Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (10)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

#20077720

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 20077720
Адреса 01601 Мiсто Київ вул. Б. Хмельницького, 6
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №303696
Дата державної реєстрації 17.06.1998
Середня кількість працівників 736
Орган управління 1. Загальнi збори акцiонерiв: Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.15 №1002 «Деякi питання вдосконалення корпоративного управлiння публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» та статуту Компанiї, затвердженого зазначеною постановою, повноваження вищого органу Компанiї – загальних зборiв акцiонерiв Компанiї здiйснює Мiнекономрозвитку України. 2. Наглядова рада:Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.13 №615-р "Про погодження складу наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", наказом Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 29.08.13 №618 "Про затвердження складу наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" затверджено склад наглядової ради Компанiї. 3. Правлiння: Вiдповiдно до пункту 87 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.15 №1002 «Деякi питання вдосконалення корпоративного управлiння публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», правлiння, у тому числi його голова, обирається загальними зборами. 4. Ревiзiйна комiсiя: Вiдповiдно до Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.15 №1002 «Деякi питання вдосконалення корпоративного управлiння публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», утворення ревiзiйної комiсiї не передбачено.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: 26002301921
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: 26002301921
Контакти
+38 (044) 586-35-37
ngu@naftogaz.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Перелома Сергій Віталійович перший заступник голови правлiння
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2014 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №039624, 23.01.1996, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя "Мега-Полiс" та iн.
Примітки Вiдповiдно до пункту 78 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Вiдповiдно до пункту 85 Статуту Компанiї до компетенцiї правлiння належить:
1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, роботи з цiнними паперами, участi у господарських товариствах, придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iнших питань;
2) утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiї, затвердження положень про них;
3) вирiшення питань управлiння роботою фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, забезпечення виконання покладених на них завдань;
4) пiдготовка та попереднiй розгляд питань, що пiдлягають обговоренню на загальних зборах акцiонерiв та на засiданнях наглядової ради, пiдготовка у зв'язку з цим необхiдних матерiалiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
5) забезпечення додержання Компанiєю, її фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими структурними пiдроздiлами та дочiрнiми пiдприємствами законодавства;
6) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок (ревiзiй) фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за його результатами;
7) розгляд i подання загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi рiчного звiту i балансу Компанiї, а також iнформацiї про дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiї;
8) затвердження опису та зображення фiрмового знака Компанiї;
9) визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, а також прийняття рiшень про притягнення зазначених осiб до матерiальної вiдповiдальностi.
Правлiння вирiшує також iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Атрощенко Олександр Анатолійович член наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані НМ, №182493, 18.05.2004, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту забезпечення роботи Мiнiстра (патронатна служба) Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747 "Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Мельниченко Сергій Іванович член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №792037, 05.05.1998, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи директор департаменту фiнансiв виробничої сфери та майнових вiдносин Мiнiстерства фiнансiв
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Іванов Євген Ремович член наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №867064, 01.08.1998, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Фонду державного майна України
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Миргородський Олег Петрович член наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані АВ, №230341, 18.03.2001, виданий Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи директор Юридичного департаменту Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Михальська Аліна Володимирівна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані АВ, №863548, 13.08.2009, виданий Теплицьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи заступник директора департаменту iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Держфiнiнспекцiї
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року.
Ревiзiйна комiсiя проводить спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 вiдсоткiв простих iменних акцiй Компанiї.
На вимогу ревiзiйної комiсiї подаються всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб Компанiї.
Пунктом 98 Статуту Компанiї визначено, що ревiзiйна комiсiя iнформує про результати проведених нею перевiрок загальнi збори акцiонерiв та наглядову раду.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
3) встановлений порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ріжок Іван Михайлович голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані АА, №345157, 27.09.1996, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи директор департаменту внутрiшнього аудиту Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України
Примітки Вiдповiдно до пункту 91 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї здiйснюється ревiзiйною комiсiєю.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року.
Ревiзiйна комiсiя проводить спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 вiдсоткiв простих iменних акцiй Компанiї.
На вимогу ревiзiйної комiсiї подаються всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб Компанiї.
Пунктом 98 статуту Компанiї визначено, що ревiзiйна комiсiя iнформує про результати проведених нею перевiрок загальнi збори акцiонерiв та наглядову раду.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
3) встановлений порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Перевезенцев Олексій Юрійович член наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані МЕ, №028614, 10.10.2002, виданий Голосiївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи директор юридичного департаменту Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Павленко Олена Вікторівна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №689451, 07.06.2001, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи заступник начальника вiддiлу бюджетного планування, бухгалтерського облiку та звiтностi управлiння фiнансово-економiчної та господарської дiяльностi Держцiнiнспекцiї
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року.
Ревiзiйна комiсiя проводить спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 вiдсоткiв простих iменних акцiй Компанiї.
Пунктом 98 статуту Компанiї визначено, що ревiзiйна комiсiя iнформує про результати проведених нею перевiрок загальнi збори акцiонерiв та наглядову раду.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
3) встановлений порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Коновець Сергій Олександрович заступник голови правлiння
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2014 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №097788, 25.02.1999, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи керiвник проектiв ТОВ "Бостон консалтинг груп Україна" та iн.
Примітки Вiдповiдно до пункту 78 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Вiдповiдно до пункту 85 Статуту Компанiї до компетенцiї правлiння належить:
1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, роботи з цiнними паперами, участi у господарських товариствах, придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iнших питань;
2) утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiї, затвердження положень про них;
