Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (10)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

#20077720

Основна інформація

Назва Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
ЄДРПОУ 20077720
Адреса 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 303696
Дата державної реєстрації 17.06.1998
Середня кількість працівників 876
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: 26002301921
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
МФО: 300465
Номер рахунку: 26002301921
Контакти
+38 (044) 586-35-37
ngu@naftogaz.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом 2018 року не вiдбувалось.

Працівники

За звiтний перiод: середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становить 657 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк становить 1 375 549 тис. грн Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк в порiвняннi з 2017 роком зрiс на 113,21 %. Однiєю з дiєвих форм пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i спецiалiстiв НАК "Нафтогаз України" є участь у науково-виробничих конференцiях та iнформацiйно-консультативних семiнарах.

Участь у об'єднаннях

НАК "Нафтогаз України" є учасником Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 41682955). Мiсцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6. Компанiя є одним iз спiвзасновникiв об'єднання. Станом на 31.12.2018 року внескiв до статутного фонду не здiйснювала. Термiн участi не визначено. Компанiя разом з iншими членами об'єднання має рiвнi права у вирiшеннi будь-яких питань дiяльностi об'єднання. Права та обов'язки членiв зазначенi в Статутi об'єднання. Основною метою дiяльностi Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi є представництво iнтересiв членiв органiзацiї в економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв органiзацiї для досягнення позитивних результатiв їхньої дiяльностi та посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення соцiально-трудових вiдносин та розвитку соцiального партнерства.

Спільна діяльність

За звiтний перiод НАК "Нафтогаз України" не проводила спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Облікова політика

Опис обраної облiкової полiтики Компанiї зазначено у фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2018 рiк в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi".

