Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (26)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Пов'язані особи ДАБІ (8) Перевірки (18) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

#23494714

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ 23494714
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ № 791295
Дата державної реєстрації 24.03.1993
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32004186201
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
МФО: CHASUS
Номер рахунку: 400940442
Контакти

Посадові особи

Ім'я Посада
Михайльо Вікторія Вікторівна Голова Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Паспортні дані СО, 313202, 13.01.2000, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи з 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк")
з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння
з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
Примітки Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Спостережної Ради Банка, представляти Банк в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, а також з працiвниками Банку; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Банку, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, а також розпоряджатися майном i коштами Банку з урахуванням обмежень, передбачених положеннями про органи управлiння Банку. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння iз Спостережною Радою Банку та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй Радi Банку за всiма напрямками дiяльностi Банк.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Лісовенко Віталій Васильович Член Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Паспортні дані СН, 235048, 22.08.1996, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи З 28.03.2005р. по 04.08.2006р. Мiнiстерство фiнансiв України , заступник Мiнiстра фiнансiв України
З 08.08.2006р. по 06.12.2010р. ВАТ (ПАТ) "Державний експортно-iмпортний банк України"
З 08.08.2006р. - в.о. члена Правлiння
З 27.12.2006р. - член Правлiння
З 04.11.2010р. - керiвник iнновацiйних проектiв
З 07.12.2010р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк"
З 07.12.2010р. - директор корпоративно-iнвестицiйного бiзнесу
З 27.01.2011р. - директор корпоративного бiзнесу
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Соломієнко Тамара Іванівна Член Правлiння
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Паспортні дані СН, 223459, 23.06.1996, Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи З 05.12.2001р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу
З 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бiзнесу
З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Авен Петро Олегович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи З 1994р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Голова Спостережної Ради керує роботою Ради, зокрема: Органiзовує роботу Спостережної Ради, скликає засiдання Спостережної Ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу Спостережної Ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює контроль за виконанням рiшень Ради, визначає порядок денний засiдань Ради, забезпечує ефективне функцiонування Ради шляхом призначення засiдань, надання повiдомлень про початок i дату проведення засiдань та своєчасне розповсюдження необхiдних матерiалiв, забезпечує вiдкрите обговорення та вiдвертий обмiн думками на засiданнях i належного рiвня розгляду на них усiх питань, спiвпрацює з Головою Правлiння Банку та акцiонерами, забезпечує ефективну оцiнку роботи Ради, здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ради у межах її повноважень.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Александер Кнастер Член Спостережної Ради
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Паспортні дані --, 099133410, 03.04.2009, Iдентифiкацiйна Служба Великобританiї
Освіта Унiверситет Карнегi-Меллона, Бакалавр електромашинобудування та математичних наук. Гарвардська Бiзнес-Школа, Магiстр бiзнес-адмiнiстрування. Академiя Наук РФ, Доктор економiчних наук
Попередне місце роботи Компанiя Pamplona Capital Management LLP (Памплона Кепiтал Менеджмент ЛЛП), Голова правлiння та головний виконавчий директор
Примітки Призначено 24.12.2012р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у зв'язку iз виробничею необхiднiстю
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Гладченко Любов Борисівна Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Паспортні дані СН, 682543, 05.02.1998, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи з 11.09.2000р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк", АКБ "Київiнвестбанк"):
з 11.09.2000р. - начальник вiддiлу операцiйного обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння корпоративного бiзнесу;
з 01.03.2001р. - начальник вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу;
з 03.06.2002р. - Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв;
з 11.09.2002р. - Головний бухгалтер
з 01.10.2008р. - Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi
з 01.11.2012р. - Головний бухгалтер
Примітки Головний бухгалтер Банку вiдповiдає за органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком; складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; пiдготовку пропозицiй стосовно планових показникiв дiяльностi Банку; вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку в межах своєї компетенцiї.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Половко Сергій Миколайович Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Паспортні дані СН, 611373, 21.10.1997, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи з 08.02.2001р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 25.09.2001р. - начальник Юридичного управлiння
з 01.09.2006р. - Директор з правових питань
з 22.09.2009р. - Директор з правових питань та по роботi з проблемними активами
