Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (7)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

#20077720

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 20077720
Адреса 01601 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №303696
Дата державної реєстрації 17.06.1998
Середня кількість працівників 684
Орган управління 1. Загальнi збори акцiонерiв: Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.16 № 1044 "Питання публiчного акцiонерного товариства “Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз України” та статуту Компанiї, затвердженого зазначеною постановою, повноваження вищого органу Компанiї – загальних зборiв акцiонерiв Компанiї здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України. 2. Наглядова рада: Вiдповiдно до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 21.04.16 №725 "Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" затверджено склад наглядової ради Компанiї. 3. Правлiння: Вiдповiдно до пункту 86 статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.16 № 1044 "Питання публiчного акцiонерного товариства “Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз України”, правлiння, у тому числi його голова, обирається загальними зборами. 4. Ревiзiйна комiсiя: Вiдповiдно до Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.16 № 1044 "Питання публiчного акцiонерного товариства “Нацiональна акцiонерна компанiя “Нафтогаз України”, утворення ревiзiйної комiсiї не передбачено.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: 26002301921
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: 26002301921
Контакти
+38 (044) 586-35-37
ngu@naftogaz.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Перелома Сергій Віталійович перший заступник голови правлiння
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2014 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №039624, 23.01.1996, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя "Мега-Полiс" та iн.
Примітки Вiдповiдно до пункту 81 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 №1044, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Вiдповiдно до пункту 88 Статуту Компанiї до компетенцiї правлiння належить:
1) виконання планiв та рiшень загальних зборiв i наглядової ради;
2) розпорядження майном та коштами Компанiї з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами (положеннями, регламентами тощо) Компанiї;
3) здiйснення попереднього розгляду питань, що пiдлягають обговоренню на загальних зборах та засiданнях наглядової ради, пiдготовка матерiалiв, необхiдних для розгляду таких питань, та органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв i наглядової ради;
4) вирiшення питань управлiння юридичними особами, акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, а також фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими пiдроздiлами. Для дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю, рiшення, прийнятi правлiнням, є рiшеннями їх вищого органу — засновника та обов’язковими до виконання їх одноосiбним або колегiальним виконавчим органом. Для господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, рiшення правлiння є пiдставою для оформлення рiшення загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) таких товариств за пiдписом голови правлiння. Для господарських товариств, у яких Компанiя є не єдиним акцiонером (засновником, учасником), рiшення правлiння є пiдставою для оформлення завдання представнику Компанiї на голосування на загальних зборах акцiонерiв (засновникiв, учасникiв) таких товариств.
До компетенцiї правлiння вiдповiдно до цього пiдпункту, зокрема, належить надання згоди на:
вчинення правочинiв юридичними особами, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, на суму, що перевищує 500 мiльйонiв гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, який розрахований за курсом Нацiонального банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинiв, у межах, передбачених затвердженими фiнансовими планами таких юридичних осiб;
вчинення правочинiв такими юридичними особами на суму, що перевищує 200 мiльйонiв гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, який розрахований за курсом Нацiонального банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинiв, поза межами, передбаченими затвердженими фiнансовими планами таких юридичних осiб або не включених в них;
укладення такими юридичними особами iнших значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю вiдповiдно до закону та їх установчих документiв.
Надання згоди на вчинення зазначених правочинiв, якщо їх сума перевищує значення, якi встановленi в пiдпунктi 27 пункту 69 цього Статуту, здiйснюється виключно за умови попереднього погодження рiшень правлiння Компанiї наглядовою радою Компанiї;
5) затвердження фiнансового плану та бiзнес-плану юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя;
6) затвердження iнвестицiйного плану юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя;
7) прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю, призначення комiсiй з реорганiзацiї та припинення таких пiдприємств (компанiй);
8) внесення змiн до статутiв дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю;
9) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, роботи з цiнними паперами;
10) прийняття рiшення про утворення та лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них;
11) призначення на посаду та звiльнення з посади фiнансового контролера, затвердження положення про нього;
12) здiйснення iнших повноважень, якi покладенi на правлiння рiшеннями загальних зборiв або наглядової ради.
