Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (10)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

#20077720

Основна інформація

Назва акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
ЄДРПОУ 20077720
Адреса 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
Дата державної реєстрації 17.06.1998
Середня кількість працівників 928
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: UA943004650000000026002301921
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: UA943004650000000026002301921
Контакти
+38 (044) 586-33-80
corporatesecretary@naftogaz.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi НАК "Нафтогаз України" зазначена в роздiлi "Звiт керiвництва" цiєї рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом 2020 року не вiдбувалось.

Працівники

За звiтний перiод: середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становить 686 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 13 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особи. Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2020 рiк становить 1 686 488,4 тис. грн. Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2020 рiк в порiвняннi з 2019 роком збiльшився на 35,51 %. В Компанiї здiйснюється якiсний пiдбiр високопрофесiйних, ефективно працюючих працiвникiв для пiдтримки бiзнесу та досягнення цiлей Корпоративної стратегiї Групи Нафтогаз. Для роботи залучаються фахiвцi, здатнi забезпечити конкурентнi переваги, необхiднi для реалiзацiї обраної стратегiї розвитку i досягнення визначених бiзнес-цiлей. Крiм того, в Компанiї створена та успiшно працює система безперервного навчання персоналу та пiдвищення рiвня його квалiфiкацiї. Компанiя надає можливостi для пiдвищення рiвня професiйних знань i вдосконалення управлiнських навичок своїх працiвникiв. Корпоративна система навчання передбачає великий вибiр iнструментiв для професiйного розвитку, а саме: - пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, у тому числi в навчально-курсових центрах пiдприємств, у спецiалiзованих навчальних закладах та центрах пiслядипломної освiти; - участь у семiнарах, тренiнгах, онлайн-курсах та майстер-класах, корпоративних програмах навчання; - участь у конференцiях, форумах з метою пiдвищення квалiфiкацiї, обмiну знаннями та досвiдом з провiдними iноземними компанiями; - участь у довгострокових освiтнiх програмах, у тому числi MBA. Для навчання запрошуються кращi тренери i компанiї, якi є лiдерами в освiтньому напрямi.

Участь у об'єднаннях

НАК "Нафтогаз України" є учасником Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi. Мiсцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6. Компанiя є одним iз спiвзасновникiв об'єднання. Термiн участi не визначено. Компанiя разом з iншими членами об'єднання має рiвнi права у вирiшеннi будь-яких питань дiяльностi об'єднання. Права та обов'язки членiв зазначенi в Статутi об'єднання. Основною метою дiяльностi Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi є представництво iнтересiв членiв органiзацiї в економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв органiзацiї для досягнення позитивних результатiв їхньої дiяльностi та посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення соцiально-трудових вiдносин та розвитку соцiального партнерства. Компанiя є членом Європейської Федерацiї Енерготрейдерiв (далi - ЄФЕТ) - мiжнародної органiзацiї, до складу якої входять бiльше нiж 100 компанiй-енерготрейдерiв з понад 27 країн Європи. Мiсцезнаходження: Amstelveenseweg 998, 1081 JS Амстердам, Нiдерланди. Метою дiяльностi ЄФЕТ є стимулювання та розвиток торгiвлi електроенергiєю та газом на територiї Європи шляхом лiбералiзацiї енергетичної сфери, сприяння i полегшення торгiвлi енергiєю на вiдкритих, прозорих, стiйких i лiквiдних оптових європейських ринках. НАК "Нафтогаз України" має статус асоцiйованого члена. Термiн участi не визначено. Також, Компанiя є членом Європейської бiзнес асоцiацiї (далi - ЄБА) - органiзацiї мiжнародного бiзнесу в Українi, неприбутковому об'єднаннi юридичних осiб, яке засноване в 1999 роцi. Мiсцезнаходження: Україна, 01029, мiсто Київ, вул.Московська, 8, корпус 7. ЄБА працює для того, щоб дати своїм компанiям-членам можливiсть спiльними зусиллями вирiшити важливi для iнвестицiйного клiмату України питання та покращити його на користь iндустрiї, суспiльства, економiки та країни в цiлому. Метою створення ЄБА є сприяння економiчнiй та правовiй iнтеграцiї України до Європейського Союзу, сприяння гармонiзацiї умов пiдприємницької дiяльностi в Українi з вiдповiдними умовами ЄС, надання iнформацiйної, консультацiйної та iншої практичної пiдтримки процесам реформ в Українi. НАК "Нафтогаз України" має статус асоцiйованого члена. Термiн участi не визначено. НАК "Нафтогаз України" є учасником Центру європейської полiтики (далi - EPC) - незалежного, неприбуткового аналiтичного центру, призначеного сприяти європейськiй iнтеграцiї шляхом аналiзу та дебатiв, пiдтримуючи та закликаючи осiб, якi приймають рiшення на всiх рiвнях, приймати обгрунтованi рiшення на основi доказiв та аналiзу, а також є платформою для залучення партнерiв, зацiкавлених сторiн та громадян до вироблення полiтики ЄС та до дебатiв щодо майбутнього Європи. Мiсцезнаходження: Rue du Tr?ne, 14-16, 1000 Брюсель Бельгiя. НАК "Нафтогаз України" є учасником EPC. Термiн участi не визначено. НАК "Нафтогаз України" приєднався до Глобального договору ООН (UN Global Compact) - стратегiчної iнiцiативи ООН, започаткованої у 2000 роцi та спрямованої на просування соцiальної вiдповiдальностi бiзнесу, сприяння сталому розвитку суспiльства та створенню бiльш стабiльної та iнклюзивної економiки. Мiсцезнаходження: 685 3rd Ave №12th, Нью Йорк, NY 10017, Сполученi Штати Америки. Термiн участi не визначено.

Спільна діяльність

За звiтний перiод НАК "Нафтогаз України" не проводила спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Облікова політика

Опис обраної облiкової полiтики Компанiї зазначено у фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2020 рiк в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz_20_fsu_ISA_for_publication.pdf.

