Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4) ДАБІ (117) Перевірки (35)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

#05395598

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 05395598
Адреса 29000, м. Хмельницький, просп. Миру, 41
(КОАТУУ 6810100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО № 834603
Дата державної реєстрації 25.03.1997
Середня кількість працівників 2 370
Орган управління Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. 1. Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 2. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 4. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "КБ"Надра" м. Київ
МФО: 380764
Номер рахунку: 26005066012002
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Немає
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (038) 271-22-20
olena.schabelska@kmgas.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Онищак Ігор Степанович Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.12.2010 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькгаз"
Примітки Обов`язки головного бухгалтера полягають у веденнi бухгалтерського облiку, господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi Товариства. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Юрченко Михайло Борисович Голова Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз" , тимчасово виконуючий обов"язки Голови Правлiння.
Примітки Посадову особу призначено на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 09 грудня 2011 року (Протокол № 09/12 - 2011) строком на 3 (три) роки. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 24 липня 2013 року (Протокол № 24/07-2013) припинено повноваження Голови Правлiння з 31 липня 2013 року та обрано Юрченка Михайла Борисовича на посаду Голови Правлiння ПАТ "Хмельницькгаз" з 01 серпня 2013 року, строком на 3(три) роки. У своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правлiння та iншими актами органiв управлiння Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав i обов'язкiв Голови Правлiння, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства, вказiвками Голови Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладаються ним з Товариством. Стаж керiвної роботи 10 рокiв.Оплата працi проводиться згiдно контракту. Винагорода, в тому числi у натуральнi формi, не надавалась.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, 1763693, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20).
Посадову особу Головою Ревiзiйної комiсiї обано Рiшенням Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 23.12.2013р. (протокол № 23/12-2013) термiном на 3 (три) роки.
Песнеро Інвестментс Лімітед (Реsnеrо Іnvеsтментs Lімітеd) Голова Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, HE 294764, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Посадову особу до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20).
Посадову особу Головою Наглядової ради обано Рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 11.06.2013р. (протокол № 11/06-2013) термiном на 3 (три) роки.
Лужанінов Валерій Валерійович Член Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв
Примітки Посадову особу призначено на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 09 грудня 2011 року (Протокол № 09/12 - 2011) строком на 3 (три) роки. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 24 липня 2013 року (Протокол № 24/07-2013) припинено повноваження Членiв Правлiння з 31 липня 2013 року та обрано Лужанiнова Валерiя Валерiйовича до складу Правлiння на посаду Заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв, з 01 серпня 2013 року, строком на 3(три) роки.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Порядок формування Правлiння, вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння, порядок дiяльностi Правлiння, розгляду та прийняття рiшень встановлюються та регулюються Положенням про Правлiння.
До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Оплата працi проводиться згiдно контракту. Винагорода, в тому числi у натуральнi формi, не надавалась.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Семенюк Василь Іванович Член Правлiння
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", Перший заступник Голови Правлiння - заступник Голови Правлiння з питань облiку та розподiлу газу
Примітки Посадову особу призначено на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 09 грудня 2011 року (Протокол № 09/12 - 2011) строком на 3 (три) роки. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 24 липня 2013 року (Протокол № 24/07-2013) припинено повноваження Членiв Правлiння з 31 липня 2013 року та обрано Семенюка Василя Iвановича членом Правлiння на посаду Першого заступника Голови Правлiння - заступника з постачання та облiку газу, з 01 серпня 2013 року, строком на 3(три) роки. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Порядок формування Правлiння, вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння, порядок дiяльностi Правлiння, розгляду та прийняття рiшень встановлюються та регулюються Положенням про Правлiння.
До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Стаж керiвної роботи 31 рiк. Оплата працi проводиться згiдно контракту. Винагорода, в тому числi у натуральнi формi, не надавалась. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стама Венчерс Лтд ( Sтама Vеnтurеs Lтd) член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, 1762952, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20).
Посадову особу секретарем Ревiзiйної комiсiї обано Рiшенням Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 23.12.2013р. (протокол № 23/12-2013) термiном на 3 (три) роки.
Храпицький Олександр Васильович Член Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань.
Примітки Посадову особу призначено на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 09 грудня 2011 року (Протокол № 09/12 - 2011) строком на 3 (три) роки. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 24 липня 2013 року (Протокол № 24/07-2013) припинено повноваження членiв Правлiння з 31 липня 2013 року та обрано Храпицького Олександра Васильовича до складу Правлiння на посаду заступника Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань, з 01 серпня 2013 року, строком на 3(три) роки.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Порядок формування Правлiння, вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння, порядок дiяльностi Правлiння, розгляду та прийняття рiшень встановлюються та регулюються Положенням про Правлiння.
До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Оплата працi проводиться згiдно контракту. Винагорода, в тому числi у натуральнi формi, не надавалась.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Авеліо Холдінгс Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, 1763691, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20).
Олубера Венчерс Лімітед (Оluвеrа Vеnтurеs Lімітеd) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, HE 291552, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Посадову особу до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20).
Посадову особу Секретарем Наглядової ради обано Рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 11.06.2013р. (протокол № 11/06-2013) термiном на 3 (три) роки.
Лоб Олександр Михайлович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", Заступник Голови Правлiння - Головний iнженер
Примітки Посадову особу призначено на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 09 грудня 2011 року (Протокол № 09/12 - 2011) строком на 3 (три) роки. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 24 липня 2013 року (Протокол № 24/07-2013) припинено повноваження Членiв Правлiння з 31 липня 2013 року та обрано Лоба Олександра Михайловича до складу Правлiння на посаду заступника Голови Правлiння - Головного iнженера з 01 серпня 2013 року, строком на 3(три) роки.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Порядок формування Правлiння, вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння, порядок дiяльностi Правлiння, розгляду та прийняття рiшень встановлюються та регулюються Положенням про Правлiння.
До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою. Стаж керiвної роботи 18 рокiв Оплата працi проводиться згiдно контракту. Винагорода, в тому числi у натуральнi формi, не надавалась.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Сольвоторе Ентерпрайзес Лімітед (Sоlvотоrе Еnтеrрrіsеs Lімітеd) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, HE 290927, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Посадову особу до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20).
Полончук Олександр Васильович Член Правлiння
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з питань економiчної безпеки
Примітки Посадову особу призначено на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 09 грудня 2011 року (Протокол № 09/12 - 2011) строком на 3 (три) роки. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Хмельницькгаз" вiд 24 липня 2013 року (Протокол № 24/07-2013) припинено повноваження членiв Правлiння з 31 липня 2013 року та обрано Полончука Олександра Васильовича до складу Правлiння на посаду заступника Голови Правлiння з економiчної безпеки з 01 серпня 2013 року, строком на 3(три) роки.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Порядок формування Правлiння, вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння, порядок дiяльностi Правлiння, розгляду та прийняття рiшень встановлюються та регулюються Положенням про Правлiння.
До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою. Стаж керiвної роботи 22 роки. Оплата працi проводиться згiдно контракту. Винагорода, в тому числi у натуральнi формi, не надавалась.
Посадова особа також являється членом Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз" (Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопiвського, буд. 35).
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Ліцензії