Правлiння вирiшує також iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Атрощенко Олександр Анатолійович член наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані НМ, №182493, 18.05.2004, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту забезпечення роботи Мiнiстра (патронатна служба) Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Атрощенка О.А.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ворвік Пол Сіріл заступник голови наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2016 - 4 роки
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи До 2015 року - виконавчий директор мiжнародної нафтової компанiї Repsol
Примітки 28 березня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 25.03.2016 №504, вiдповiдно до якого Ворвiка Пола Сiрiла (Warwick Paul Cyril) обрано членом наглядової Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", який вiдповiдає критерiям незалежностi (незалежний директор). Згiдно протоколу засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 11-13 травня 2016 року Ворвiка Пола Сiрiла обрано заступником голови наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Винагороду отримує згiдно Положення про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Мельниченко Сергій Іванович член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №792037, 05.05.1998, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту фiнансiв виробничої сфери та майнових вiдносин Мiнiстерства фiнансiв.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Мельниченка С.I.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Іванов Євген Ремович член наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №867064, 01.08.1998, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Фонду державного майна України.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Iванова Є.Р.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Миргородський Олег Петрович член наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані АВ, №230341, 18.03.2001, виданий Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Директор Юридичного департаменту Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Миргородського С.П.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перевезенцев Олексій Юрійович член наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані МЕ, №028614, 10.10.2002, виданий Голосiївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Директор юридичного департаменту Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Перевезенцева О.Ю.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Коновець Сергій Олександрович заступник голови правлiння
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2014 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №097788, 25.02.1999, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи керiвник проектiв ТОВ "Бостон консалтинг груп Україна" та iн.
Примітки Вiдповiдно до пункту 81 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 №1044, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Вiдповiдно до пункту 88 Статуту Компанiї до компетенцiї правлiння належить:
1) виконання планiв та рiшень загальних зборiв i наглядової ради;
2) розпорядження майном та коштами Компанiї з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами (положеннями, регламентами тощо) Компанiї;
3) здiйснення попереднього розгляду питань, що пiдлягають обговоренню на загальних зборах та засiданнях наглядової ради, пiдготовка матерiалiв, необхiдних для розгляду таких питань, та органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв i наглядової ради;
4) вирiшення питань управлiння юридичними особами, акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, а також фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими пiдроздiлами. Для дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю, рiшення, прийнятi правлiнням, є рiшеннями їх вищого органу — засновника та обов’язковими до виконання їх одноосiбним або колегiальним виконавчим органом. Для господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, рiшення правлiння є пiдставою для оформлення рiшення загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) таких товариств за пiдписом голови правлiння. Для господарських товариств, у яких Компанiя є не єдиним акцiонером (засновником, учасником), рiшення правлiння є пiдставою для оформлення завдання представнику Компанiї на голосування на загальних зборах акцiонерiв (засновникiв, учасникiв) таких товариств.
До компетенцiї правлiння вiдповiдно до цього пiдпункту, зокрема, належить надання згоди на:
вчинення правочинiв юридичними особами, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, на суму, що перевищує 500 мiльйонiв гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, який розрахований за курсом Нацiонального банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинiв, у межах, передбачених затвердженими фiнансовими планами таких юридичних осiб;
вчинення правочинiв такими юридичними особами на суму, що перевищує 200 мiльйонiв гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, який розрахований за курсом Нацiонального банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинiв, поза межами, передбаченими затвердженими фiнансовими планами таких юридичних осiб або не включених в них;
укладення такими юридичними особами iнших значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю вiдповiдно до закону та їх установчих документiв.
Надання згоди на вчинення зазначених правочинiв, якщо їх сума перевищує значення, якi встановленi в пiдпунктi 27 пункту 69 цього Статуту, здiйснюється виключно за умови попереднього погодження рiшень правлiння Компанiї наглядовою радою Компанiї;
5) затвердження фiнансового плану та бiзнес-плану юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя;
6) затвердження iнвестицiйного плану юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя;
7) прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю, призначення комiсiй з реорганiзацiї та припинення таких пiдприємств (компанiй);
8) внесення змiн до статутiв дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю;
9) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, роботи з цiнними паперами;
10) прийняття рiшення про утворення та лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них;
11) призначення на посаду та звiльнення з посади фiнансового контролера, затвердження положення про нього;
12) здiйснення iнших повноважень, якi покладенi на правлiння рiшеннями загальних зборiв або наглядової ради.
Правлiння вирiшує також iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Ковалів Юлія Ігорівна голова наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2016 - 4 роки
Паспортні дані н/д, н/д , н/д
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України, член Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Примітки 22 квiтня 2016 р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 12.04.2016 №677, вiдповiдно до якого Ковалiв Юлiю Iгорiвну обрано як представника держави членом наглядової Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Згiдно протоколу засiдання наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 11-13 травня 2016 року Ковалiв Юлiю Iгорiвну обрано головою наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Винагороду отримує згiдно Положення про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Ференс Олена Миколаївна член наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №416461, 04.07.2000, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту цивiльного, фiнансового законодавства та законодавства з питань земельних вiдносин Мiнiстерства юстицiї.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Ференс О.М.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Колбушкін Юрій Петрович член правлiння
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.02.1999 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №755457, 06.11.2001, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи директор Департаменту бюджетних розрахункiв та регуляторної полiтики НАК "Нафтогаз України" та iн.