3) вирiшення питань управлiння роботою фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, забезпечення виконання покладених на них завдань;
4) пiдготовка та попереднiй розгляд питань, що пiдлягають обговоренню на загальних зборах акцiонерiв та на засiданнях наглядової ради, пiдготовка у зв'язку з цим необхiдних матерiалiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
5) забезпечення додержання Компанiєю, її фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими структурними пiдроздiлами та дочiрнiми пiдприємствами законодавства;
6) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок (ревiзiй) фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за його результатами;
7) розгляд i подання загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi рiчного звiту i балансу Компанiї, а також iнформацiї про дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiї;
8) затвердження опису та зображення фiрмового знака Компанiї;
9) визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, а також прийняття рiшень про притягнення зазначених осiб до матерiальної вiдповiдальностi.
Правлiння вирiшує також iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Ференс Олена Миколаївна член наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №416461, 04.07.2000, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи директор департаменту цивiльного, фiнансового законодавства та законодавства з питань земельних вiдносин Мiнiстерства юстицiї
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Колбушкін Юрій Петрович член правлiння
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.02.1999 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №755457, 06.11.2001, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи директор Департаменту бюджетних розрахункiв та регуляторної полiтики НАК "Нафтогаз України" та iн.
Примітки Вiдповiдно до пункту 78 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Сушко Олександр Васильович член наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №845664, 26.06.1998, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв — керiвник апарату
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Ігнатов Андрій Петрович член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ВА, №362249, 15.08.1996, виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи заступник Мiнiстра доходiв i зборiв України
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Щукін Олександр Миколайович заступник голови наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ВН, №339532, 23.05.2006, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи директор департаменту органiзацiйного забезпечення дiяльностi Мiнiстра та документальної роботи Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Федоров В'ячеслав Веніамінович член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №674657, 02.02.1999, виданий Центральним РВММ УУМВС України в Миколаївськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи заступник начальника управлiння з питань координацiї погашення заборгованостей департаменту обслуговування платникiв податкiв Мiндоходiв
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року.
Ревiзiйна комiсiя проводить спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 вiдсоткiв простих iменних акцiй Компанiї.
Пунктом 98 Статуту Компанiї визначено, що ревiзiйна комiсiя iнформує про результати проведених нею перевiрок загальнi збори акцiонерiв та наглядову раду.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
3) встановлений порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Коболєв Андрій Володимирович голова правлiння
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2014 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ТТ, №274458, 28.01.2015, Солом'янським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Радник генерального директора ТОВ «ЕйВайЕй Секьюрiтiз» та iншi.
Примітки Вiдповiдно до пункту 78 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Вiдповiдно до пункту 85 Статуту Компанiї до компетенцiї правлiння належить:
1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, роботи з цiнними паперами, участi у господарських товариствах, придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iнших питань;
2) утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiї, затвердження положень про них;
3) вирiшення питань управлiння роботою фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, забезпечення виконання покладених на них завдань;
4) пiдготовка та попереднiй розгляд питань, що пiдлягають обговоренню на загальних зборах акцiонерiв та на засiданнях наглядової ради, пiдготовка у зв'язку з цим необхiдних матерiалiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
5) забезпечення додержання Компанiєю, її фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими структурними пiдроздiлами та дочiрнiми пiдприємствами законодавства;
6) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок (ревiзiй) фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшень за його результатами;
7) розгляд i подання загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi рiчного звiту i балансу Компанiї, а також iнформацiї про дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Компанiї;
8) затвердження опису та зображення фiрмового знака Компанiї;
9) визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, а також прийняття рiшень про притягнення зазначених осiб до матерiальної вiдповiдальностi.
Правлiння вирiшує також iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Бондаренко Андрій Юрійович голова наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ВА, №676258, 27.05.1997, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи заступник Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України - керiвник апарату
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Вiдповiдно до пункту 77 статуту Компанiї, наглядову раду очолює голова, який обирається загальними зборами акцiонерiв, крiм випадку, передбаченого пунктом 66 Статуту Компанiї.
Пунктом 66 Статуту Компанiї передбачено, що у перiод до проведення перших загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля прийняття рiшення про приватизацiю пакета акцiй Компанiї, персональний склад наглядової ради, в тому числi її голова, затверджується Мiнпаливенерго за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Голова наглядової ради органiзовує її роботу, визначає з числа членiв наглядової ради її секретаря.
Органiзацiйною формою роботи наглядової ради є засiдання, якi проводяться в мiру потреби, але не рiдше нiж один раз на три мiсяцi.
Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, правлiння чи його члена, якi беруть участь у засiданнi наглядової ради.
Михайловська Світлана Михайлівна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №611266, 03.05.2001, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу цiнової полiтики в нафтогазовому комплексi управлiння цiнової та тарифної полiтики нафтогазового комплексу НКРЕ
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року.
Ревiзiйна комiсiя проводить спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 вiдсоткiв простих iменних акцiй Компанiї.
На вимогу ревiзiйної комiсiї подаються всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб Компанiї.
Пунктом 98 Статуту Компанiї визначено, що ревiзiйна комiсiя iнформує про результати проведених нею перевiрок загальнi збори акцiонерiв та наглядову раду.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
3) встановлений порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Білоусов Андрій Леонідович член наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані АЕ, №676426, 29.07.1997, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського УМВС України у Днiпропетровськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи заступник Мiнiстра регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України - керiвник апарату
Примітки Вiдповiдно до пункту 61 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 №747, наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.
Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi наказу Мiненерговугiлля про затвердження складу наглядової ради.
Буртан Тетяна Петрівна головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.06.2012 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №406191, 17.06.2000, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи заступник директора департаменту - заступник головного бухгалтера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та iн.
Примітки Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Компанiї.

