Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (26)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Пов'язані особи ДАБІ (8) Перевірки (18) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

#23494714

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ 23494714
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ 79129
Дата державної реєстрації 24.03.1993
Середня кількість працівників 6 225
Орган управління ---
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32000102001026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
МФО: CHASUS
Номер рахунку: 400940442
Контакти
+38 (044) 490-16-45

Посадові особи

Ім'я Посада
Сантдасані Нареш Член Спостережної Ради
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2017 - на невизначений строк
Освіта вища
Попередне місце роботи 2005 - жовтень 2017 Альфа-Банк (Росiйська Федерацiя) - Директор з ризику у роздрiбному кредитуваннi 2004-2005 HSBC (МЕ- Близький Схiд: ОАЕ, Катар, Бахрейн, Йорданiя, Єгипет, Оман, Лiван) - голова департаменту з питань ризику роздрiбного кредитування 2002-2004 рр. Нацiональний банк Кувейту – Начальник департаменту з питань банкiвських продуктiв 1999-2002 рр. HSBC (Iндiя) - Голова департаменту з питань споживчого ризику
Примітки паспорт: Z2736686, виданий 11.11.2013 року. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку. Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Михайльо Вікторія Вікторівна Голова Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.07.2009 - на невизначений строк
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк")з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал" з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал" з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал"З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
Примітки Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Спостережної Ради Банка, представляти Банк в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, а також з працiвниками Банку; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Банку, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, а також розпоряджатися майном i коштами Банку з урахуванням обмежень, передбачених положеннями про органи управлiння Банку. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння iз Спостережною Радою Банку та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй Радi Банку за всiма напрямками дiяльностi Банк.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Павлік Володимир Миколайович Член Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2017 - на невизначений строк
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи З 06.08.2007р. по 30.10.2009р. начальник вiддiлу фiнансового мониторингу ЗАТ «Кредит Європа Банк» З 21.12.2009р. по теперiшнiй час начальник Управлiння фiнансового мониторингу ПАТ "Альфа-Банк"
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Якщо iнформацiя розкривається стосовно членiв наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
Світек Іван Член Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2016 - на невизначений строк
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи З 01.09.2008р. по 30.01.2015р. Голова Правлiння ТОВ «ХКФ Банк» З 03.04.2017р. По теперiшнiй час Генеральний менеджер ПАТ "Альфа-Банк"
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Дидишко Віталій В'ячеславович Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.11.2017 - на невизначений строк
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи З 18.07.2013р. по 31.10.2017р.- начальник управлiння ризикiв ПАТ «Дочерний банк Сбербанка России» З 01.01.2017р. По теперiшнiй час - Директор Департаменту з управлiння ризиками ПАТ "Альфа-Банк"
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Шведлер Мартін Голова Спостережної Ради
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2017 - на невизначений строк
Освіта вища
Попередне місце роботи Шведлер Мартiн до призначення Головою Спостережної Ради працював на наступних посадах: Fuji Bank, Заступник директора, з 01.10.1995 по 30.02.1996; CIBC, Директор, з 01.03.1996 по 30.06.1999; Raiffeisen Bank International, Генеральний директор/ Член правлiння, з 01.04.2002 по 30.06.2014; Lazard Freres, Головний консультант, з 15.02.2015 по перiшнiй час.
Примітки паспорт: P 7328703, виданий P 7328703 року, Мунiципальною радою Вiдня MВA 19. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Голова Спостережної Ради керує роботою Ради, зокрема: Органiзовує роботу Спостережної Ради, скликає засiдання Спостережної Ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу Спостережної Ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює контроль за виконанням рiшень Ради, визначає порядок денний засiдань Ради, забезпечує ефективне функцiонування Ради шляхом призначення засiдань, надання повiдомлень про початок i дату проведення засiдань та своєчасне розповсюдження необхiдних матерiалiв, забезпечує вiдкрите обговорення та вiдвертий обмiн думками на засiданнях i належного рiвня розгляду на них усiх питань, спiвпрацює з Головою Правлiння Банку та акцiонерами, забезпечує ефективну оцiнку роботи Ради, здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ради у межах її повноважень.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах - Голова Правлiння Банкiвської групи "Альфа-Банк"Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi за звiтний рiк не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Архіпов Ілля Валерійович Член Спостережної Ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2017 - на невизначений строк
Освіта Магiстр економiки РЕА iм. Плеханова i MBA INSEAD
Попередне місце роботи З 2016 року був радником банку з питань стратегiї та iнтеграцiї. До Альфа-Банку Iлля тривалий час працював топ-менеджером в СКМ, найбiльшої української промислової групи, де представляв iнтереси акцiонерiв в радах директорiв низки компанiй, очолював лондонський офiс групи i в рiзний час з 2007 по 2015 рiк був членом або головою спостережних рад таких українських банкiв, як ПУМБ, Донгорбанк i Банк Ренесанс Кредит.
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах БанкуIнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Авен Петро Олегович Член Спостережної Ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2017 - на невизначений строк
Освіта Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи З 1998р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.Голова Спостережної Ради керує роботою Ради, зокрема: Органiзовує роботу Спостережної Ради, скликає засiдання Спостережної Ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу Спостережної Ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює контроль за виконанням рiшень Ради, визначає порядок денний засiдань Ради, забезпечує ефективне функцiонування Ради шляхом призначення засiдань, надання повiдомлень про початок i дату проведення засiдань та своєчасне розповсюдження необхiдних матерiалiв, забезпечує вiдкрите обговорення та вiдвертий обмiн думками на засiданнях i належного рiвня розгляду на них усiх питань, спiвпрацює з Головою Правлiння Банку та акцiонерами, забезпечує ефективну оцiнку роботи Ради, здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ради у межах її повноважень.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах - Голова Правлiння Банкiвської групи "Альфа-Банк"Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi за звiтний рiк не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Бакстер Ендрю Джон Член Спостережної Ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2017 - на невизначений строк
Освіта Унiверситет Вiтватерсранда (the University of the Witwatersrand)
Попередне місце роботи Ендрю Бакстер є одним з виконавчих членiв Ради директорiв ABH Holdings S.A. i вiдповiдає за аудит банкiвської групи.До початку роботи в банкiвському пiдроздiлi Альфа-Груп в 2005 роцi Бакстер працював в iнвестицiйнiй компанiї SUN Group.
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах БанкуIнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Галієв Ернест Едуардович Член Спостережної Ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2017 - на невизначений строк
Освіта Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та автоматизованi системи управлiння", кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи 2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах БанкуIнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi за звiтний рiк не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Головкова Світлана Геннадіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2017 - на невизначений строк
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи З 08.07.2005р. По теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"): з 08.07.2005р. – провiдний економiст вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi з 13.12.2006р. – заступник головного бухгалтера- начальник вiддiлу методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi з 01.10.2008р. – заступник головного бухгалтера з методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi з 23.03.2017р. – в.о.Головного бухгалтера Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi з 22.05.2017р. - Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi
Примітки Головний бухгалтер Банку вiдповiдає за органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком; складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; пiдготовку пропозицiй стосовно планових показникiв дiяльностi Банку; вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку в межах своєї компетенцiї.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю.Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Саченко Андрій Миколайович Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2014 - на невизначений строк
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи З 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк": З 11.01.2009р. - директор Дирекцiї централiзованих технологiй Блока IТ З 05.07.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":З 05.07.2011р. - директор Блока "Iнформацiйнi технологiї"З 30.04.2014р. - Вiце-Президент
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю.Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Лукач Мірослав Член Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.08.2017 - на невизначений строк
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи З 27.06.2017р. - по теперiшнiй час Перший Вiце-Президент ПАТ "Альфа-Банк". Має бiльше 20-ти рокiв досвiду роботи на керiвних посадах в мiжнародних банках, таких як Європейський банк реконструкцiї i розвитку, Сiтiбанк, Erste Bank Group та iнших.
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Карімов Ільдар Альфредович Член Спостережної Ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2017 - на невизначений строк
Освіта Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи 1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного аналiза (Лаксенбург, Австрiя)
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.Займає посаду Члена Ради Директорiв Альфа-Банк Росiя.Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Ліцензії