Продукція

2020 рiк пройшов пiд егiдою епiдемiї коронавiрусу та карантинних обмежень, що призвело до падiння глобального попиту на енергетичнi ресурси, в тому числi на природний газ. Попит на природний газ в свiтi скоротився на 2,5% (близько 100 млрд куб. м) у 2020, а в Європi на 3,5%. Таке падiння попиту в Європi на фонi високих залишкiв в пiдземних сховищах газу (ПСГ) на кiнець опалювального сезону (рекордного за можливий оглядовий перiод) здiйснювало свiй вплив i на цiновi тенденцiї. Цiни на природний газ у першому пiврiччi 2020 року мали тенденцiю до рiзкого падiння, так, наприклад, спотовi цiни на хабi TTF у травнi досягли свого iсторичного мiнiмуму - 4,5 євро/МВтг, що майже на 59% менше нiж у сiчнi 2020 року, або на 66% по вiдношенню до аналогiчного перiоду 2019 року. Незважаючи на те, що цiни наприкiнцi третього кварталу 2020 року почали поступово вiдновлюватися, досягнувши у груднi 2020 року позначки у 16,3 євро/МВтг (TTF хаб), це не допомогло вирiшити ситуацiю з тими втратами, що були зумовленi рiзким падiнням цiн у першому пiврiччi 2020 року. Таким чином, цiни у Європi у 2020 роцi знизилися в середньому на 30% (з 13,5 євро/МВтг у 2019 роцi до 9,46 євро/МВтг у 2020 роцi). Таке зниження цiн у Європi вплинуло i на цiни в Українi: влiтку 2020 року ринкова цiна знизилася в середньому на 44% з початку року, або на 66% до лiта 2019 року. В цiлому середнi за рiк цiни в 2020 роцi були на рiвнi 3 737,03 грн/тис. куб. м без ПДВ, що на 30% менше цiни попереднього року, що негативно вплинуло на фiнансовi результати газових компанiй. Українська нафтогазова галузь недорахувалася очiкуваних iнвестицiй у розвиток i була змушена зосередитися на виживаннi. В груднi 2020 року на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.12.2020 №1194 "Про затвердження Порядку визначення компенсацiї, що надається суб'єктам ринку природного газу, на яких покладаються спецiальнi обов'язки" Компанiя отримала компенсацiю за постачання iмпортованого газу у рамках спецiальних обовязкiв (ПСО) у 2015-2019 роках в сумi 32,2 млрд грн, що зменшило потенцiйнi збитки НАК "Нафтогаз України" на 26,4 млрд грн та дозволило погасити борги ПАТ "Укрнафта" перед бюджетом в сумi 28,9 млрд грн. В 2020 роцi було продовжено роботу по нарощенню реалiзацiї природного газу на Товарнiй бiржi "Українська енергетична бiржа" (УЕБ). Всього у 2020 роцi на УЕБ було продано 1,16 млрд куб. м (в 2019 роцi: 122 млн куб. м) природного газу загальною вартiстю понад 6,2 млрд грн (в 2019 роцi: 653,8 млн грн). В 2020 роцi здiйснено першi операцiї з експорту природного газу, тестовi транзакцiї обмiну газу, ввезеного в режимi митного складу на газ, ввезений в режимi shorthaul, та операцiї з хеджування, у тому числi через Naftogaz Trading Europe AG. 30 грудня 2019 року Нафтогаз та Газпром уклали Угоду про надання послуг з органiзацiї транспортування природного газу через територiю України строком на 5 рокiв, iмплементувавши в неї положення "качай або плати". В 2020 роцi за цiєю угодою Компанiєю було органiзовано для ПАТ "Газпром" рiчне замовлення на використання потужностей газотранспортної системи (ГТС) України на 65 млрд куб. м природного газу та додатково в 4 кварталi 2020 року здiйснено бронювання потужностей на квартал та мiсяць. В 2020 роцi за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України Компанiя отримала дозвiл на розробку родовищ нафти та природного газу на українському шельфi Чорного моря термiном на 30 рокiв. Прогнознi i перспективнi ресурси отриманих дiлянок за рiзними оцiнками становлять 1-2 трлн куб. м газу i бiльше 1 трлн тн нафти з газовим конденсатом з можливiстю щороку видобувати близько 10 млрд куб. м газу. Для розкриття iнформацiї про дiяльнiсть НАК "Нафтогаз України" керiвництво Компанiї визначило такi операцiйнi сегменти: - оптова торгiвля природним газом - 61,2% вiд чистого доходу у 2020 р., до якого входять: продаж природного газу регiональним газопостачальним пiдприємствам ("ГПП") для потреб населення; постачання природного газу теплогенеруючим пiдприємствам ("ТГП") для потреб населення; постачання природного газу iншим споживачам у рамках ПСО; постачання природного газу iншим споживачам поза межами ПСО - послуги з органiзацiї транспортування природного газу через територiю України - 38,6% (далi - послуги з органiзацiї транзиту природного газу) - iнше (включають здебiльшого доходи вiд дiяльностi за концесiйною угодою на розвiдку i розробку вуглеводнiв iз Арабською Республiкою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацiєю) - 0,2%. Основний вплив на формування валового прибутку здiйснюють показники сегментiв "Оптова торгiвля природним газом" та "Послуги з органiзацiї транзиту природного газу". Валовий збиток вiд оптової торгiвлi природним газом за 2020 рiк склав 2 902 млн грн, чистий дохiд вiд реалiзацiї газу склав 73 117 млн грн, собiвартiсть реалiзованого газу склала 76 019 млн грн. Валовий прибуток за фактично наданi послуги по транзиту природного газу склав 1 867 млн грн. Протягом 2020 року впроваджувалася комплексна система з метою пiдвищення культури та ефективностi управлiння ризиками в Компанiї та Групi Нафтогаз. В рамках нової системи управлiння ризиками: - створена централiзована Корпоративна функцiя "Управлiння ризиками Групи Нафтогаз"; - затвердженi Полiтика та Регламент управлiння ризиками Групи Нафтогаз; - визначенi критерiї iстотностi ризикiв та впроваджено щоквартальну оцiнку найбiльш iстотних ризикiв Групи та визначення їх власникiв; - забезпечена координацiя розробки та монiторинг впровадження планiв заходiв з управлiння ризиками; - впроваджено монiторинг профiлю ризику Нафтогаз та регулярне звiтування правлiнню та наглядовiй радi. Протягом 2020 року в Компанiї та Групi Нафтогаз вiдбулись суттєвi змiни в оцiнцi ризикiв компанiй Групи. Таким чином, в звiтному перiодi були iдентифiкованi наступнi ключовi ризики: Вплив COVID-19 Поширення COVID-19 та введення карантинних заходiв створили значну волатильнiсть та невизначенiсть протягом 2020 року. Компанiя зазнала суттєвого впливу на свою дiяльнiсть через введенi карантиннi заходи, зниження споживчої та дiлової активностi, зменшення попиту на природний газ, нафту та газоконденсатнi продукти. З метою мiнiмiзацiї впливу даного ризику вжито ряд невiдкладних заходiв, якi забезпечили безперервну дiяльнiсть Компанiї. Персонал забезпечений засобами iндивiдуального захисту, бiльшiсть працiвникiв, не задiяних у виробничому процесi, переведенi на вiддалений режим роботи, впровадженi додатковi заходи безпеки з метою захисту здоров'я спiвробiтникiв. Задля забезпечення фiнансової стiйкостi та стабiльностi дiяльностi Група Нафтогаз прискорила процеси трансформацiї шляхом впровадження нової операцiйної моделi, вдосконалення пiдходiв до оцiнки та вiдбору iнвестицiйних проектiв, оптимiзацiї структури витрат та управлiння капiталом. Стратегiчнi Продовження дiї зобов'язань продажiв газу через регiональнi газопостачальнi компанiї (облгаззбути) та теплокомуненерго (ТКЕ) через продовження дiї Положення про покладення спецiальних обов'язкiв (ПСО) У 2020 роцi продовжувало бути чинним Положення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10. 