi та офiсне обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, комп'ютери та обладнання - 5 рокiв, полiпшення орендованих примiщень - 12 рокiв, але не бiльше встановленого договором сроку оренди. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення активу. Якщо такi ознаки iснують, розраховується вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у прибутку чи збитку за рiк. При припиненнi визнання, об'єкт основних засобiв або будь-яка значна його частина спочатку визнаються Товариством такими, що призначенi до вибуття, якщо вони пiдлягають продажу, або Товариство бiльше не очiкує майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання. Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом порiвняння суми чистих надходжень вiд вибуття iз балансовою вартiстю активу та визнається у прибутку чи збитку в перiодi припинення визнання активу. Первiсне визнання нематерiальних активiв здiйснюється Товариством за первiсною вартiстю. За кожним об'єктом нематерiальних активiв визначається орiєнтовний термiн корисного використання. Подальша оцiнка об'єктiв нематерiальних активiв здiйснюється за переоцiненою вартiстю. Прибутки або збитки, що виникають в результатi припинення визнання нематерiальних активiв, визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та балансовою вартiстю цього активу, i визнаються у прибутку чи збитку в перiодi припинення визнання активу. Для оцiнки вартостi запасiв Товариством застосовується метод ФIФО. Фiнансовi iнструменти вiдображаються Товариством за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними непов'язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Похiднi фiнансовi iнструменти та iншi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю. Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи, коли активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою чиннiсть, або Товариство передало права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або Товариство не передало та не залишило в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинило здiйснювати контроль. Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, якщо на звiтну дату вартiсть фiнансового активу вiдрiзняється вiд справедливої на 10 та бiльше вiдсоткiв.

Продукція

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА " надає послуги iз страхування та перестрахування на пiдставi лiцензiй, виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг у вiдповiдностi до Закону України "Про страхування", та у вiдповiдностi до Статуту. Стратегiя розвитку Товариства направлена на розширення бiзнесу за рахунок впровадження нових страхових продуктiв, пошук та залучення нових клiєнтiв. Прiоритетним видом дiяльностi Товариства є медичне страхування. Також Товариство активно впроваджує iншi види страхування. Обсяг валових страхових премiй за 2020 рiк склав 117 524 тис. грн., що на 58,3% бiльше нiж за 2019 рiк. Обсяг валових страхових премiй за видом страхування добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) за 2020 рiк склав 93 372 тис. грн., що на 121% перевищує показник 2019 року. Серед прiоритетiв роботи Товариства: пiдвищення рентабельностi, пiдтримання високого рiвня лiквiдностi та платоспроможностi, збiльшення прибутковостi та валових надходжень страхових премiй, змiцнення партнерських вiдносин з iснуючими клiєнтами та залучення нових. Товариство пропонує страховi послуги, як самостiйно так i через страхових агентiв, з якими укладено договори доручення. Основними клiєнтами ПрАТ "СК "КРОНА" є КП "КИЇВСЬКИЙ IНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВIДНОСИН", ПрАТ "НЕК "Укренерго", ДК "Укроборонпром". В 2020 роцi було укладено договiр добровiльного медичного страхування мiж ПрАТ "СК "КРОНА" та групою компанiй "ФОЗЗI ГРУП" - однiєю з найбiльших торгово-промислових груп України. Перспективи дiяльностi ПрАТ " СК "КРОНА" на страховому ринку України, що зумовлюють вибiр видiв дiяльностi страхової компанiї, оцiнюються як задовiльнi. У вiдповiдностi до прийнятого Верховною Радою Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiй iз державного регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.09.2019 року № 79-IX, з 01.07.2020 року вiдбулась змiна регуляторного органу, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України. Функцiї нагляду та контролю за дiяльнiстю страхових компанiй з 01 липня 2020 року здiйснює Нацiональний Банк України. Оскiльки новим регулятором планується змiна законодавчого поля щодо дiяльностi небанкiвських фiнансових установ, в тому числi щодо здiйснення страхової дiяльностi, вплив таких змiн на подальший розвиток Товариства наразi не можливо оцiнити. Ризики в дiяльностi Товариства також обумовленi нестабiльним полiтичним становищем в Українi, введенням карантинних заходiв внаслiдок пандемiї COVID-19, наслiдки яких для Товариства та економiки в цiлому наразi складно оцiнити. Наприкiнцi 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження коронавiрусної хвороби COVID-19, яке суттєво вплинуло на економiчне становище в Українi та Свiтi. Протягом 2020 року значна кiлькiсть компанiй в країнi були вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений час. Заходи, що вживаються для стримування поширення коронавiрусної хвороби COVID-19, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй. Наразi пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID-19) не мала значного впливу на фiнансовий стан ПрАТ "СК "КРОНА", однак Компанiя протягом 2020 року здiйснила ряд заходiв для мiнiмiзацiї ризикiв для працiвникiв в перiод глобальної пандемiї COVID-19. Компанiя перевела бiльшу частину своїх працiвникiв на вiддалену роботу з дому до майбутнього повiдомлення, за виключенням осiб, якi необхiднi для обслуговування критично важливих сфер, починаючи з 18 березня 2020 року. Спецiалiсти iнформацiйних технологiй Компанiї провели тестування можливостей програмного забезпечення i iнших офiсних систем Компанiї для забезпечення плавного переходу до режиму вiддаленої та безперебiйної роботи всiх робочих процесiв. Здоров'я i безпека спiвробiтникiв залишаються в центрi уваги керiвництва. Компанiя продовжує слiдкувати за рiвнем загроз COVID-19 i оцiнювати потенцiйнi ризики для здоров'я своїх спiвробiтникiв, використовуючи всi iснуючi системи монiторингу. Застосованi заходи не вплинули на зниження виручки i обсягу операцiй компанiї. Впливають на дiяльнiсть Товариства загальний стан економiки України, падiння промислового виробництва та ВВП на душу населення i, як наслiдок, низька платоспроможнiсть потенцiйних споживачiв, а також нестабiльнiсть податкового законодавства, складнiсть i навантаження податкової системи. Для збiльшення страхових внескiв та розширення страхового поля Товариство приймає ряд заходiв, а саме: використовує гнучкi тарифи; рекламує страховi послуги серед населення, пiдприємств, активно приймає участь у системi публiчних закупiвель. Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонних змiн. Новi технологiї i товари Товариство не впроваджує. Сировинної бази Товариство не має, оскiльки виробництвом не займається.