Продукція

Група Нафтогаз - це вертикально iнтегрована група, що охоплює газовий, нафтовий бiзнес вiд видобування до реалiзацiї. Товариства, в яких Компанiї належать пакети акцiй, є значними учасниками ринку газу та нафти. Близько 90 % вартостi активiв та виручки Групи припадає на газовий бiзнес. Кожен напрям бiзнесу обслуговують окремi компанiї. Компанiя забезпечує ефективне функцiонування та подальший розвиток нафтової i газової промисловостi, сприяє структурнiй перебудовi галузi в ринкових умовах господарювання та залученню iнвестицiй, забезпечує бiльш повне задоволення потреб промислових i побутових споживачiв у сировинi i паливно-енергетичних ресурсах та надiйний транзит нафти i газу до країн Центральної i Захiдної Європи. Компанiя та пiдприємства, якi входять до складу Групи Нафтогаз, здiйснюють: розвiдку та розробку газових i нафтових родовищ; транспортування газу i нафти; експлуатацiйне та розвiдувальне бурiння на газ i нафту; зберiгання газу в пiдземних газосховищах; постачання природного i скрапленого нафтового газу промисловим споживачам, бюджетним органiзацiям та комунально-побутовому сектору; переробку газу i газового конденсату; оптову та роздрiбну торгiвлю нафтопродуктами; наукове забезпечення галузi; сервiсне обслуговування промислових об'єктiв тощо. Крiм суто комерцiйної дiяльностi, Компанiя виконує важливу соцiальну роль, забезпечуючи населення, бюджетнi установи та комунальних споживачiв природним газом за цiнами, що встановлюються державою. Стратегiчними цiлями Компанiї залишаються забезпечення безпеки постачання вуглеводнiв до та на територiї України, пiдвищення ресурсної бази та видобутку вуглеводнiв Групою Нафтогаз, забезпечення отримання доходiв вiд послуг транзиту та компенсацiї вiд ПАТ "Газпром", розробка та впровадження високоефективної операцiйної моделi, що спрямована на максимiзацiю цiнностi активiв Групи Нафтогаз, створення нових бiзнес-напрямкiв, стратегiчних партнерств, покращення / розробка передових стандартiв з охорони працi, промислової безпеки та охорони довкiлля. Крiм того, Компанiя фокусується на забезпеченнi розвитку ефективного ринку, попередження вад ринкових механiзмiв i, зокрема, на створеннi компетентного та ефективного оператора ГТС та його вiдокремлення. Для розкриття iнформацiї про дiяльнiсть НАК "Нафтогаз України" керiвництво Компанiї визначило такi операцiйнi сегменти: оптова торгiвля природним газом - 64,5 % вiд чистого доходу у 2018 р., вiдповiдно до якого включено 4 звiтнi сегменти: продаж природного газу регiональним газопостачальним пiдприємствам для потреб населення; постачання природного газу теплогенеруючим пiдприємствам для потреб населення; постачання природного газу iншим споживачам у рамках ПСО ; постачання природного газу iншим споживачам поза межами ПСО; транзит природного газу - 35,3 % iнше (взято результати спiльної дiяльностi за концесiйною угодою на розвiдку та розробку вуглеводнiв в Єгиптi) - 0,2 % Основний вплив на формування валового прибутку здiйснюють показники сегментiв "Оптова торгiвля природним газом" та "Транзит природного газу". Валовий прибуток у 2018 роцi склав 46 037,6 млн грн, що на 244 млн грн менше нiж плановий валовий прибуток. При цьому валовий прибуток по сегменту "Транзит природного газу" вирiс щодо плану на 142 млн грн через зростання обсягу транзиту на 0,7 млрд куб. м та зменшення курсу долара щодо запланованого, а валовий прибуток за сегментом "Оптова торгiвля природним газом" зменшився на 327,0 млн гривень. Валовий прибуток вiд оптової торгiвлi природним газом у 2018 роцi склав 8 379,5 млн грн, що на 327,0 млн грн менше нiж планувалося. Валовий прибуток вiд реалiзацiї споживачам ПСО зменшився на 1 527,5 млн грн, вiд реалiзацiї газу iншим споживачам (не - ПСО) збiльшився на 1 200,5 млн гривень. Фактори змiн наведено нижче. Чистий дохiд вiд реалiзацiї газу склав 132 086,1 млн грн, що на 2 060,7 млн грн бiльше нiж плановий показник, при цьому збiльшились доходи вiд реалiзацiї природного газу: для споживачiв ПСО на 21,8 млн.грн. за рахунок збiльшення обсягу реалiзацiї на 4 млн куб. м; iншим споживачам на 2 039 млн гривень. Зростання доходу вiд реалiзацiї газу iншим категорiям споживачiв в основному стало наслiдком збiльшення обсягу реалiзацiї газу в порiвняннi з плановою для промислових споживачiв на 102 млн куб. м. Собiвартiсть реалiзованого газу складала 123 706,6 млн грн, що на 2 387,7 млн грн бiльше планового показника, при цьому: збiльшилась собiвартiсть реалiзацiї природного газу для споживачiв ПСО на 1 484,9 млн грн за рахунок збiльшення фактичного коригування запасiв до чистої вартостi реалiзацiї вiдповiдно до плану (планувалось здiйснити коригування вартостi iмпортованого газу обсягом 2 255 млн куб. м, тодi як фактично було здiйснено коригування вартостi iмпортованого газу обсягом 2 862 млн куб. м) та збiльшення обсягу реалiзацiї на 4 млн куб. м; зросла собiвартiсть реалiзацiї природного газу iншим категорiям споживачiв на 750 млн грн внаслiдок збiльшення обсягу реалiзацiї газу в порiвняннi з плановою для промислових споживачiв на 102 млн куб. м; зменшена собiвартiсть послуг по зберiганню природного газу у ПСГ на 40,5 млн грн, за рахунок зменшення обсягу закачування природного газу до ПСГ; збiльшена собiвартiсть послуг щодо резервування потужностей у Eustream, якi не були використанi, на 193,5 млн гривень. Валовий прибуток по транзиту природного газу в 2018 роцi склав 37 153,4 млн гривень. На зростання валового прибутку вiд послуг з транзиту для ПАТ "Газпром" вплинуло зростання доходу на 603,5 млн грн, у тому числi за рахунок: збiльшення обсягу транзиту на 0,7 млрд.куб. - 770,6 млн гривень; зменшення курсу долара щодо планового з $27,27 до $27,21 зменшило дохiд на 167,1 млн гривень. Собiвартiсть послуг з транзиту при цьому зросла на 461,3 млн грн, у тому числi за рахунок: збiльшення обсягу транзиту на 0,7 млрд куб. збiльшило вартiсть послуг АТ "Укртрансгаз" 166,1 млн гривень; збiльшення ПДВ на послуги з транзиту склало 295,2 млн гривень.

Активи

Протягом останнiх 5 рокiв для використання у своїй господарськiй дiяльностi Компанiєю придбано необоротних матерiальних активiв на суму близько 20,2 млн грн та нематерiальних активiв на суму близько 101,6 млн гривень. Основну частину капiтальних витрат Компанiї складають iнвестицiї у придбання таких активiв, а також незавершенi капiтальнi iнвестицiї в розробку родовищ. У зв'язку зi змiною облiкових оцiнок у 2017 роцi авансовi платежi на фiнансування розробки родовищ у сумi 181,3 млн грн та створення геопорталу геолого-геофiзичної iнформацiї в сумi 9,6 млн.грн вiдображено у складi необоротних активiв, а саме : у незавершених капiтальних iнвестицiях. Слiд зазначити, що згiдно зi звiтами незалежного професiйного оцiнювача ТОВ "Ернст енд Янг" вiдображено збiльшення балансової вартостi необоротних активiв у зв'язку з проведенням переоцiнки станом на 31.12.2014 - основних засобiв та капiтальних iнвестицiй, станом на 31.12.2015 - основних засобiв. Крiм того, у 2017 роцi реорганiзовано ДП "Нафтогазобслуговування" шляхом приєднання до Компанiї, яка, у свою чергу, стала правонаступником майна, майнових прав та обов'язкiв дочiрнього пiдприємства, зокрема основних засобiв, балансовою вартiстю 5,6 млн гривень. У 2018 роцi Компанiя отримала у власнiсть рухоме майно, балансовою вартiстю близько 36 млн грн, на виконання Мирової угоди з ДК "Газ України" в рахунок часткового погашення суми заборгованостi перед Компанiєю. Щодо вiдчуження активiв, то власне вiдчуження з передачею права власностi на необоротнi матерiальнi i нематерiальнi активи Компанiї протягом останнiх 5 рокiв не вiдбувалося. Вибуття необоротних активiв здiйснювалось за самостiйним рiшенням Компанiї шляхом списання у зв'язку з повним фiзичним та/або моральним зносом i неможливiстю подальшої експлуатацiї таких активiв, в основному вони були повнiстю замортизованi або їх залишкова вартiсть була несуттєвою.

