Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (3)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"

#38519070

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ"
ЄДРПОУ 38519070
Адреса Україна, 01601, м. Київ, Бул. Тараса Шевченка, 16
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АБ№070667
Дата державної реєстрації 14.12.2012
Середня кількість працівників 8
Орган управління -
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ГУ ДКСУ у м. Києвi
МФО: 820019
Номер рахунку: 37122001005833
Контакти
+38 (044) 364-04-32
office@usl.kiev.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Гук Лідія Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - до 29.03.2018 р.
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст планово-фiнансового вiддiлу упралiння планово-фiнансової роботи, бухгалтерського облiку та звiтностi Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України
Примітки Повноваження та обовязки: участь у складнi висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; зобов’язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Компанiї або виявлення зловживань, учинених її посадовими особами, прийняття участi у планових та позапланових перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi товариства, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Ревiзiйну комiсiю НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Сороків Віктор Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1946 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв або до прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Заступник директора з наукової роботи Iнституту фiзики напiвпроводникiв iменi В.С.Лашкарьова Нацiональної академiї наук
Примітки Повноваження та обовязки: брати участь у засiданнях правлiння без права участi у голосуваннi; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про компанiю для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради; надавати письмовi зауваження до рiшень наглядової ради;виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, уповноваженим органом управлiння та наглядовою радою, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради, своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, уповноваженому органу управлiння повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан компанiї, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства.Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа займає посаду заступника директора з наукової роботи Iнституту фiзики напiвпроводникiв iменi В.С.Лашкарьова Нацiональної академiї наук.
Петрова Олена Анатоліївна Начальник вiддiлу-головний бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.10.2017 - безстроково
Паспортні дані 2426615680
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Всеукраїнська асоцiацiя "Експортери та iмпортери мясної та молочної продукцiї", виконавчий директор
Примітки Повноваження: забезпечення ведення бухгалтерського облiку, органiзацiя роботи бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; забезпечення перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проведення розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобовязань; здiйснення контролю за веденням касових операцiй, райональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, повязаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства, виконання iнших повноважень та обовязкiв, передбачених посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер отрмує заробiтну плату згiдно штатного розптсу пiдприємства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймла посади: головний бухгалтер ТОВ "Фонклаб", директор з фiнансових питань ВА "Експортери та iмпортери мясної та молочної продукцiї", виконавчий директор ВА "Експортери та iмпортери мясної та молочної продукцiї".
Кузнєц Яків Олександрович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Заступник начальника управлiння податкового контролю державної податкової служби у Шевченкiвському районi м. Києва
Примітки Повноваження та обовязки: участь у складнi висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; зобов’язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Компанiї або виявлення зловживань, учинених її посадовими особами, прийняття участi у планових та позапланових перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi товариства, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Ревiзiйну комiсiю НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Прохорова Юлія Олександрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу iнспектування у сферi науки Департаменту iнспектування у сферi освiти i науки Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизациї України
Примітки Повноваження та обовязки: участь у складнi висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; зобов’язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Компанiї або виявлення зловживань, учинених її посадовими особами, прийняття участi у планових та позапланових перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi товариства, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Ревiзiйну комiсiю НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Бондарчук Вікторія Юріївна Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер
Рік народження 1989 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2017 - безстроково
Паспортні дані 3271612765
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПАТ "НАК "Укрсвiтлолiзинг", бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi
Примітки Повноваження: забезпечення ведення бухгалтерського облiку, органiзацiя роботи бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; забезпечення перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проведення розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобовязань; здiйснення контролю за веденням касових операцiй, райональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформленнi матерiалiв, повязаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства, виконання iнших повноважень та обовязкiв, передбачених посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер отрмує заробiтну плату згiдно штатного розптсу пiдприємства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймла посади: касир Київський професiйний лiцей будiвництва i комунального господарства, бухгалтер Управлiння освiти Оболонської районної в м. Києвi адмiнiстрацiї, бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi фiнансово-економiчного департаменту ПАТ "НАК "Укрсвiтлолiзинг". Звiльнена з посади начальника вiддiлу-головного бухгалтера ПАТ "НАК "Укрсвiтлолiзинг" з 04.08.2017 р. за угодою сторiн, п. 1 ст. 36 КЗпП України.
Семчук Григорій Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2013 - 5 рокiв або до прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра регiонального розвитку, будiвництва i житлово-комунального господарства
Примітки Повноваження та обовязки: брати участь у засiданнях правлiння без права участi у голосуваннi; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про компанiю для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради; надавати письмовi зауваження до рiшень наглядової ради;виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, уповноваженим органом управлiння та наглядовою радою, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради, своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, уповноваженому органу управлiння повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан компанiї, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Рибак Сергій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв або до прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник Мiнiстра фiнансiв України
Примітки Повноваження та обовязки: брати участь у засiданнях правлiння без права участi у голосуваннi; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про компанiю для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради; надавати письмовi зауваження до рiшень наглядової ради;виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, уповноваженим органом управлiння та наглядовою радою, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради, своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, уповноваженому органу управлiння повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан компанiї, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Семиноженко Володимир Петрович Голова Наглядової ради
Рік народження 1950 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв або до прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Голова Держiнформнауки