Примітки Вiдповiдно до пункту 81 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 №1044, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Вiдповiдно до пункту 88 Статуту Компанiї до компетенцiї правлiння належить:
1) виконання планiв та рiшень загальних зборiв i наглядової ради;
2) розпорядження майном та коштами Компанiї з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами (положеннями, регламентами тощо) Компанiї;
3) здiйснення попереднього розгляду питань, що пiдлягають обговоренню на загальних зборах та засiданнях наглядової ради, пiдготовка матерiалiв, необхiдних для розгляду таких питань, та органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв i наглядової ради;
4) вирiшення питань управлiння юридичними особами, акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, а також фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими пiдроздiлами. Для дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю, рiшення, прийнятi правлiнням, є рiшеннями їх вищого органу — засновника та обов’язковими до виконання їх одноосiбним або колегiальним виконавчим органом. Для господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, рiшення правлiння є пiдставою для оформлення рiшення загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) таких товариств за пiдписом голови правлiння. Для господарських товариств, у яких Компанiя є не єдиним акцiонером (засновником, учасником), рiшення правлiння є пiдставою для оформлення завдання представнику Компанiї на голосування на загальних зборах акцiонерiв (засновникiв, учасникiв) таких товариств.
До компетенцiї правлiння вiдповiдно до цього пiдпункту, зокрема, належить надання згоди на:
вчинення правочинiв юридичними особами, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, на суму, що перевищує 500 мiльйонiв гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, який розрахований за курсом Нацiонального банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинiв, у межах, передбачених затвердженими фiнансовими планами таких юридичних осiб;
вчинення правочинiв такими юридичними особами на суму, що перевищує 200 мiльйонiв гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, який розрахований за курсом Нацiонального банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинiв, поза межами, передбаченими затвердженими фiнансовими планами таких юридичних осiб або не включених в них;
укладення такими юридичними особами iнших значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю вiдповiдно до закону та їх установчих документiв.
Надання згоди на вчинення зазначених правочинiв, якщо їх сума перевищує значення, якi встановленi в пiдпунктi 27 пункту 69 цього Статуту, здiйснюється виключно за умови попереднього погодження рiшень правлiння Компанiї наглядовою радою Компанiї;
5) затвердження фiнансового плану та бiзнес-плану юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя;
6) затвердження iнвестицiйного плану юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя;
7) прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю, призначення комiсiй з реорганiзацiї та припинення таких пiдприємств (компанiй);
8) внесення змiн до статутiв дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю;
9) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, роботи з цiнними паперами;
10) прийняття рiшення про утворення та лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них;
11) призначення на посаду та звiльнення з посади фiнансового контролера, затвердження положення про нього;
12) здiйснення iнших повноважень, якi покладенi на правлiння рiшеннями загальних зборiв або наглядової ради.
Правлiння вирiшує також iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Проктор Чарльз Річард Фарадей член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2016 - 4 роки
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи 2012-2015 - Регiональний президент Genel Energy plc в країнах Африки.
Примітки 28 березня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 25.03.2016 №504, вiдповiдно до якого Проктора Чарльза Рiчарда Фарадея (Proctor Charles Richard Faraday) обрано членом наглядової Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", який вiдповiдає критерiям незалежностi (незалежний директор).
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Винагороду отримує згiдно Положення про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Сушко Олександр Васильович член наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СН, №845664, 26.06.1998, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв — керiвник апарату.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Сушка О.В.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ігнатов Андрій Петрович член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ВА, №362249, 15.08.1996, виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра доходiв i зборiв України.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Iгнатова А.П.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Щукін Олександр Миколайович заступник голови наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ВН, №339532, 23.05.2006, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту органiзацiйного забезпечення дiяльностi Мiнiстра та документальної роботи Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження заступника голови наглядової ради Щукiна О.М.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Коболєв Андрій Володимирович голова правлiння
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2014 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ТТ, №274458, 28.01.2015, Солом'янським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Радник генерального директора ТОВ «ЕйВайЕй Секьюрiтiз» та iншi.
Примітки Вiдповiдно до пункту 81 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 №1044, управлiння поточною дiяльностi Компанiї здiйснює правлiння, яке є колегiальним виконавчим органом Компанiї. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Вiдповiдно до пункту 89 Статуту Компанiї Правлiння очолює голова, який:
1) видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Компанiї;
2) без довiреностi представляє Компанiю у вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами як в Українi, так i за кордоном;
3) видає довiреностi на вчинення юридичних дiй вiд iменi Компанiї;
4) призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Компанiї, застосовує до них заходи заохочення або дисциплiнарного стягнення i приймає рiшення про притягнення їх до матерiальної вiдповiдальностi;
5) укладає колективний договiр вiд iменi Компанiї;
6) розподiляє повноваження мiж членами правлiння, зокрема надає право пiдписувати накази та iншi розпорядчi документи Компанiї iншим членам правлiння вiдповiдно до їх повноважень та функцiональних обов’язкiв;
7) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств (компанiй), якi заснованi Компанiєю;
8) без довiреностi укладає договори (контракти) та вчиняє iншi правочини вiд iменi Компанiї;
9) затверджує штатний розпис Компанiї;
10) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Компанiї;
11) скликає засiдання правлiння та головує на них, забезпечує ведення протоколiв засiдань;
12) органiзовує ведення облiку вiйськовозобов’язаних та мобiлiзацiйну пiдготовку;
13) призначає за погодженням з вiдповiдним державним органом посадову особу, яка є громадянином України, керiвником режимно-секретного органу, на який покладається органiзацiя та здiйснення заходiв щодо охорони державної таємницi;
14) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим Статутом, а також покладенi на нього рiшеннями правлiння, загальних зборiв або наглядової ради.