Основні засоби

Капiтальнi iнвестицiї за 2018 рiк були профiнансованi загальним обсягом 10,1 млн грн, що на 139,3 млн грн менше вiд запланованих. Внаслiдок анулювання у груднi 2017 року спецiальних дозволiв Компанiї на Будищансько-Чутiвську, Оболонську та Писарiвську площi Компанiя вимушена була призупинити роботи з освоєння зазначених дiлянок та здiйснити роботи з консервацiї вже пробурених свердловин. Фактично Компанiєю було профiнансовано витрати на виконання робiт по виготовленню детального плану територiї лiцензiйної дiлянки на суму 15,7 тис.грн. та роботи з проведення археологiчної розвiдки на Руновщинськiй дiлянцi на суму 14,9 тис.грн. У звiтному перiодi Компанiя здiйснила оплату за придбанi у груднi 2017 року основнi засоби: комп'ютерну, оргтехнiку та офiсне обладнання i приладдя на загальну суму 2,8 млн грн та сплатила за право користування нематерiальними активами 7,2 млн грн. Компанiєю капiтальне будiвництво в 2019 роцi не заплановано.

Проблеми

Основними органами державної влади, що здiйснюють регулювання ринку нафти та газу в Українi є Кабiнет Мiнiстрiв України, Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi, Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв, Держгеонадра, НКРЕКП та iншi. До набуття чинностi Законом України "Про ринок природного газу" вiд 9 квiтня 2015 року №329-VIII ринок природного газу в Українi був занадто зарегульованим. Державне регулювання охоплювало як технiчнi, так i фiнансовi аспекти: o технiчнi заходи стосуються ефективного використання запасiв природного газу, гарантування безпечної технiчної експлуатацiї газотранспортної системи, забезпечення коректного i безпечного постачання, розподiлу та споживання природного газу; o фiнансовi заходи переважно стосуються встановлення тарифiв та цiн i пiдтримання коректних фiнансових заходiв для розподiлу ринку мiж його учасниками. У вiдповiдностi iз Законом України "Про ринок природного газу" КМУ прийняв постанову "Про затвердження Положення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу (вiдносини перехiдного перiоду)" вiд 1 жовтня 2015 року № 758 (далi також - Постанова ПСО), вiдповiдно до якої на перехiдний перiод (з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2017 року) на АТ "Укргазвидобування" покладено спецiальнi обов'язки, а саме продаж за регульованими цiнами повного обсягу комерцiйного газу Компанiї з метою утворення ресурсiв природного газу для задоволення потреб домогосподарств та виробникiв теплової енергiї. Компанiя у свою чергу має продавати такий газ за регульованими цiнами певним категорiям споживачiв та посередникiв. У подальшому КМУ регулярно продовжував дiю Постанови ПСО та збiльшував перелiк категорiй споживачiв, якi мають право купувати природний газ у Компанiї на умовах Постанови ПСО. У 2018 роцi цiна газу, що встановлюється вiдповiдно до режиму ПСО була нижчою ринкових цiн на сумiсних сегментах. Вiдповiдно до Закону "Про ринок природного газу" Компанiя має право на отримання компенсацiї економiчно обгрунтованих витрат, понесених у зв'язку iз виконанням спецiальних обов'язкiв, зменшених на доходи, отриманi у процесi виконання покладених на нього спецiальних обов'язкiв, та з урахуванням допустимого рiвня прибутку. Вiдповiдальнiсть за розробку процедури розрахунку та виплати компенсацiї покладається на КМУ, проте вона досi не розроблена. 19 жовтня 2018 року КМУ прийняв постанову "Про затвердження Положення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу", яка передбачає поступове збiльшення регульованих цiн на газ, що реалiзується компанiями, на яких покладено спецiальнi обов'язки та певнi заходи щодо покращення платiжної дисцiплiни. Постанова дiє до 1 травня 2020 року включно. Обсяг реалiзацiї природного газу споживачам, якi пiдпадають пiд дiю спецiальних обов'язкiв, встановлених постановами КМУ вiд 22.03.2017 № 187 та вiд 19.10.2018 № 867, (далi - споживачi ПСО) в 2018 роцi збiльшився на 4% та склав 17,7 млрд куб. м. Протягом 2015 - 2018 рокiв Компанiя не отримувала компенсацiю як суб'єкт, на якого покладаються спецiальнi обов'язки. За розрахунками Компанiї, очiкувана вартiсть компенсацiї за весь перiод виконання спецiальних обов'язкiв i до 31 грудня 2018 року складає приблизно 27,1 млрд грн, не враховуючи компенсацiї, яку мають право отримати iншi суб'єкти ринку природного газу, а саме АТ "Укргазвидобування" та Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз", на яких були покладенi спецiальнi обов'язки. Держава контролює дiяльнiсть iз розвiдки та видобування нафти i газу в Українi шляхом видачi вiдповiдних лiцензiй. Згiдно з чинним законодавством окремi лiцензiї видаються на розвiдку, розробку та видобування на кожному нафтогазовому родовищi, а також на транспортування, постачання та зберiгання нафти i газу. Лliцензiї видаються на перiод вiд двох до двадцяти рокiв i їх дiю можна подовжити на той самий строк. Вiдповiдно до очiкувань, закладених у довгострокову програму видобутку, нарощування видобутку газу впродовж 2016-2020 рокiв, група Нафтогаз потребувала щороку бiльше 10 нових лiцензiйних дiлянок для їх вивчення, оцiнки, вибору кращих перспективних об'єктiв i щорiчного закладання приблизно 13 пошукових свердловин. Отже, компанiї Групи могли б забезпечити достатнiй прирiст видобувних запасiв, а в подальшому освоювати їх, пробурюючи понад 10 свердловин на кожному новому родовищi. Штучне блокування видачi нових лiцензiйних дiлянок мiсцевими органами влади активiзувало ризик недоотримання АТ "Укргазвидобування" 5,5 млрд куб. м газу в перiод до 2021 року. В 2016-2017 рр. АТ "Укргазвидобування" (далi також - УГВ) неодноразово (понад 145 разiв) подавало пакети документiв задля отримання нових лiцензiйних дiлянок та розширення меж iснуючих - отримано 135 вiдмов. В результатi УГВ залишилось без необхiдної кiлькостi нових родовищ для виконання Стратегiї 20/20.