2018 № 867 (зi змiнами), вiдповiдно до якого на Компанiю було покладено спецiальнi обовязки постачати природний газ до серпня 2020 року для населення та протягом усього 2020 року виробникам теплової енергiї. Таким чином, це призвело до накопичення проблемної дебiторської заборгованостi за поставлений природний газ. Задля зменшення впливу даного ризику на лiквiднiсть та прибутковiсть, Компанiя впроваджувала ефективнi механiзми стягнення проблемної заборгованостi та реструктуризацiї боргiв з метою оптимiзацiї грошових потокiв, зменшення рiвня кредитного ризику та фiнансових втрат. Також, завдяки ефективнiй спiвпрацi з державними органами влади та акцiонером наприкiнцi 2020 року Компанiя отримала компенсацiю у рамках ПСО за продаж iмпортованого газу для потреб населення у 2015-2019 роках за цiною, нижче ринкової. Операцiйнi Виснаження дiючих родовищ та недостатнiй рiвень замiщення запасiв вуглеводнiв Бiльшiсть дiючих родовищ, на яких вела свою дiяльнiсть Група Нафтогаз в звiтному роцi мають високий рiвень виснаженостi запасiв (70?80%), що призводить до постiйного падiння видобутку вуглеводнiв. Державне регулювання цiни на газ, затримка з наданням нових лiцензiй та ряд iнших обмежень призвели до недостатнього рiвня iнвестицiй в розвiдку нових перспективних родовищ та нарощування доведених запасiв газу. У 2020-му роцi, завдяки плiднiй спiвпрацi з Урядом, Компанiя отримала новi перспективнi лiцензiї на шельфi Чорного моря та Юзiвськiй площi. Можливiсть розвiдки та розробки цих дiлянок в майбутньому збiльшить оцiночний видобувний потенцiал Групи Нафтогаз у разi успiшного проведення геологорозвiдувальних робiт у 5 разiв - до 600 млрд куб. метрiв. Також Компанiя уклала Меморандум про взаєморозумiння щодо спiвпрацi з провiдною iнтегрованою енергетичною компанiєю Пiвденно-Схiдної Європи - румунською OMV Petrom задля реалiзацiї спiльних проектiв з розвiдки та видобування газу на шельфi. Ризик понесення втрат у наслiдок аварiй, несанкцiонованого вiдбору ресурсiв та вимушеної перерви в роботi виробничих об'єктiв Система для транспортування нафти та газу компанiй Групи Нафтогаз складається з великої кiлькостi наземних виробничих об'єктiв та потужностей, що разом становлять значну розгалужену структуру. У зв'язку з цим, данi об'єкти вразливi до наслiдкiв стихiйних лих, таких як пожежi, заморозки, землетруси, повенi, посухи та град. Так, масштабнi пожежi у жовтнi 2020 року, якi охопили значнi територiї Луганської областi, призвели до тимчасової зупинки видобутку на 3 родовищах. Значною проблемою для компанiй Групи Нафтогаз є несанкцiонований вiдбiр нафти та конденсату стороннiми особами. Незаконнi пiдключення призводять до пошкодження обладнання та, у свою чергу, до витрат на його ремонт. Таким чином, у 2020 роцi було виявлено та лiквiдовано близько 30 незаконних пiдключень до нафто- та конденсатопроводiв, втрати за якими сягнули майже 1 млн грн. Для забезпечення ефективного контролю об'єктiв нафтогазотранаспортної системи та конденсатопроводiв Групою Нафтогаз створено Центр монiторингу, на базi якого розгорнута iнтелектуальна система монiторингу, яка в режимi реального часу обробляє данi з iнженерно-технiчних засобiв охорони, систем вiдеоспостереження, безпiлотних лiтальних апаратiв тощо. Це дозволяє повнiстю контролювати ситуацiю на об'єктах, прогнозувати можливi ризики та дiяти на випередження. Зниження обсягiв та виручки вiд реалiзацiї природного газу Профiцит природного газу на внутрiшньому та європейському ринках (накопичення природного газу в ПСГ, у т. ч. трейдерами у режимi "митний склад"), зростання конкуренцiї, частковий перехiд на iншi види палива, вплив COVID-19 та падiння економiки призвели в звiтному роцi до суттєвого зниження цiн на природний газ. Так, середньозважена вартiсть природного газу у 2020 роцi була на 25% нижчою, а об'єм реалiзацiї природного газу знизився бiльш нiж на 7% у порiвняннi з 2019 роком. З метою зменшення впливу даного ризику Група Нафтогаз стала основним драйвером вiдкриття роздрiбного ринку та активно сприяла розвитку бiржової торгiвлi природним газом, розширювала вибiр товарiв та послуг з пiсляплатою для забезпечення найкращих умов для своїх клiєнтiв та збiльшення реалiзацiї природного газу. Фiнансовi Ризик лiквiдностi Iснування ризику лiквiдностi в звiтному роцi було спричинене низкою взаємопов'язаних факторiв, до яких вiдносяться: - необхiднiсть сплати дивiдендiв на користь держави вiдповiдно до графiкiв, визначених розпорядженнями Уряду; - сезоннiсть витрат та доходiв компанiй Групи Нафтогаз; - накопичення проблемної дебiторської заборгованостi за поставлений природний газ; - фiксованiсть граничних дат погашення кредитних заборгованостей перед банками. Для мiнiмiзацiї впливу даного ризику Група Нафтогаз упродовж 2020 року здiйснювала оптимiзацiю операцiйних та капiтальних витрат, пiдвищувала ефективнiсть операцiйної дiяльностi та управлiння капiталом. Так, загальна запланована сума капiтальних iнвестицiй у 2020 роцi була скорочена майже вдвiчi, iнвестицiї здiйснювались в проекти з найбiльшою доданою вартiстю. Завдяки цьому вдалося забезпечити оптимiзацiю грошових потокiв, своєчасне погашення зобов'язань перед державою та банками. Екологiчнi ризики, безпеки працi та охорони здоров'я Як i для будь-яких iнших компанiй нафтогазового сектору, дiяльнiсть компанiй Групи Нафтогаз пов'язана з ризиками порушення безпеки працi та завдання шкоди здоров'ю та життю працiвникiв. Задля мiнiмiзацiї впливу на довкiлля, а також унеможливлення iнцидентiв травматизму та нещасних випадкiв серед працiвникiв, персонал Компанiї та Групи Нафтогаз регулярно проходить спецiалiзоване навчання щодо виконання нацiональних та свiтових стандартiв з дотримання безпечних умов працi. Також, значну загрозу для здоров'я та життя працiвникiв становить застарiле обладнання на пiдприємствах. Саме тому, Група Нафтогаз постiйно iнвестує в проведення дiагностичних робiт та модернiзацiю вже iснуючих виробничих потужностей. Юридичнi Судовi позови проти компанiй Групи Нафтогаз iз боку регiональних збутових компанiй Протягом 2020 року Групою Нафтогаз були отриманi ряд суперечливих рiшень судiв щодо вiдновлення газопостачання та надання права на споживання газу з ресурсу Групи Нафтогаз, визнання наявностi переплати за спожитий газ та iн. за позовами деяких регiональних збутових компанiй. З метою захисту своїх iнтересiв Група Нафтогаз продовжує вибудовувати ефективну систему юридичного захисту в судових iнстанцiях усiх рiвнiв та забезпечує неухильне дотримання вимог законодавства та умов договорiв з контрагентами.