Дата  
АВ № 319423 04.04.2010 На право провадження використання iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Державний комiтет ядерного регулювання України
Дата видачі 04.04.2010
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
АВ № 527265 14.04.2010 Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування НКРЕ України
Дата видачі 14.04.2010
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид лiцензiйної дiяльностi
АВ № 527266 14.04.2010 Постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕ України
Дата видачі 14.04.2010
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид лiцензiйної дiяльностi
АВ № 555338 31.08.2010 Господарська дiяльнiсть, пов"язана зi створенням об"єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя
Дата видачі 31.08.2010
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид лiцензiйної дiяльностi
АВ № 585770 29.06.2011 Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов"язаних з одержанням професiйної, освiти на рiвнi вимог до професiйно-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України
Дата видачі 29.06.2011
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство не планує продовжувати термiн дiї цiєї лiцензiї
ППА № 205768 01.04.2011 На право здiйснення торговельної дiяльностi (виїзна торгiвля газ скраплений)
Орган ліцензування ДПI у м. Хмельницькому
Дата видачі 01.04.2011
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
ППА № 205769 01.04.2011 На право здiйснення торговельної дiяльностi (торгiвля газом скрапленим)
Орган ліцензування ДПI у м. Хмельницькому
Дата видачі 01.04.2011
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
ХМЗ-2010-298 08.12.2010 На провадження дiяльностi, пов"язаної з державною таємницею
Орган ліцензування Служба безпеки України управлiння Служби безнеки України у Хмельницькiй областi
Дата видачі 08.12.2010
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство не планує продовжувати термiн дiї цiєї лiцензiї.
№ 1386.12.30-74.30.0 17.08.2009 На виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 17.08.2009
Дата закінчення 10.04.2014
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид лiцензiйної дiяльностi