Фінансова політика

Компанiя застосовує як переважнi джерела фiнансування як власнi обiговi кошти, отриманi в результатi здiйснення господарської дiяльностi, зокрема отриманi вiд реалiзацiї природного газу та надання послуг з транзиту природного газу територiєю України (основнi види дiяльностi), так i залученi кошти (кредитнi кошти, кошти вiд випуску власних облiгацiй). З 2016 року Компанiя не отримує фiнансування дiяльностi вiд держави у виглядi наповнення статутного капiталу. У зв'язку iз сезоннiстю бiзнесу по реалiзацiї природного газу i, як наслiдок, необхiднiстю здiйснювати закачування природного газу до пiдземних сховищ газу в лiтнiй перiод для його реалiзацiї споживачам протягом опалювального перiоду, щорiчно в лiтнiй перiод у Компанiї виникає брак лiквiдностi, внаслiдок чого вона змушена залучати кредити. Зобов'язання Компанiї за позиками станом на 31.12.18 р. склали 48 723 млн грн (на 31.12.2017: 56 704 млн грн). У доларовому еквiвалентi заборгованiсть за кредитами зменшилась на 13%: з $ 2 020,1 млн до $ 1 759,6 млн. У 2018 роцi вiдбулося: погашення кредитiв та iнших фiнансових запозичень на суму 11 207 млн грн, в тому числi ЄБРР на $300 млн (8 653 млн грн), АТ "Укрексiмбанк" на $89 млн (2 444 млн грн) та АТ "Ощадбанк" на 110 млн грн; збiльшення заборгованостi по дiючих кредитах на суму 3 226 млн грн, в тому числi у вiтчизняних банках на суму 1 658 млн грн та пiд гарантiю Свiтового банку на суму ?75 млн для придбання iмпортованого газу; рефiнансування кредитної заборгованостi в розмiрi понад 27 млрд грн (в еквiвалентi) з покращенням iснуючих умов кредитування, у тому числi вивiльнено iз банкiвської застави природний газ обсягом 475 млн куб. м. Також негативний вплив на лiквiднiсть Компанiї спричиняє нарощування заборгованостi контрагентами, якi отримують природний газ вiд Компанiї на пiльгових умовах вiдповiдно до Положення про покладання спецiальних обов'язкiв на ринку природного газу, яка станом на 31.12.2018 складала 57,1 млрд грн. Основними можливими шляхами покращення лiквiдностi Компанiї є внесення змiн до дiючої постанови КМУ вiд 19.10.2018 № 867 про покладання на Компанiю спецiальних обов'язкiв на ринку природного газу або взагалi вiдмiна спецiальних обов'язкiв, що дозволить Компанiї не реалiзовувати природний газ споживачам при наявнiй дебiторськiй заборгованостi. Робочий капiтал Нафтогазу станом на 31.12.2018 склав 95 218 млн грн та зменшився порiвняно з планом на 17 %.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вiдповiдно до п. 6.1. Перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та конфiденцiйну iнформацiю щодо персональних даних її спiвробiтникiв, затвердженого наказом Компанiї вiд 18.05.2016 № 164, iнформацiя про виконання контрактiв, договорiв, угод належить до вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю. Вiдповiдно до наказу Компанiї вiд 02.12.2010 № 576 iнформацiя з обмеженим доступом, яка належить акцiонерному товариству "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", у тому числi комерцiйна таємниця, пiдлягає захисту та не може вiльно поширюватися.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя подальшої дiяльностi та ключовi напрями розвитку НАК "Нафтогаз України" зазначенi в роздiлi "Звiт керiвництва" цiєї рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.