Активи

Протягом останнiх 5 рокiв для використання у своїй господарськiй дiяльностi Компанiєю придбано необоротних матерiальних активiв на суму близько 30,1 млн.грн млн.грн та нематерiальних активiв на суму близько 97,9 млн.грн. Основну частину капiтальних витрат Компанiї складають iнвестицiї у придбання таких активiв, а також незавершенi капiтальнi iнвестицiї в розробку родовищ. Крiм того, у 2017 роцi реорганiзовано ДП "Нафтогазобслуговування" шляхом приєднання до Компанiї, яка, в свою чергу, стала правонаступником майна, майнових прав та обов'язкiв дочiрнього пiдприємства, зокрема основних засобiв, балансовою вартiстю 5,6 млн.грн. У 2018 роцi Компанiя отримала у власнiсть рухоме майно, балансовою вартiстю близько 36,0 млн.грн, на виконання Мирової угоди з ДК "Газ України" в рахунок часткового погашення суми заборгованостi перед Компанiєю. У 2020 роцi Компанiя отримала у власнiсть рухоме майно, балансовою вартiстю близько 13,2 млн.грн, на виконання Постанов приватного виконавця з ДК "Газ України" в рахунок часткового погашення суми заборгованостi перед Компанiєю. Також у 2020 роцi Компанiя сплатила 66,2 млн. грн. авансових платежiв за отримання спецдозволiв на користування надрами, що вiдображено у складi необоротних активiв, а саме авансiв, сплаченi за нематерiальнi активи. На балансi Компанiї облiковувалось майно, яке знаходилося на тимчасово окупованiй територiї України - Автономнiй Республiцi Крим. На пiдставi рiшення Арбiтражного трибуналу при Постiйнiй палатi Третейського суду у м. Гаага вiд 22.02.2019 в арбiтражнiй справi №2017-16 в Компанiї прийнято рiшення про припинення визнання майна в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi та списання в 2019 роцi майна НАК "Нафтогаз України", яке знаходилося на тимчасово окупованiй територiї України Автономної Республiки Крим та експропрiйоване Росiйською Федерацiєю. Загальна сума вибуття необоротних активiв вiдповiдно згаданого рiшення становить 140,1 млн.грн. (первiсна вартiсть - 241,4 млн.грн.): за рахунок створеного резерву - 36,1 млн. грн. та за рахунок витрат - 104 млн. грн. Також вибуття необоротних активiв здiйснювалось за самостiйним рiшенням Компанiї шляхом списання у зв'язку з повним фiзичним та/або моральним зносом i неможливiстю подальшої експлуатацiї таких активiв, в основному вони були повнiстю замортизованi, або їх залишкова вартiсть була несуттєвою. Наприкiнцi 2020 року на виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020 року № 1574-р Компанiєю розпочато процес придбання частки в ТОВ "Надра Юзiвська". В сiчнi 2021 року вiдповiднi угоди було укладено, таким чином частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi ТОВ "Надра Юзiвська" склала 100%. Загальна вартiсть придбання склала 431,6 млн грн. ТОВ "Надра Юзiвська" володiє спецiальним дозволом на Юзiвську площу до 2063 року. Юзiвська дiлянка площею 7,886 тис. кв. км розташована на територiї Донецької та Харкiвської областей. За оцiнками НАК "Надра України", потенцiал Юзiвської площi перевищує 3 трлн куб. м умовного палива, а базовий сценарiй її розробки передбачає вихiд на щорiчний видобуток у 10 млрд куб. м, оптимiстичний - у 20 млрд куб. м.

Основні засоби

Капiтальнi iнвестицiї за 2020 рiк були профiнансованi в обсязi 88 млн грн, що на 63 млн грн менше вiд запланованого обсягу та становить 42% планового обсягу. Компанiя здiйснила фiнансування капiтальних iнвестицiй у перiод, пiсля затвердження фiнансового плану у встановленому порядку за наступними напрямками: - основнi засоби та iншi необоротнi активи - 7 млн.грн. Профiнансовано роботи по розробцi нормативних документiв СОУ щодо об'єктiв нафтогазової галузi у сумi 3 млн грн та були придбанi комп'ютерна технiка та телекомунiкацiйне обладнання на суму 4 млн грн; - нематерiальнi активи - 78 млн грн. Профiнансовано роботи по створенню геоiнформацiйної платформи на основi Бази даних геолого-геофiзичної iнформацiї НАК "Нафтогаз України" у сумi 11 млн грн та на умовах попередньої оплати було здiйснено оплату спецiальних дозволiв за користування дiлянками на шельфi Чорного моря у сумi 66 млн грн. Держгеонадра рекомендованими листами вiд 29.12.2020 та 31.12.2020 повiдомила про прийняття рiшення надати Компанiї спецiальнi дозволи на користування надрами з метою геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числi дослiдно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти i газу (промислова розробка родовищ) на дiлянки надр в межах континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України, а також про розмiри збору за надання дозволiв. Компанiя сплатила збiр за надання їй згаданих вище спецiальних дозволiв на користування надрами на умовах попередньої оплати; - капiтальний ремонт та модернiзацiя - 4 млн грн. Профiнансовано роботи по розширенню та модернiзацiї IP-телефонiї. Компанiєю у 2021 роцi запланованi капiтальнi iнвестицiї в обсязi 46,42 млн грн. на проектування вiдновлення експлуатацiйної придатностi адмiнбудинку по вул. Б. Хмельницького, 6 у м. Києвi. Загальна кошторисна вартiсть вiдновлення експлуатацiйної придатностi адмiнбудiвлi буде визначена проектною документацiєю. На дату цього звiту сума уже здiйснених видаткiв становить 2,34 млн грн. Важливим напрямком дiяльностi НАК "Нафтогаз України" є гармонiзацiя економiчних iнтересiв Компанiї iз загальними екологiчними та соцiальними iнтересами, включаючи зменшення будь-якого негативного впливу, який її дiяльнiсть робить на довкiлля. У зв'язку з цим НАК "Нафтогаз України" впроваджує систему екологiчного менеджменту вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 14001, яка включає навчання працiвникiв та проведення аналiзу енергоефективностi та екологiчного слiду для кожного нового проєкту.