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Смірнов Данило Федорович Голова Ревiзiйної комиссiї
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ВАТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережної Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь (з правом дорадчого голосу) у засiданнях Спостережної Ради i Правлiння у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: повiдомляти про результати перевiрок (ревiзiй) Загальним Зборам, а в перервах мiж Загальними Зборами - Спостережнiй Радi; вимагати ухвалення рiшення про позачергове скликання Загальних Зборiв у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань, допущених посадовими особами Банку; готувати висновки щодо рiчних звiтiв та балансiв, без яких Загальнi Збори не мають права затверджувати фiнансовий звiт Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Коровін Олексій Олександрович Член Спостережної Ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Паспортні дані 4509, 373282, 30.10.2007, вiддiлення по району Аеропорт ОУФМС Росiї по м. Москва в САО
Освіта Московський державний авiацiйний Iнститут, Гарвардська школа бiзнесу
Попередне місце роботи ВАТ "АЛЬФА-БАНК" Керiвник Блоку "Роздрiбний бiзнес"
Примітки Призначено 24.12.2012р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у зв'язку iз виробничею необхiднiстю
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Стрекаль Тетяна Володимирівна Член Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Паспортні дані СН, 217597, 04.07.1996, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи З 02.01.2003р. - АТ "ВАТ-Прилуки", менеджер вiддiлу управлiння персоналом
З 07.11.2005р. - по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 07.11.2005р. - директор з управлiння персоналом
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Кауфман Едуард Стівен Член Спостережної Ради
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Паспортні дані Р, 701999434, 02.03.2001, Посольством США у Великiй Британiї
Освіта Унiверситет Дюка, має ступiнь бакалавра в областi полiтологiї , спецiалiст по росiйськiй мовi. Має ступiнь магiстра iнституту управлiння та магiстра дiлового адмiнiстрування Пенсильванського унiверситету (1992р.)
Попередне місце роботи 19.03.2007 - 02.03.2009 р. - Керiвник Блоку "Iнвестицiйний Банк", ВАТ "Альфа-Банк" (Росiя)
2009-2011 р. - Спiв-Керiвник Блоку "Корпоративно-Iнвестицiйний Банк"
Примітки 16.01.2012р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначений членом Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у зв'язку iз виробничою необхiднiстю
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Назар'ян Павло Вікторович Член Спостережної Ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Московський Державний технiчний унiверситет iм. Н.Э. Баумана, спецiальнiсть "оптичнi пристрої та системи", Мiжнародна академiя маркетингу та менеджменту, Москва, за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит", Лондонська Бiзнес Школа, Лондон, Великобританiя
Попередне місце роботи З 1999 по 2002 головний фiнансовий Директор мiжнародної мережi групи "Альфа-Банк"
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
ЧЧлени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Баранов Андрій Володимирович Член Спостережної Ради
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Wharton School of Business (США, Фiладельфiя), MBА, спецiалiзацiя Фiнанси та стратегiчне управлiння
Попередне місце роботи 1999-2002рр. Старший консультант, керiвник проектiв компанiї McKinsey&Company
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Сєрьожин Дмитро Олександрович Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Паспортні дані 45 00, 965889, 03.04.2001, 2-м паспортним столом ВВС "Можайський" м. Москви
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи З 16.07.2001р. по 01.03.2012р. ВАТ "Альфа-Банк":
З 09.01.2008р. - Фiнансовий директор
З 01.02.2012р. Директор з фiнансових питань
З 02.03.2012р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 02.03.2012р. - Перший заступник Голови Правлiння
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Качмарек Піотр Януш Член Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Паспортні дані АТ, 4510762, 31.10.2007, Республiка Польща
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи З 14.02.2003р. по 09.09.2006р. Банк "Лукас Банк" (Польща), член Спостережної Ради
З 20.11.2006р. - по 20.10.2008р. АТ " Iндекс Банк" - перший заступник Голови Правлiння
З 13.11.2008р. - по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 13.11.2008р. - директор роздрiбного бiзнесу
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Галієв Ернест Едуардович Член Спостережної Ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та автоматизованi системи управлiння, кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи 2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Наумов Валерій Сергійович Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Паспортні дані 45 98, 278748, 25.10.1999, Богунським ВВС МР "Бескудниково" м. Москви
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи З 02.09.2004р. по 30.03.2009р. АКБ "Союз" (ВАТ):
З 02.09.2004р. - Радник Голови Правлiння
З 20.10.2004р. - Заступник Голови Правлiння
З 16.04.2009р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 16.04.2009р. - Директор з управлiння ризиками
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Костючок Олег Олексійович Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Паспортні дані СН, 915036, 06.11.1998, Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи З 07.11.2005р. по 24.11.2006р. ТОВ "Ернст енд Янг"
З 07.11.2005р. - старший бухгалтер
З 03.07.2006р. - провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi
З 27.11.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 27.11.2006р - начальник Управлiння фiнансового контролiнгу