R&D

Головним напрямом роботи Компанiї у сферi науково-технiчного прогресу є орiєнтацiя її дiяльностi на всебiчну iнтенсифiкацiю технологiчних процесiв у всiх ланках вiд пошуку та розвiдки родовищ нафти i газу до реалiзацiї й використання енергоносiїв i продуктiв їх переробки. Науково-дослiднi роботи виконуються за такими актуальними напрямами: реформування та розвиток нафтогазової галузi; розширення ресурсної бази та пiдвищення нафто- та газовiддачi родовищ; нарощування видобутку газу i нафти та поглиблення їх переробки; розвиток i пiдвищення надiйностi та ефективностi нафтогазотранспортних систем; енерго- та ресурсозбереження, пiдвищення безпеки працi та охорона довкiлля. Наукове забезпечення дiяльностi пiдприємств Групи Нафтогаз здiйснює дочiрнє пiдприємство "Науково-дослiдний iнститут нафтогазової промисловостi" (ДП "Науканафтогаз"). Пiдприємство виконує розробку та впровадження комплексних програм розвитку нафтогазового комплексу; органiзовує виконання науково-дослiдних та проектних робiт у сферi розвiдки та розробки родовищ вуглеводнiв, переробки, транспортування, зберiгання та реалiзацiї нафти, газу, конденсату та продуктiв їх переробки; проводить дослiдження з економiки, маркетингу та менеджменту у нафтогазовiй галузi. До виконання робiт ДП "Науканафтогаз" залучає також провiднi науково-дослiднi, учбовi та академiчнi iнститути, конструкторськi та iншi науково-виробничi органiзацiї України. Науково-дослiднi та проектнi роботи виконують також установи, якi входять до складу АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта". За звiтний рiк Компанiєю здiйснено витрати на дослiдження, розробку та розвiдку на суму 450 302 тис гривень. Фактичнi витрати на iншi науково-дослiднi роботи у сумi 12 млн грн були здiйсненi по перехiдних роботах, розпочатих у минулорiчнi перiоди.