Ліцензії

Дата  
АЕ №179871 31.01.2013 Постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 31.01.2013
Дата закінчення 30.01.2018
Опис Прогнозується, що термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
№УОДТ2-2013-64 24.04.2013 Спецiальний дозвiл на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею
Орган ліцензування Служба безпеки України
Дата видачі 24.04.2013
Дата закінчення 24.04.2017
Опис Прогнозується, що термiн дiї лiцензiї буде продовжено.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №1973
Аудиторська палата України
з 23.06.2001
Контакти (044) 490-90-00, (044) 490-90-01
Примітки Аудит окремої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства „Нацiональна акцiонерна компанiя „Нафтогаз України” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, проведено ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-22
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", обрано Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ: 30370711) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" #00032129
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АГ №579803
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 09.08.2011
Контакти (044) 426-43-86, (044) 426-43-86
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 зберiгачем, у якого публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, обрано Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ: 00032129) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №1973
Аудиторська палата України
з 23.06.2001
Контакти (044) 490-90-00, (044) 490-90-01
Примітки Аудит окремої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства „Нацiональна акцiонерна компанiя „Нафтогаз України” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, проведено ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-22
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", обрано Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ: 30370711) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" #00032129
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АГ №579803
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 09.08.2011
Контакти (044) 426-43-86, (044) 426-43-86
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 зберiгачем, у якого публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, обрано Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ: 00032129) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України / #37508596 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2
Код 37508596
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України / #37508596 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2
Код 37508596

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава Україна. Суб'єкт управлiння корпоративними правами держави: Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України / #37508596 160 450 481 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 12/2
Держава Україна. Суб'єкт управлiння корпоративними правами держави: Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України / #37508596 160 450 481 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 12/2