Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4) ДАБІ (117) Перевірки (35)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

#05395598

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 05395598
Адреса 29000, м. Хмельницький, просп. Миру, 41
(КОАТУУ 6810100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО № 834603
Дата державної реєстрації 25.03.1997
Середня кількість працівників 2 297
Орган управління Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. 1. Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 2. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 4. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600554087
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (038) 271-22-20
olena.schabelska@kmgas.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Онищак Ігор Степанович Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.12.2010 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькгаз".
Примітки Обов`язки головного бухгалтера полягають у веденнi бухгалтерського облiку, господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi Товариства. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Стаж роботи 24 роки. Попередня посада: заступник головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькгаз". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Юрченко Михайло Борисович Голова Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз" , тимчасово виконуючий обов"язки Голови Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 24/07-2013 вiд 24.07.2013р., у зв’язку зi звiльненням попереднього складу правлiння. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 26 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", тимчасово виконуючий обов"язки Голови Правлiння. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1763693, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20) термiном на 3 (три) роки. Посадову особу Головою Ревiзiйної комiсiї обано Рiшенням Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 23.12.2013р. (протокол № 23/12-2013). Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Песнеро Інвестментс Лімітед (Реsnеrо Іnvеsтментs Lімітеd) Голова Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, HE 294764 , д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20) термiном на 3 (три) роки.
Посадову особу Головою Наглядової ради обано Рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 11.06.2013р. (протокол № 11/06-2013).
Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Лужанінов Валерій Валерійович Член Правлiння
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 24/07-2013 вiд 24.07.2013р., у зв’язку зi звiльненням попереднього складу правлiння. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 22 роки. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Стама Венчерс Лтд ( Sтама Vеnтurеs Lтd) член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1762952, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20) термiном на 3 (три) роки. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Храпицький Олександр Васильович Член Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 24/07-2013 вiд 24.07.2013р., у зв’язку зi звiльненням попереднього складу правлiння. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 12 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Семенюк Василь Іванович Перший заступник Голови Правлiння
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з питань облiку та розподiлу газу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 24/07-2013 вiд 24.07.2013р., у зв’язку зi звiльненням попереднього складу правлiння. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 41 рiк. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з питань облiку та розподiлу газу. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Авеліо Холдінгс Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1763691, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20) термiном на 3 (три) роки. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Олубера Венчерс Лімітед (Оluвеrа Vеnтurеs Lімітеd) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, HE 291552 , д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20) термiном на 3 (три) роки. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Лоб Олександр Михайлович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", Заступник Голови Правлiння - Головний iнженер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 24/07-2013 вiд 24.07.2013р., у зв’язку зi звiльненням попереднього складу правлiння. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 36 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", Заступник Голови Правлiння - Головний iнженер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Сольвоторе Ентерпрайзес Лімітед (Sоlvотоrе Еnтеrрrіsеs Lімітеd) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, HE 290927 , д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 17.04.2013р. (протокол № 20) термiном на 3 (три) роки. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Полончук Олександр Васильович Член Правлiння
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з питань економiчної безпеки
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 24/07-2013 вiд 24.07.2013р., у зв’язку зi звiльненням попереднього складу правлiння. Посадову особу обрано термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з питань економiчної безпеки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Ліцензії

Дата  
АВ № 319423 04.04.2010 На право провадження використання iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Державний комiтет ядерного регулювання України
Дата видачі 04.04.2010
Дата закінчення 02.04.2015
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
АВ № 527265 14.04.2010 Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування НКРЕ України
Дата видачі 14.04.2010
Дата закінчення 13.04.2015
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид лiцензiйної дiяльностi
АВ № 527266 14.04.2010 Постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕ України
Дата видачі 14.04.2010
Дата закінчення 13.04.2015
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид лiцензiйної дiяльностi
АВ № 555338 31.08.2010 Господарська дiяльнiсть, пов"язана зi створенням об"єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя
Дата видачі 31.08.2010
Дата закінчення 24.06.2015
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид лiцензiйної дiяльностi
АД № 038103 04.05.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування Мiнiстерство транспорту та зв"язку України
Дата видачі 04.05.2012
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
ППА № 205768 01.04.2011 На право здiйснення торговельної дiяльностi (виїзна торгiвля газ скраплений)
Орган ліцензування ДПI у м. Хмельницькому
Дата видачі 01.04.2011
Дата закінчення 31.03.2016
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
ППА № 205769 01.04.2011 На право здiйснення торговельної дiяльностi (торгiвля газом скрапленим)
Орган ліцензування ДПI у м. Хмельницькому
Дата видачі 01.04.2011
Дата закінчення 31.03.2016
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
№ 102.14.68 12.03.2014 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiхмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 12.03.2014
Дата закінчення 19.03.2019
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
№ 189.12.68 02.07.2012 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 02.07.2012
Дата закінчення 02.07.2017
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
№ 265.13.68 23.09.2013 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 23.09.2013
Дата закінчення 23.09.2018
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АНАЛIТИК-ПАРТНЕРИ" #30555084
Адреса 03115, Україна, м. Київ, Ф.Пушиної, 30/32
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 2135
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044)4524228, 4523690
Примітки Вiдповiдно до укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" договору про надання аудиторських послуг № 20/14110/Р.210 вiд 25.12.2014р. проводить аудит i надає висновок стосовно МСФЗ фiнансової звiтностi ПАТ "Хмельницькгаз"станом на 31 грудня 2014 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Схiдно-Європейська фондова Бiржа" #35524548
Адреса 03680, Україна, м. Київ, Боженка, 86 лiт. И
Діятельність Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ № 581397
Державна комiсiя з цiцнних паперiв та фондового ринку
з 21.06.2011
Контакти (044) 2000970, 2000971
Примітки Вiдповiдно до рiшення котирувальної комiсiї (Протокол вiд 29.05.2014р.) 30 травня 2014 року простi iменнi акцiї ПАТ "Хмельницькгаз" включенi до бiржового списку Схiдно-Європейськоїфондової бiржi i допущенi до котирування за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Орлi" #22620565
Адреса 36002, Україна, м. Полтава, Матросова, 4 офiс 206
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 528856
Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
з 18.05.2010
Контакти (0532)503035, 503035
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" проводило страхування майна ПАТ "Хмельницькгаз".
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра-Україна" #13934129
Адреса 36000, Україна, м. Полтава, Пушкiна, 47
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ № 569642
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 17.03.2011
Контакти 0800501644, Iнформацiя вiдсутня
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" надавало Товариству у 2014 роцi страховi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДК ЦПФР
з 25.05.2011
Контакти (044)591-04-19, 482-52-07
Примітки ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв вiдповiдно до Договору № ОВ-1106 про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 29.10.2013р.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Клiринговий Дiм" #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, Борисоглiбська, 5 лiтера А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, 5931031
Примітки ПАТ "Банк" Клiринговий Дiм" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги зберiгача, у якого вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй вiдповiдно до "Договору про обслуговування зберiгачем операцiй Емiтента при дематерiалiзацiї цiнних паперiв № Е-12" вiд 15.09.2010р.

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗАСНОВНИКІВ НЕМАЄ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Державний комiтет по нафтi i газу України (засновник) лiквiдовано / д/н 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, Артема, 60
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "Газтек" / #31815603 187 689 шт 50.90%
Адреса Україна, м. Київ, М.Рибалки, 11
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 92 191 шт 25.00%
Адреса Україна, м. Київ, Б.Хмельницького, 6
ФІЗИЧНА ОСОБА 54 133 шт 14.68%
Паспорт д/н, д/н, дж/н