Примітки Повноваження та обовязки: скликає та веде засiдання наглядової ради; забезпечує пiдготовку матерiалiв з питань, що виносяться для розгляду на засiданнi ради; органiзовує: здiйснення контролю за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради; проведення аналiзу та обов’язкових щорiчних аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї i подання їх результатiв на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; погоджує рiчнi фiнансовi та iнвестицiйнi плани Компанiї перед поданням їх на затвердження загальними зборами акцiонерiв, а також має iншi повноваження та обовязки, передбаченi статутом товариства, чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не надавалась винагородаВ товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини,Є а також iнформацiя щодо посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Ногін Віктор Вячеславович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.03.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Завiдувач юридичного сектору Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України
Примітки Повноваження та обовязки: участь у складнi висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; зобов’язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Компанiї або виявлення зловживань, учинених її посадовими особами, прийняття участi у планових та позапланових перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї, скликання засiдань ревiзiйної комiсiї та головування на них, затвердження порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань, доведення результатiв проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi, пiдтримання постiйних контактiв з iншими органами та посадовими особами товариства, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням проРевiзiйну комiсiю НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Наумовець Антон Григорович Член Нагладової ради
Рік народження 1936 р. н. (87 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв або до прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 56 років
Попередне місце роботи Вiце-президент Нацiональної академiї наук
Примітки Повноваження та обовязки: брати участь у засiданнях правлiння без права участi у голосуваннi; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про компанiю для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради; надавати письмовi зауваження до рiшень наглядової ради;виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, уповноваженим органом управлiння та наглядовою радою, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради, своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, уповноваженому органу управлiння повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан компанiї, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Сербіна Тетяна Володимирівна в.о. голови правлiння
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.12.2016 - до призначення в установленому порядку голови правлiння товариства
Паспортні дані 2879816120
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Генеральний директор Державного пiдприємства "Держекоiнвест"
Примітки В.о. голови правлiння виконує повноваження голови правлiння, передбаченi статутом товариства та чинним законодавством, а саме: видає накази з питань дiяльностi Компанiї; вчиняє без довiреностi правочини вiд iменi Компанiї; розпоряджається вiдповiдно до цього Статуту та законодавства майном Компанiї; представляє Компанiю у вiдносинах з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами; видає довiреностi на вчинення правочинiв вiд iменi Компанiї; установлює порядок вчинення правочинiв вiд iменi Компанiї; приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Компанiї, застосовує до них заходи заохочення або дисциплiнарного стягнення; розподiляє обов’язки мiж заступниками голови правлiння; затверджує: положення про структурнi пiдроздiли Компанiї; iнструкцiї та iншi документи Компанiї в межах своїх повноважень; штатний розпис дочiрнiх пiдприємств Компанiї; вирiшує питання добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; приймає рiшення про притягнення до передбаченої законом вiдповiдальностi осiб, якi перебувають з Компанiєю у трудових вiдносинах, крiм посадових осiб; укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю Компанiї; призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв фiлiй та представництв Компанiї; органiзовує ведення облiку вiйськовозобов’язаних та проведення мобiлiзацiйної пiдготовки вiдповiдно до законодавства. В.о. голови правлiння отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи 18 рокiв.Протягом останнiх п"яти рокiв обiймала посади: директор АК "Торi", начальник вiддiлу правового забезпечення в Державному агенствi екологiчних iнвестицiй, перший заступник генерального директора ДП "Держекоiнвест", Генеральний директор ДП "Держекоiнвест"
Пашкевич Микола Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.12.2011 - 5 рокiв або до прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Голова Державного агенства з енергоефективностi та енергозбереження України
Примітки Повноваження та обовязки: брати участь у засiданнях правлiння без права участi у голосуваннi; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про компанiю для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради; надавати письмовi зауваження до рiшень наглядової ради;виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, уповноваженим органом управлiння та наглядовою радою, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради, своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, уповноваженому органу управлiння повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан компанiї, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Максюта Анатолій Аркадійович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.06.2013 - 5 рокiв або до прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання наглядової ради
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи В.о. Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi
Примітки Повноваження та обовязки: брати участь у засiданнях правлiння без права участi у голосуваннi; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про компанiю для виконання своїх функцiй; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради; надавати письмовi зауваження до рiшень наглядової ради;виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, уповноваженим органом управлiння та наглядовою радою, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради, своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, уповноваженому органу управлiння повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан компанiї, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.
Кононенко Ярослав Віталійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - до 29.03.2018 р.
Паспортні дані н/д
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Головний спецiалiст сектору внутрiшнього аудиту Державного агенства з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України
Примітки Повноваження та обовязки: участь у складнi висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; зобов’язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Компанiї або виявлення зловживань, учинених її посадовими особами, прийняття участi у планових та позапланових перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi товариства, iншi права та обовязки, передбаченi статутом компанiї, чинним законодавством України та положенням про Ревiзiйну комiсiю НАК "Укрсвiтлолiзинг". Посадовiй особi емiтентом не виплачувалась винагорода. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором товариства. В товариствi вiдсутня iнформацiя щодо наявностi чи вiдсутностi в посадової особи непогашених судимостей за корисливi чи посадовi злочини, а також iнофрмацiя щодо займаних посад, якi обiймала посадова особа, протягом останнiх пяти рокiв.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Рада Лтд" #20071290
Адреса 01103, Україна, м. Київ, Залiзничне шосе, 47
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 1575
Аудиторська палата України
з 18.05.2001
Контакти 044 507-25-56, 044 507-2556
Примітки Товавриство надає емiтенту послуги аудиторських перевiрок
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв, депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цп
Ліцензія
№ 1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.05.2008
Контакти 044 591-04-00, 044 482-52-14
Примітки Емiтент реестр власникiв iменних цiнних паперiв самостiйно не веде

Власники акцій

Власник Частка
Кабiнет Мiнiстрiв України / #00019442 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, Грушевського, 12/2
Код 00019442
0 0.00%
Паспорт н/д, н/д, н/д

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України / #00019442 245 000 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, Грушевського, 12/2