Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (10)
Дозвільні документи
Ліцензії (41)
ДАБІ (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

#05747991

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
ЄДРПОУ 05747991
Адреса
(КОАТУУ )
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А00 №111229
Дата державної реєстрації 28.03.1994
Середня кількість працівників 7 726
Орган управління Органи управлiння ПАТ «Сумське НВО»: 1) Загальнi збори акцiонерiв – Вищий орган Товариства. Компетенцiя, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рiшень, а також iншi питання дiяльностi Загальних зборiв визначаються законодавством, Статутом та Положенням «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», що затверджується Загальними зборами. 2) Наглядова рада Товариства: Овденко Г.В. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) - Голова; Пертiн О.В. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) - Секретар; Лук’яненко В.М. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД); Шумилова Е.А. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД); Сарапулов Є. Є. (представник акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД). Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Наглядова рада складається з п’яти членiв, якi обираються iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси, та виконують свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3) Генеральний директор Цимбал О.Ю. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного Статутом строку повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 4) Ревiзiйна комiсiя Товариства: Турiй О.В. – Голова; Дерев’янко О.М. - Секретар; Кадурiна М.I. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600115086
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний Банк»
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600115086
Контакти
+38 (054) 225-04-93
snpo@frunze.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Шумилова Ельвіра Анатоліївна Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.10.2016 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО".
Примітки Шумилова Ельвiра Анатолiївна - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Була обрана Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Переобрана Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Клименко Володимир Миколайович Начальник УБух - Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2011 -
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", член Правлiння - Головний бухгалтер.
Примітки Повноваження та обов'язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Пертін Олексій Володимирович Секретар Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.10.2016 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДIНГ».
Примітки Пертiн Олексiй Володимирович - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 23.11.2016р., протокол №23/11-2016.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Лук'яненко Володимир Матвійович Член Наглядової ради
Рік народження 1937 р. н. (86 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.10.2016 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 55 років
Попередне місце роботи Президент ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».
Примітки Лук’яненко Володимир Матвiйович - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Малинін Максим Юрійович Секретар Нагдядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.12.2010 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, начальник вiддiлу внутрiшнього облiку.
Примітки Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 11.08.2013р., протокол №11/08-2013/1.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Цимбал Олексій Юрійович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2011 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи До 18.03.2011р. - фiнансовий директор ДП НВКГ "Зоря - Машпроект"; з 18.03.2011р. - виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе".
Примітки Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду Генерального директора Товариства. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до контракту та штатного розкладу.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Турій Олена Василівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2011 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу планування та звiтностi ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".
Примітки Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Марков Максим Олександрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.12.2010 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", Секретар Наглядової ради.
Примітки Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 31.12.2010р., протокол №31/12-2010.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Дерев'янко Олександр Миколайович Секретар Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2011 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник бюро УБух ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».
Примітки Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2011р., протокол №1.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Кадуріна Марія Іванівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2011 - 3 роки, але до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Начальник ревiзiйного вiддiлу ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе».
Примітки Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24.
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Сарапулов Євген Євгенович Член Наглядової ради
Рік народження 1952 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.10.2016 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ «Сумське НВО».
Примітки Сарапулов Євген Євгенович - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Був обраний Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Припинено повноваження члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Переобраний Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Артюшина Аеліта Анатоліївна Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.12.2010 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр), м. Москва, провiдний спецiалiст вiддiлу платежiв.
Примітки Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.12.2010р., протокол №23.
Припинено повноваження члена Наглядової ради в зв'язку зi смертю згiдно з листом Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО" вiд 07.09.2016р. б/н, вх. № 4773 канцелярiї ПАТ "Сумське НВО" вiд 08.09.2016р.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.
Овденко Галина Володимирівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.10.2016 - до переобрання
Паспортні дані , ,
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», фахiвець вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту.
Примітки Овденко Галина Володимирiвна - представник акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).
Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2016р., протокол №31.
Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 23.11.2016р., протокол №23/11-2016.
Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi такої особи.

Ліцензії

Дата  
- 08.12.2016 Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях та когенерацiйних установках
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 08.12.2016
Опис Лiцензiя оформлена згiдно рiшення НКРЕКУ вiд 08.12.2016 №2135.
Без обмеження строку дiї.
100.04-2010-05747998 21.02.2013 Свiдоцтво про допуск до певних видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва
Орган ліцензування Федеральна служба з екологiчного, технологiчного та атомного нагляду (РФ)
Дата видачі 21.02.2013
Опис № Свiдоцтва: 100.04-2010-057479918286-С-172. Свiдоцтво дiйсне безстроково.
АА № 000151 01.02.2012 Провадження дiяльностi з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання
Дата видачі 01.02.2012
Дата закінчення 22.03.2023
Опис Строк дiї продовжений згiдно наказу Схiдної державної iнспекцiї з ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання вiд 17.06.2016р. №08-Л.
АЕ № 458663 08.08.2014 Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки України
Дата видачі 08.08.2014
Дата закінчення 06.06.2017
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
№ 264.15.59 25.09.2015 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 25.09.2015
Дата закінчення 25.09.2020
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
№ 265.15.59 25.09.2015 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 25.09.2015
Дата закінчення 25.09.2020
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).
№ 311.11.30 21.12.2011 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (технiчний огляд, крiм первинного та позачергового у разi закiнчення граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї), випробування, експертне обстеження, техн. дiагностув. машин, механiзмiв, устаткування
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 21.12.2011
Дата закінчення 21.12.2016
Опис Планується продовження строку дiї дозволу.
№ 463.13.30 13.05.2013 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (застосування шкiдливих небезпечних речовин 1 класу небезпеки (фтористоводнева кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-76)
Орган ліцензування Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 13.05.2013
Дата закінчення 13.05.2018
Опис Планується продовження строку дiї дозволу.
№ РУ – 1403/15 14.12.2015 Свiдоцтво про атестацiю енергетичної лабораторiї ПАТ на проведення вимiрювань у сферах робiт iз забезпечення захисту життя та здоров'я громадян i контролю безпеки умов працi
Орган ліцензування Державне пiдприємство «Сумський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та
Дата видачі 14.12.2015
Дата закінчення 14.12.2018
Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу).