З 05.05.2008р. - директор Департаменту фiнансового контролiнгу
З 23.10.2009р. - Фiнансовий директор
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Лук'янчук Олена Петрівна Член Правлiння
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Паспортні дані ВМ, 247543, 04.12.1996, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи З 26.03.2002р. по 01.07.2005р. АБ "IНГ Банк Україна":
З 26.03.2002р. - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту
З 04.07.2005р. по 26.03.2007р. ТОВ "Унiверсальний комерцiйний банк "Лiдер" (ТОВ "Банк Ренесанс Капiтал")
З 04.07.2005р. - начальник Управлiння внутрiшнього контролю
З 17.07.2006р. - Директор Департаменту операцiйних технологiй, Заступник Голови Ради Директорiв
З 27.03.2007р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 27.03.2007р. - Заступник Голови Правлiння - Директор Операцiйного блоку
З 12.03.2009р. - Заступник Голови Правлiння - Операцiйний директор з супроводження роздрiбного, малого та середнього бiзнесу
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Косогов Андрій Миколайович Член Спостережної Ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Московський енергетичний iнститут
Попередне місце роботи з 2003-2007р. Голова Ради директорiв "АльфаСтрахування"
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Запольський Дмитро Олександрович Член Ревiзiйної комиссiї
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта вища
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Як член Ревiзiйної комiсiї, кконтролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережної Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Главацький Андрій Миколайович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Паспортні дані КС, 421765, 06.08.2010, -----------------------------
Освіта Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському Менеджменту, Фiнанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи 2000-2001 LLC Alfa-Capital Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department.
2001-2002 CJSJ Alfa-Bank Ukraine Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department
Примітки Паспорт фiзичної особи видано органами влади республiки Кiпр.
Як член Ревiзiйної комiсiї, контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережної Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Лотоцький Володимир Андрійович Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Паспортні дані МЕ, 650240, 03.03.2005, Голосiївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи З 18.03.2002р. по 27.06.2008р. ЗАТ "ПрокредитБанк" (ЗАТ "Мiкрофiнансовий Банк")
З 01.08.2007р. - керiвник управлiння казначейських операцiй
З 01.07.2008р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 01.07.2008р. - начальник Управлiння аналiзу та пiдтримки казначейства та iнвестицiйного бiзнесу
З 19.01.2009р. - начальник Управлiння ринковими ризиками та ризиками контрагентiв
З 01.09.2009р. - заступник директора з управлiння ризиками по ринковим ризикам
З 06.04.2011р. - заступник директора з управлiння ризиками
З 19.09.2011р. - Директор Блоку "Казначейство"
Примітки ПЧлени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Ізутін Володимир Васильович Член Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Паспортні дані 45 05, 258159, 28.02.2003, ВВС "Тропарьово-Нiкулiно" м. Москви
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи З 26.01.2007р. по 05.02.2009р. АКБ "Союз":
З 26.01.2007р. - Радник Голови Правлiння
З 20.03.2007р. - Заступник Голови Правлiння
З 28.12.2007р. - Голова Правлiння Банку
З 07.12.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк"
З 07.12.2011р. - Перший Вiце-Президент
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Луканов Олександр Костянтинович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Паспортні дані 45 09, 444232, 26.12.2007, Вiддiленням по району Басманний ОУФМС по м. Москвi у ЦАО
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи з 03.01.1996р. - КIБ "Альфа-Банк" ( ВАТ "Альфа-Банк"):
з 03.01.1996р. - начальник Кредитного управлiння;
з 17.06.1999р. - Заступник Голови Правлiння ВАТ "АЛЬФА-БАНК",
з 01.02.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 01.02.2006г. - Заступник голови Спостережної Ради, Президент
з 30.11.2009р. - Президент, Головний керуючий директор
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Карімов Ільдар Альфредович Член Спостережної Ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи 1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного аналiза (Лаксенбург, Австрiя)
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Ліцензії

Дата  
АЕ №185003 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Опис Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185090 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Опис Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185091 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Опис Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185092 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Опис Лiцензiя видана безстроково
№61 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 05.10.2011
Опис Лiцензiя видана безстроково на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Iнвестицiйний Капiтал Україна" #35649564
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Ліцензія
№ AB № 440398
iнформацiя вiдсутня
з 17.11.2008
Контакти (044) 220-01-20, (044) 220-01-20
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ТОВ Аудиторська фiрма "РСМ АПiК" #21500646
Адреса 03151, Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №0084
iнформацiя вiдсутня
з 26.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
В полi "Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi" та "Дата видачi лiцензiї або iншого документа" вказанi данi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
ПрАТ "Страхове товариство "Гарантiя" #34350086