Проблеми

Заборгованiсть газозбутових компанiй перед НАК "Нафтогаз України" Згiдно з Положенням про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу (далi також - Положення ПСО), затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.2018 № 867, до 01.08.2020 на НАК "Нафтогаз України" були покладенi спецiальнi обов'язки продавати природний газ постачальникам природного газу (далi також - газзбути) для потреб побутових споживачiв, релiгiйних органiзацiй (крiм обсягiв, що використовуються для провадження їх виробничо-комерцiйної дiяльностi) та державного пiдприємства України "Мiжнародний дитячий центр "Артек", а також безпосередньо таким споживачам у випадку, якщо постачання їм у вiдповiдному перiодi (мiсяцi постачання) не здiйснював iнший постачальник (у тому числi iнший постачальник iз спецiальними обов'язками вiдповiдно до Положення) на умовах та у порядку, що визначенi зазначеним Положенням. Умови Положення ПСО не дозволяли НАК "Нафтогаз України" вiдмовити газзбутам у задоволеннi заявки на купiвлю природного газу для постачання споживачiв навiть у разi наявностi значної заборгованостi перед Компанiєю, що призвело до подальшого збiльшення заборгованостi. Так, станом на 29.12.2020 загальний борг газозбутових компанiй за природний газ для потреб населення перед НАК "Нафтогаз України" складав 24,142 млрд грн. З моменту скасування дiї Положення ПСО у частинi постачання природного газу побутовим споживачам у серпнi 2020 р. та запровадження вiльного цiноутворення динамiка на роздрiбному ринку характеризувалась, серед iншого, несприятливою концентрацiєю на ринку - iснувала одна домiнуюча група, яка володiє майже 70% роздрiбного ринку, та вертикальною iнтеграцiєю бiльшостi газзбутiв з операторами газорозподiльних систем (далi також - оператори ГРМ). Зловживання монопольним становищем такими компанiями шкодило становленню добросовiсної конкуренцiї на роздрiбному ринку природного газу. Заборгованiсть ТКЕ та ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" Окремою проблемою є покладенi на Компанiю протягом багатьох рокiв спецiальнi обов'язки щодо формування ресурсу природного газу для виробникiв теплової енергiї (далi також - TKE) та постачання природного газу ТКЕ на пiльгових умовах, якими останнiм надано преференцiї щодо неповних та несвоєчасних розрахункiв за природний газ. На сьогоднi для всiх без винятку ТКЕ до 01.05.2021 року дiють пом'якшувальнi умови взаєморозрахункiв iз Компанiєю для отримання ресурсу газу, визначенi Положенням ПСО, а саме: - для переважної бiльшостi TKE: 90% рiвень розрахунку за газ (без урахування штрафних санкцiй) за усiма укладеними з Компанiєю договорами; - для виробникiв теплової енергiї, управлiння майном яких здiйснює Фонд державного майна України: 60% рiвень розрахунку за природний газ (без урахування штрафних санкцiй) за усiма укладеними з Компанiєю договорами; - для TKE, якi уклали договори реструктуризацiї з Компанiєю за механiзмом Закону України "Про заходи, спрямованi на врегулювання заборгованостi теплопостачальних та теплогенеруючих органiзацiй та пiдприємств централiзованого водопостачання i водовiдведення за спожитi енергоносiї" вiд 03.11.2016 № 1730-VIII: щомiсячне дотримання виконання договорiв реструктуризацiї. Такi пiдприємства отримують природний газ сплачуючи визначений щомiсячний платiж на рахунок Компанiї. У той час, коли законодавством забезпечено врахування наявностi у ТКЕ касових розривiв мiж постачанням газу та отриманням платежiв за теплову енергiю, для Компанiї дзеркально не забезпечено вiдстрочки платежiв за закуплений для ТКЕ природний газ, оплати витрат на видобуток газу або сплати податкових та рентних платежiв державi. Для покриття власних касових розривiв, якi перевищують касовi розриви ТКЕ, Компанiя залучає обiговi кошти на платнiй основi. Додатковi обiговi кошти на платнiй основi Компанiї доводиться залучати для обслуговування боргiв ТКЕ, якi постiйно зростають у зв'язку з передбаченими умовами спецобов'язкiв щодо неповних розрахункiв ТКЕ. Станом на 29.12.2020 сумарна прострочена заборгованiсть перед НАК "Нафтогаз України" пiдприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергiї, складала близько 39,1 млрд грн, з них за 2020 р. - 10,3 млрд грн. Окремо слiд зазначити про заборгованiсть ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва електричної енергiї. Механiзми погашення такої заборгованостi перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ, використаний для виробництва електричної енергiї, утвореної в умовах кризи розрахункiв на ринку електричної енергiї, передбачено Законом України "Про заходи, спрямованi на погашення заборгованостi, що утворилася на оптовому ринку електричної енергiї" вiд 17.06.2020 № 719-IX (далi - Закон № 719-IX). Проведення вiдповiдних розрахункiв за усiм ланцюгом виробництва та постачання електричної енергiї дозволило б, у тому числi, скоротити заборгованiсть споживачiв та учасникiв ринку електричної енергiї перед її виробниками, у тому числi ТКЕ, а також погасити заборгованiсть останнiх за використанi для її виробництва енергоносiї, зокрема, природний газ. Такi бюджетнi видатки, виходячи з положень Закону № 719-IX, повиннi здiйснюватися за рахунок надходжень до державного бюджету акцизного податку з виробленої в Українi електричної енергiї та вiд погашення податкового боргу, боргу вiд сплати дивiдендiв, в тому числi розстроченого (вiдстроченого), сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток, податку на додану вартiсть та зi сплати дивiдендiв, частини чистого прибутку (доходу), що сплачуються пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей, вiдповiдно до закону України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк. Проте, Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк" вiд 15.12.2020 № 1082-IX дiю пунктiв 1 - 3 частини першої статтi 3, частини другої статтi 4, пункту 3 роздiлу "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону № 719-IX на 2021 рiк зупинено. Таким чином, реалiзацiя положень Закону № 719-IX можлива лише за умови виключення згаданих вище положень, визначених у пунктi 3 Прикiнцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк", та узгодження Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк" iз Законом № 719-IX. Станом на 29.12.2020 сумарна прострочена заборгованiсть перед НАК "Нафтогаз України" пiдприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва електроенергiї, складала близько 8,2 млрд грн. Таким чином, iснує гостра необхiднiсть врегулювання заборгованостi теплопостачальних пiдприємств та постачальникiв природного газу для потреб побутових споживачiв перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий природний газ iз застосуванням прозорих ринкових механiзмiв, що вiдповiдають як конституцiйним принципам господарювання в Українi, так i основоположним засадам та принципам господарського та цивiльного законодавства України, не зашкоджуючи при цьому iнтересам усiх учасникiв правовiдносин, iз визначенням компенсаторних механiзмiв вiдшкодування втрат сторiн, спричинених таким урегулюванням.