Активи

Протягом останнiх п'яти рокiв Товариство здiйснювало наступнi придбання та вiдчуження активiв: Придбання: В 2019 роцi Товариством було придбанно об'єкт нерухомого майна в розмiрi 9/10 частки у правi власностi на нежитлову будiвлю загальною площею 1026,9 кв. м., який було вiднесено до складу iнвестицiйної нерухомостi Товариства у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". В 2019 роцi Товариством було придбано частку в статутному капiталi (корпоративнi права) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕР-АЕС" (код ЄДРПОУ 40598297) у розмiрi 13,07% вартiстю 840 тис. грн. В 2020 роцi ПрАТ "СК "КРОНА" придбало нежитлову нерухомiсть, а саме - офiснi примiщення загальною площею 331 кв. м., якi включено до складу необоротних активiв Товариства. Вартiсть зазначеної нежитлової нерухомостi згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 23.06.2020 складала 4640 тис. грн. Згiдно з експертним висновком незалежного оцiнювача про вартiсть майна справедлива вартiсть вказаної нежитлової нерухомостi станом на 31.12.2020 склала 15850 тис. грн. Вiдчуження: В 2019 роцi Товариство уклало договiр щодо вiдчуження частки в статутному капiталi (корпоративнi права) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Крона Життя" (код ЄДРПОУ 35250677) номiнальною вартiстю 10136,7 тис. грн. Вартiсть частки згiдно з договором склала 6086,7 тис. грн. В 2020 роцi Товариство здiйснило вiдчуження часткок в статутному капiталi (корпоративнi права) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕР-АЕС" (код ЄДРПОУ 40598297) у розмiрi 7,84% (вартiсть частки 504 тис. грн. (п'ятсот чотири тисячi грн., 00 коп.), та у розмiрi 5,23% (вартiсть частки 336 тис. грн. (триста тридцять шiсть тисяч гривень 00 копiйок).