Адреса 14000, Україна, м.Чернiгiв, вул.Шевченка,5
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №594468
iнформацiя вiдсутня
з 12.01.2012
Контакти (0462) 77-70-70, (0462) 77-47-64, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
ТОВ "Юридична фiрма "Iлляшев та Партнери" #24925731
Адреса 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська,11
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 494-19-19, (044) 494-19-99
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Центр правового консалтингу" #33694196
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф.1
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ" #35138532
Адреса 01034, Україна, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 47, оф. 3
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти 8 (044) 502 55 23, 8 (044) 502 55 23
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
АО "Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
АО "АРЦIНГЕР" #36958968
Адреса 01032, Україна, м.Київ, вул. Жилянська, 75, 5-й поверх
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 390-55-33, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ПП Юридична фiрма "Амiда" #22343930
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3/42
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (032) 272-26-57, (032) 272-78-21
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" #30785437
Адреса 03115, Україна, м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 2315
iнформацiя вiдсутня
з 30.01.2001
Контакти (044) 498-56-52, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
ТОВ АФ "Рада Лтд" #20071290
Адреса 01103, Україна, м.Київ, вул. Залiзничне шосе, 47
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 001575
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 507-25-56, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ АФ "Кадастр-Аудит" #31862920
Адреса 03039, Україна, м.Київ, пр. Червонозоряний, 119, оф. 312
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 2908
iнформацiя вiдсутня
з 23.04.2002
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги у виглядi консультацiй з окремих питань ведення бухгалтерського облiку та скаладання фiнансової звiтностi емiтенту
ТОВ Юридична компанiя "Статус КВО" #37739209
Адреса ---, Україна, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "КПК "Столиця" #36033926
Адреса 61058, Україна, м.Харкiв, вул. Данилевського,8
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (057) 705-04-22, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери" #37642005
Адреса 03039, Україна, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 581-50-30, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Трансферт" #23389974
Адреса 01133, Україна, м.Київ, бул. Лесi Українки, 21-Б
Діятельність Дiяльнiсть по веденню реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Ліцензія
№ АБ №177017
iнформацiя вiдсутня
з 05.07.2005
Контакти (044) 284-69-51, (044) 490-72-77
Примітки Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
ТОВ "Дi Ел Ей Пайпер Україна" #33597986
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул.Червоноарiйська, 77А
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 490-95-75, (044) 490-95-77
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична фiрма "АНТIКА" #37268513
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Хрещатик,12-А, 2-й поверх
Діятельність Адвокатська та юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ Довiдка АА №277872
iнформацiя вiдсутня
з 23.09.2010
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ТОВ "АФКО ПЛЮС" #38053965
Адреса 14030, Україна, м.Чернiгов, вул. Одинцова, буд.16, кв.39
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Довiдка АА №455406
iнформацiя вiдсутня
з 12.01.2012
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ТОВ "Адвокатська фiрма "Лавринович i Партнери" #34728765
Адреса 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвiз, будинок 14/24, офiс 101
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Довiдка АА №384618
iнформацiя вiдсутня
з 24.06.2011
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ТОВ "ШОНХЕРР УКРАЇНА" #34002758
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi,44
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 220-10-46, (044) 220-10-45
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична Компанiя "ЮРЕКСПЕРТ IСТЕЙТ" #34616716
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул. Червоноармiйська/Басейна, 1-3/2, лiт. "А"
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 278-66-72, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ЗАТ "Ал Руд"
Адреса 12504, Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Скакова, 17
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (495) 234-96-92, (495) 956-37-18
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. ЗАТ "Ал Руд" є нерезидентом. Замiсть коду за ЄДРПОУ вказаний код реєстрацiї в країнi резидента.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування" #30968986
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ №429677, 429663
iнформацiя вiдсутня
з 26.08.2008
Контакти (044) 499-99-99, (044) 513-07-45
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №483591
iнформацiя вiдсутня
з 31.08.2009
Контакти (056) 373-97-93, (056) 373-97-93
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України
Ліцензія
№ АД №034421
iнформацiя вiдсутня
з 05.03.2009
Контакти (044) 522-88-08, (044) 522-85-53
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП"
Ліцензія
№ АВ №498004
iнформацiя вiдсутня
з 27.05.2009
Контакти (044) 585-42-40, (044) 585-42-40
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв #24382704
Адреса 01133, Україна, м. Київ, Щорса, 32Б, примiщення 61
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 286-94-20, (044)286-94-21
Примітки Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв.
ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами ПАРД).
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
Ліцензія
№ АВ №581322,АВ№581323
iнформацiя вiдсутня
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-12-13, (044) 279-12-13
Примітки Нацiональний депозитарiй України надає емiтенту такi послуги: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Fitch Ratings CIS Ltd #00000000
Адреса 11505, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Валовая, 26, 6 поверх
Діятельність Рейтинговi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +7-495-956-99-01, +7-495-956-99-09
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
tandard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd #00000000
Адреса 12500, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воздвiженка, 4/7, стр. 2
Діятельність Рейтинговi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +7-495-783-40-00, +7-495-783-40-01
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Iнвестицiйний Капiтал Україна" #35649564
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Ліцензія
№ AB № 440398
iнформацiя вiдсутня
з 17.11.2008
Контакти (044) 220-01-20, (044) 220-01-20
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ТОВ Аудиторська фiрма "РСМ АПiК" #21500646
Адреса 03151, Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №0084
iнформацiя вiдсутня
з 26.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
В полi "Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi" та "Дата видачi лiцензiї або iншого документа" вказанi данi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
ПрАТ "Страхове товариство "Гарантiя" #34350086
Адреса 14000, Україна, м.Чернiгiв, вул.Шевченка,5
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №594468
iнформацiя вiдсутня
з 12.01.2012
Контакти (0462) 77-70-70, (0462) 77-47-64, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
ТОВ "Юридична фiрма "Iлляшев та Партнери" #24925731
Адреса 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська,11
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 494-19-19, (044) 494-19-99
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Центр правового консалтингу" #33694196
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф.1
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ" #35138532
Адреса 01034, Україна, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 47, оф. 3
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти 8 (044) 502 55 23, 8 (044) 502 55 23
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
АО "Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
АО "АРЦIНГЕР" #36958968
Адреса 01032, Україна, м.Київ, вул. Жилянська, 75, 5-й поверх
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 390-55-33, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ПП Юридична фiрма "Амiда" #22343930
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3/42
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (032) 272-26-57, (032) 272-78-21
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" #30785437
Адреса 03115, Україна, м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 2315
iнформацiя вiдсутня
з 30.01.2001
Контакти (044) 498-56-52, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
ТОВ АФ "Рада Лтд" #20071290
Адреса 01103, Україна, м.Київ, вул. Залiзничне шосе, 47
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 001575
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 507-25-56, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ АФ "Кадастр-Аудит" #31862920
Адреса 03039, Україна, м.Київ, пр. Червонозоряний, 119, оф. 312
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 2908
iнформацiя вiдсутня
з 23.04.2002
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги у виглядi консультацiй з окремих питань ведення бухгалтерського облiку та скаладання фiнансової звiтностi емiтенту
ТОВ Юридична компанiя "Статус КВО" #37739209
Адреса ---, Україна, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "КПК "Столиця" #36033926
Адреса 61058, Україна, м.Харкiв, вул. Данилевського,8
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (057) 705-04-22, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери" #37642005
Адреса 03039, Україна, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 581-50-30, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Трансферт" #23389974
Адреса 01133, Україна, м.Київ, бул. Лесi Українки, 21-Б
Діятельність Дiяльнiсть по веденню реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Ліцензія
№ АБ №177017
iнформацiя вiдсутня
з 05.07.2005
Контакти (044) 284-69-51, (044) 490-72-77
Примітки Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
ТОВ "Дi Ел Ей Пайпер Україна" #33597986
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул.Червоноарiйська, 77А
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 490-95-75, (044) 490-95-77
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична фiрма "АНТIКА" #37268513
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Хрещатик,12-А, 2-й поверх
Діятельність Адвокатська та юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ Довiдка АА №277872
iнформацiя вiдсутня
з 23.09.2010
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ТОВ "АФКО ПЛЮС" #38053965
Адреса 14030, Україна, м.Чернiгов, вул. Одинцова, буд.16, кв.39
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Довiдка АА №455406
iнформацiя вiдсутня
з 12.01.2012
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ТОВ "Адвокатська фiрма "Лавринович i Партнери" #34728765
Адреса 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвiз, будинок 14/24, офiс 101
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Довiдка АА №384618
iнформацiя вiдсутня
з 24.06.2011
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ТОВ "ШОНХЕРР УКРАЇНА" #34002758
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi,44
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 220-10-46, (044) 220-10-45
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична Компанiя "ЮРЕКСПЕРТ IСТЕЙТ" #34616716