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Схiдно-Європейська фондова Бiржа" #35524548
Адреса 03680, Україна, м. Київ, Боженка, 86 лiт. "И"
Діятельність Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ № 581397
Державна комiсiя з цiцнних паперiв та фондового ринку
з 21.06.2011
Контакти (044) 2000970, 2000971
Примітки Вiдповiдно до рiшення котирувальної комiсiї (Протокол вiд 13.12.2012р.) з 14 грудня 2012 року простi iменнi акцiї ПАТ "Хмельницькгаз" включенi до бiржового списку Схiдно-Європейськоїфондової бiржi i допущенi до котирування за категорiєю позалiстингових.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Орлi" #22620565
Адреса 36002, Україна, м. Полтава, Матросова, 4 офiс 206
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 528856
Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
з 18.05.2010
Контакти (0532)503035, 503035
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" проводило страхування майна ПАТ "Хмельницькгаз".
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра-Україна" #13934129
Адреса 36000, Україна, м. Полтава, Пушкiна, 47
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ № 569642
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 17.03.2011
Контакти 0800501644, Iнформацiя вiдсутня
Примітки Вiдповiдно до Договорiв укладених з ПАТ "Хмельницькгаз" надавало Товариству страховi послуги у 2013 роцi щодо:
- обов'язкового особистого страхування водiїв вiд нещасних випадкiв на транспортi;
- обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно — епiдемiологiчного характеру;
- добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
- добровiльного страхування наземного транспорту ( крiм залiзничного);
- обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин;
- обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Хрещатик, 19А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044)4903000, 4903030
Примітки Вiдповiдно до укоаденого з ПАТ "Хмельницькгаз" договору про надання аудиторських послуг № ATTEST-2013-00558 вiд 09 жовтня 2013р. проводить аудит i надає висновок стосовно МСФЗ фiнансової звiтностi ПАТ "Хмельницькгаз" станом на 31.12.2013р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Б.Грiнченка, буд 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 581322
Нацiональний банк України
з 19.09.2006
Контакти (044)2796651, 2791322
Примітки ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв вiдповiдно до Договору № ОВ-1106 про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 29.10.2013р.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Клiринговий Дiм" #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, Борисоглiбська, 5 лiтера А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263457
Нацiональний банк України
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, 5931031
Примітки ПАТ "Банк" Клiринговий Дiм" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги зберiгача, у якого вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй вiдповiдно до "Договору про обслуговування зберiгачем операцiй Емiтента при дематерiалiзацiї цiнних паперiв № Е-12" вiд 15.09.2010р.

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗАСНОВНИКІВ НЕМАЄ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Державний комiтет по нафтi i газу України (засновник) лiквiдовано / д/н 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, Артема, 60
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "Газтек" / #31815603 187 857 шт 50.94%
Адреса Україна, м. Київ, М.Рибалки, 11
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 92 191 шт 25.00%
Адреса Україна, м. Київ, Б.Хмельницького, 6
ЛУНЯКА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 54 128 шт 14.68%
Паспорт д/н, д/н, д/н