Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4) ДАБІ (117) Перевірки (35)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

#05395598

Основна інформація

Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 05395598
Адреса 29000, м. Хмельницький, просп. Миру, 41
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО № 834603
Дата державної реєстрації 25.03.1997
Середня кількість працівників 1 839
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600554087
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (038) 271-22-20
Olena.Schabelska@kmgas.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Органами управлiння Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" (далi - "Компанiя" або "ПАТ "Хмельницькгаз") є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння Товариства. Загальнi збори є вищим органом управлiння Товариства. Наглядова рада є органом, який контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До органiзацiйної структури ПАТ "Хмельницькгаз" входять наступнi структурнi пiдроздiли: центральна бухгалтерiя, управлiння клiєнтського сервiсу, управлiння iнформацiйних систем та технологiй, управлiння з персоналу, управлiння матерiально-технiчного забезпечення, управлiння експлуатацiї, управлiння метрологiї, служба автотранспорту, служба охорони працi та цивiльного захисту, канцелярський вiддiл та архiв, Дунаєвецьке вiддiлення, Кам'янець-Подiльське вiддiлення, Красилiвське вiддiлення, Славутське вiддiлення, Старокостянтинiвське вiддiлення, Хмельницьке вiддiлення, виробничо-технiчний вiддiл, вiддiл комерцiйного балансування, вiддiл з продажiв, вiддiл iнжинiрингу, вiддiл капiтального будiвництва, проектно-кошторисний вiддiл, вiддiл бюджетування та контролю, вiддiл економiчного планування, вiддiл економiчної безпеки, вiддiл охорони та iншi. Вiдповiдно до Постанови НКРЕКП №857 вiд 29.06.2017 "Про видачу лiцензiї на розподiл природного газу" ПАТ "Хмельницькгаз" здiйснює дiяльнiсть з розподiлу природного газу в межах територiї мiста Хмельницький та Хмельницької областi (крiм мiста Шепетiвка та Шепетiвського району). ПАТ "Хмельницькгаз" є засновником та єдиним учасником ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ", яке знаходиться за адресою: 29019, Хмельницька область, м. Хмельницький, Проспект Миру, 41, здiйснює дiяльнiсть з постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом на територiї м. Хмельницький та Хмельницької областi (крiм м. Шепетiвка та Шепетiвського району). Органiзацiйна структура Товариства була затверджена Наглядовою радою ПАТ "Хмельницькгаз" 07.03.2018р. (протокол № 07/03-2018).

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 1839 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом та по договорам- 102 особи; Фонд оплати працi (всього) - 151183,0 тис.грн., у порiвняннi з 2017 роком збiльшився на 28482,8 тис.грн. Фонд оплати працi (штатних працiвникiв) 146256,0 тис.грн. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: працiвники пiдприємства пiдвищують квалiфiкацiю приймаючи участь у семiнарах та курсах пiдвищення квалiфiкацiї, здобуваючи освiту вищого рiвня.. В обов'язковому порядку працiвники, якi причетнi до газонебезпечних робiт за рахунок пiдприємства проходять первинне навчання та чергове з охорони працi та безпеки експлуатацiї газових мереж.

Участь у об'єднаннях

Товариство є членом ГРОМАДСЬКОЇ СПIЛКИ " ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНИ" (iдентифiкацiйний код 41728334), яка є правонаступником ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНИ".

Спільна діяльність

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Облікова політика

Органiзацiя бухгалтерського облiку та облiкова полiтика Товариства у 2018 роцi проводилась вiдповiдно до наказу ПАТ "Хмельницькгаз" № 478 вiд 29.12.2017 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику Товариства в 2018 р." Всi господарськi операцiї в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi у 2018 роцi вiдображено згiдно вимог Закону України" Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть". Визнання та класифiкацiя активiв, капiталу та зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi та утримуються з метою використання протягом перiоду бiльше одного року для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду iншим особам. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом з урахуванням строку корисного використання (експлуатацiї), який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), але не бiльше 20 рокiв. До основних засобiв Товариства вiдносяться матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i вартiсть одиницi об'єкта (предмета) перевищує 6000 грн. До складу основних засобiв входять також газопроводи та споруди на них вартiстю менше 6000 грн. Нарахування амортизацiї у 2018 роцi проводилось по нормах та методах, передбачених податковим законодавством. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться предмети, строк корисного використання яких бiльше одного року i вартiсть одиницi предмету не перевищує 6000 грн. По малоцiнним необоротним матерiальним активам амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання (експлуатацiї) предметiв в розмiрi 100% їх вартостi. До малоцiнних швидкозношуючих предметiв вiдносяться предмети, що використовуються не бiльше одного року не залежно вiд їх вартостi. При передачi МШП в експлуатацiю їх вартiсть списується з балансу на витрати виробництва з подальшим веденням оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами на позабалансовому рахунку протягом строку їх фактичного використання. При поверненнi предметiв МШП з експлуатацiї на склад вони оприбутковуються за цiнами можливого використання або реалiзацiї. В облiку полiпшення необоротних активiв дотримується наступний принцип: - полiпшення необоротних активiв, пов'язаних iз капiтальним ремонтом, модернiзацiєю та реконструкцiєю, вiдноситься на збiльшення балансової вартостi об'єктiв; - полiпшення необоротних активiв, пов'язанi iз поточним ремонтом - вiдноситься на витрати перiоду. До капiтальних iнвестицiй вiдносяться витрати на створення, полiпшення та придбання таких необоротних активiв, як основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи. До виробничих запасiв вiдносяться матерiальнi активи, призначенi для внутрiшнього виробничого споживання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв (матерiалiв, товарiв) вважається кожне їх найменування. Оцiнку запасiв (матерiалiв) при вiдпуску їх у виробництво, продажу, чи в iншому вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. До готової продукцiї вiдносяться запаси, якi є продуктом власного виробництва, повнiстю завершенi обробкою (переробкою, комплектацiєю) i перебувають на стадiї повної готовностi для реалiзацiї. До товарiв вiдносяться матерiальнi активи, що придбанi (отриманi) та утримуються з метою подальшого продажу без додаткової обробки або з мiнiмальною обробкою. Касовi операцiй ведуться у вiдповiдностi до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. Безготiвковi розрахунки проводяться за правилами, видами i стандартами встановленими Iнструкцiєю про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi. До власного капiталу вiдносяться втiленi в чистих активах кошти, вкладенi його засновниками або учасниками, а також накопиченi (втраченi) у процесi дiяльностi її фiнансовi результати - прибутки i збитки, отриманi (понесенi) Товариством. Нарахування оплати працi проводиться згiдно з умовами передбаченими Колективним договором, вiдповiдно до тарифної угоди, штатного розпису та iнших Наказiв по Товариству. Резерв для забезпечення оплати чергових вiдпусток працiвникам створюється шляхом щомiсячного включення сум, визначених за плановим вiдсотком до фактично нарахованої заробiтної плати. Для вiдображення в бухгалтерському облiку понесених витрат застосовуються рахунки 9-го класу "Витрати дiяльностi" з дотриманням вимог вiдповiдних МСБО. Витратами звiтного перiоду визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками) за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Визначення витрат здiйснюється з дотриманням принципу вiдповiдностi з використанням методу нарахувань для всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, у тому числi процентних витрат. Облiк витрат по реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) ведеться окремо по кожному виду дiяльностi, а саме: - витрати на розподiл природного газу - витрати на постачання природного газу; - витрати на реалiзацiю скрапленого газу; - витрати на iншi види робiт. До незавершеного виробництва вiдносяться роботи та послуги, результати яких пройшли технiчнi випробування та приймання i якi облiковуються за фактичною собiвартiстю сировини, матерiалiв та розподiлених непрямих витрат. До витрат майбутнiх перiодiв вiдносяться витрати, пов'язанi з пiдготовчими до виробництва роботами, з освоєнням нових виробництв та агрегатiв, сплаченi авансом оренднi платежi. Доходи вiд звичайної дiяльностi вiдображаються в бухгалтерському облiку вiдповiдно до вимог до МСБО № 18 "Дохiд". Доходи звiтного перiоду визнаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства) за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) ведеться окремо по кожному виду дiяльностi, а саме: -доходи по розподiлу природного газу -доходи по постачанню природного газу; -доходи по реалiзацiї скрапленого газу; -доходи по iншим видам робiт. У 2018 роцi установлений прiоритетним господарський вид сегмента. Звiтним є такi види господарського сегмента: - розподiл природного газу; - постачання природного газу. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi проводиться у вiдповiдностi з методологiчними засадами, передбаченими МСФЗ. Пiдприємство щоквартально створює резерв сумнiвних боргiв, за рахунок якого списується з балансу безнадiйна дебiторська заборгованiсть, що стосується розрахункiв iз покупцями (споживачами) продукцiї, товарiв, робiт (послуг). Для розрахунку резерву сумнiвнiх боргiв необхiдно застосовувати iндивiдуальний пiдхiд, однак допускається застосовувати груповий пiдхiд iз застосуванням коефiцiєнтiв, як по юридичних особах так i по фiзичних особах. Пiд час iндивiдуального розгляду дебiторiв визначається сума сумнiвної дебiторської заборгованостi, базуючись на розумiннi платоспроможностi дебiтора та перемовин з ним, яку необхiдно забезпечити резервом. Пiд час групового пiдходу дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги групується за строками її непогашення iз установленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється Пiдприємством виходячи з фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги за попереднi звiтнi перiоди (iсторичне погашення). Коефiцiєнт сумнiвностi зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської заборгованостi. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається як сума добуткiв дебiторської заборгованостi кожної групи на вiдповiдний коефiцiєнт. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi у вiдповiдностi МСФЗ. Податками i зборами (обов'язковими платежами) вважається обов'язковий внесок до бюджету вiдповiдного рiвня або державного цiльового фонду, здiйснюваний у порядку i на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань станом на 1 листопада 2018 року. Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена за МСФЗ.

Продукція

Предметом дiяльностi Товариства є забезпечення безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання природним i зрiдженим газом мiст i iнших населених пунктiв областi, iншi види дiяльностi. Дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi провадилися у таких сферах: розподiл природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ; забезпечення споживачiв зрiдженим газом; iнша дiяльнiсть ( виконання пусконалагоджувальних робiт, видача технiчних умов, виготовлення проектної документацiї, технiчне обслуговування та ремонт газового обладнання та газопроводiв за договорами, ремонт побутових та промислових лiчильникiв, надання послуг зi стандартного та нестандартного приєднання до газових мереж, iнших робiт по ремонту, обслуговуванню газового обладнання тощо). Надання послуг пiдприємства носить сезонний характер: найбiльшi обсяги надання послуг припадають на I та IV квартали, коли споживання природного газу найбiльшi, що, у свою чергу, пов'язано iз опалювальним сезоном. Основними клiєнтами, є населення, теплопостачальнi пiдприємства, промисловi пiдприємства та iшi суб'єкти господарювання м.Хмельницького та Хмельницької областi (крiм м. Шепетiвки та Шепетiвського району). Основнi ризики пiдприємства пов'язанi iз можливостями значного скорочення споживанням природного газу споживачами та змiни тарифної полiтики НКРЕКП, на якi пiдприємство не має впливу, з об'єктивних причин. Початок газифiкацiї датується другою половиною 1950-х рокiв, тому, насьогоднi, частина газових мереж, що експлуатується є застарiлою. Щодо впровадження нових технологiй, то, значна увага придiляється впровадженню високоефективного дiагностичного обладнання задля неруйнiвного контролю якостi газорозподiльних мереж, попередження виникнення аварiйних ситуацiй та проведення технiчної дiагностики iснуючих газопроводiв, впровадження комп'ютерних та супутникових технологiй, встановлення дублюючих вузлiв облiку газу, оснащення вузлiв облiку газу - коректорами та обчислювачами об'єму газу. ПАТ "Хмельницькгаз" є природною монополiєю у сферi розподiлу природного газу на терiторiї Хмельницької областi та м. Хмельницького (крiм м. Шепетiвки та Шепетiвського району). ТОВ "Хмельницькгаз збут" є постачальником природного газу, на якого покладено спецiальнi обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релiгiйним органiзацiям (крiм обсягiв, що використовуються для провадження їх виробничо-комерцiйної дiяльностi) (Постанова КМУ вiд 01.10.2015 № 758). Постановою НКРЕКП вiд 28.03.2017 № 417 "Про затвердження Плану розвитку газорозподiльної системи ПАТ "Хмельницькгаз" на 2017-2026 роки" передбачено фiнансування розвитку гозорозподiльних мереж Товариства. Основними постачальниками природного газу у 2018 роцi є ПАТ "Укртрансгаз", РГК "Трейдiнг".

Активи

Протягом 2018 року Товариством забезпечено виконання затверджених iнвестицiйних програм по розподiлу та постачанню природного газу: модернiзовано газових мереж на суму 11 733 тис. грн., замiнено побутових лiчильникiв газу суму 935 тис.грн тощо.

Основні засоби

Основнi засоби ПАТ " Хмельницькгаз" розташованi у межах Хмельницької областi (крiм м. Шепетiвки та Шепетiвського району). Пiд час формування Статутного фонду пiдприємства до нього не увiйшли газопроводи та споруди на них, спецавтотранспорт, пов'язаний з лiквiдацiєю аварiй, тобто об'єкти стратегiчного призначення, якi згiдно з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" не пiдлягають приватизацiї. Згiдно з Договором вiд 29.11.2012 року №31/14 "Про надання на правi господарського вiдання державного майна", укладеного iз Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, державне майно знаходиться на балансi ПАТ "Хмельницькгаз" на правi господарського вiдання. Залишкова вартiсть цього майна станом на 31.12.2018 року становить 167 181 тис. грн. Крiм того, на балансi Товариства знаходиться комунальне майно (газопроводи, ГРП, ШРП), залишкова вартiсть якого станом на 31.12.2018р. складає 183 494 тис грн. та власнi основнi засоби: адмiнiстративнi будiвлi, транспортнi засоби, iнструменти, меблi, спецодяг, госпiнвентар та iнше, залишкова вартiсть яких на кiнець звiтного перiоду 169 288 тис.грн. У планi Товариства на 2019 рiк передбачено проведення ремонтних робiт газопроводiв та споруд на них на суму бiльш нiж 120 млн грн.

Проблеми

Значний вплив на дiяльнiсть Товариства мають наступнi фактори : 1. Полiтичнi, а саме : нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, постiйнi змiни в законодавствi, вiдсутнiсть законодавчих актiв за багатьма проблемами галузi, несвоєчасний перегляд тарифiв та популiстськi дiї полiтикiв. 2. Фiнансово-економiчнi, а саме : низька платоспроможнiсть споживачiв, збiльшення вартостi природного газу, збiльшення вартостi товарiв i послуг. 3. Соцiальнi, а саме : велика кiлькiсть пiльгових категорiй споживачiв (пiльги, субсидiї), можливе збiльшення питомої ваги субсидiй за рахунок збiльшення вартостi газу, неплатоспроможнiсть споживачiв, крадiжки природного газу. Середнiй вплив на дiяльнiсть Товариства мають виробничо-технологiчнi фактори, а саме : старiння мереж та обладнання з причин великого строку експлуатацiї та недостатностi коштiв для ремонту. Втрати газу за рахунок погiршення стану газопроводiв. Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. Майбутнi напрямки та результати реформ наразi важко передбачити. Потенцiйнi реформи в iснуючiй системi тарифiв, бюджетний дефiцит та нестача бюджетних коштiв для багатьох державних пiдприємств для поточного погашення зобов'язань можуть мати значний вплив на пiдприємства газового сектору.

Фінансова політика

За звiтний рiк фiнансування дiяльностi Товариства здiйснювалося за рахунок власних коштiв. Стан майна характеризується такими даними: залишкова вартiсть основних засобiв (фондiв) на 31.12.2018 р. склала 519963 тис.грн., знос - 303253 тис.грн.; незавершене будiвництво - 45107 тис.грн.; нематерiальнi активи залишковою вартiстю - 458 тис.грн., знос - 1895 тис.грн. У порiвняннi iз 2017 р. загальна сума нематерiальних та матерiальних необоротних активiв збiльшилась на 40071 тис.грн. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг поточних зобов'язань по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих коштiв. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.18 р. становив 0,58. Теоретичне значення 1,0 - 2,0. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.18р. становив 0,58. Теоретичне значення цього коефiцiєнту - 0,6-0,8. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.18 р. становив 0,01. Теоретичне значення цього коефiцiєнту не менше 0,2-0,3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.18 р. становив -0,18 (у порiвняннi станом на 31.12.16р. 0,05), у той час як теоретичне значення коефiцiєнта становить 0,25-0,5. Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти покривають зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.18 р. становив 0,01 (у порiвняннi станом на 31.12.17р. - 0,01). Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Теоретичне значення - >0. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.18 р. становив -0,2, а станом на початок року -0,09 . Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан Товариства. За коефiцiєнтами абсолютної лiквiдностi та грошової платоспроможностi у Товариства недостатньо грошових коштiв для негайного погашення заборгованостi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

ПАТ "Хмельницькгаз" займається розподiлом природного газу в м. Хмельницькому та Хмельницькiй областi (крiм Шепетiвського району та м. Шепетiвка). Транспортування газу вiдбувається через магiстральнi трубопроводи ДК "Укртрансгаз" та розподiльчi мережi Компанiї. Товариство знаходиться на госпрозрахунковiй системi та системi самофiнансування. Усi договори постiйно знаходяться у стадiї виконання.

Стратегія подальшої діяльності

В груднi 2018 р. до НКРЕКП було надано документи для перегляду тарифу на послуги розподiлу природного газу, який розрахований згiдно "Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподiлу природного газу", затвердженої постановою НКРЕ КП №236 вiд 25 лютого 2016 року, вiдповiдно до "Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень НКРЕКП", затвердженого постановою НКРЕКП №369 вiд 03 квiтня 2013 року. Також, вiдповiдно до "Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень НКРЕКП", затвердженого постановою НКРЕКП №866 вiд 30 червня 2017 року, ПАТ "Хмельницькгаз" 29 грудня 2018 року провiв вiдкрите обговорення з питання встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподiлу природного газу. В тарифi на 2019 рiк планується збiльшення доходiв до рiвня 2`031`444 тис. грн. без ПДВ, прибуток на рiвнi 4,8% рентабельностi в сумi 96`735 тис. грн. В витратах передбачається: - в статтi "вартiсть матерiалiв" та "iншi витрати" врахувати поточнi цiни на матерiали, вартiсть послуг вiдповiдно до укладених договорiв, iнфляцiйнi процеси, i встановити на рiвнi 60`858 тис. грн.; - в статтi "вартiсть газу на технологiчнi та власнi потреби" врахувати об`єми, розрахованi згiдно Методик, та цiну газу на поточну дату, i встановити на рiвнi 896`843 тис. грн.; - заробiтну плату привести до рiвня середньої заробiтної плати по галузi в сумi 320`970 тис. грн. i єдиний внесок на обов`язкове державне соцiальне страхування в сумi 70`614 тис. грн.; - капiтальних iнвестицiй на суму 86`967 тис. грн. для забезпечення безаварiйностi та безперебiйностi газопостачання; - повiрка та ремонт лiчильникiв в сумi 3`171 тис. грн.; - додати в тариф витрати на замiну лiчильникiв, якi не пройшли повiрку та не пiдлягають ремонт, в сумi 43`972 тис. грн.; - врахувати компенсацiю рiзницi в цiнах та об`ємах ВТВ за 2014-2018рр. в сумi 258`638 тис. грн.; - включити плату за експлуатацiю майна , що належить державi, в сумi 10`043 тис. грн.; - додати витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужностi в точках виходу з газотранспортної системи в сумi 157`951 тис. грн.

R&D

У звiтному перiодi дослiджень та розробок не було.

Інше

Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає.

Посадові особи

Ім'я Посада
Надольний Олександр Васильович Член Правлiння, директор комерцiйний
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.10.2018 - до 30.06.2019р. включно
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Начальник Хмельницького вiддiлення, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 10/10-2018 вiд 10.10.2018р., Надольного Олександра Васильовича обрано на посаду член Правлiння, директор комерцiйний з 10 жовтня 2018 року у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння, а саме, до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 18 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", начальник Хмельницького вiддiлення. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Онищак Ігор Степанович Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.12.2010 - безстроково
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Обов`язки головного бухгалтера полягають у веденнi бухгалтерського облiку, господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi Товариства. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Стаж роботи 28 рокiв. Попередня посада: заступник головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькгаз". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Лоб Олександр Михайлович Член Правлiння, директор технiчний
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Правлiння, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв'язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Лоба Олександра Михайловича обрано на посаду член Правлiння, директор технiчний з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 40 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", Перший заступник Голови Правлiння - Головний iнженер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Юрченко Михайло Борисович Голова Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв'язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Юрченка Михайла Борисовича обрано Головою Правлiння з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 30 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", Голова Правлiння. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (912 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 3 роки
Паспортні дані 1763693
Освіта -
Попередне місце роботи -, -, -
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю.Оплата не проводиться, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано з 01.05.2016р. строком на 3 (три) роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 01.04.2016р. (протокол № 23), Головою Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 24 листопада 2016 року (протокол№ 24/11-2016). Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Лужанінов Валерій Валерійович Член Правлiння, директор з капiтального будiвництва
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв'язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Лужанiнова Валерiя Валерiйовича обрано на посаду член Правлiння, директор з капiтального будiвництва з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 26 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Мількевич Віталій Павлович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2018 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта iнформацiя вiдсутня
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня, Iнформацiя вiдсутня, -
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Мiлькевича Вiталiя Павловича - як представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED),HE 290927, до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 29.03.2018р. (протокол № 25 ) строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Морозов Дмитро Михайлович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту, ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю.Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Морозова Дмитра Михайловича - як представника акцiонера ПАТ "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (20077720), до складу Ревiзiйної комiсiї обрано з 01.05.2016р. строком на 3 (три) роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 01.04.2016р. (протокол № 23).
Авеліо Холдінгз Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (912 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 3 роки
Паспортні дані 1763691
Освіта -
Попередне місце роботи -, -, -
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. Оплата не проводиться, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано з 01.05.2016р. строком на 3 (три) роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 01.04.2016р. (протокол № 23). Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Рейда Віталій Володимирович Член Правлiння, директор комерцiйний
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв'язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Рейду Вiталiя Володимировича обрано на посаду член Правлiння, директор комерцiйний з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 21 рiк. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа перебувала на посадi до 23 липня 2018р. Припинення повноважень вiдбулися за рiшенням Наглядової ради вiд 23 липня 2018р. (протокол № 23/07-2018 у зв"язку iз звiльненням за угодою сторiн.
Івасенко Сергій Миколайович Член Правлiння, директор з безпеки
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв'язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Iвасенко Сергiя Миколайовича обрано на посаду член Правлiння, директор з безпеки з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 35 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Іан Бьорд (Іаn Віrd) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (912 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2018 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта iнформацiя вiдсутня
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня, Iнформацiя вiдсутня, -
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Iана Бьорд (Ian Bird) - як представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED),HE 294764, до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 29.03.2018р. (протокол № 25 ) з 01.05.2018р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Девід Ентоні Ховард Браун (Dаvіd Аnтоny Ноwаrd Вrоwn) Голова Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2018 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта iнформацiя вiдсутня
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня, Iнформацiя вiдсутня, -
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Девiда Ентонi Ховарда Брауна - як представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED),HE 294764, до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 29.03.2018р. (протокол № 25 ) з 01.05.2018р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Посадову особу Головою Наглядової ради обано Рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 10.05.2018р. (протокол № 10/05-2018). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Храпицький Олександр Васильович Член Правлiння, директор фiнансовий
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань, ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв'язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Храпицького Олександра Васильовича обрано на посаду член Правлiння, директор фiнансовий з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 16 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (912 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2018 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані -
Освіта iнформацiя вiдсутня
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня, Iнформацiя вiдсутня, -
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цiвiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Iллю Юрiйовича Ушанова (Илья Юрьевич Ушанов) - як представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 29.03.2018р. (протокол № 25 ) з 01.05.2018р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про себе. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Миронюк Ганна Володимирівна Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2018 - до наступних Загальних зборiв Товариства
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння, Управлiння корпоративних прав, ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Миронюк Ганну Володимирiвну - як представника акцiонера ПАТ"НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (20077720), до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" вiд 29.03.2018р. (протокол № 25) з 01.05.2018р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає.

Ліцензії

Дата  
102.14.68 12.03.2014 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiхмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 12.03.2014
Дата закінчення 12.03.2019
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
189.12.68 02.07.2012 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 02.07.2012
Дата закінчення 02.07.2022
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
265.13.68 23.09.2013 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 23.09.2013
Дата закінчення 23.09.2018
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
266.13.68 23.09.2013 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 23.09.2013
Дата закінчення 23.09.2018
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi.
15-Л 23.03.2018 Господарська дiяльнiсть з будiвництва об"єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об"єктiв з середнiми та значними наслiдками (за перелiком видiв робiтзгiдно з додатком)
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 23.03.2018
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
АД 038103 04.05.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування Мiнiстерство транспорту та зв"язку України
Дата видачі 04.05.2012
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
б/н 29.06.2017 Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування НКРЕКП
Дата видачі 29.06.2017
Опис Мiсце (територiя) здiйснення дiяльностi - Хмельницька область, де знаходиться газорозподiльна система, що перебуває у власностi, господарському вiданнi, користуваннi чи експлуатацiї ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ". Постановою НКРЕКП вiд 29.06.2017 року №857 прийнято рiшення про видачу лiцензiї на розподiл природного газу, безстрокова. Лiцензiя не має номера.
ОВ 000440 04.04.2007 На провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Пiвнiчно-захiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного ре
Дата видачі 04.04.2007
Дата закінчення 04.04.2020
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Постачання природного газу 384,3 млн.куб.м 2.21 млрд грн 384,3 млн.куб.м 2.21 млрд грн
Розподiл природного газу розподiльними газопроводами 641,2 млн.куб.м 381.67 млн грн 641,2 млн.куб.м 381.67 млн грн
Iншi послуги - 58.86 млн грн - 58.86 млн грн
Реалiзацiя скрапленого газу - 3.27 млн грн - 3.27 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 82.00%
Iншi витрати 10.80%
Оплата працi 5.20%
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1.10%
Амортизацiя 0.90%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Клiринговий Дiм" #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, Борисоглiбська, 5 лiтера А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, 5931031
Примітки ПАТ "Банк" Клiринговий Дiм" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги депозитарної установи, вiдповiдно до "Договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв" № Е-12/1-24/1577/Р.240 вiд 22.01.2015р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, Тропiнiна,7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 581322
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044)5910404, 4825207
Примітки ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв вiдповiдно до Договору № ОВ-1106 про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 29.10.2013р.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра-Україна" #13934129
Адреса 36000, Україна, м. Полтава, Пушкiна, 47
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ № 569642
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 17.03.2011
Контакти 0800501644, д/н
Примітки Вiдповiдно до Договорiв, укладених з ПАТ "Хмельницькгаз" надає Товариству страховi послуги: - щодо обов"язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (Лiцензiя АГ№569642 вiд 17.03.2011р. видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України); - щодо обов"язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб"єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об"єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об"єкти та об"єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру (Лiцензiя АГ№569197 вiд 23.12.2010р.); -щодо добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Лiцензiя АГ№569199 вiд 23.12.2010р.; - щодо обов"язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) Лiцензiя АГ№569204 вiд 23.12.2010р., видана Мiнiстерством фiнансiв України; - щодо обов"язкового особистого страхування водiїв вiд нещасних випадкiв на транспортi (Лiцензiя АГ№569205 вiд 23.12.2010р.).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" #20197074
Адреса 49070, Україна, м. Днiпро, Андрiя Фабра,4
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ СВIДОЦТВО №2868
Аудиторська палата України
з 23.04.2002
Контакти (056)3703043, 3703045
Примітки Вiдповiдно до укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" договору про надання аудиторських послуг проводить аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства, складеної за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року i надає висновок стосовно МСФЗ фiнансової звiтностi ПАТ "Хмельницькгаз"станом на 31 грудня 2018 року.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "СКIФIЯ" #20945990
Адреса 02100, Україна, м. Київ, Тороповського, 2
Діятельність Страховi послуги
Ліцензія
№ АВ №547122; АВ № 547
Нацкомфiнпослуг
з 23.11.2010
Контакти (044)2304726, 2304727
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" надає Товариству страховi послуги щодо добровiльного страхування майна.
Адвокатське об"єднання "Правовий Альянс" #41558229
Адреса 01601, Україна, м. Київ, Мечникова 2А, 29 поверх, кабiнет № 6
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044)3642571, д/н
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" надає Товариству комплекс послуг правової допомоги.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ" #03344071
Адреса ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО, БУД. 35
Опис ПАТ "Хмельницькгаз" володiє простими iменними акцiями ПАТ "Житомиргаз" у кiлькостi 39123 шт., загальною номiнальною вартiстю 58684,50 грн що складає 24,3042% у Статутному капiталi Товариства, що дає ПАТ "Хмельницькгаз" право приймати участь у Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Житомиргаз" та голосувати по питаннях порядку денного Загальних зборiв у межах належних акцiй.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" #20538865
Адреса ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВІСКОНТА, БУД. 3
Опис ПАТ "Хмельницькгаз" володiє простими iменними акцiями ПАТ "Тисменицягаз" у кiлькостi 328665 шт., загальною номiнальною вартiстю 82166,25 грн., що складає 24,8989% у Статутному капiталi Товариства, що дає ПАТ "Хмельницькгаз" право приймати участь у Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Тисменицягаз" та голосувати по питаннях порядку денного Загальних зборiв у межах належних акцiй.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ" #39585960
Адреса ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ(З), ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКА, БУД. 32, 2-Й ПОВЕРХ
Опис Єдиним учасником Товариства є ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ". Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок вкладу Учасника створено Статутний капiтал Товариства в розмiрi 1 000 000 грн., що становить 100% Статутного капiталу Товариства. Вид внеску - грошовi кошти. ТОВ "Хмельницькгаз збут" зареєстровано реєстрацiйною службою Хмельницького мiськрайонного управлiння юстицiї Хмельницької областi, дата державної реєстрацiї 15.01.2015р., № запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 673 102 0000 014312. Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв. Загальнi збори учасникiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi iз тих, що переданi або належать до компетенцiї iнших органiв Товариства.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "Газтек" / #31815603 187 689 шт 50.90%
Адреса Україна, м. Київ, М.Рибалки, 11
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 92 191 шт 25.00%
Адреса Україна, м. Київ, Б.Хмельницького, 6