Основні засоби

Товариство має на балансi наступну нерухомiсть: Офiсне примiщення в м. Одеса, балансова вартiсть станом на 31.12.2020р. становить 4200 тис. грн.; Офiснi примiщення в м. Київ, балансова вартiсть станом на 31.12.2020р. становить 15850 тис. грн.; Будинок дiльницi заводського ремонту в м. Українка, балансова вартiсть станом на 31.12.2020р. становить 5422 тис. грн. Володiння зазначеними об'єктами нерухомостi здiйснюється Товариством на правах власностi на постiйний основi. Товариство має на балансi наступнi об'єкти оренди: Офiсне примiщення за адресою мiсцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Кирилiвська, 14-18. У вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Оренда" право користування об'єктом оренди в розмiрi 3552 тис. грн. було включено до складу необоротних активiв Товариства. Станом на 31.12.2020р. балансова вартiсть права користування об'єктом оренди становить 1677 тис. грн. Володiння iншими основними засобами та iншими необоротними активами здiйснюється Товариством на правах власностi на постiйний основi. Загальна балансова вартiсть основних засобiв Товариства, iнших необоротних активiв, iнвестицiйної нерухомостi та прав користування майном, станом на 31.12.2020р. становить 40285 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 9%, ступiнь використання - 85%. У складi основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства облiковуються земельнi дiлянки, нерухомiсть, транспортнi засоби, офiсне обладнання, меблi, прилади та iнвентар. Обтяження на майно протягом 2020 року не накладалось.

Проблеми

- полiтична та економiчна нестабiльнiсть в Українi; - свiтова пандемiя коронавiрусної хвороби COVID-19; - змiна законодавства, в тому числi вступ в дiю Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення функцiй iз державного регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12 вересня 2019 року № 79-IX (так званий закон про СПЛIТ); - iнфляцiйнi процеси, - конкуренцiя на страховому ринку України.

Фінансова політика

Товариство забезпечено власним капiталом для поточних потреб, забезпечення нормативного запасу платоспроможностi, виконання вимог щодо нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу страховика, нормативiв ризиковостi та якостi активiв, встановлених чинним законодавством України. Товариство не має внутрiшнього документу, що визначає принципи управлiння капiталом та фiнансування дiяльностi, однак керiвництво Товариства приймає всi необхiднi заходи щодо пiдтримання капiталу на рiвнi, що вiдповiдає вимогам Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018р. №850, та пiдтримання рiвня капiталу, достатнього для задоволення нормативних, операцiйних та стратегiчних потреб. Цi заходи направленi на ефективне управлiння грошовими потоками, постiйний контроль виручки та прибутку, планування стратегiчних задач тощо.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Своєчасно не виконанi договори на кiнець 2020 року - вiдсутнi

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя розвитку Товариства направлена на розширення бiзнесу за рахунок впровадження нових страхових продуктiв, пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв, змiцнення партнерських вiдносин з iснуючими клiєнтами, пошук та залучення нових клiєнтiв.

R&D

В 2019 роцi Компанiя прийняла рiшення про розробку й впровадження нового програмного забезпечення, а саме автоматизованої системи операцiйного та бухгалтерського облiку. Сума капiтальних iнвестицiй у програмне забезпечення протягом 2019-2020 р.р. склала 2051 тис. грн.

Інше

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРОНА" 20 рокiв поспiль показує сталий розвиток та стабiльнiсть на страховому ринку України. Компанiя була однiєю iз перших на страховому ринку України, хто почав надавати послуги з корпоративного медичного страхування. Рейтинг фiнансової стiйкостi ПрАТ "СК "КРОНА" вiдповiдає рiвню uaАА- за нацiональною шкалою. Компанiя активно та успiшно бере участь в тендерних закупiвлях через електрону систему "ProZorro", завжди пропонуючи економiчно обгрунтованi цiновi пропозицiї. Серед основних клiєнтiв: ДП "Укроборонпром", Комунальне пiдприємство по утриманню зелених насаджень Подiльського району м. Києва, ПрАТ "НАЦIОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ "УКРЕНЕРГО", ДП "ЛУГАНСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ", та ряд iнших. В 2020 роцi було укладено договiр добровiльного медичного страхування мiж ПрАТ "СК "КРОНА" та групою компанiй "ФОЗЗI ГРУП" - однiєю з найбiльших торгово-промислових груп України. Пролонгацiя договорiв медичного страхування за останнi роки залишається на рiвнi 90%-96% , що є набагато вищим за середньо ринковий показник. Основнi показники дiяльностi Товариства за 2020 р.: За звiтний перiод Товариством отримано 117524 тис. грн. вiд валового надходження страхових платежiв за всiма видами страхування. Прирiст склав 58,3% у порiвнянi з аналогiчним показником 2019 року. Пролонгацiя договорiв з особистих видiв страхування залишається на рiвнi 96%, що є вищим за середньоринковий показник. Показник 2017 2018 2019 2020 Страховi платежi, тис. грн. 38283 55153 74219 117524 Прирiст, % 26% 44% 35% 58,3% Сума витрат на виплату страхових вiдшкодувань у 2020 роцi склала 34532 тис. грн. Показник 2017 2018 2019 2020 Страховi виплати, тис. грн. 16147 20365 29128 34532 Прирiст, % 15% 26% 43% 19% Загальна сума страхових резервiв станом на 31.12.2020 року зросла на 25% та становила 18367 тис. грн., станом на 31.12.2019 - 14652 тис. грн. Активи Товариства станом на 31.12.2020 р. виросли на 31% та склали 83102 тис. грн., на 31.12.2019 р. - 63398 тис. грн.