Фінансова політика

Компанiя застосовує як переважнi джерела фiнансування як власнi обiговi кошти, отриманi в результатi здiйснення господарської дiяльностi, зокрема отриманi вiд реалiзацiї природного газу та надання послуг з транзиту природного газу територiєю України (основнi види дiяльностi), так i залученi кошти (кредитнi кошти, кошти вiд випуску корпоративних єврооблiгацiй). З 2016 року Компанiя не отримує фiнансування дiяльностi вiд держави у виглядi наповнення статутного капiталу. У зв'язку iз сезоннiстю бiзнесу по реалiзацiї природного газу i, як наслiдок, необхiднiстю здiйснювати закачування природного газу до пiдземних сховищ газу в лiтнiй перiод для його реалiзацiї споживачам протягом опалювального перiоду, щорiчно в лiтнiй перiод у Компанiї виникає брак лiквiдностi, внаслiдок чого вона змушена залучати кредити. Продовжено успiшне спiвробiтництво з мiжнародними фiнансовими органiзацiями в частинi фiнансування закупiвель природного газу Компанiєю: - у режимi пiзньої процедури попереднього вiдбору в рамках проекту закупiвель з викристанням коштiв ЄБРР протягом лютого 2020 року; - погоджено механiзм проведення процедур закупiвлi та продовжено закупiвлi природного газу за кошти ЄБРР протягом липня-серпня 2020; - здiйснення протягом 3-го кварталу 2020 року закупiвлi природного газу на ринку ЄС. Негативний вплив на лiквiднiсть Компанiї спричинило нарощування заборгованостi контрагентами, якi отримували природний газ вiд Компанiї на пiльгових умовах вiдповiдно до Положення про ПСО. Основними можливими шляхами покращення лiквiдностi Компанiї є внесення змiн до дiючої постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.2018 № 867 про покладання на Компанiю спецiальних обов'язкiв на ринку природного газу або взагалi вiдмiна спецiальних обов'язкiв, що дозволить Компанiї не реалiзовувати природний газ споживачам при наявнiй дебiторськiй заборгованостi. Робочий капiтал НАК "Нафтогаз України" станом на 31.12.2020 складав 73 000 млн грн та зменшився порiвняно з планом на 29 %.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вiдповiдно до п. 6.1. Перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та конфiденцiйну iнформацiю щодо персональних даних її спiвробiтникiв, затвердженого наказом Компанiї вiд 18.05.2016 № 164, iнформацiя про виконання контрактiв, договорiв, угод належить до вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю. Вiдповiдно до наказу Компанiї вiд 02.12.2010 № 576 iнформацiя з обмеженим доступом, яка належить Компанiї, у тому числi комерцiйна таємниця, пiдлягає захисту та не може вiльно поширюватися.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя подальшої дiяльностi та ключовi напрями розвитку НАК "Нафтогаз України" зазначенi в роздiлi "Звiт керiвництва" цiєї рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Презентацiя корпоративної стратегiї Групи Нафтогаз на 2021-2025 роки розмiщена на сайтi Компанiї за посиланням: https://www.naftogaz.com/files/Zvity/NG_STRATEGY_2025_18.02.2021.pdf.

R&D

Головним напрямом роботи Компанiї у сферi науково-технiчного прогресу є орiєнтацiя її дiяльностi на всебiчну iнтенсифiкацiю технологiчних процесiв у всiх ланках вiд пошуку та розвiдки родовищ нафти i газу до реалiзацiї й використання енергоносiїв i продуктiв їх переробки. Науково-дослiднi роботи виконуються за такими актуальними напрямами: реформування та розвиток нафтогазової галузi; розширення ресурсної бази та пiдвищення нафто- та газовiддачi родовищ; нарощування видобутку газу i нафти та поглиблення їх переробки; розвиток i пiдвищення надiйностi та ефективностi нафтогазотранспортних систем; енерго- та ресурсозбереження, пiдвищення безпеки працi та охорона довкiлля. У 2020 роцi, завдяки плiднiй спiвпрацi з Урядом, Компанiя отримала новi перспективнi лiцензiї на розробку нових родовищ, зокрема Чорноморському шельфi. Можливiсть розвiдки та розробки цих дiлянок збiльшить оцiночний видобувний потенцiал Групи Нафтогаз у разi успiшного проведення геологорозвiдувальних робiт у 5 разiв - до 600 млрд куб. метрiв. Для повноцiнної реалiзацiї цього потенцiалу Компанiя та юридичнi особи Групи Нафтогаз мають iнвестувати 20-25 млрд дол. США, з яких бiля 7 млрд дол. США - протягом перших 5 рокiв (до 2025-го року). Для фiнансування найамбiтнiших проектiв Компанiя планує використати модель дольової участi. Вона передбачає, що Група Нафтогаз проводить пошуково-розвiдувальнi роботи самостiйно, а у випадку успiху першого етапу залучає партнера для участi у фiнансуваннi розробки та розподiлу ризикiв. Вже у 5-рiчнiй перспективi такi зусилля дозволять Групi Нафтогаз зупинити зменшення запасiв та досягти коефiцiєнту замiщення на рiвнi 100% до 2025 року. Водночас НАК "Нафтогаз України" планується iнтенсивна робота щодо дослiджень та розробок в напрямку низьковуглецевого бiзнесу. Для цього створений окремий дивiзiон "Нова енергiя", який буде зосереджений на розвитку виробництва водню та бiопалива, планується досягти нульового балансу викидiв CO2 до 2040 року.