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» #01204513
Адреса 01033, Україна, м.Київ, вул.Саксаганського 53/80, офiс 301
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (КВЕД -2010 69.20)
Ліцензія
№ 1970
Аудиторська палата України
з 23.02.2001
Контакти (044) 287-70-55, (044) 287-42-94
Примітки Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 р. № 313/3 термiном до 30.07.2020 р.
Договiр 510/16-17 вiд 2 листопада 2016 року:
1.Аудит окремої та консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк, складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
2.Аудит податкового облiку на предмет дотримання вимог податкового законодавства.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування" #20474912
Адреса , Україна, м.Київ, вул.Iллiнська, 8
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ №483288
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 391-11-22, (044) 499-24-99
Примітки Договори страхування майна, особистого страхування вiд нещасних випадкiв членiв добровiльних пожежних дружин, особистого страхування вiд нещасних випадкiв робiтникiв рентген лабораторiї.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Нижнiй Вал,17/8
Діятельність Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-07
Примітки Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про депозитарну систему України".
Послуги Товариству надаються згiдно з Заявою про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 25.11.2013р. №ОВ-2264
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)" #36018342
Адреса 01015, Україна, м.Київ, вул. Лаврська, 16
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
-
Контакти н/д, н/д
Примітки Дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. Послуги надаються згiдно з Договором № 01-10/2009 вiд 01.09.2009р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Енергетичний Реєстр" #21656006
Адреса 01010, Україна, м.Київ, вул.Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286614
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
з 10.10.2013
Контакти (044) 499-90-08, (044) 499-90-08
Примітки Послуги емiтенту надаються згiдно з Договором вiд 20.01.2011р. №10-Е про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
05747991
Адреса
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Iскра-Турбогаз» складає 33,29%.
Види дiяльностi ТОВ «Iскра-Турбогаз»:
- виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв;
- монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування.
05747991
Адреса
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ» складає 34,00%.
Види дiяльностi ТОВ «ЄВIФРУСIЧ»:
- реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС «Кардам -2» та КС «Лозенець».
КОНЦЕРН "БРОНЕТЕХНІКА УКРАЇНИ" #30654941
Адреса ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, БУД. 126
Опис ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШ - СЕРВІС" #34012218
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Маш-Сервiс» складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ «Маш-Сервiс»:
- iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв;
- функцiювання театральних i концертних залiв;
- оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;
- допомiжне обслуговування наземного транспорту;
- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання;
- постачання iнших готових страв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" #34013028
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%.
Види дiяльностi ТОВ "СМНВО":
- оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
- виробництво промислових газiв;
- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
- iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
- купiвля i продаж власного майна;
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-АВТО" #34013080
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Протягом 2013, 2014, 2015, 2016 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
Перебуває в процесi лiквiдацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ" #34013206
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ „Фрунзе-Профiль” складає 99,00%.
Види дiяльностi ТОВ „Фрунзе-Профiль”:
- виробництво алюмiнiю;
- виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування;
- виробництво машин i устаткування для металургiї;
- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.
КОНСОРЦІУМ "АТОММАШПРОЕКТ" #34592533
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис ПАТ "Сумське НВО" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони "Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС.
Протягом 2014, 2015, 2016 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ЕЛЕКТРОД" #36066802
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Суми-Електрод» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Фрунзе-Електрод»:
- холодне волочiння пруткiв i профiлiв;
- холодне волочiння дроту;
- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;
- виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв;
- оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали;
- виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА" #36066836
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, БУД. 9 А
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна":
- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення;
- складське господарство;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть;
- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах;
- обслуговування напоями;
- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СУМИ" #37186368
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, БУД. 9
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «ПФК «Суми» складає 99,89%.
Види дiяльностi ТОВ «ПФК «Суми»:
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань;
- дiяльнiсть спортивних об'єктiв;
- iншi види оптової торгiвлi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" #37282737
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, БУД. 9
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ «Сумиспортiнвест» складає 99,98%.
Види дiяльностi ТОВ «Сумиспортiнвест»:
- функцiювання спортивних споруд;
- органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг;
- iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВІС" #39463814
Адреса СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 58
Опис Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" складає 4,0%.
Види дiяльностi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС": Ремонт та технiчне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.

Власники акцій

Власник Частка
Юридичнi особи / 98.30%
Адреса , ,
Код
ФІЗИЧНІ ОСОБИ 1.70%
Паспорт , ,

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Стремвол Холдiнгс Лiмiтед / Stremvol Holdings Limited / HE 216157 59 523 733 шт 83.74%
Адреса Кiпр , м.Лiмассол , Lenos Botsari, 7 Kato Polemidia, P.C. 4156
Просцено Трейдiнг Лiмiтед / PROSCENO TRADING Limited / 157082 9 605 315 шт 13.51%
Адреса Кiпр , м.Лiмассол , вул.Зiнас Кантер енд Орiгенус, п/с 3035
0 шт 0.00%
Паспорт , ,