Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (26)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Пов'язані особи ДАБІ (8) Перевірки (18) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

#23494714

Основна інформація

Назва ПУБЛ?ЧНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ 23494714
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ 79129
Дата державної реєстрації 24.03.1993
Середня кількість працівників 5 056
Орган управління ПАТ "АЛЬФА-БАНК" є акцiонерним товариством
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32004186201
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
МФО: CHASUS
Номер рахунку: 400940442
Контакти
+38 (044) 490-46-47

Посадові особи

Ім'я Посада
Хвесюк Рушан Федорович Член Спостережної Ради
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані 46 14, 734702, 21.11.2014, ТП № 2 ОУФМС Росiї по Московськiй областi по Сергiєво-Посадському мунiципальному району
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи З 10.10.1994р. по 10.03.2013р. - ВАТ "Альфа-Банк"

З 01.08.2002р. - Голова Правлiння

З 31.08.2011р. - Головний керуючий директор

З 01.05.2012р. - Головний керуючий директор з корпоративного розвитку

З 12.03.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк"

З 12.03.2013р. - Головний керуючий директор

З 05.02.2014р. - Член Спостережної Ради
Примітки Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Також займає посаду Президента ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради) за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Доброгаєв Олексій Олегович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані 45 09, 137375, 26.06.2007, Вiддiленням по району Вихiно ОУМФС Росiї по м. Москвi в ЮВАО
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи З 22.06.2012р. по 29.03.2013р. ЗАТ "Группа компаний ММД "Восток и Запад"

З 22.06.2012р. - Вiце-Президент

З 02.04.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":

З 02.04.2013р. - Перший Вiце-Президент
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Михайльо Вікторія Вікторівна Голова Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані СО, 313202, 13.01.2000, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк")

з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал"

з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал"

з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал"

З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")

з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння

з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
Примітки Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Спостережної Ради Банка, представляти Банк в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, а також з працiвниками Банку; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Банку, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, а також розпоряджатися майном i коштами Банку з урахуванням обмежень, передбачених положеннями про органи управлiння Банку. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння iз Спостережною Радою Банку та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй Радi Банку за всiма напрямками дiяльностi Банк.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Соломієнко Тамара Іванівна Член Правлiння
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані СН, 223459, 23.06.1996, Мiнським РУГУ МВС України у м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи З 05.12.2001р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")

З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу

З 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бiзнесу

З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу

З 30.10.2014 - Директор з комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Авен Петро Олегович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1955 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи З 1998р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Голова Спостережної Ради керує роботою Ради, зокрема: Органiзовує роботу Спостережної Ради, скликає засiдання Спостережної Ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу Спостережної Ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює контроль за виконанням рiшень Ради, визначає порядок денний засiдань Ради, забезпечує ефективне функцiонування Ради шляхом призначення засiдань, надання повiдомлень про початок i дату проведення засiдань та своєчасне розповсюдження необхiдних матерiалiв, забезпечує вiдкрите обговорення та вiдвертий обмiн думками на засiданнях i належного рiвня розгляду на них усiх питань, спiвпрацює з Головою Правлiння Банку та акцiонерами, забезпечує ефективну оцiнку роботи Ради, здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ради у межах її повноважень.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах - Голова Правлiння Банкiвської групи "Альфа-Банк"
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Кухарчук Анатолій Вікторович Головний бухгалтер
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані СН, 615790, 06.02.1998, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи З 16.10.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):

з 16.10.2006р. - керiвник вiддiлу мiжнародної звiтностi;

з 11.08.2008р. - начальник Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi;

з 05.02.2010р. - директор Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi;

з 01.11.2012р. - Директор з фiнансової звiтностi та контролiнгу;

з 14.02.2014р. - Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi
Примітки Головний бухгалтер Банку вiдповiдає за органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком; складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; пiдготовку пропозицiй стосовно планових показникiв дiяльностi Банку; вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку в межах своєї компетенцiї.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Татарчук Володимир Валентинович Член Спостережної Ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта вища, юридичний факультет МГУ iм. Ломоносова, Має диплом вищого виконавчого керiвника Business school of the world INSEAD IEP (Францiя, Сингапур)
Попередне місце роботи З вересня 2011 до травня 2013 р. Керiвник корпоративно-iнвестицiйного блоку ВАТ "Альфа-Банк", Росiя
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Луканов Олександр Костянтинович Член Спостережної Ради
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані 45 09, 444232, 26.12.2007, Вiддiленням по району Басманний ОУМФС Росiї по м. Москвi в ЦАО
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи З 01.02.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 01.02.2006р. - Заступник Голови Спостережної Ради - Президент
З 30.11.2009р. - Президент, Головний керуючий директор
З 06.03.2013р. - Президент
Примітки Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Також займає посаду Президента ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради) за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Назар'ян Павло Вікторович Член Спостережної Ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Московський Державний технiчний унiверситет iм. Н.Э. Баумана, спецiальнiсть "оптичнi пристрої та системи", Мiжнародна академiя маркетингу та менеджменту, Москва, за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит", Лондонська Бiзнес Школа, Лондон, Великобританiя
Попередне місце роботи З 1999 по 2002 головний фiнансовий Директор мiжнародної мережi групи "Альфа-Банк"
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
ЧЧлени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Займає посаду Директора ABH Holdings Corp.
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Сєрьожин Дмитро Олександрович Член Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані 45 00, 965889, 03.04.2001, 2-м паспортним столом ВВС "Можайський" м. Москви
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи З 16.07.2001р. по 01.03.2012р. ВАТ "Альфа-Банк":