Посадові особи

Ім'я Посада
Добренкова Юлія Володимирівна Генеральний директор
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.05.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Генеральний Директор ПрАТ "СК"КРОНА", ПрАТ "СК "КРОНА", 30726778
Примітки Займанi посади за останнi 5 рокiв: Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" з 03.09.2013 р. до 13.05.2015 р. Генеральний Директор ПрАТ "СК"КРОНА" з 13.05.2015 р. (з переобранням на посаду з 14.05.2018 року строком на 3 роки). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, договором (контрактом). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Винагорода посадовiй особi - Генеральному Директоур ПрАТ "СК "КРОНА"- виплачувалась вiдповiдно до контратку iз Генеральним директором ПрАТ "СК "КРОНА" та штатного розпису Товариства..
Зима Марина Анатоліївна Головний бухгалтер- фiнансовий директор
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.05.2019 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ПрАТ "СК "КРОНА" з 15.11.2017 р. по 02.05.2019 р., ПрАТ "РЕНЕСАНС - ЖИТТЯ", 33948564
Примітки Займанi посадi за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер - Заступник фiнансового директора ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" 25.09.2007 р. - 31.01.2017 р. Головний бухгалтер ПрАТ "СК "КРОНА" з 15.11.2017 р. по 02.05.2019 р. Головний бухгалтер-фiнансовий директор ПрАТ "СК "КРОНА" з 03.05.2019 року безстроково. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю та законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Винагорода в формi оплати працi посадовiй особi емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв, затверджених штатним розписом Товариства.
Брусов Олексій Ілліч Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Корпоративнi рiшення ЛТД" (ЄДРПОУ 32552970) (з 25.11.2016 р. по данний час);, ПрАТ "Центр корпоративних рiшень", ТОВ "Корпоративнi рiшення ЛТД", 32552970
Примітки Займанi посади протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" (ЄДРПОУ 32552970) (з 15.04.2011 р. по 25.11.2016 р.); Директор ТОВ "Корпоративнi рiшення ЛТД" (ЄДРПОУ 32552970) (з 25.11.2016 р. по данний час); Брусов О.I. володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "СК "КРОНА" у розмiрi 8,983091%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Брусов О.I. є представником акцiонера ТОВ "Селектив" (ЄДРПОУ 34294305, адреса: м. Київ, пров. Електирикiв, 15), розмiр частки, що належить ТОВ "Селектив" - 15,764291 %. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та Договором про виконання функцiй члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства"Страхова компанiя "КРОНА". Винагорода посадовiй особi - члену Наглядової ради Товариства - виплачувалась вiдповiдно до Договору про виконання функцiй члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства"Страхова компанiя "КРОНА".
Журавльов Олег Сергійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод"., Приватне акционерне товариство "Донецьксталь" - металургийний завод", 30939178
Примітки Займанi посади за останнi 5 рокiв: Заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод": липень 2013 р. - травень 2015 р. Член Наглядової ради ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" - жовтень 2013 р. -березень 2016 р. Директор департаменту управлiння власнiстю та корпоративними правами ТОВ "IНКОСТIЛ ГРУП" - червень 2015 р. - липень 2017 р. Начальник управлiння з корпоративних прав Група компанiй "Смарт-Холдинг" - серпень 2017 р. - жовтень 2017 р. Голова Наглядової ради ПрАТ "СК <КРОНА" - з 08 сiчня 2019 року до 23 квiтня 2019 р. з наступним переобранням з 23.04.2019 р. на строк 3 роки. Член Наглядової ради АТ "Укрзалiзниця" - з 18.12.2019 р. по сьогоднi. Член Наглядової ради акцiонерного товариства <Українська залiзниця> - з 18 грудня 2019 р.