Інше

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Споттісвуд Клер Мері Джоан Голова наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2020 - переобрано на строк 6 мiсяцiв
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Член наглядової ради, незалежний директор, Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: бiльше 43 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - грудень 2017 р. - теперiшнiй час - незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", голова наглядової ради; - серпень 2000 р. - теперiшнiй час - Директор Gas Strategies Ltd.; - травень 2010 р. - вересень 2019 р. - Невиконавчий директор, Ilika Plc.; - серпень 2013 р. - травень 2020 р. - Невиконавчий директор, BW Offshore Ltd.; - жовтень 2014 р. - теперiшнiй час - Невиконавчий директор Just Group Plc.; - сiчень 2019 р. - теперiшнiй час - Голова Ради Директорiв Exoserve Ltd.; - червень 2010 р. - травень 2018 р. - Невиконавчий директор та Голова комiтету Корпоративної та соцiальної вiдповiдальностi, G4S Plc.; - грудень 2011 р. - грудень 2017 р. - Незалежний директор, Payments UK Management Ltd.; - червень 2011 р. - червень 2017 р. - Голова Ради Директорiв, Flowgroup Plc. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного цивiльно-правового договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Лескуа Бруно, Жан, Гастон член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2020 - переобрано на строк 6 мiсяцiв
Освіта вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Президент, Observatoire Maditerraneen de l Energie
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 42 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - грудень 2017 р. - теперiшнiй час - незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України"; - листопад 2020 р. - теперiшнiй час - голова Ради директорiв SAIPEM S.A - грудень 2017 р. - теперiшнiй час - Почесний президент Observatoire Mediterraneen de l'Energie; - ciчень 2014 р. - грудень 2017 р. - Президент, Observatoire Mediterraneen de l Energie; - сiчень 2016 р. - серпень 2017 р. - Старший радник Голови та Генерального директора компанiї Еlectricitе de France S.A. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 № 668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного цивiльно-правового договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Перелома Сергій Віталійович перший заступник голови правлiння
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2014 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Перший заступник генерального директора, Державний концерн "УкрОборонПром"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 26 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник голови правлiння, НАК "Нафтогаз України". Винагорода виплачувалась згiдно з укладеним договором, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю. Т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз", код ЄДРПОУ 30019801, 01021, м.Київ, Кловський узвiз, будинок 9/1.
Ковалів Юлія Ігорівна член наглядової ради (представник держави)
Рік народження 1985 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2019 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Голова, Офiс Нацiональної iнвестицiйної ради при Президентовi України
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 15 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - липень 2015 р. - листопад 2016 р. перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку та торгiвлi України; - квiтень 2016 р. - квiтень 2017 р. голова наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" - травень 2017 р. - вересень 2019 р. Голова ГО "Офiс iнвестицiйної ради"; - вересень 2019 р. - грудень 2020 р. заступник Керiвника Офiсу Президента України. Винагороду у 2020 роцi не отримувала у зв'язку з тим, що була особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, визначеної у пунктi 1 статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї".
Бойко Наталія Андріївна член наглядової ради (представник держави)
Рік народження 1989 р. н. (33 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2019 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України з питань європейської iнтеграцiї, Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 7 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - грудень 2015 - грудень 2016 керiвник проекту реформи енергетики в проектному офiсi Нацiональної ради реформ пiд головуванням Президента України; - березень 2017 - вересень 2019 заступник Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України з питань європейської iнтеграцiї. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного цивiльно-правового договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Ватерландер Отто Арнолд член правлiння
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2020 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Директор виконавчий з трансформацiї "Групи Нафтогаз", НАК "Нафтогаз України"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 30 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з сiчня 2020 року - директор виконавчий з трансформацiї "Групи Нафтогаз" НАК "Нафтогаз України"; квiтень 2014 - грудень 2019 - старший партнер (директор) McKinsey & Company. Винагорода виплачувалась згiдно з укладеним договором, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Теклюк Ярослав Володимирович член правлiння
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2020 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Директор з юридичних питань, НАК "Нафтогаз України"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 21 рiк. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: вересень 2014 - травень 2016 - директор з правових питань та взаємодiї з органами влади Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"; червень 2016 - по сьогоднi - директор з юридичних питань НАК "Нафтогаз України"; травень 2014 - липень 2016 - член Наглядової ради ПАТ "Укрспецтрансгаз"; жовтень 2014 - по сьогоднi - член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"; серпень 2014 - жовтень 2016 - голова Наглядової ради ДАТ "Чорноморнафтогаз"; лютий 2016 - червень 2016 - член Наглядової ради ПАТ "Укргазвидобування"; жовтень 2014 - червень 2016 - член Наглядової ради ПАТ "Укртрансгаз". Винагорода виплачувалась згiдно з укладеним договором, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Ван Дріл Петрус Стефанус член правлiння
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2020 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Директор фiнансовий "Групи Нафтогаз", НАК "Нафтогаз України"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 30 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 08 сiчня 2020 року - директор фiнансовий "Групи Нафтогаз" НАК "Нафтогаз України"; листопад 2016 - грудень 2019 - вiце-президент з взаємодiї з iнвесторами Royal Dutch Shell Plc; березень 2013 - жовтень 2016 - вiце-президент з питань бухгалтерського облiку та звiтностi Royal Dutch Shell Plс. Винагорода виплачувалась згiдно з укладеним договором, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Ван Дер Хейден Людо Альберт Г. член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.06.2019 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Детально наведено в описi, Детально наведено в описi
Примітки Загальний стаж роботи: 41 рiк. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - 2009-2018 Засновник i Директор Центру корпоративного урядування, INSEAD; - 2014-2018 Головуючий професор з корпоративного урядування, INSEAD; - 2018 - теперiшнiй час Головуючий професор-емерит з корпоративного урядування, INSEAD; - 2011-2016 Засновник i Директор, VdH Consulting Ltd (Singapore); - 2015-теперiшнiй час Засновник i Директор, VdH Conseil Sarl (Switzerland); - 2013-теперiшнiй час член Консультативної ради, Bencis Capital Partners (Netherlands); - 2015-теперiшнiй час Голова Ради директорiв, Seisquare Holding SA (Luxemburg). Винагорода виплачувалась вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного цивiльно-правового договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Коболєв Андрій Володимирович голова правлiння
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2014 - продовжено строк повноважень до 22.03.2024 року (згiдно з розпорядженням КМУ вiд 20.03.2020 № 327-р)
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Радник генерального директора ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз"., ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 21 рiк. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння, НАК "Нафтогаз України". Винагорода виплачувалась згiдно з укладеним договором, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю. З 31.12.2020 р. член Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Київстар", Код за ЄДРПОУ 21673832, вул. Дегтярiвська, буд. 53, м. Київ, Україна, 03113.
Бенш Роберт член наглядової ради (представник держави)
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.03.2020 - обрано на строк 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Старший керуючий партнер, Pelicourt LLC
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 24 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - 2012 р. - теперiшнiй час - старший керуючий партнер Pelicourt LLC. Винагорода не виплачувалась.
Гучек Анна Вікторівна В.о. головного бухгалтера
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.03.2017 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Начальник Департаменту консолiдованої фiнансової та управлiнської звiтностi, Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 18 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Департаменту консолiдованої фiнансової та управлiнської звiтностi НАК "Нафтогаз України". Винагороду отримує згiдно укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Реалiзацiя газу 0 0 грн 17674 млн.куб.м 73.12 млрд грн
Послуги з органiзацiї транспортування природного газу через територiю України 0 0 грн 91045 млн.куб.м 46.72 млрд грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Природний газ 62.00%
Послуги з органiзацiї транспортування природного газу через територiю України 37.00%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" #00032129
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АГ № 579803
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 09.08.2011
Контакти (044) 426-43-86, (044) 426-43-86
Примітки Надання послуг зберiгача цiнних паперiв вiдповiдно до договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-22
Примітки Надання депозитарних послуг вiдповiдно до договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi" #25642478
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 1973
Аудиторська палата України
з 23.06.2001
Контакти (044) 490-90-00, (044) 490-90-01
Примітки Аудит окремої та консолiдованої фiнансової звiтностi НАК "Нафтогаз України" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, проведено ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОНКОРД КЕПIТАЛ" #39018979
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Серiя АЕ № 286925
НКЦПФР
з 02.07.2014
Контакти (044) 391-55-75, (044) 354-18-95
Примітки Послуги щодо купiвлi, продажу цiнних паперiв; здiйснення iнших операцiй з цiнними паперами або iншими фiнансовими iнструментами
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйний Капiтал Україна" #35649564
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Серiя АЕ № 263018
НКЦПФР
з 11.04.2013
Контакти (044) 220-01-20, (044) 220-16-25
Примітки Надання послуг з укладення правочинiв з купiвлi, продажу та/або мiни цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України #21676262
Адреса 03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офiс 1206
Діятельність Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Ліцензія
№ DR/00002/ARM
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 498-38-15/16, (044) 287-56-73
Примітки Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ФОП "ФЕДОЩЕНКО НІНА НИКИФОРІВНА" #0000000000
Адреса 30000, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧЕРНЯКА, БУД. 10, КВ. 7
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Частка Компанiї в статутному капiталi товариства становить 50%. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений законодавством Арабської Республiки Єгипет та статутом.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" #00135390
Адреса М. КИЇВ, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, БУД. 3-5
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 50 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску у статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА" #00152307
