Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (36)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА"

#30726778

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІЙОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРОНА"
ЄДРПОУ 30726778
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 770067
Дата державної реєстрації 09.03.2000
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
МФО: 300272
Номер рахунку: 265083311401
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
МФО: 300272
Номер рахунку: 26508331140978
Контакти
+38 (044) 220-09-00
sk@krona.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Тов 'Імпульс-Т Голова Наглядової ради Товариста
Паспортні дані 31868189
Примітки ТОВ "Iмпульс-Т"обране Головою Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК "Крона" №1/2011 вiд 26.04.2011р.
Тов 'Летон Ревiзор
Паспортні дані 34429936
Примітки ОВ "Летон"обране членом Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК "Крона" №1/2011 вiд 26.04.2011р.
Гербеніс Віктор Борисович член Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Паспортні дані -, -
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Страхова компанiя "КРОНА". Заступник Генерального директора з особистого страхування.
Примітки Обрана на посаду рiшенням Наглядової ради Товариства ПрАТ "СК "КРОНА" вiд 11.05.2011р. Працює в Компанiї з 2000 р. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та контрактом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Іванців Анатолій Євгенович Голова Правлiння
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Паспортні дані -, -
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ЗАТ "Страхова компанiя "КРОНА"
Примітки Обраний на посаду за рiшенням Наглядовохї ради ПрАТ "СК "КРОНА" вiд 11.05.2011р. Працює керiвником Компанiї з моменту створення. (з 2000 р.).Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та контрактом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Гадомська Олена Миколаївна член Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Паспортні дані -, -
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Юридична фiрма "АРКА", Провiдний юрисконсульт
Примітки Обрана на посаду рiшенням Наглядової ради Товариства ПрАТ "СК "КРОНА" вiд 11.05.2011р. Працює в Компанiї з 2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та контрактом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Тов 'Летон' Ревiзор
Паспортні дані 34429936
Примітки ОВ "Летон"обране членом Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК "Крона" №1/2011 вiд 26.04.2011р.
Петренко Наталія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Паспортні дані -, -
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанiя "КРОНА"
Примітки Головний бухгалтер ПрАТ СК"КРОНА" з 2008 року. Працює в Компанiї з 2008 року.Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та контрактом.Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Тов 'Імпульс-Т' Голова Наглядової ради Товариста
Паспортні дані 31868189
Примітки ТОВ "Iмпульс-Т"обране Головою Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК "Крона" №1/2011 вiд 26.04.2011р.
Добренкова Юлія Володимирівна член Правлiння
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Паспортні дані -, -
Освіта вищя
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Альфа-страхування" - провiдний фахiвець служби внутрiшнього аудиту.
Примітки Наглядовою радою ПрАТ "СК "КРОНА" прийнято рiшення про змiну персонального складу посадових осiб та призначення на посаду члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" - Добренкову Юлiю Володимирiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Працює в Компанiї з 03.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та контрактом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Тов 'Селектив' член Наглядової ради Товаритсва
Паспортні дані 34294305
Примітки ТОВ "Селектив"обране членом Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК "Крона" №1/2011 вiд 26.04.2011р.
Тов 'Селектив член Наглядової ради Товаритсва
Паспортні дані 34294305
Примітки ТОВ "Селектив"обране членом Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК "Крона" №1/2011 вiд 26.04.2011р.

Ліцензії

Дата  
АВ 584902 14.12.2011 страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязковий вид страхування
АВ 594401 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594402 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкивий вид страхування
АВ 594403 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного п
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис Обвязковий вид страхування
АВ 594404 14.12.2011 авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594405 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести д
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiцензiя безстрокова
АВ 594406 14.12.2011 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594407 14.12.2011 особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594408 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезенi небезпечних вантажiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594409 14.12.2011 страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу))
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiцензiя безстрокова
АВ 594410 14.12.2011 страхування вiд нещасних випадкiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594411 14.12.2011 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594412 14.12.2011 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594413 14.12.2011 страхування медичних витрат
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiцензiя безстрокова
АВ 594414 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзни
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594415 14.12.2011 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594416 14.12.2011 страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594417 14.12.2011 страхування фiнансових ризикiв
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiцензiя безстрокова
АВ 594418 14.12.2011 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594419 14.12.2011 страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594420 14.12.2011 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова
АВ 594421 14.12.2011 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Орган ліцензування Держфiнпослуг
Дата видачі 14.12.2011
Опис обовязкове страхування, лiйензiя безстрокова

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арка" #31520115
Адреса 01024, м.Київ, Богомольця, 5
Діятельність Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ
Ліцензія
№ 2698
Аудиторська палата України
з 28.09.2011
Контакти 044 5072554, 044 5072554
Примітки Аудиторська фiрма, з якою Компанiя уклала договiр на аудиторськi послуги.
Приватне акцiонерне товариство "Енергобанк" #19357762
Адреса 01025, м.Київ, Воздвиженська, 56
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 581383
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 16.06.2011
Контакти 044 2016955, 044 2016955
Примітки Зберiгач з яким Компанiя уклала договiр на обслуговування.
Приватне акцiонерне товариство"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, м.Київ, Тропiнiна, 7-г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 044 5854240, 044 5854240
Примітки Депозитарiй, з яким Компанiя уклала договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "Iмпульс-Т" / #31868189 41.53%
Адреса мiсто Київ, провулок Електрикiв,15
Код 31868189
ТОВ "Селектив" / #34294305 18.86%
Адреса мiсто Київ, провулок Електрикiв, 15
Код 34294305
ТОВ "Летон" / #34429936 18.86%
Адреса мiсто Київ, вулиця Оранжерейна, буд.3
Код 34429936
ПАТ "Київенерго" / #00131305 11.94%
Адреса мiсто Київ, площа Iвана Франка, буд.5
Код 00131305
ЗАТ "СК "ЛАД" / #32920946 8.82%
Адреса мiсто Київ, Мельникова,31
Код 32920946
0.00%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "Iмпульс_Т" / #31868189 122 568 шт 41.53%
Адреса мiсто Київ, проспект Електрикiв, 15
ТОВ "Селектив" / #34294305 55 645 шт 18.86%
Адреса мiсто Київ, прооспект Електрикiв, 15
ТОВ "Летон" / #34429936 55 645 шт 18.86%
Адреса мiсто Київ, Оранжерейнва, 3
венерго" / #00131305 35 235 шт 11.94%
Адреса мiсто Київ, площа Iвана Франка,5