Ліцензії

Дата  
АЕ 293761 28.05.2014 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293762 28.05.2014 Добровiльне страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293763 28.05.2014 Добровiльне страхування медичних витрат
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293764 28.05.2014 Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293765 28.05.2014 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293766 28.05.2014 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293767 28.05.2014 Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293768 28.05.2014 Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу))
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293769 28.05.2014 Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293770 28.05.2014 Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293771 28.05.2014 Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезенi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293772 28.05.2014 Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293773 28.05.2014 Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293774 28.05.2014 Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293775 28.05.2014 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293776 28.05.2014 Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293777 28.05.2014 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293778 28.05.2014 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293779 28.05.2014 Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293780 28.05.2014 Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
АЕ 293781 28.05.2014 Обов'язкове страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транс
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 28.05.2014
Опис Термiн дiї - безстроково.
Розпорядження 704 05.04.2016 Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 05.04.2016
Опис Термiн дiї - безстроково.
Розпорядження 705 05.04.2016 Обов'язковестрахування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 05.04.2016
Опис Термiн дiї - безстроково.
розпорядження 1370 27.04.2017 Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 27.04.2017
Опис Термiн дiї - безстроково.
розпорядження 775 12.04.2016 Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 12.04.2016
Опис Термiн дiї - безстроково.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна 7-Г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-00, (044) 591-04-37
Примітки Депозитарiй, з яким Товариство уклало договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ОПТIМ" #21613474
Адреса 03083, Україна, м. Київ, проспект Науки, 50
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний); Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Ліцензія
№ 0295
Аудиторська палата України
з 18.12.2018
Контакти (044)425-74-99, (044)425-74-99
Примітки Зовнiшнiй аудитор, з яким Товариство в 2021 роцi уклало договiр про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) для здiйснення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р. з метою висловлення аудитором незалежної думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Замовника на 31.12.2020 р. вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi, передбаченої МСФЗ.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI" #30784585
Адреса 03151, Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1
Діятельність Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення (основний); Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Ліцензія
№ серия АЕ №263455
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 490-51-83, (044) 490-51-83
Примітки Депозитарна установа, з якою Товариство уклало договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ - ЮГ" #33569739
Адреса ОДЕСЬКА ОБЛ., БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛГРАД, ВУЛ. БОЛГАРСЬКИХ ОПОЛЧЕНЦІВ, БУД. 13
Опис Розмiр частки, що належить ПрАТ "СК "КРОНА" - 46,7 % статутного капiталу Товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-БІО" #36398491
Адреса ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ВАТУТІНА, БУД. 36
Опис Розмiр частки, що належить ПрАТ "СК "КРОНА" - 15,3 % статутного капiталу Товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕР-АЕС" #40598297
Адреса М. КИЇВ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, БУД. 15
Опис Розмiр частки, що належала до 18.06.2020 року ПрАТ "СК "КРОНА" - 13,0734 % статутного капiталу Товариства. З 18.06.2020 року ПрАТ "СК "КРОНА" не має участi в ТОВ "КЕР-АЕС" (код ЄДР 40598297) на пiдставi "Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕР -АЕС" (iдентифiкацiйний код 40598297)".

Власники акцій

Власник Частка
ПЛАЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВЧИ 34.06%
ТОВ "Iмпульс-Т" / #31868189 34.71%
Адреса Україна, м. Київ, Електриків, 15
Код 31868189
ТОВ "Селектив" / #34294305 15.76%
Адреса Україна, м. Київ, Електриків, 15
Код 34294305
БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ 8.98%
БРУСОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 6.48%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПЛАЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 100 521 шт 34.06%
ТОВ "Iмпульс - Т" / #31868189 102 429 шт 34.71%
Адреса м. Київ, провул. Електриків, б. 15
ТОВ "Селектив" / #34294305 46 522 шт 15.76%
Адреса м. Київ, провул. Електриків, б. 15
БРУСОВ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ 26 510 шт 8.98%
БРУСОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 19 128 шт 6.48%