Інше

Iнша iнформацiя вiдсутня

Посадові особи

Ім'я Посада
Споттісвуд Клер Мері Джоан Голова наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.12.2017 - термiн не зазначено в рiшеннi наглядової ради про призначення головою наглядової ради.
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" - член наглядової ради, незалежний директор, Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
Примітки згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 22 грудня 2017 року Споттiсвуд Клер Мерi Джоан обрано головою наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з 22 грудня 2017 року. Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження 21-р вiд 17 сiчня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: бiльше 25 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - серпень 2000 р. - теперiшнiй час - в минулому Невиконавчий Голова Ради Директорiв, а на цей час Директор Gas Strategies Ltd.; - травень 2010 р. - теперiшнiй час - Невиконавчий директор, Голова Аудиторського комiтету та член всiх iнших комiтетiв, Ilika Plc.; - серпень 2013 р. - теперiшнiй час - Невиконавчий директор та Голова Комiтету з компенсацiй, BW Offshore Ltd.; - жовтень 2014 р. - теперiшнiй час - Невиконавчий директор Just Group Plc.; - сiчень 2010 р. - грудень 2014 р. - Голова Energy Solutions EU Ltd; - сiчень 2019 р. - теперiшнiй час - Голова Ради Директорiв Exoserve Ltd.; - червень 2010 р. - травень 2018 - Невиконавчий директор та Голова комiтету Корпоративної та соцiальної вiдповiдальностi, G4S Plc.; - грудень 2011 р. - грудень 2017 р. - Незалежний директор, Payments UK Management Ltd.; - червень 2011 - червень 2017 р. - Голова Ради Директорiв, Flowgroup Plc.; - липень 2011 - червень 2015 р. - Директор, Enquest Plc.; - сiчень 2012 р. - червень 2015 р. - Незалежний директор, Seven Energy Ltd.; - квiтень 2010 - серпень 2014 - Голова Ради Директорiв, Magnox Ltd.; - грудень 2012 р. - жовтень 2014 р. - Невиконавчий директор та голова комiтету з винагород, RBC Europe Ltd. Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Амос Хохштайн член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2017 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Попередне місце роботи Tellurian Inc. - Старший вiце-президент з маркетингу, Tellurian Inc.
Примітки згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Хохштайна Амоса обрано незалежним членом Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України", Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження 21-р вiд 17 сiчня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: iнформацiю не надано. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - вересень 2017 року - теперiшнiй час Старший вiце-президент з маркетингу Tellurian Inc.; - квiтень 2017 р. - вересень 2017 р. Вiце-президент та старший радник, Tellurian Inc. - серпень 2014 р. - червень 2017 р. Спецiальний посланник i координатор з питань мiжнародної енергетики, Державний департамент США; - серпень 2011 р. - липень 2014 р. Заступник помiчника державного секретаря з енергетичної дипломатiї, Державний департамент США. Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Лескуа Бруно, Жан, Гастон член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2017 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Попередне місце роботи Observatoire Maditerraneen de l Energie - Президент, Observatoire Maditerraneen de l Energie
Примітки згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Лескуа Бруно Жана Гастона обрано незалежним членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: iнформацiю не надано. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - грудень 2017 р. - теперiшнiй час Почесний президент Observatoire Mediterraneen de l Energie; - ciчень 2014 р. - грудень 2017 р. Президент, Observatoire Mediterraneen de l Energie; - сiчень 2016 р. - серпень 2017 р., Старший радник Голови та Генерального директора компанiї ?lectricit? de France S.A.; - березень 2011 р. - грудень 2015 р. Генеральний директор, Edison SpA. Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 № 668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Перелома Сергій Віталійович перший заступник голови правлiння
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2014 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Державний концерн "УкрОборонПром", перший заступник генерального директора, Державний концерн "УкрОборонПром"
Примітки обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi не вiдбувалось. Загальний стаж роботи: 24 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора, Державний концерн "УкрОборонПром". Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Попик Сергій Дмитрович член наглядової ради (представник держави)
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2017 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України - радник Прем'єр-мiнiстра України, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України
Примітки згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Попика Сергiя Дмитровича обрано членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави. Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України", Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження 21-р вiд 17 сiчня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 26 рiк. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, м.Київ - радник Прем'єр-мiнiстра України; Мiнiстерство зовнiшнiх справ України - Заступник директора департаменту. Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Хейсом Стівен Джон член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2017 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Попередне місце роботи Посадовою особою данi не надано, Посадовою особою данi не надано
Примітки згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Хейсома Стiвена Джона обрано незалежним членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Стаж роботи: данi не надано. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини: посадовою особою iнформацiю не надано. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: посадовою особою данi не надано. Винагороду не отримував.
Кудрицький Володимир Дмитрович член наглядової ради (представник держави)
Рік народження 1986 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2017 - термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ДП "НЕК "Укренерго" - керiвник офiсу управлiння проектами, директор з iнвестицiй та стратегiї, ДП "НЕК "Укренерго"
Примітки Згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Кудрицького Володимира Дмитровича обрано членом Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави. Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України", Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження 21-р вiд 17 сiчня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 12 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ДП "НЕК "Укренерго", м. Київ - заступник директора з iнвестицiй; ДП "НЕК "Укренерго" - керiвник офiсу управлiння проектами, директор з iнвестицiй та стратегiї; ПАТ "Укртранснафта" - директор з розвитку; ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт" - керiвник функцiї внутрiшнього аудиту; ТОВ "Iстван" - керiвник групи департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю; ПП "ТНК-Україна" - директор департаменту внутрiшнього аудиту. Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Коновець Сергій Олександрович заступник голови правлiння
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2014 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи керiвник проектiв ТОВ "Бостон консалтинг груп Україна", ТОВ "Бостон консалтинг груп Україна"
Примітки обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 23 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник проектiв ТОВ "Бостон консалтинг груп Україна". Станом на 31.12.2018 одночасно обiймав посаду члена наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (Несторiвський пров., 3-5 Київ, 04053 Україна). Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Колбушкін Юрій Петрович член правлiння
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.02.1999 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи директор Департаменту бюджетних розрахункiв та регуляторної полiтики НАК "Нафтогаз України", НАК "Нафтогаз України"
Примітки обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 37 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту бюджетних розрахункiв та регуляторної полiтики НАК "Нафтогаз України". Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Гавриленко Микола Миколайович член правлiння
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.05.2017 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Генеральний директор АТ "Укртранснафта", АТ "Укртранснафта"
Примітки Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 26 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння АТ "Укртранснафта"; директор ТОВ "ГАЗНГОУ". Одночасно обiймає посаду Генерального директора АТ "Укртранснафта" (вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, Україна). Винагороду не отримував.
Прохоренко Олег Васильович член правлiння
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.05.2017 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Голова правлiння АТ "Укргазвидобування", АТ "Укргазвидобування"
Примітки обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 7 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння АТ "Укргазвидобування", молодший партнер в компанiї McKinsey & Cоmpany. Одночасно обiймає посаду голови правлiння ПАТ "Укргазвидобування" (26/28, вул. Кудрявська, м. Київ, 04053, Україна). Винагороду не отримував.
Демчишин Володимир Васильович Заступник голови наглядової ради (представник держави)
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi України, Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України
Примітки Згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 № 725 "Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" Демчишина Володимира Васильовича обрано як представника держави членом наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України", Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження 21-р вiд 17 сiчня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 14 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України - Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi України; Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - Голова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" - Директор вiддiлу iнвестицiйно-банкiвських послуг групи "Investment Capital Ukraine". Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 № 668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Коболєв Андрій Володимирович голова правлiння
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2014 - строк повноважень до 22.03.2020 року (згiдно з розпорядженням КМУвiд 20.03.2019 № 161-р)
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Радник генерального директора ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз"., ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз"
Примітки обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 19 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Радник генерального директора ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз". Станом на 31.12.2018 одночасно обiймав посаду голови наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (Несторiвський пров., 3-5 Київ, 04053 Україна). Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Гучек Анна Вікторівна В.о. головного бухгалтера
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.03.2017 - термiн обрання (призначення) не визначено
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" - начальник Департаменту консолiдованої фiнансової та управлiнської звiтностi, Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
Примітки у зв'язку зi звiльненням начальника Департаменту - головного бухгалтера Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", виконання обов'язкiв покладено на Гучек Анну Вiкторiвну (особою не надано згоди на розкриття своїх паспортних даних) на перiод, до призначення на цю посаду iншої особи. Акцiями НАК "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту НАК "Нафтогаз України" та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Компанiї. Загальний стаж роботи: 16 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Департаменту консолiдованої фiнансової та управлiнської звiтностi НАК "Нафтогаз України". Винагороду отримує згiдно укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Реалiзацiя газу 0 0 грн 21621 млн.куб.м 158.50 млрд грн
Послуги з транзиту газу 0 0 грн 86776 млн.куб.м 72.35 млрд грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Природний газ 76.60%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" #00032129
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АГ № 579803
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 09.08.2011
Контакти (044) 426-43-86, (044) 426-43-86
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 зберiгачем, у якого публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, обрано Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ: 00032129) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-65-40, (044) 279-13-22
Примітки Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 06.07.11 №258 депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", обрано Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ: 30370711) та затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.
Приватне акцiонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi" #25642478
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ № 1973
Аудиторська палата України
з 23.06.2001
Контакти (044) 490-90-00, (044) 490-90-01
Примітки Аудит окремої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, проведено ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОНКОРД КЕПIТАЛ" #39018979
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Серiя АЕ № 286925
НКЦПФР
з 02.07.2014
Контакти (044) 391-55-75, (044) 354-18-95
Примітки Послуги щодо купiвлi, продажу цiнних паперiв; здiйснення iнших операцiй з цiнними паперами або iншими фiнансовими iнструментами
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйний Капiтал Україна" #35649564
Адреса 01030, Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Серiя АЕ № 263018
НКЦПФР
з 11.04.2013
Контакти (044) 220-01-20, (044) 220-16-25
Примітки Надання послуг з укладення правочинiв з купiвлi, продажу та/або мiни цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України #21676262
Адреса 03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офiс 1206
Діятельність Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Ліцензія
№ № DR/00001/APA, №DR/
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 498-38-15/16, (044) 287-56-73
Примітки Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ФІЛІЯ "МАГАЗИН "ВЕНЕЦІЯ" #00000000
Адреса СУВОРОВА, 40, КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, КИЇВСЬКА
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi Нафтогаз Трейдiнг Юроп АГ становить 100% акцiй. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством Швейцарської Конфедерацiї та Статутом
ФОП "ФЕДОЩЕНКО НІНА НИКИФОРІВНА" #0000000000
Адреса 30000, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧЕРНЯКА, БУД. 10, КВ. 7
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Частка Компанiї в статутному капiталi товариства становить 50%. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений законодавством Арабської Республiки Єгипет та Статутом
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" #00135390
Адреса М. КИЇВ, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, БУД. 3-5
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 50 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску у статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА" #00152307
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВІШТОВСЬКА, БУД. 3
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 43 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" #00153117
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 26, ОФІС 505
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" #00157842
Адреса ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. ДОЛИНА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУД. 3
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску у статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯГАЗБУД" #02127331
Адреса ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОБАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 2
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 39 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬГАЗБУД" #02127360
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ ОСТРОЗЬКОГО, БУД. 33
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 51 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВІННИЦЯГАЗ" #03338649
Адреса ВІННИЦЬКА ОБЛ., М. ВІННИЦЯ, ПРОВУЛОК КОСТЯ ШИРОЦЬКОГО, БУД. 24
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" #03340920
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 2
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАПОРІЖГАЗ" #03345716
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, БУД. 7
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КРИМГАЗ" #03348117
Адреса АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. УЧИЛИЩНА, БУД. 42-А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" #03349039
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗОЛОТА, БУД. 42
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ" #03351734
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ" #03351912
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА КОЗАКА, БУД. 2А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "СУМИГАЗ" #03352432
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ЛЕБЕДИНСЬКА, БУД. 13
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ" #03353503
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЧЕРНІВЕЦЬКА, БУД. 54
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ" #03358104
Адреса ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, БУД. 68
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" #03358305
Адреса М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГІДРОГРАФІЧНА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ" #03361046
Адреса ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЛЕНКАВСЬКОГО, БУД. 20
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" #03361075
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПІВДЕННА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 38 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ШЕПЕТІВКАГАЗ" #03361394
Адреса ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, БУД. 29
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" #03361402
Адреса ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА, БУД. 142
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 9 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ" #03361419