З 09.01.2008р. - Фiнансовий директор

З 01.02.2012р. Директор з фiнансових питань

З 02.03.2012р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":

З 02.03.2012р. - Перший заступник Голови Правлiння
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Галієв Ернест Едуардович Член Спостережної Ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та автоматизованi системи управлiння", кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи 2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Саченко Андрій Миколайович Член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані 45 01, 981419, 08.02.2002, Вiддiлом внутрiшнiх справ "Тропарево-Нiкулiно" м. Москви
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи З 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк":

З 11.01.2009р. - директор Дирекцiї централiзованих технологiй Блока IТ

З 05.07.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":

З 05.07.2011р. - директор Блока "Iнформацiйнi технологiї"

З 30.04.2014р. - Вiце-Президент
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Смірнов Данило Федорович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2013 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ВАТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережної Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь (з правом дорадчого голосу) у засiданнях Спостережної Ради i Правлiння у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: повiдомляти про результати перевiрок (ревiзiй) Загальним Зборам, а в перервах мiж Загальними Зборами - Спостережнiй Радi; вимагати ухвалення рiшення про позачергове скликання Загальних Зборiв у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань, допущених посадовими особами Банку; готувати висновки щодо рiчних звiтiв та балансiв, без яких Загальнi Збори не мають права затверджувати фiнансовий звiт Банку.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Матяш Ростислав Миколайович Член Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані КН, 117115, 17.05.1996, Автозаводським РВ Кременчуцького ГУ УМВС України в Полтавськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи З 03.03.2003р. по 18.09.2009р. ПАТ "ПУМБ":

З 27.07.2006р. - начальник Юридичного Управлiння

З 21.09.2009р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):

з 21.09.2009р. - директор Юридичного Департаменту

з 16.10.2012р. - Вiце-Президент, Директор з юридичних питань
Примітки Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них обов'язкiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Посадову особу призначено у звязку з виробничою необхiднiстю.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Косогов Андрій Миколайович Член Спостережної Ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта Московський енергетичний iнститут
Попередне місце роботи з 2003-2007р. Голова Ради директорiв "АльфаСтрахування"
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Главацький Андрій Миколайович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2013 - на невизначений строк
Паспортні дані КС, 421765, 06.08.2010, видано органами влади республiки Кiпр
Освіта Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському Менеджменту, Фiнанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи 2000-2001 LLC Alfa-Capital Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department.
2001-2002 CJSJ Alfa-Bank Ukraine Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department
Примітки Як член Ревiзiйної комiсiї, контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережної Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Запольський Дмитро Олександрович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2013 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта вища
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Як член Ревiзiйної комiсiї, кконтролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережної Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Карімов Ільдар Альфредович Член Спостережної Ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.02.2014 - на невизначений строк
Паспортні дані --, -----------, 01.01.2001, -----------------------------
Освіта вища, Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова, кандидат економiчних наук
Попередне місце роботи 1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного аналiза (Лаксенбург, Австрiя)
Примітки Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку, рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти в iнтересах Банку.
Займає посаду Члена Ради Директорiв Альфа-Банк Росiя.
Винагорода за дiяльнiсть на данiй посадi (як члена Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК) за звiтний рiк не виплачувалася.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Ліцензії

Дата  
АЕ №185090 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185091 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185092 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 12.10.2012
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №263381 24.09.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 24.09.2013
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
АЕ №263382 24.09.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі 24.09.2013
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково
№61 05.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 01.01.2001
Опис Iнформацiя щодо дати закiнчення лiцензiї 01.01.2001р. не вiдповiдає дiйсностi. Лiцензiя видана безстроково на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ANDREWS KURTH (UK) LLP
Адреса ---, США, Хьюстон Техас, 600 Трэвис-Стрит Люкс
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту юридичнi послуги. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання юридичних послуг вiдсутнi