Дата  
АЕ №185090 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185091 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185092 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №263381 24.09.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 24.09.2013
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №263382 24.09.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 24.09.2013
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
№61 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ АФ "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" #34619277
Адреса 01054, Українi, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (лiт. <А>), 3 пов.
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ № 3886
Аудиторська Палата України
з 26.10.2006
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає послуги у сферi бухгалтерського облiку й аудиту.
ТОВ "АФ "Актив-аудит" #30785437
Адреса 03164, Українi, м. Київ, вул.Генерала Наумова, 23Б
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ № 2315
Аудиторська Палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 498-56-52, (044)491-55-33
Примітки Юридична особа, яка надає послуги у сферi бухгалтерського облiку й аудиту.
АО "МIТРАКС" #39425318
Адреса 01024, Україна, м. Київ, пров. Виноградний, 1/11 офiс 46
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (050) 963-12-87, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ТОВ "Юридична Фiрма "ЕВРIС" #41521136
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 237-72-59, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
WALKERS
Адреса 110, ВIРҐIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТ.), ---, 171 Main Street, PO Box 92, Road Town, Tortola
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +1 284 494 2204, +1 284 494 5535
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
MILLS AND REEVE LLP
Адреса ---, ВЕЛИКА БРИТАНIЯ, ---, 78-84 Colmore Row, Birmingham B3 2AB
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +44 (0) 121 454 4000, +44 (0) 121 200 3028
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ" #38939376
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 47, офiс 3
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ТОВ “Єгоров,Є Пугiнський, Афанасьєв i Партнери” ("ЄПАП") #37729756
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул..Володимирська,38
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери" #37642005
Адреса 03039, Україна, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ПРАТ "АСК" IНГО УКРАЇНА" #16285602
Адреса 01054, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 490-27-44, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту, крiм страхування життя. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг" #37413337
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул..Верхнiй Вал, 4-А
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 383-59-64 (044) 383-27-50, (044) 383-27-50 (044) 383-27-50
Примітки Юридична особа, яка здiйснює рейтингову оцiнку емiтенту. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 279-12-13, (044) 279-12-13
Примітки Нацiональний депозитарiй України надає емiтенту такi послуги: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування" #30968986
Адреса 02160, Україна, м. Київ, пр-т. Воз'єднання, 19
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ №522518
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 14.08.2014
Контакти (044) 499-99-99, (044) 513-07-45
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту.
BAR AND KARRER LTD
Адреса 12, ШВЕЙЦАРIЯ, ---, 12, quai de la Poste, CH-1211 Geneve 11
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +41 58 261 57 00, +41 58 261 57 01
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi. Iнформацiя щодо дати видачi лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi.
ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансовий ринках" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність Розрахунково-клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ №263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 585-42-40
Примітки Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Ліцензія
№ АВ №483591
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (056) 373-97-93, (056) 373-97-93
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" #21672206
Адреса 01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Ліцензія
№ АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 522-88-08, (044) 522-85-53
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент

Власники акцій

Власник Частка
ГОРОБЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ГРИЦЮК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
КРУКІВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ШЕМЕТЕНКОВА МАРІЯ ЄГОРІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
БОРЕЙКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
СТАСЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
Коопзаготпром / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Коростишiвське районне споживче товариство / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Мале колективне пiдприємство "АСС" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Редакцiя газети "Голос України" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Українська автомобiльна компанiя" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство мiжнародне бiзнес-агенство "Маркетинг-центр" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство "Українська фiнансова група" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Почайна" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Акцiонерна страхова компанiя "Остра-Київ" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ABH Ukraine Limited / #00000000 109 739 605 759 шт 90.10%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх
MSP Stiftung (Фонд МСП) / #00000000 12 057 958 901 шт 9.90%
Адреса ЛIХТЕНШТЕЙН, Трiзен, Ауштрассе, буд.14, Трiзен, 9495