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Бондаренко Андрій Юрійович голова наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані ВА, №676258, 27.05.1997, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України - керiвник апарату.

Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження голови наглядової ради Бондаренка А.Ю.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Демчишин Володимир Васильович член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi України; Голова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Директор вiддiлу iнвестицiйно-банкiвських послуг групи «Investment Capital Ukraine».
Примітки 22 квiтня 2016 р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №725, вiдповiдно до якого Демчишина Володимира Васильовича обрано як представника держави членом наглядової Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагороду отримує згiдно Положення про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Білоусов Андрій Леонідович член наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.08.2013 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані АЕ, №676426, 29.07.1997, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського УМВС України у Днiпропетровськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України - керiвник апарату.
Примітки 05 травня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №726, вiдповiдно до якого припинено повноваження члена наглядової ради Бiлоусова А.Л.
На зазначенiй посадi перебував 2 роки i 8 мiсяцiв. Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Буртан Тетяна Петрівна головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.06.2012 - згiдно з чинним законодавством України
Паспортні дані СО, №406191, 17.06.2000, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи заступник директора департаменту - заступник головного бухгалтера Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та iн.
Примітки Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Компанiї.
Винагороду отримує згiдно укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Річардс Маркус Тревор член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2016 - 4 роки
Паспортні дані н/д, н/д, н/д
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Наразi вiн є виконавчим радником Boston LLP Consulting Group (Бостон консалтинг груп) i керуючим директором консалтингової компанiї Oil and Gas Management Consulting Limited. З лютого 2011 року по грудень 2013 року обiймав посаду виконавчого директора групи Dana Petroleum PLC
Примітки 28 березня 2016р. отримано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 25.03.2016 №504, вiдповiдно до якого Рiчардса Маркуса Тревора (Marcus Richards Trevor) обрано членом наглядової Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", який вiдповiдає критерiям незалежностi (незалежний директор).
Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Винагороду отримує згiдно Положення про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.

Ліцензії

Дата  
АЕ №179871 31.01.2013 Постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 31.01.2013
Дата закінчення 30.01.2018
Опис Прогнозується, що термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
№УОДТ2-2013-64 24.04.2013 Спецiальний дозвiл на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею
Орган ліцензування Служба безпеки України
Дата видачі 24.04.2013
Дата закінчення 24.04.2017
Опис Прогнозується, що термiн дiї лiцензiї буде продовжено.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" #24101605
Адреса 02094, Україна, м.Київ, вул. Кракiвська 15/17, лiтера А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ Серiя АЕ №263248
НКЦПФР
з 03.09.2013
Контакти +380442960514 , +380442960540
Примітки Надання послуг щодо вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй за рахунками у цiнних паперах, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйний Капiтал Україна" #35649564
Адреса 01030, Україна, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Серiя АЕ №263018
НКЦПФР
з 11.04.2013
Контакти +380442200120, +380442201625
Примітки Надання послуг з укладення правочинiв з купiвлi, продажу та/або мiни цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв
ТОВ "КОНКОРД КЕПIТАЛ" #39018979
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Серiя АЕ №286925
НКЦПФР
з 02.07.2014
Контакти +380443915575, +380443541895
Примітки Послуги щодо купiвлi, продажу цiнних паперiв; здiйснення iнших операцiй з цiнними паперами або iншими фiнансовими iнструментами
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №1973
Аудиторська палата України
з 23.06.2001
Контакти (044) 490-90-00, (044) 490-90-01
Примітки Аудит окремої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства „Нацiональна акцiонерна компанiя „Нафтогаз України” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, проведено ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-22
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", обрано Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ: 30370711) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" #00032129
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АГ №579803
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 09.08.2011
Контакти (044) 426-43-86, (044) 426-43-86
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 зберiгачем, у якого публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, обрано Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ: 00032129) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України / #37508596 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2
Код 37508596

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава Україна. Суб'єкт управлiння корпоративними правами держави: Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України / #37508596 190 150 481 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 12/2