Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4) ДАБІ (117) Перевірки (35)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

#05395598

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 05395598
Адреса 29000, м. Хмельницький, просп. Миру, 41
(КОАТУУ 6810100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО № 834603
Дата державної реєстрації 25.03.1997
Середня кількість працівників 1 837
Орган управління Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. 1. Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 2. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 3. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 4. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600554087
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (038) 271-22-20
olena.schabelska@kmgas.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Нестеров Андрій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник начальника управлiння - начальник Вiддiлу майнових вiдносин Управлiння майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту майнових та корпоративних вiдносин ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Нестерова Андрiя Володимировича - як представника акцiонера ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (20077720), до складу Наглядової ради обрано з 01.05.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23 ) строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Онищак Ігор Степанович Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.12.2010 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькгаз".
Примітки Обов`язки головного бухгалтера полягають у веденнi бухгалтерського облiку, господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi Товариства. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Стаж роботи 26 рокiв. Попередня посада: заступник головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькгаз". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Лоб Олександр Михайлович Член Правлiння, директор технiчний
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", Перший заступник Голови Правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв’язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Лоба Олександра Михайловича обрано на посаду член Правлiння, директор технiчний з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 38 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", Перший заступник Голови Правлiння - Головний iнженер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Юрченко Михайло Борисович Голова Правлiння
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз" , Голова Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв’язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Юрченка Михайла Борисовича обрано Головою Правлiння з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 28 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", Голова Правлiння. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1763693 , д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю.Оплата не проводиться, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано з 01.05.2016р. строком на 3 (три) роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23), Головою Ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 24 листопада 2016 року (протокол№ 24/11-2016). Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Лужанінов Валерій Валерійович Член Правлiння, директор з капiтального будiвництва
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв’язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Лужанiнова Валерiя Валерiйовича обрано на посаду член Правлiння, директор з капiтального будiвництва з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 24 роки. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Мількевич Віталій Павлович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Мiлькевича Вiталiя Павловича - як представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED),HE 290927, до складу Наглядової ради обрано з 01.05.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23 ) строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Морозов Дмитро Михайлович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю.Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Морозова Дмитра Михайловича - як представника акцiонера ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (20077720), до складу Ревiзiйної комiсiї обрано з 01.05.2016р. строком на 3 (три) роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23).
Авеліо Холдінгз Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, 1763691, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя не надається
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. Оплата не проводиться, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Посадову особу до складу Ревiзiйної комiсiї обрано з 01.05.2016р. строком на 3 (три) роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23). Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Рейда Віталій Володимирович Член Правлiння, директор комерцiйний
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв’язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Рейду Вiталiя Володимировича обрано на посаду член Правлiння, директор комерцiйний з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 18 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Івасенко Сергій Миколайович Член Правлiння, директор з безпеки
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв’язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Iвасенко Сергiя Миколайовича обрано на посаду член Правлiння, директор з безпеки з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 32 роки. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Іан Бьорд (Іаn Віrd) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Iана Бьорд (Ian Bird) - як представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED),HE 294764, до складу Наглядової ради обрано з 01.05.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23 ) строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Девід Ентоні Ховард Браун (Dаvіd Аnтоny Ноwаrd Вrоwn) Голова Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Девiда Ентонi Ховарда Брауна - як представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED),HE 294764, до складу Наглядової ради обрано з 01.05.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23 ) строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Посадову особу Головою Наглядової ради обано Рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 27.05.2016р. (протокол № 27/05-2016). Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Храпицький Олександр Васильович Член Правлiння, директор фiнансовий
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Оплата проводиться згiдно контракту, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради, протокол No 30/06-2016 вiд 30.06.2016р., у зв’язку iз припиненням повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства з 30.06.2016р. Храпицького Олександра Васильовича обрано на посаду член Правлiння, директор фiнансовий з 01 липня 2016 року строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 14 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Хмельницькгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) Член Наглядової ради
Рік народження 1111 р. н. (911 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до наступних рiчних Загальних зборiв
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду. Оплата проводиться згiдно цiвiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Iллю Юрiйовича Ушанова (Илья Юрьевич Ушанов) - як представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, до складу Наглядової ради обрано з 01.05.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз» вiд 01.04.2016р. (протокол № 23 ) строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.

Ліцензії

Дата  
№ 266.13.68 23.09.2013 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 23.09.2013
Дата закінчення 23.09.2018
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
АД № 038103 04.05.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування Мiнiстерство транспорту та зв"язку України
Дата видачі 04.05.2012
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
АЕ № 642452 16.04.2015 Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування НКРЕКП
Дата видачі 16.04.2015
Опис На засiданнi Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилось у формi закритого слухання 01 вересня 2015 року, було прийнято рiшення про переоформлення лiцензiї серiї АЕ № 642452 на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ, виданої Публiчному акцiонерному товариству по газопостачанню та газифiкацiї "Хмельницькгаз" (код ЄДРПОУ 05395598), на безстрокову.
ОВ 000440 04.04.2007 На провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Пiвнiчно-захiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного ре
Дата видачі 04.04.2007
Дата закінчення 04.04.2020
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
№ 102.14.68 12.03.2014 Дозвiл на експлуатацiю машин, механiхмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 12.03.2014
Дата закінчення 12.03.2019
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
№ 189.12.68 02.07.2012 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 02.07.2012
Дата закінчення 02.07.2017
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
№ 265.13.68 23.09.2013 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 23.09.2013
Дата закінчення 23.09.2018
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi
№ 312.13.68 21.10.2013 Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Хмельницькiй областi
Дата видачі 21.10.2013
Дата закінчення 21.10.2018
Опис Товариство має намiр i надалi здiйснювати такий вид дiяльностi

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС»
#34764976
Адреса 01004, Україна, м. Київ, Терещенкiвська, 11-А
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ СВIДОЦТВО №3915
Аудиторська палата України
з 21.12.2006
Контакти (044)461-97-21, 461-97-20
Примітки Вiдповiдно до укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" договору про надання аудиторських послуг проводить аудит i надає висновок стосовно МСФЗ фiнансової звiтностi ПАТ "Хмельницькгаз"станом на 31 грудня 2016 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Схiдно-Європейська фондова Бiржа" #35524548
Адреса 03680, Україна, м. Київ, Боженка, 86 лiт. И
Діятельність Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ № 581397
Державна комiсiя з цiцнних паперiв та фондового ринку
з 21.06.2011
Контакти (044) 2000970, 2000971
Примітки Вiдповiдно до рiшення котирувальної комiсiї (Протокол вiд 29.05.2014р.) 30 травня 2014 року простi iменнi акцiї ПАТ "Хмельницькгаз" включенi до бiржового списку Схiдно-Європейськоїфондової бiржi i допущенi до котирування за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Орлi" #22620565
Адреса 36002, Україна, м. Полтава, Матросова, 4 офiс 206
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 528856
Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
з 18.05.2010
Контакти (0532)503035, 503035
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" проводило страхування майна ПАТ "Хмельницькгаз".
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра-Україна" #13934129
Адреса 36000, Україна, м. Полтава, Пушкiна, 47
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ № 569642
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 17.03.2011
Контакти 0800501644, Iнформацiя вiдсутня
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" надає Товариству страховi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДК ЦПФР
з 25.05.2011
Контакти (044)591-04-04, 482-52-07
Примітки ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв вiдповiдно до Договору № ОВ-1106 про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 29.10.2013р.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Клiринговий Дiм" #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, Борисоглiбська, 5 лiтера А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, 5931031
Примітки ПАТ "Банк" Клiринговий Дiм" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги депозитарної установи, вiдповiдно до "Договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв" № Е-12/1-24/1577/Р.240 вiд 22.01.2015р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС»
#34764976
Адреса 01004, Україна, м. Київ, Терещенкiвська, 11-А
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ СВIДОЦТВО №3915
Аудиторська палата України
з 21.12.2006
Контакти (044)461-97-21, 461-97-20
Примітки Вiдповiдно до укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" договору про надання аудиторських послуг проводить аудит i надає висновок стосовно МСФЗ фiнансової звiтностi ПАТ "Хмельницькгаз"станом на 31 грудня 2016 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Схiдно-Європейська фондова Бiржа" #35524548
Адреса 03680, Україна, м. Київ, Боженка, 86 лiт. И
Діятельність Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ № 581397
Державна комiсiя з цiцнних паперiв та фондового ринку
з 21.06.2011
Контакти (044) 2000970, 2000971
Примітки Вiдповiдно до рiшення котирувальної комiсiї (Протокол вiд 29.05.2014р.) 30 травня 2014 року простi iменнi акцiї ПАТ "Хмельницькгаз" включенi до бiржового списку Схiдно-Європейськоїфондової бiржi i допущенi до котирування за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Орлi" #22620565
Адреса 36002, Україна, м. Полтава, Матросова, 4 офiс 206
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 528856
Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
з 18.05.2010
Контакти (0532)503035, 503035
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" проводило страхування майна ПАТ "Хмельницькгаз".
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра-Україна" #13934129
Адреса 36000, Україна, м. Полтава, Пушкiна, 47
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ № 569642
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 17.03.2011
Контакти 0800501644, Iнформацiя вiдсутня
Примітки Вiдповiдно до Договору, укладеного з ПАТ "Хмельницькгаз" надає Товариству страховi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДК ЦПФР
з 25.05.2011
Контакти (044)591-04-04, 482-52-07
Примітки ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв вiдповiдно до Договору № ОВ-1106 про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 29.10.2013р.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Клiринговий Дiм" #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, Борисоглiбська, 5 лiтера А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, 5931031
Примітки ПАТ "Банк" Клiринговий Дiм" надає ПАТ "Хмельницькгаз" послуги депозитарної установи, вiдповiдно до "Договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв" № Е-12/1-24/1577/Р.240 вiд 22.01.2015р.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ" #39585960
Адреса ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ(З), ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКА, БУД. 32, 2-Й ПОВЕРХ
Опис Єдиним учасником Товариства є ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ". Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок вкладу Учасника створено Статутний капiтал Товариства в розмiрi 1 000,00 тис.грн., що становить 100% Статутного капiталу Товариства. Вид внеску - грошовi кошти.
ТОВ "Хмельницькгаз збут" зареєстровано реєстрацiйною службою Хмельницького мiськрайонного управлiння юстицiї Хмельницької областi, дата державної реєстрацiї 15.01.2015р., № запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 673 102 0000 014312. Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв. Загальнi збори учасникiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi iз тих, що переданi або належать до компетенцiї iнших органiв Товариства.

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗАСНОВНИКІВ НЕМАЄ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗАСНОВНИКІВ НЕМАЄ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Державний комiтет по нафтi i газу України (засновник) лiквiдовано / д/н 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, Артема, 60
Код д/н
Державний комiтет по нафтi i газу України (засновник) лiквiдовано / д/н 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, Артема, 60
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "Газтек" / #31815603 187 689 шт 50.90%
Адреса Україна, м. Київ, М.Рибалки, 11
Приватне акцiонерне товариство "Газтек" / #31815603 187 689 шт 50.90%
Адреса Україна, м. Київ, М.Рибалки, 11
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 92 191 шт 25.00%
Адреса Україна, м. Київ, Б.Хмельницького, 6
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 92 191 шт 25.00%
Адреса Україна, м. Київ, Б.Хмельницького, 6
ФІЗИЧНА ОСОБА 54 133 шт 14.68%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ФІЗИЧНА ОСОБА 54 133 шт 14.68%
Паспорт д/н, д/н, д/н