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул. Червоноармiйська/Басейна, 1-3/2, лiт. "А"
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 278-66-72, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ЗАТ "Ал Руд"
Адреса 12504, Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Скакова, 17
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (495) 234-96-92, (495) 956-37-18
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту. ЗАТ "Ал Руд" є нерезидентом. Замiсть коду за ЄДРПОУ вказаний код реєстрацiї в країнi резидента.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування" #30968986
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ №429677, 429663
iнформацiя вiдсутня
з 26.08.2008
Контакти (044) 499-99-99, (044) 513-07-45
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №483591
iнформацiя вiдсутня
з 31.08.2009
Контакти (056) 373-97-93, (056) 373-97-93
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України
Ліцензія
№ АД №034421
iнформацiя вiдсутня
з 05.03.2009
Контакти (044) 522-88-08, (044) 522-85-53
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП"
Ліцензія
№ АВ №498004
iнформацiя вiдсутня
з 27.05.2009
Контакти (044) 585-42-40, (044) 585-42-40
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв #24382704
Адреса 01133, Україна, м. Київ, Щорса, 32Б, примiщення 61
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 286-94-20, (044)286-94-21
Примітки Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв.
ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами ПАРД).
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
Ліцензія
№ АВ №581322,АВ№581323
iнформацiя вiдсутня
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-12-13, (044) 279-12-13
Примітки Нацiональний депозитарiй України надає емiтенту такi послуги: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Fitch Ratings CIS Ltd #00000000
Адреса 11505, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Валовая, 26, 6 поверх
Діятельність Рейтинговi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +7-495-956-99-01, +7-495-956-99-09
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
tandard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd #00000000
Адреса 12500, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воздвiженка, 4/7, стр. 2
Діятельність Рейтинговi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +7-495-783-40-00, +7-495-783-40-01
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня

Власники акцій

Власник Частка
Компанiя "ABH Ukraine Limited" / #00000000 80.10%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх
Код 00000000
Компанiя "ABH Ukraine Limited" / #00000000 80.10%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх
Код 00000000
Вiдкрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" / #00000000 19.90%
Адреса Росiйська Федерацiя, Москва, вул. Каланчевська, д.27
Код 00000000
Вiдкрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" / #00000000 19.90%
Адреса Росiйська Федерацiя, Москва, вул. Каланчевська, д.27
Код 00000000
СТАСЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
Коопзаготпром / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Почайна" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Акцiонерна страхова компанiя "Остра-Київ" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Коростишiвське районне споживче товариство / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство мiжнародне бiзнес-агенство "Маркетинг-центр" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Мале колективне пiдприємство "АСС" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Редакцiя газети "Голос України" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Українська автомобiльна компанiя" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство мiжнародне бiзнес-агенство "Маркетинг-центр" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство "Українська фiнансова група" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Почайна" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство "Українська фiнансова група" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Мале колективне пiдприємство "АСС" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Українська автомобiльна компанiя" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Редакцiя газети "Голос України" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
ГОРОБЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
Коростишiвське районне споживче товариство / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
Коопзаготпром / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу
БОРЕЙКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ШЕМЕТЕНКОВА МАРІЯ ЄГОРІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
КРУКІВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ГРИЦЮК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ГОРОБЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
СТАСЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
БОРЕЙКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ШЕМЕТЕНКОВА МАРІЯ ЄГОРІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
КРУКІВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ГРИЦЮК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА 0.00%
Паспорт --, iнф. вiдсутня, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
Акцiонерна страхова компанiя "Остра-Київ" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсу, iнф. вiдсу
Код iнф. вiдсу

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ABH Ukraine Limited / #00000000 877 036 шт 80.10%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх
ABH Ukraine Limited / #00000000 877 036 шт 80.10%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх
Вiдкрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк", Росiя / #00000000 217 871 шт 19.90%
Адреса Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Каланчевська, б. 27
Вiдкрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк", Росiя / #00000000 217 871 шт 19.90%
Адреса Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Каланчевська, б. 27