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ФОП Юрченко В.О.
Адреса 49000, Україна, Днiпропетровськ, вул. Шмiдта, буд. 47, кв. 6
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ А № 035944
iнформацiя вiдсутня
з 25.04.2012
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
L.PAPAPHILIPPOU AND CO LLC
Адреса ---, Кiпр, Нiкосiя, Ifigenias-стрiт, 2007 Strovolos
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ" #38939376
Адреса 01001, Україна, Київ, вул. Володимирська, буд. 47, офiс 3
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ТОВ Юрид.фирма "Лиджист"
Адреса 10902, Росiя, Москва, вул. Солянка -3, стр. 3.
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
Адвок.об."Юр.фирма"Ильяшев и Партнеры" #33401270
Адреса 04053, Україна, Київ, вул. Кудрявська, 11
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Представництво "Бейкер i Макензi" #26080054
Адреса ---, Україна, Київ, вул. Воровського буд. 24
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери" #37642005
Адреса 03039, Україна, Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Павленко i Побережнюк Пi.Ай.Ел." #37818924
Адреса 03151, Україна, Київ, вул. Золотоустiвська, 23-А
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ Аудиторська фiрма "РСМ АПiК" #21500646
Адреса 03151, Україна, Київ, вул. Донецька, 37/19
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 0084
iнформацiя вiдсутня
з 26.01.2001
Контакти 044-501-59-34, 044-501-59-34
Примітки Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
ИП Ждан-Пушкина Д.А.
Адреса 10926, Росiя, Москва, вул. Малишева 17/14 кв.27
Діятельність Дiяльнiсть в сферi права
Ліцензія
№ Серiя 77 № 013268582
iнформацiя вiдсутня
з 09.04.2010
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає послуги емiтенту в сферi права
АО "Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери" #37231661
Адреса 25006, Україна, Кiровоград, вул.. Пашутiнська, 63, 3-й поверх
Діятельність Адвокатська дiяльнiсть
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає адвокатськi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична компанiя"Версус" #38083539
Адреса 83048, Україна, Донецьк, вул. Левицького, 6
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв #24382704
Адреса 01133, Україна, Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 286-94-20, (044) 286-94-21
Примітки Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв.

ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами ПАРД).

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Діятельність Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (044) 279-12-13, (044) 279-12-13
Примітки Нацiональний депозитарiй України надає емiтенту такi послуги: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування" #30968986
Адреса 01001, Україна, Київ, вул. Десятинна, 4/6
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №429677, 429663
iнформацiя вiдсутня
з 26.08.2008
Контакти (044) 499-99-99, (044) 513-07-45
Примітки Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
ТОВ "АФКО ПЛЮС" #38053965
Адреса 14030, Україна, Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 16, кв.39
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ Довiдка АА №455406
iнформацiя вiдсутня
з 12.01.2012
Контакти iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
ЗАТ "Ал Руд"
Адреса 12504, Росiя, Москва, вул. Скакова, 17
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти (495) 234-96-92, (495) 956-37-18
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансовий ринках" #35917889
Адреса 04107, Україна, Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ №263463
iнформацiя вiдсутня
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 585-42-40
Примітки Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №483591
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (056) 373-97-93, (056) 373-97-93
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" #21672206
Адреса 01133, Україна, Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)
Діятельність Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України
Ліцензія
№ АД №034421
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 522-88-08, (044) 522-85-53
Примітки Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент
Fitch Ratings CIS Ltd
Адреса 11505, Росiя, Москва, вул. Валовая, 26
Діятельність Рейтинговi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +7-495-956-99-01, +7-495-956-99-09
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня
Standard & Poors Credit Market Services Europe Ltd
Адреса 12500, Росiя, Москва, вул. Воздвiженка, 4/7, стр. 2
Діятельність Рейтинговi послуги
Ліцензія
№ iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
з 01.01.2001
Контакти +7-495-783-40-00, +7-495-783-40-01
Примітки Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту послуги з рейтингування. У зв'язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя вiдсутня

Власники акцій

Власник Частка
СТАСЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ГОРОБЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ГРИЦЮК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
КРУКІВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
ШЕМЕТЕНКОВА МАРІЯ ЄГОРІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
БОРЕЙКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 0.00%
Паспорт - -, - -, 01.01.2001, iнф. вiдсутня
Коопзаготпром / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Коростишiвське районне споживче товариство / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Мале колективне пiдприємство "АСС" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Редакцiя газети "Голос України" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Українська автомобiльна компанiя" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство мiжнародне бiзнес-агенство "Маркетинг-центр" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Акцiонерне товариство "Українська фiнансова група" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
ТОВ "Почайна" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу
Акцiонерна страхова компанiя "Остра-Київ" / iнф. вiдсу 0.00%
Адреса Україна, iнф. вiдсутня, iнф. вiдсутня
Код iнф. вiдсу

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ABH Ukraine Limited / #00000000 1 094 907 шт 100.00%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх