Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (10)
Дозвільні документи
Ліцензії (41)
ДАБІ (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

#05747991

Основна інформація

Назва Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання"
ЄДРПОУ 05747991
Адреса 40004, м. Суми, вул. Горького, 58
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А00 №111229
Дата державної реєстрації 28.03.1994
Середня кількість працівників 4 641
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600115086
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600115086
Контакти
+38 (054) 225-04-93
info@snpo.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

До складу ПАТ "Сумське НВО" входять спецiалiзованi виробництва: заготiвельне, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання; представництва в мiстах Київ та Москва, фiлiї в республiках Азербайджан та Туркменiстан; дитячий оздоровчий центр "Чайка", санаторiй-профiлакторiй. 07.05.2018р., протокол 07/05-2018, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) було прийнято рiшення про лiквiдацiю фiлiї Товариства в Азербайджанськiй Республiцi у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi в дiяльностi фiлiї Товариства в Азербайджанськiй Республiцi для представництва iнтересiв Товариства на ринку товарiв, робiт, послуг Азербайджанської Республiки.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк - 4567 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (зовнiшнi сумiсники) за 2018 рiк - 7 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2145 осiб. Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк становив - 312093,00 тис. грн., зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року на 120723,9 тис.грн. обумовлено зменшенням чисельностi персоналу та переводом працiвникiв на скорочений робочий тиждень. ПАТ "Сумське НВО" проводить цiлеспрямовану кадрову полiтику, яка направлена на рацiональний розподiл робiтникiв i спецiалiстiв всерединi пiдприємства, укомплектування його висококвалiфiкованими кадрами, створення мотивацiйних засад для продуктивної трудової дiяльностi. Невiд'ємною складовою роботи, спрямованої на удосконалення виробничого процесу та пiдвищення його ефективностi у ПАТ, є впровадження нових пiдходiв до органiзацiї оплати працi. В умовах недостатнього завантаження виробництва та з метою економiї витрат на оплату працi згiдно Наказу № 157 вiд 21.06.2018 р. "Про органiзацiю виробництва та працi у зв'язку з простоями окремих структурних пiдроздiлiв ПАТ" працiвникам ПАТ оформлювалися простої. Також згiдно Наказу № 75 вiд 21.03.2014 р. "Про встановлення режиму неповного робочого тижня" персонал ПАТ працював в режимi скороченого робочого тижня. В той же час, з метою збереження ключового персоналу, на пiдприємствi були розробленi заходи iз забезпечення зайнятостi висококвалiфiкованих працiвникiв впродовж повного робочого тижня в залежностi вiд ступеню завантаження виробничих потужностей. Так, в рамках економiї фонду оплати працi за зверненнями керiвникiв структурних пiдроздiлiв широко застосовувалась система заохочення персоналу шляхом встановлення доплат та надбавок за рахунок виконання додаткових обов'язкiв, сумiщення професiй/посад, розширення зони обслуговування, виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника. Впродовж звiтного року сума коштiв, направлених на виконання даної системи заохочення, склала 8 638,8 тис. грн. Крiм того, для працiвникiв, що були задiянi на вузьких мiсцях виробництва, використовувались методи матерiального заохочення, на реалiзацiю яких направлено 8 388,6 тис. грн. У результатi впровадження вищеперерахованих заходiв середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв товариства за рiк скоротилася на 1 169 осiб i склала 4 567 осiб. Середнiй вiк робiтникiв пiдприємства на кiнець року склав 50 рокiв. У колективi ПАТ працюють професiйнi та висококвалiфiкованi робочi й спецiалiсти. У порiвняннi з минулим роком загальноосвiтнiй рiвень працiвникiв пiдприємства збiльшився на 0,9% за рахунок осiб, якi закiнчили вищi учбовi заклади. Частка працюючих, якi мають неповну середню освiту - 0,9%, загальну середню освiту мають 43,0% працюючих, вищу базову - 17,2% та 38,9% працiвникiв мають повну вищу освiту. Колектив пiдприємства поповнили 227 працiвникiв, з яких 76,2% склали робiтники, 23,8% - iнженерно-технiчнi працiвники, а кiлькiсть молодих людей у вiцi до 30 рокiв з числа всiх прийнятих склала 15 чоловiк. Коефiцiєнт плинностi працюючих за 2018 рiк склав 48,8%, тодi як у 2017 роцi його значення було на рiвнi 22,9%. ПАТ виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню iнвалiдiв. Частка працiвникiв даної категорiї склала бiльше 4% вiд середньооблiкової чисельностi, що вiдповiдає нормативу. На пiдприємствi був проведений цiлий ряд заходiв, направлених на досягнення бiльш високих результатiв продуктивностi працi, лiквiдацiї необ?рунтованих витрат виробничої дiяльностi, пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв i трудових колективiв структурних пiдроздiлiв за кiнцевi результати їх роботи, пiдвищення загальної ефективностi роботи акцiонерного товариства. З метою виконання мiнiмальних вимог Державного бюджету України на 2018 рiк та Галузевої угоди з 01.01.2018 р. в ПАТ були введенi тарифнi ставки та оклади, що забезпечили розмiр тарифної ставки робiтника першого розряду III сiтки 1 939 грн. на мiсяць. Темп росту тарифiв ПАТ з 01.01.2018 року вiдносно тарифiв, що дiяли з 01.06.2017 року, склали 110,2%. Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника у порiвняннi з минулим роком пiдвищилась на 11,4% i склала 5 598,79 грн.

Участь у об'єднаннях

Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес". Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 123557, м.Москва, вул.Мала Грузинська, 38, будiвля 1. Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi "Нафтохiмпрогрес" (далi - Партнерство) є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Партнерства з 2002р. Основними цiлями створення Партнерства є об'єднання кращих наукових, проектно-конструкторських та виробничих ресурсiв Росiї та iнших країн для розробки та впровадження новiтнiх технологiй виробництва широкого спектру технологiчного обладнання та надання широкого спектру сервiсних послуг для пiдприємств паливно-енергетичного комплексу та нафтохiмiчної промисловостi; сприяння членам Партнерства в отриманнi замовлень та їх оптимального та своєчасного виконання, а також забезпечення максимально ефективного використання iснуючих потужностей. Спiлка цукровиробникiв "Союзроссахар". Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 121069, м.Москва, пров. Скатертний 8/1 буд.1. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Спiлки цукровиробникiв "Союзроссахар" (далi - Спiлка) з 1997р. Метою дiяльностi Спiлки є сприяння розвитку буряко-цукрового комплексу Росiйської Федерацiї, ефективному функцiонуванню ринку цукру, а також координацiя пiдприємницької дiяльностi учасникiв, надання та захист загальних майнових iнтересiв учасникiв Спiлки в органах державної влади та управлiння, росiйських та мiжнародних органiзацiях. Об'єднання юридичних осiб у формi асоцiацiї "Казахстанско-Українська Асоцiацiя пiдприємцiв". Юридична адреса: 010000, район "САРИАРКА", м. Астана, вул. Ш.АЙМАНОВА, 6. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2013р. Мета Асоцiацiї: - захищати права Членiв Асоцiацiї; - представляти та захищати загальнi iнтереси та колективну думку Членiв Асоцiацiї в органах державної влади, судових та iнших органiзацiях; - сприяти захисту iнтересiв Членiв Асоцiацiї перед органами влади та управлiння, казахстанськими та українськими органiзацiями та iнститутами; - сприяти розвитку рамкових умов для пiдприємницької дiяльностi, пiдвищення рiвня менеджменту та конкурентоспроможностi продукцiї; - гуманiтарне спiвробiтництво української етнiчної групи. Асоцiацiя "Енергетичнi партнери Центральної Європи" (CENTRAL EUROPE ENERGY PARTNERS). Юридична адреса: RueFroissart 123-133 1040 Brussels. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р. СЕЕР створено в 2010 роцi (штаб-квартира в Брюселi, Бельгiя). Ассоцiацiя сприяє реалiзацiї великобюджетних iнвестицiйних проектiв щодо зменьшення споживання енергоресурсiв, зростання екологiчної безпеки тощо. Участь в асоцiацiї вiдкриває перспективи для пiдприємства на європейському ринку. Асоцiацiя "Український ядерний форум". Юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул.Ветрова 7-Б, офис 13. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р. Метою Асоцiацiї "Український ядерний форум" є координацiя дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань, вплив на формування державної полiтики розвитку ядерної галузi, сприяння досягненню вищого рiвня довiри з боку українського суспiльства до використання ядерної енергiї в галузях економiки. Некомерцiйне партнерство саморегулiвна органiзацiя "Об'єднання будiвельникiв об'єктiв паливно-енергетичного комплексу "Нафтогазбуд-Альянс". Адреса: Росiйська Федерацiя,107045, м. Москва, пров.Ананьїєвський, б5, стр.3. ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв органiзацiї.

Спільна діяльність

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Облікова політика

Суттєвi положення облiкової полiтики. Основнi засоби Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи): земельнi дiлянки; будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); транспортi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби. Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, зобов'язання за якими товариство на себе бере. Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку основних засобiв, що була проведена ТОВ "Консалтингова компанiя "УВЕКОН" станом на 01.01.2011 року, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою "Капiтал у дооцiнках". Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток. Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати по мiрi здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються. На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї: Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки Будинки та споруди 3-60 Виробниче та iнше обладнання 2-25 Транспортнi засоби 1-25 Iншi основнi засоби 1-15 Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi. Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток. Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби): - частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо; - якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання. Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв. Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi нараховується в процентному вiдношеннi залежно вiд перiоду прострочення заборгованостi вiд 366 до 730 днiв - 10%, вiд 730 до 1095 днiв - 20%, бiльше 1095 днiв - 100%. Запаси Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi. Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин - балансовiй вартостi чи справедливiй вартостi за виключенням затрат на продаж. Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про сукупнi доходи та витрати. Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для продажу, не амортизуються. Грошi та їх еквiваленти Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв - як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються за собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу. Фiнансовi активи, доступнi для продажу Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов'язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов'язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за статтею "Iншi фiнансовi доходи". Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу. Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному доходi та є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються. Iнвестицiї, утримуванi до погашення Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об'єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду. Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi. Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента. Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки. Забезпечення Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього зобов'язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та розмiр таких зобов'язань можна достовiрно оцiнити. Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат: виплату вiдпусток працiвникам; виконання гарантiйних забезпечень; реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв визнається в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов'язань перевищують доходи вiд контракту. Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби коригується (збiльшується, зменшується). Умовнi зобов'язання та умовнi активи Умовнi зобов'язання не визнаються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд. Оренда Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов'язання, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi. Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби" або МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Доходи та витрати Виручка визнається тодi, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi. Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт. Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання. Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв'язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов'язанi з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв'язку з придбанням, будiвництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до використання або продажу. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Винагороди працiвникам Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками товариства. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту. Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного пенсiйного вiку. Щомiсячно товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та накопичує зобов'язання перед теперiшнiми працiвниками. Пенсiйне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною платою кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем роботи на певних посадах (за категорiями "Списку № 1" i "Списку № 2"). Окрiм обов'язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство добровiльно надає своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених Колективним договором, що пов'язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять характер планiв з визначеною виплатою. Таким чином, програма товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. Пенсiйнi виплати складають основну частину програми. Зобов'язання з визначеною виплатою розраховується щорiчно незалежними актуарiями iз застосуванням методу прогнозної умовної одиницi. Поточна сума пенсiйних зобов'язань визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну цього зобов'язання. У зв'язку з тим, що в Українi вiдсутнiй розвинутий ринок облiгацiй, деномiнованих у гривнi, з тривалим строком погашення (бiльше 10 рокiв), для розрахунку були використанi поточнi ринковi ставки для дисконтування вiдповiдних короткострокових платежiв и розрахована ставка дисконтування для довгострокових зобов'язань шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок за кривою дохiдностi. В 2018 роцi ставка дисконтування була визначена на рiвнi 15,87% , яка вiдображає розрахунковий розподiл виплат винагород в часi та їх розмiр. В 2011 роцi були внесенi змiни до МСБО 19 "Виплати працiвникам", якi суттєво змiнили порядок облiку винагород працiвникам. Датою набрання чинностi i застосування переглянутого стандарту були перiоди, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Облiкова полiтика товариства з 1 сiчня 2013 року ?рунтується на: визнаннi на початок перiоду застосування змiн до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 невизнаних на 31.12.2012 вартостi послуг минулих перiодiв (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збиткiв 9 423 тис. грн. з коригуванням в капiталi; негайному визнаннi актуарних прибуткiв та збиткiв (результатiв повторного вимiрювання) у складi iншого сукупного доходу (витрат); негайному визнаннi вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану незалежно вiд того, виникло чи не у працiвника право на отримання виплат за планом. Стандарт вимагає застосовувати для iнших довгострокових винагород працiвникам спрощений метод облiку. На вiдмiну вiд методу облiку, що вимагається для винагород по закiнченню трудової дiяльностi, в рамках даного методу переоцiнки (актуарнi прибутки/збитки) не визнаються у складi iншого сукупного доходу. У вiдповiдностi до умов перехiдного перiоду, товариство повинно застосовувати переглянутий стандарт ретроспективно, згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартiсть активiв, якi не знаходяться в сферi застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змiн витрат на виплату винагороди працiвникам, якi були включенi у первiсну вартiсть до дати первiсного застосування. Припинення визнання фiнансових зобов'язань Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився. Акцiонерний капiтал Номiнальна вартiсть простих та привiлейованих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi. Товариство формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". Виплати, основанi на акцiях Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску, вiдображається в примiтцi "Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду". Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду (знаменник). Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов'язань. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов'язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах. Податок на додану вартiсть Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi вiдображаються без ПДВ. Операцiї зi зв'язаними сторонами В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв'язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить: -юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя); -юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу товариства); -юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї; -юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником; -фiзичних осiб - членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї; -близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї. Операцiї iз зв'язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. Взаємозалiк статей активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання. Звiтнiсть за сегментами. Сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами товариством не складається. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах. У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв: 1.Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв до випуску. 2.Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом: a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або б) перерахування залишкiв активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених попереднiх перiодiв. Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ?рунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок. Принципи оцiнки за справедливою вартiстю. Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi: 1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань; 2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов'язань або прямо, або опосередковано; 3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов'язань, що не ?рунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати. Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку - отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ. Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання - визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше - данi, специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обгрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках: вартiсть грошей у часi; кредитний ризик; цiни на валютних бiржах; товарнi цiни; цiни на iнструменти капiталу; волатильнiсть; ризик дострокового погашення та ризик вiдмови; витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.

Продукція

Прiорiтетним напрямком дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" є виготовлення та комплектна поставка технологiчного обладнання для нафтової, газової i хiмiчної промисловостi. ПАТ має досвiд створення повного комплекту обладнання i готове здiйснити будiвництво "пiд ключ" цiлого ряду промислових об'єктiв: Компресорнi станцiї; Установки комплексної пiдготовки газу; Установки пiдготовки газу; Установки переробки конденсата; Автомобiльнi газонаповнювальнi станцiї; Лiнiя виготовлення слабкої азотної кислоти; Лiнiя виготовлення соди; Лiнiя виготовлення спирту; Енергетичнi газотурбiннi установки. Фахiвцi пiдприємства виконують проектування i виготовлення основного i допомiжного обладнання з урахуванням усiх вимог замовника, в т.ч. технiчних i економiчних параметрiв, клiматичних i сейсмiчних умов в мiсцi експлуатацiї. Усi будiвельнi роботи, роботи з доставки, монтажу, налагодження обладнання, введення в експлуатацiю об'єкта, а також навчання обслуговуючого персоналу, гарантiйне i постгарантiйне обслуговування ПАТ здiйснює самостiйно. ПАТ "Сумське НВО" розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання для нафтової, хiмiчної, переробної промисловостi, атомної енергетики та iн. Обладнання технологiчне нафтогазове. Пiдприємство має великий виробничий i технiчний досвiд у виробництвi рiзноманiтного обладнання для нафтової i газової промисловостi. Основну частину цього обладнання складають газоперекачувальнi агрегати (ГПА) та запчастини до них, призначенi для стискання, транспортування природного газу з заданими технологiчними параметрами на лiнiйних компресорних станцiях магiстральних газопроводiв, дожимних компресорних станцiях (ДКС) i станцiях пiдземних сховищ газу (ПХГ). Компресорнi станцiї й установки та запчастини до них. Компресорнi станцiї призначенi для: транспортування природного газу магiстральними газопроводами; стискання нафтових газiв при газлiфтному видобутку нафти; збирання i транспорту побiжного нафтового газу; стискання побiжного нафтового газу в технологiї газопереробних заводiв (ГПЗ); накачування газу в шар при розробцi газоконденсатних родовищ iз застосуванням cайклiнг-процесу. Обладнання для виробництва електроенергiї. Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберiгаючих технологiй на базi газотурбiнних установок, що дозволяють iстотно пiдвищити ефективнiсть використання органiчного палива при виробництвi електричної енергiї. Маючи великий досвiд у проектуваннi i виготовленнi турбокомпресорних i газоперекачувальних агрегатiв на базi газотурбiнних приводiв, ПАТ освоїло випуск газотурбiнних енергетичних електростанцiй двух типiв. Енергетична газотурбiнна установка ЕГТУ-16, що розроблена, виготовлена i введена в експлуатацiю у ПАТ, забезпечує вироблення 16МВт електричної енергiї i 21,5Гкал/годину теплової енергiї. ПГУ-20 - установка з парогазовим циклом, яка складається з газотурбогенераторної установки потужнiстю 16МВт i паротурбiнної установки потужнiстю 6МВт. Основнi переваги енергоустановок: можливiсть монтажу в капiтальних спорудженнях (реконструкцiя iснуючих) i на вiдкритих площах (блочно-модульний варiант); мобiльнiсть, можливiсть установки в безпосереднiй близькостi вiд споживача чи джерела газу; блочно-модульна конструкцiя дозволяє робити установку i ремонт устаткування на обмеженiй площi; можливiсть швидкого вiдключення i запуску газо-турбогенераторної частини установки протягом 15-45 хвилин; автоматична система керування i широка дiагностика технiчного стану; мiнiмальна чисельнiсть обслуговуючого персоналу. Трубопровiдна арматура. З 1986 року ПАТ є одним з основних виробникiв арматури для газової промисловостi в СНД. ПАТ виробляє широкий асортимент шарової запiрної та регулюючої трубопровiдної арматури для нафтової i газової промисловостi. Обладнання технологiчне хiмiчне. ПАТ накопичило великий досвiд розробки та виготовлення як окремого обладнання для оснащення хiмiчних виробництв, так i повнокомплектних технологiчних лiнiй для хiмiчної, нафтової, газової, харчової, медичної промисловостi та iнших галузей. Ємкiсне устаткування. Ємкiсне обладнання застосовується для прийому, збереження, переробки i видачi агресивних, токсичних i нетоксичних, вибухонебезпечних i невибухонебезпечних продуктiв у хiмiчнiй, нафтохiмiчнiй, харчовiй i iнших галузях промисловостi. Теплообмiнне обладнання. Теплообмiнники застосовуються для проведення теплових процесiв: нагрiвання, охолодження, випарювання, конденсацiї i кипiння у всiх галузях промисловостi i сiльського господарства. Виготовляється теплообмiнне устаткування з робочим тиском 25МПа (250кгс/ см2), температурою вiд -210 °С до +700 °С рiзних типiв. Основними перевагами є простота конструкцiї, компактнiсть, високий коефiцiєнт теплопередачi, можливiсть очищення поверхнi теплообмiну вiд забруднень, стiйкiсть до пульсацiї тиску, вiбрацiї, ударним навантаженням, легкiсть монтажу i демонтажу. Колонне обладнання. Колонне обладнання застосовується для ректифiкацiйних i абсорбцiйних процесiв у хiмiчнiй i iнших галузях промисловостi. Розробляється устаткування за iндивiдуальними проектами i може бути виготовлене з вуглецевих i корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв на основi нiкелю. Основними перевагами є висока розподiляюча здатнiсть при великих навантаженнях з пару i рiдини, малi втрати тиску, легкiсть монтажу i демонтажу, надiйнiсть у роботi. Поршневi компресори i компресорнi установки. ПАТ є одним з найстарших пiдприємств з виготовлення опозитних поршневих компресорiв i єдиним в Українi пiдприємством, що виготовляє важке компресорне обладнання. Поршневi компресори високого i надвисокого тиску застосовуються для виробництва мiнеральних добрив, для одержання полiетилену високим тиском, стиску природного i нафтового побiжного газу, азоту, водню i гелiю у нафтохiмiчнiй i металургiйнiй промисловостi. Фахiвцями ПАТ освоєний випуск цiлого ряду компресорiв загального призначення, спецiальних компресорiв малої потужностi для потреб рiзних галузей промисловостi, а також гвинтових компресорiв для промислових холодильних установок. ПАТ виробляє пересувнi компресорнi установки, призначенi для постачання стиснутим повiтрям бурових верстатiв i iнших механiзмiв. Установки цiлком автономнi i пристосованi до перевезень рiзними видами транспорту: автомобiльним, залiзничним, водним i повiтряним. Висока надiйнiсть i довговiчнiсть, простота керування й обслуговування всiх систем роблять їх незамiнними при роботi в польових умовах. Усi компресори, що випускаються, мають автоматизовану систему контролю, керування i захист, що забезпечує контроль основних параметрiв, попереджувальну й аварiйну сигналiзацiю, блокування приводного двигуна. Великою рiзноманiтнiстю вiдрiзняється насосне обладнання виробництва ПАТ. Центрифуги. До одного з основних видiв обладнання, що випускається ПАТ, вiдносяться центрифуги, виготовлення яких розпочато на пiдприємствi в 1902 роцi. Сьогоднi ПАТ виробляє практично всi вiдомi у свiтi типи центрифуг, у тому числi сучаснi великовантажнi автоматичнi i безперервної дiї центрифуги, високошвидкiснi трубчастi центрифуги й iн. Пiдприємство постiйно веде роботу з розширення номенклатури продукцiї. Докладнiшу iнформацiю про продукцiю, що виробляє ПАТ, можна отримати на офiцiйному сайтi ПАТ: http://snpo.ua. В 2018 роцi обсяг виробництва ПАТ "Сумське НВО" вузлiв та деталей до компресорiв становив 201 067, 30 тис.грн., що у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї становить 22%, при цьому обсяг реалiзацiї цього виду продукцiї становив 186 916,20 тис.грн., у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 25%. Обсяг виробництва теплоенергiї становив 187,4 тис.Гкал. на суму 168 885,50 тис.грн. або 19% до всiєї виробленої продукцiї, при цьому обсяг реалiзацiї - 161 083,1 тис.грн. (161 тис.Гкал), у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 21%. Обсяг виробництва насосiв вакуумних та вiдцентрових становив 30 одиниць на суму 107 996,90 тис.грн. або 12% до всiєї виробленої продукцiї, при цьому обсяг реалiзацiї склав 74 348,9 тис.грн. (27 одиниць), у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 10%. Обсяг виробництва компресорiв вiдцентрованих та поршневих ГПА становив 4 одиницi на суму 132 101,9 тис.грн. або 15% до всiєї виробленої продукцiї, при цьому обсяг реалiзацiї склав 41 489,5 тис.грн. (1 одиниця), у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 5%. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї цих та iнших основних видiв продукцiї ПАТ надана в таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" цього звiту. Постачальником, що займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, було ТОВ "ТБ "Електромашсервiс" (електродвигуни) - 18,74% у загальному обсязi постачання. За звiтний перiод ПАТ було реалiзовано продукцiї (робiт, послуг) на загальну суму 760 млн. грн., що на 145 млн. грн. або 16,1% менше, нiж у 2017 роцi, в тому числi: - реалiзацiя готової продукцiї ( з урахуванням вирахування з доходу) - 463 млн. грн. - реалiзацiя теплоенергiї та ГВП - 165 млн. грн. - реалiзацiя послуг - 67 млн. грн. - реалiзацiя електроенергiї - 59 млн. грн. - реалiзацiя послуг з транспортування теплоенергiї - 6 млн. грн. Результатом дiяльностi ПАТ в 2018 р. є валовий збиток, який склав 137,6 млн. грн. та чистий збиток у розмiрi 2 158 млн. грн. Фактична собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 897 млн. грн. При цьому, витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї зменшились на 3,1 коп. та склали 118,0 коп. Спадний тренд обсягу продажiв обумовлений неритмiчним завантаженням виробничих потужностей пiдприємства в зв'язку з недостатнiм обсягом обiгових коштiв, несвоєчасними розрахунками за вiдвантажену продукцiю з боку замовникiв, вiдсутнiстю кредитування банками, що пов'язано з нестабiльною полiтичною ситуацiєю в країнi; розширенням i поглибленням полiтичної кризи мiж Україною i РФ; проведенням бойових дiй на сходi України; введенням Європейським союзом економiчних санкцiй проти РФ. У загальному обсязi продажiв продукцiї по регiонам свiту найбiльша частка (31 %) належить Українi та країнам СНД, що зумовлено пiдвищенням попиту на продукцiю ПАТ на вiтчизняному ринку, основу якого складає нафтогазова галузь України. Значний обсяг продажiв вiдбувся за рахунок вiдвантаження продукцiї для ПАТ "Укртрансгаз" i його дочiрнiх компанiй. Крiм цього, суттєву частку склала реалiзацiя для Бiлоруської АЕС, Запорiзької АЕС, Рiвенської АЕС та для ДП "Завод iм. В.О. Малишева". У звiтному перiодi зменшились обсяги продажiв до країн далекого зарубiжжя. У загальному обсязi реалiзацiї їм належить 16,5 % завдяки реалiзацiї до Туреччини (КС "Сiвас") та Iрану (проект Lab Sefid). До країн Середньої Азiї реалiзовано 26,6 % продукцiї пiдприємства. Даний ринок є для ПАТ одним з найбiльш значущих завдяки налагодженим каналам продажiв. Найбiльша частка реалiзацiї до даного регiону сформована за рахунок вiдвантаження продукцiї до Узбекистану (ДКС "Кокдумалак" та ДКС "Газлi", КС "Мубарек" та КС "Ахангаран"). На формування замовлень з боку компанiй Росiйської Федерацiї значно впливають внутрiшнi i зовнiшнi фактори, що пов'язанi з припиненням взаємодiї ПАТ з клiєнтами даного регiону на фонi поглиблення кризи у полiтичних вiдносинах мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, анексiї Криму i проведення бойових дiй на сходi України. Проте, у порiвняннi з минулим роком обсяги продажiв в Росiйську Федерацiю збiльшились та склали 26 % вiд загального обсягу за рахунок вiдвантаження продукцiї для атомних електростанцiй а також на замовлення "Ingenieurburo R. Grossmann GmbH & Co. KG", ТОВ "Техпром" та iнших. У ПАТ традицiйно придiлялась значна увага зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi. Так, фахiвцями пiдприємства велась постiйна робота щодо вивчення ринкiв збуту i отримання замовлень з рiзних країн. ПАТ "Сумське НВО" стало першим машинобудiвним пiдприємством зi Схiдної Європи, яке отримало статус схваленого постачальника в Мiнiстерствi нафти Iраку. Пiдприємство довело, що пропонована продукцiя, котра випускається пiд брендом ПАТ "Сумське НВО", вiдповiдає вимогам, що висуваються Мiнiстерством нафти Iраку до своїх вiрогiдних партнерiв. Також товариство з успiхом виконало всi вимоги щодо проходження попередньої квалiфiкацiї в The Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), що є найбiльшим оператором газової галузi Єгипту, та офiцiйно отримало статус схваленого постачальника в данiй компанiї. У звiтному роцi продовжувалося просування продукцiї пiдприємства на європейський ринок. Для пiдтримки iмiджу i розширення дiлових контактiв узято участь у найбiльших профiльних виставках в Узбекистанi, Азербайджанi та Українi. У Ташкентi вiдбулася традицiйна Мiжнародна виставка "Нафта i газ Узбекистану" - OGU-2018, яка зiбрала понад 200 компанiй iз майже 23 країн свiту. Чiльне мiсце на нiй зайняв стенд ПАТ "Сумське НВО". Експозицiю вiдвiдало багато зацiкавлених гостей як iз бiзнес-спiльноти, так i кола впливових державних високопосадовцiв. У Азербайджанi (м. Баку) пройшла знакова для енергетичного сектору Прикаспiйського регiону подiя - Мiжнародна виставка Caspian Oil & Gas ("Нафта та газ Каспiю"). Даний захiд вiдбувся вже у 25-е й зацiкавив близько 312 компанiй-постачальникiв рiзних видiв продукцiї i надавачiв послуг, а також бiльше семи тисяч вiдвiдувачiв, 85 % з яких є фахiвцями в галузi нафтогазової iндустрiї. На даному заходi презентували свiй потенцiал i сумськi машинобудiвники. Показати себе на Caspian Oil & Gas з'їхалися товаровиробники iз 38 країн свiту, серед яких: Бельгiя, Бiлорусь, Великобританiя,, Iспанiя, Iталiя, Казахстан, Китай, Нiдерланди, Польща, Румунiя, США, Україна, Японiя та чимало iнших. У рамках проведення Мiжнародної унiверсальної виставки мiжрегiональної та зовнiшньоекономiчної спiвпрацi "Слобожанський мiст-2018" (м. Суми) зiбралися товаровиробники, що представляють рiзнi iндустрiальнi сегменти. Виставка об'єднала промисловцiв вп'ятнадцяте та пройшла в рамках днiв Європи в Українi. Показати свої вмiння прибули близько 40 провiдних пiдприємств Сумської областi та деяких областей України. Традицiйно до заходу долучилися ПАТ "Сумське НВО" та ТОВ "Суми-Електрод". У продовження заходiв 2017 року, у 2018 роцi акцiонерне товариство проходило квалiфiкацiю постачальника у низцi вiдповiдних компанiй i приймало участь в тендерах на постачання компресорного та нафтогазового обладнання в Єгиптi та Кувейтi. Укладенi угоди з партнерами, та проводяться вiдповiднi заходи на ринках Єгипту та Оману. Проводяться заходи iз сертифiкацiї та ресертифiкацiї продукцiї ПАТ на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв. В ПАТ "Сумське НВО" впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 i пiдтверджена при ресертифiкацiйному аудитi сертифiкатом вiдповiдностi UA229049, виданого Bureau Veritas Certification. Дана система визначає полiтику в областi якостi, яка направлена на виготовлення продукцiї такого рiвня якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам i спрямована на реалiзацiю головної мети - безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Дана система планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 як сукупнiсть взаємопов'язаних мiж собою процесiв, нацiлених на пiдвищення рiвня якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на замовника. Дата початку сертифiкацiйного циклу: 30.10.2018 р. За умови результативного функцiонування системи менеджменту якостi в ПАТ цей сертифiкат дiйсний до 29.10.2021 р. Опис дiючої в ПАТ системи менеджменту якостi наведено в документi "Опис-2017", який розроблено у вiдповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 та охоплює дiяльнiсть з проектування (розробки), iнжинiрингу, виробництва, ремонту, встановлення i обслуговування газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, станцiй для газлiфтного видобутку нафти, установок пiдготовки i переробки сирої нафти, газу i конденсату, газотурбiнних енергоблокiв, автомобiльних газонаповнювальних компресорних станцiй, центрифуг, компресорiв, лiнiйних компресорних станцiй транспорту газу, дотискувальних компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, устаткування для гiдроенергетики, вiтроелектростанцiй та їх складових, установок для освоєння i ремонту свердловин, транспортно-пакувальних комплектiв, насосiв загальнопромислових, насосiв для атомних електростанцiй, ємностей, теплообмiнникiв i бакiв для атомних електростанцiй, обладнання з переробки та зберiгання сiльськогосподарської продукцiї, iнжинiринговi роботи, виробництво зварювального дроту i електродiв. Полiтика в областi якостi ПАТ затверджена в груднi 2017 р. з урахуванням стратегiчного напрямку розвитку, вивчення та розширення ринкiв збуту продукцiї, постiйної взаємодiї iз споживачами та вивченням їх iнтересiв та запитiв, розширення кола нових постачальникiв та пiдтримки довготривалих вiдносин з iснуючими. Полiтика в областi якостi оформляється у виглядi наочної агiтацiї та поширюється в структурнi пiдроздiли ПАТ з реєстрацiєю факту видачi. Разом з сертифiкатом вiдповiдностi системи менеджменту якостi вимогам ISO 9001:2015 в ПАТ дiють сертифiкати на: - систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2015 - пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 440315010/2 вiд 24.05.2018 р. (термiн дiї - до 15.03.2021 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o.; - систему професiйної безпеки i здоров'я, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту OНSAS 18001:2007 - пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 270315014/1 вiд 24.05.2018 р.(термiн дiї - до 11.03.2021 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o. У звiтному перiодi було проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв України, i отримано сертифiкати вiдповiдностi на продукцiю, що виготовляється серiйно. Крiм того, вiдбулась оцiнка вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Митного союзу, у результатi якої отриманi сертифiкати вiдповiдностi та декларацiї про вiдповiднiсть на устаткування, що поставляється за контрактами. Було проведено сертифiкацiю i отримано вiдповiднi документи на продукцiю, що закуповується для потреб ПАТ. Протягом року в ПАТ вiдбувся iнспекцiйний контроль, результатом якого є отримання актiв з позитивними висновками на виробництво насосного i вибухозахищеного обладнання. Також здiйснено експертизу технiчної документацiї та отримано дозвiл на застосування технологiчного устаткування в Українi (агрегат електронасосний ЦНС 180-1900-3Т-М). Крiм того, проведена експертиза технiчної документацiї, у результатi якої отриманi попереднi експертнi висновки на агрегат електронасосний та запаснi частини до насосного обладнання. На виконання проектiв та заходiв, спрямованих на пiдтримку виробничого потенцiалу ПАТ, iнвестовано власних грошових коштiв на суму 3 510,7 тис. грн. Ключовими напрямками iнвестування були: 1. Впровадження iнформацiйних технологiй, спрямоване на вдосконалення системи управлiння пiдприємством та рiвня органiзацiї виробничих процесiв - 1 687,1 тис. грн. 2. Розвиток та модернiзацiя систем енергозабезпечення пiдприємства (завершення модернiзацiї парового котла ДЕ-10-14ГМ котельнi Пiвнiчного Промвузла; встановлення загальнобудинкових приладiв облiку теплової енергiї; модернiзацiя теплових мереж; створення системи знекиснення мережевої води; модернiзацiя теплопункту на виробництвi хiмобладнання) - 982,7 тис. грн. 3. Технiчне оснащення виробництва (придбання переносної машини для маркування з числовим програмним забезпеченням, висiчної протяжної машини мод. CSL-B, ультразвукового дефектоскопу мод. УД4-76; модернiзацiя випробувальної розривної машини; придбання матерiалiв та комплектуючих виробiв для виготовлення установки для миття деталей ГПА) -619,9 тис. грн. 4. Пiдвищення рiвня безпеки пiдприємства (облаштування автоматизованою системою протипожежного захисту клубу i їдальнi ОДЦ "Чайка") - 221,0 тис. грн. Капiтальнi вкладення пiдприємства склали 11 254 тис. грн., з них: - об'єкти виробничого призначення (технiчне переозброєння та реконструкцiя) - 10 165 тис. грн.; iншi потреби (нематерiальнi активи) - 1 089 тис. грн. Для управлiння ризиками, що можуть негативно вплинути на поставку та якiсть продукцiї, в ПАТ використовується внутрiшнiй регламент "Положення по оцiнцi, управлiнню ризиками, що впливають на поставку та якiсть продукцiї, та планування реагування на наслiдки ризикiв у нештатних ситуацiях". Вiдповiдно до даного Положення ПАТ iдентифiкованi ризики, встановленi критерiї наслiдкiв, критерiї вiрогiдностi виникнення невiдповiдностi та критерiї реагування на невiдповiднiсть. По ризикам, що можуть негативно вплинути на поставку та якiсть продукцiї, складений вiдповiдний реєстр та вказанi заходи щодо управлiння такими ризиками. Основними ризиками, що мали негативний вплив на поставку та якiсть продукцiї в 2018 р. були: -вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; -зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї; -недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв.

Активи

У жовтнi 2014 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС". Частка ПАТ у статутному капiталi ТОВ ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" становить 4,0%; 02.02.2015р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ "Фрунзе-Будiндустрiя". 11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" було прийняте рiшення про укладення мiж ПАТ "Сумське НВО" та ТОВ "Агробiзнес ТСК" договору купiвлi-продажу частки ПАТ "Сумське НВО" в розмiрi 99,9143% статутного капiталу ТОВ "Професiйний футбольний клуб "Суми". 14.08.2017р., протокол 14/08-2017, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" було прийняте рiшення про придбання Товариством частки в розмiрi 100% статутного капiталу ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" (мiсцезнаходження: Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000, бiзнес-iдентифiкацiйний номер (БIН) 110440005403).

Основні засоби

Станом на 31.12.2018 р. вартiсть основних фондiв, за вирахуванням зносу, склала 328 млн. грн. Протягом звiтного перiоду в експлуатацiю введено основних фондiв виробничого призначення на суму 10 233 тис. грн. Основнi фонди за складом розподiляються на: - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 34,5 % загальної суми основних фондiв; - робочi машини та обладнання - 6,7 %; - транспортнi засоби, iнструмент i прилади -3,3 %; - iншi - 55,5 %. На територiї пiдприємства розташовано близько 5,2 тисяч одиниць як власного, так i орендованого технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а саме: - металорiзального 2 862 од.; - зварювального 680 од.; - кувально-пресового 564 од.; - ливарного 282 од.; - деревообробного 118 од.; - пiдйомно-транспортного 645 од.

Проблеми

Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" в перспективi, є напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведення активних бойових дiй на сходi України, а також криза в економiчнiй та фiнансовiй сферi країни. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iн.

Фінансова політика

За результатами господарської дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" у 2018 р. прослiдковуєть-ся негативна тенденцiя показникiв лiквiдностi, платоспроможностi, фiнансової стiйкостi та рен-табельностi (збитковостi) пiдприємства. Так, за 2018 р. чистий оборотний капiтал пiдприємства в порiвняннi з 2017 р. зменшився на 42,8 %. Ключовi показники лiквiдностi мають негативну тенденцiю, але знаходяться майже на рi-внi рекомендованих значень, що, у свою чергу, свiдчить про можливiсть пiдприємства розрахо-вуватися за своїми зобов'язаннями з кредиторами. Аналiз показникiв лiквiдностi та платоспроможностi свiдчить про зниження забезпечення пiдприємства оборотними активами для покриття поточних зобов'язань. Так, в 2017 р. на 1 грн. залучених коштiв припадало 0,58 грн. оборотних активiв, а в 2018 р. - 0,46 грн. Аналiз динамiки показникiв фiнансової стiйкостi дозволяє зробити висновки про значне зменшення рiвня забезпеченостi пiдприємства власними оборотними коштами, необхiдними для його фiнансової незалежностi. Спостерiгається тенденцiя до зменшення даного показника за аналiзований перiод з -0,72 в 2017 р. до -1,15 в 2018 р. За показниками збитковостi активiв i власного капiталу можна зробити висновок, що кожна гривня вкладених активiв приносить збиток у розмiрi 0,42 грн. в 2018 р. та 0,17 грн. в 2017 р. Значення коефiцiєнта збитковостi дiяльностi свiдчить, що на 1 грн. реалiзованої продукцiї припадає 2,84 грн. збитку у 2018 р. та 1,23 грн. у 2017 р. Таким чином, динамiка ключових показникiв, що характеризують господарську дiяльнiсть ПАО "Сумське НВО" за 2017-2018 роки, свiдчить про значне зниження рiвня фiнансової стiй-костi i платоспроможностi пiдприємства. Показники лiквiдностi характеризуються даними, наведеними у таблицi: Показники лiквiдностi Коефiцiєнт Значення 2018 р. Рекомендоване значення Коефiцiєнт покриття 0,46 Бiльше 1 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,32 0,6-0,8 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,01 Бiльше 0 Чистий оборотний капiтал -5925136 Бiльше 0 Протягом звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть зменшилася на 32,0 % i станом на 31.12.2018 р. склала 2 784,6 млн. грн., у тому числi: дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 1 757,1 млн. грн. (зменшилась на 19,2 %); дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 6,3 млн. грн. (зменшилась на 90,0 %); iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 986,1 млн. грн. (зменшилась на 45,4 %) тощо. Протягом звiтного перiоду кредиторська заборгованiсть збiльшилася на 14,8 % i станом на 31.12.2018 р. склала 6 874,6 млн. грн., у тому числi: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2 227,1 млн. грн. (збiльшилась на 5,9 %); поточна кредиторська забо-ргованiсть за одержаними авансами - 840,5 млн. грн. (зменшилась на 8,4 %); iншi поточнi зо-бов'язання - 3 457,3 млн. грн. (збiльшилася на 23,3 %) тощо. Залишок кредитiв на початок року складав 4 627,8 млн. грн., та у зв'язку з коливаннями валютних курсiв протягом звiтного перiоду зменшився на 62,5 млн. грн. i на кiнець року склав 4 565,3 млн. грн. Залишок кредитiв ПАТ в iноземнiй валютi не змiнився.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 2018 року, зi строком їх реалiзацiї в 2019 роцi становить близько 3,4 млн. дол.США.

Стратегія подальшої діяльності

ПАТ "Сумське НВО" вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх межами. Продукцiя, яка виготовляється на виробничих площах пiдприємства, визнана у свiтi як унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях промисловостi, а найбiльше - нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому напрямку. Переважна бiльшiсть продукцiї торгової марки пiдприємства - нетипова, аналогiв їй на територiї СНД, а часто i у свiтi немає. Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" в перспективi, є напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведення бойових дiй на сходi України. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iнше. Для виконання поставлених перед колективом виробничих завдань визначено ряд заходiв. ПАТ вивчає новi ринки збуту своєї продукцiї, бере участь в тендерах, мiжнародних ярмарках i виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями виробництва нової технiки i нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї. До сильних сторiн ПАТ "Сумське НВО", що дозволять вести конкурентну боротьбу на традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який позицiонує акцiонерне товариство як постачальника "технiчно складних рiшень в мiнiмальнi термiни"; значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї. В 2019 р. ПАТ планує реалiзувати готову продукцiю за такими географiчними сегментами: далеке зарубiжжя - 47,3% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, Середня Азiя - 25,9%, Україна та СНД - 21,6%, Росiйська Федерацiя - 5,2%. У 2019 роцi планується продовжувати роботу щодо удосконалення системи управлiння iнформацiйними ресурсами ПАТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї використання обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки комп'ютерної iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформацiйних технологiй та пiдтримки користувачiв корпоративних iнформацiйних систем управлiння пiдприємством. Планується виконання робiт з пiдтримки та адмiнiстрування iснуючого програмного забезпечення та створеного на базi систем власної розробки. У напрямку оплати працi планується провести наступнi заходи: -розробка i впровадження 2-ої черги модуля управлiння людським капiталом (SAP НСМ) та проходження фази дослiдно-промислової експлуатацiї та введення в промислову експлуатацiю проекту облiку часу (РТ) та розрахунку заробiтної плати (PY); -проведення заходiв, направлених на розвиток та утримання ключового персоналу; -збереження витрат на соцiальнi потреби (виконання Колективного договору) на рiвнi не нижче 2018 року.

R&D

ПАТ має компетенцiї в сферах конструкторських та науково-дослiдницьких робот. За рiв-нем освiти персонал, задiяний у виконаннi наукових дослiджень i розробок в межах пiдприємс-тва складає: доктори наук - 1 особа; доктори фiлософiї (кандидати наук) - 5 осiб; магiстри (спецiалiсти) - 268 осiб; бакалаври (молодшi спецiалiсти, молодшi бакалаври) - 2 особи. Протягом звiтного перiоду валовi витрати пiдприємства на виконання наукових дослi-джень i розробок склали 43755,5 тис.грн. Науково-дослiдницькi та конструкторськi роботи були направленi на освоєння наукомiстких та високотехнологiчних видiв продукцiї. Було розроблено та впроваджено 28 нових прогресивних технологiчних процесiв, з яких 3 процеси є ресурсозберiгаючими.

Інше

Iстотної iнформацiї немає.

Посадові особи

Ім'я Посада
Турій Олена Василівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства, ПАТ "Сумське НВО", 05747991
Примітки Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Шумилова Ельвіра Анатоліївна Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО"., ПАТ "Сумське НВО", 05747991
Примітки Шумилова Ельвiра Анатолiївна - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). Обрана Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Клименко Володимир Миколайович Начальник УБух - Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.03.1998 - -
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Начальник УБух - Головний бухгалтер ПАТ "Сумське НВО", ПАТ "Сумське НВО", 05747991
Примітки Повноваження та обов'язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Пертін Олексій Володимирович Секретар Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДIНГ", секретар Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО"., ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДIНГ", 34716646
Примітки Пертiн Олексiй Володимирович - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.05.2017р., протокол №17/05-2017. Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Лук'яненко Володимир Матвійович Член Наглядової ради
Рік народження 1937 р. н. (86 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 57 років
Попередне місце роботи Президент ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО"., ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", 05747991
Примітки Лук'яненко Володимир Матвiйович - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Цимбал Олексій Юрійович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2011 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ПАТ "Сумське НВО"., ПАТ "Сумське НВО", 05747991
Примітки Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду Генерального директора Товариства. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до контракту та штатного розкладу. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Дерев'янко Олександр Миколайович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Секретар Ревiзiйної комiсiї Товариства., ПАТ "Сумське НВО", 05747991
Примітки Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Сарапулов Євген Євгенович Член Наглядової ради
Рік народження 1952 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО"., ПАТ "Сумське НВО", 05747991
Примітки Сарапулов Євген Євгенович - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Шпак Ігор Миколайович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Керiвник служби по роботi з персоналом у ТОВ "Горобина", м. Суми ., ТОВ "Горобина", 31162928
Примітки Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Овденко Галина Володимирівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", фахiвець вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту, Голова Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО"., ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", 21656006
Примітки Овденко Галина Володимирiвна - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., протокол №32. Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.05.2017р., протокол №17/05-2017. Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Ліцензії

Дата  
- 13.10.2011 Лiцензiя на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
Орган ліцензування Нацiональна Комiсiя Регулювання Електроенергетики України та комунальних послуг (НКРЕКП)
Дата видачі 13.10.2011
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314. Без обмеження строку дiї.
264.15.59 25.09.2015 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 25.09.2015
Дата закінчення 25.09.2020
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
265.15.59 25.09.2015 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 25.09.2015
Дата закінчення 25.09.2020
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
431.14.59 13.11.2014 Дозвiл на виконання експлуатацiї свердловин пiд час розробки родовищ корисних копалин
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд
Дата видачі 13.11.2014
Дата закінчення 13.10.2019
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
463.13.30 13.05.2013 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (застосування шкiдливих небезпечних речових 1 класу небезпеки (фтористоводнева кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-76)
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд
Дата видачі 13.05.2013
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). Без обмеження строку дiї.
5543 03.05.2012 Спецiальний дозвiл на користування надрами
Орган ліцензування Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 03.05.2012
Дата закінчення 03.10.2032
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
АА 000151 02.02.2012 Провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання
Дата видачі 02.02.2012
Дата закінчення 22.03.2023
Опис Строк дiї продовжений згiдно наказу Схiдної державної iнспекцiї з ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання вiд 17.06.2016р. №08-Л.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Всього - 898.43 млн грн - 759.81 млн грн
вузли та деталi до компресорiв - 201.07 млн грн - 186.92 млн грн
теплоенергiя 187,4 тис.Гкал 168.89 млн грн 161 тис.Гкал 161.08 млн грн
компресори вiдцентрованi та поршневi ГПА 4 шт. 132.10 млн грн 1 шт. 41.49 млн грн
насоси вакуумнi та вiдцентровi 30 шт. 108.00 млн грн 27 шт. 74.35 млн грн
виробництвр теплообмiнного вентиляцiйного устаткування та iнших машин спецiального призначення - 74.65 млн грн - 65.14 млн грн
Електроенергiя 21,9 млн.кВт.рiк 59.19 млн грн 21,9 млн.кВт.рiк 59.19 млн грн
вузли та деталi до насосiв - 43.20 млн грн - 34.99 млн грн
монтаж обладнання - 43.23 млн грн - 43.96 млн грн
крани клапани кульовi 124 шт. 46.72 млн грн 514 шт. 44.37 млн грн
iнша продукцiя, роботи (послуги) - 21.39 млн грн - 48.33 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
матерiали 54.00%
заробiтна плата 23.00%
iншi операцiйнi витрати 16.00%
нарахування на зар.плату 5.00%
амортизацiя 2.00%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Енергетичний Реєстр" #21656006
Адреса 01010, Україна, м.Київ, вул.Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286614
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
з 10.10.2013
Контакти (044) 499-90-08, (044) 499-90-08
Примітки Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором вiд 20.01.2011р. №10-Е про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Нижнiй Вал,17/8
Діятельність Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-07
Примітки Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про депозитарну систему України". Послуги Товариству надаються згiдно з Заявою про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 25.11.2013р. №ОВ-2264
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування" #20474912
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул.Iллiнська, 8
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ №483288
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 17.09.2009
Контакти (044) 391-11-22, (044) 499-24-99
Примітки Договори страхування майна, особистого страхування вiд нещасних випадкiв членiв добровiльних пожежних дружин, особистого страхування вiд нещасних випадкiв робiтникiв рентген лабораторiї.
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ #23909055
Адреса 61000, Україна, м.Харкiв, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, будинок 111А
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (КВЕД -2010 69.20)
Ліцензія
№ 1374
Аудиторська палата України
з 29.01.2001
Контакти (098) 551-15-11, -
Примітки Договiр №26/02-1 вiд 20.03.2019р.: Аудит окремої та консолiдованої фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 1374 вiд 29.01.2001р., строк дiї з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0495 рiшення Аудиторської Палати України № 302/4 вiд 30.10.2014 року.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВ "Iскра-Турбогаз" 05747991
Адреса РФ, 614056, м.Перм, вул.Соликамська, 285, оф.3, пов.2
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Iскра-Турбогаз" складає 33,29%. Види дiяльностi ТОВ "Iскра-Турбогаз": - виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв; - монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування.
ТОВ "ЄВIФРУСIЧ" 05747991
Адреса Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "ЄВIФРУСIЧ" складає 34,00%. Види дiяльностi ТОВ "ЄВIФРУСIЧ": - реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС "Кардам -2" та КС "Лозенець".
ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" 05747991
Адреса Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" 100%.
КОНЦЕРН "БРОНЕТЕХНІКА УКРАЇНИ" #30654941
Адреса ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, БУД. 126
Опис ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШ - СЕРВІС" #34012218
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Маш-Сервiс" складає 99,00%. Види дiяльностi ТОВ "Маш-Сервiс": - iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв; - функцiювання театральних i концертних залiв; - оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням; - допомiжне обслуговування наземного транспорту; - дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання; - постачання iнших готових страв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" #34013028
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%. Види дiяльностi ТОВ "СМНВО": - оптова торгiвля хiмiчними продуктами; - виробництво промислових газiв; - дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; - iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами; - купiвля i продаж власного майна; - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-АВТО" #34013080
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Протягом 2013 - 2018 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась. Перебуває в процесi лiквiдацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ" #34013206
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Профiль" складає 99,00%. Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Профiль": - виробництво алюмiнiю; - виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування; - виробництво машин i устаткування для металургiї; - виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; - виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй; - вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.
КОНСОРЦІУМ "АТОММАШПРОЕКТ" #34592533
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис ПАТ "Сумське НВО" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони "Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ЕЛЕКТРОД" #36066802
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Суми-Електрод" складає 99,98%. Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Електрод": - холодне волочiння пруткiв i профiлiв; - холодне волочiння дроту; - виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй; - виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв; - оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали; - виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА" #36066836
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, БУД. 9 А
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 99,98%. Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна": - дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення; - складське господарство; - надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть; - роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; - обслуговування напоями; - дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" #37282737
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, БУД. 9
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Сумиспортiнвест" складає 99,98%. Види дiяльностi ТОВ "Сумиспортiнвест": - функцiювання спортивних споруд; - органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг; - iнша дiяльнiсть у сферi спорту; - надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВІС" #39463814
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" складає 4,0%. Види дiяльностi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС": Ремонт та технiчне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Стремвол Холдiнгс Лiмiтед / Stremvol Holdings Limited / HE 216157 59 523 733 шт 83.74%
Адреса Кіпр, Lімаssоl, Nарflіоu, 15, 2nd flооr, 3З25
Просцено Трейдiнг Лiмiтед / PROSCENO TRADING Limited / 157082 9 605 315 шт 13.51%
Адреса Кіпр, Лімассол, Зінас Кантре енд Орігенус, 3З35