Адреса ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. УМАНЬ, ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА, БУД. 19
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КІРОВОГРАДГАЗ" #03365222
Адреса КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. КІРОВОГРАД(П), ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, БУД. 67
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 51 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ" #03366701
Адреса РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. РІВНЕ, ВУЛ. ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО, БУД. 4
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" #05395598
Адреса ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОСП. МИРУ, БУД. 41
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" #05410263
Адреса МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОГРАНИЧНА, БУД. 159
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" #05451150
Адреса ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГАГАРІНА, БУД. 87
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" #05457000
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСІЛКИ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 2-А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 17 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАДЯЧГАЗ" #05524660
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ГАДЯЧ(ПН), ВУЛ. БУДЬКА, БУД. 26, "А"
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУБНИГАЗ" #05524713
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ЛУБНИ, ВУЛ. Л. ТОЛСТОГО, БУД. 87
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ" #05535349
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, БУД. 47А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КРЕМЕНЕЦЬГАЗ" #14028568
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЕЦЬ(ПН), ВУЛ. ОСОВИЦЯ, БУД. 3
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ" #14055654
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ПІДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. ЛИСЕНКА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" #20538865
Адреса ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВІСКОНТА, БУД. 3
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" #20578072
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 178
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ " ЗАЛІЩИКИГАЗ " #21131775
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, М. ЗАЛІЩИКИ, ВУЛ. 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, БУД. 8
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗБАРАЖГАЗ" #21131887
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБАРАЗЬКИЙ Р-Н, М. ЗБАРАЖ, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 14
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "БОРЩІВГАЗ" #21133751
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БОРЩІВСЬКИЙ Р-Н, М. БОРЩІВ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, БУД. 1
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ГУСЯТИНГАЗ" #21135371
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ГУСЯТИН, ВУЛ. СУХОДІЛЬСЬКА, БУД. 67
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МОНАСТИРИСЬКГАЗ" #21135833
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МОНАСТИРИСЬКИЙ Р-Н, М. МОНАСТИРИСЬКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 42
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "БУЧАЧГАЗ" #21136689
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БУЧАЦЬКИЙ Р-Н, М. БУЧАЧ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, БУД. 9
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "БЕРЕЖАНИГАЗ" #21136718
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. БЕРЕЖАНИ(ПН), ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 33
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЗБОРІВГАЗ" #21138352
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЗБОРІВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, БУД. 2
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧОРТКІВГАЗ" #21155830
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЧОРТКІВ(ПН), ВУЛ. ГРАНИЧНА-БІЧНА, БУД. 39 Б
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" #21155959
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО, БУД. 20
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРЕБОВЛЯГАЗ" #21156166
Адреса ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, М. ТЕРЕБОВЛЯ, ВУЛ. КНЯЗЯ ВАСИЛЬКА, БУД. 73"В"
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1 акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙТРОН-УКРГАЗ МЕТЕРС КОМПАНІ" #22939385
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, БУД. 103
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 11 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРБУДТРАНСГАЗ" #24937036
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКА, БУД. 13
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 20 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТРАНЗИТ" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ" #25273549
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУД. 26-В
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок в статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 40,22 % акцiй АТ "Газтранзит". Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" #30019775
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, БУД. 26/28
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Форма участi пряма. Компанiї належить 100 % акцiй товариства. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" #30019801
Адреса М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. 9/1
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Компанiї належить 100 % акцiй товариства. Форма участi пряма. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОГАЗ-ЕНЕРГОСЕРВІС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #30167066
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. І. ГОНТИ, БУД. 3 А, КОРП. 2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #30308580
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. НАГІРНА, БУД. 27
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИКА ТА ПАЛИВО УКРАЇНИ" #30632949
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 94
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 51 % акцiй товариства. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВОН" #30780664
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. 24, КВ. 21
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 12,13 % акцiй ПрАТ "ДЕВОН". Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОГАЗОБСЛУГОВУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #31059253
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, БУД. 2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ " #31301827
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, БУД. 1
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" #31570412
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. 32/2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Форма участi пряма. Компанiї належить 100% акцiй товариства. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАФТОГАЗБЕЗПЕКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #32253350
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ГОНТИ, БУД. 3-А
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЕНЗИМ" #32278747
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, БУД. 27 А, К. 104
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 12 %. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" #32349152
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 6
Опис НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Частка Компанiї у статутному капiталi товариства становить 50%. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКАНАФТОГАЗ" #32710871
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ(З), ВУЛ. КИЇВСЬКА, БУД. 8
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЄНІЗОВАНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА (ГАЗОРЯТУВАЛЬНА) СЛУЖБА "ЛІКВО" НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #32869691
Адреса ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. СІННА, БУД. 32
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %. Форма участi пряма. Внесок в статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАВТОГАЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #36265925
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, БУД. 2
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКОРДОННАФТОГАЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" #36858992
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 72
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ" #38727388
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 6
Опис НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений чинним законодавством та Статутом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" #42257608
Адреса М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 1, КОРП. А
Опис Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним законодавством та статутом.

Власники акцій

Власник Частка
Держава Україна, в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi Кабiнету Мiнiстрiв України / 00031101 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 12/2
Код 00031101

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава Україна в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Кабiнет Мiнiстрiв України / 00031101 190 150 481 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, будинок 12/2