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВІШТОВСЬКА, БУД. 3
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 43%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" #00153117
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 26, ОФІС 505
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" #00157842
Адреса ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. ДОЛИНА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 3
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Форма участi пряма. Компанiї належить 100% акцiй товариства. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯГАЗБУД" #02127331
Адреса ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОБАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 2
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 39%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬГАЗБУД" #02127360
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ ОСТРОЗЬКОГО, БУД. 33
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 51%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВІННИЦЯГАЗ" #03338649
Адреса ВІННИЦЬКА ОБЛ., М. ВІННИЦЯ, ПРОВУЛОК КОСТЯ ШИРОЦЬКОГО, БУД. 24
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" #03340920
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 2
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАПОРІЖГАЗ" #03345716
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, БУД. 7
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КРИМГАЗ" #03348117
Адреса АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. УЧИЛИЩНА, БУД. 42-А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" #03349039
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗОЛОТА, БУД. 42
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ" #03351734
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ" #03351912
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА КОЗАКА, БУД. 2А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "СУМИГАЗ" #03352432
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ЛЕБЕДИНСЬКА, БУД. 13
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ" #03353503
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЧЕРНІВЕЦЬКА, БУД. 54
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ" #03358104
Адреса ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, БУД. 68
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" #03358305
Адреса М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГІДРОГРАФІЧНА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" #03361046
Адреса ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЛЕНКАВСЬКОГО, БУД. 20
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" #03361075
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПІВДЕННА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 38 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ШЕПЕТІВКАГАЗ" #03361394
Адреса ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, БУД. 29
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" #03361402
Адреса ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА, БУД. 142
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 9%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ" #03361419
Адреса ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. УМАНЬ, ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА, БУД. 19
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КІРОВОГРАДГАЗ" #03365222
Адреса КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. КІРОВОГРАД(П), ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, БУД. 67
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 51%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ" #03366701
Адреса РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. РІВНЕ, ВУЛ. ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО, БУД. 4
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" #05395598
Адреса ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОСП. МИРУ, БУД. 41
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" #05410263
Адреса МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОГРАНИЧНА, БУД. 159
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" #05451150
Адреса ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГАГАРІНА, БУД. 87
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" #05457000
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСІЛКИ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 2-А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 17 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАДЯЧГАЗ" #05524660
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ГАДЯЧ(ПН), ВУЛ. БУДЬКА, БУД. 26, "А"
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУБНИГАЗ" #05524713
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ЛУБНИ, ВУЛ. Л. ТОЛСТОГО, БУД. 87
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ" #05535349
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, БУД. 47А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КРЕМЕНЕЦЬГАЗ" #14028568
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЕЦЬ(ПН), ВУЛ. ОСОВИЦЯ, БУД. 3
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ" #14055654
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ПІДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. ЛИСЕНКА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" #20538865
Адреса ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВІСКОНТА, БУД. 3
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" #20578072
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 178
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ " ЗАЛІЩИКИГАЗ " #21131775
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, М. ЗАЛІЩИКИ, ВУЛ. 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, БУД. 8
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗБАРАЖГАЗ" #21131887
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБАРАЗЬКИЙ Р-Н, М. ЗБАРАЖ, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 14
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "БОРЩІВГАЗ" #21133751
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БОРЩІВСЬКИЙ Р-Н, М. БОРЩІВ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ГУСЯТИНГАЗ" #21135371
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ГУСЯТИН, ВУЛ. СУХОДІЛЬСЬКА, БУД. 67
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МОНАСТИРИСЬКГАЗ" #21135833
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИСЬКИЙ Р-Н, М. МОНАСТИРИСЬКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 42
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "БУЧАЧГАЗ" #21136689
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БУЧАЦЬКИЙ Р-Н, М. БУЧАЧ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, БУД. 9
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "БЕРЕЖАНИГАЗ" #21136718
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. БЕРЕЖАНИ(ПН), ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 33
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗБОРІВГАЗ" #21138352
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЗБОРІВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, БУД. 2
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧОРТКІВГАЗ" #21155830
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЧОРТКІВ(ПН), ВУЛ. ГРАНИЧНА-БІЧНА, БУД. 39 Б
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" #21155959
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО, БУД. 20
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРЕБОВЛЯГАЗ" #21156166
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, М. ТЕРЕБОВЛЯ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВАСИЛЬКА, БУД. 73"В"
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25% + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙТРОН-УКРГАЗ МЕТЕРС КОМПАНІ" #22939385
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, БУД. 103
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 11%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРБУДТРАНСГАЗ" #24937036
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКА, БУД. 13
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 20%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТРАНЗИТ" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ" #25273549
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУД. 26-В
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок в статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 40,22 % акцiй АТ "Газтранзит". Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" #30019775
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, БУД. 26/28
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Форма участi пряма. Компанiї належить 100% акцiй товариства. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" #30019801
Адреса М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. 9/1
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Компанiї належить 100% акцiй товариства. Форма участi пряма. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОГАЗ-ЕНЕРГОСЕРВІС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #30167066
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. І. ГОНТИ, БУД. 3 А, КОРП. 2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #30308580
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. НАГІРНА, БУД. 27
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВОН" #30780664
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. 24, КВ. 21
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 12,13 % акцiй ПрАТ "ДЕВОН". Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОГАЗОБСЛУГОВУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #31059253
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, БУД. 2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ " #31301827
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, БУД. 1
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" #31570412
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. 32/2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Форма участi пряма. Компанiї належить 100% акцiй товариства. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОГАЗБЕЗПЕКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #32253350
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ГОНТИ, БУД. 3-А
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЕНЗИМ" #32278747
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, БУД. 27 А, К. 104
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 12%. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" #32349152
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 6
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено частково грошовими коштами та частково у виглядi майнових прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi. Частка Компанiї у статутному капiталi товариства становить 50%. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКАНАФТОГАЗ" #32710871
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ(З), ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 8
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАВТОГАЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #36265925
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, БУД. 2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКОРДОННАФТОГАЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #36858992
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 72
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ" #38727388
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 6
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та статутом.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" #42257608
Адреса М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 1, КОРП. А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100%. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
Нафтогаз Трейдiнг Юроп АГ 20077720
Адреса Bahnhofplatz 6300 Zug, Switzerland
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi Нафтогаз Трейдiнг Юроп АГ становить 100% акцiй. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством Швейцарської Конфедерацiї та статутом.

Власники акцій

Власник Частка
Держава Україна, в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi Кабiнету Мiнiстрiв України / 00031101 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 12/2
Код 00031101

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава Україна в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Кабiнет Мiнiстрiв України / 00031101 190 150 481 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 12/2