Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

#34410930

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ 34410930
Адреса 49126, м. Днiпро, Пр-Кт Працi, 2Т
Дата державної реєстрації 14.06.2006
Середня кількість працівників 103
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "А-БАНК"
МФО: 307770
Номер рахунку: UA923077700000026004010023550
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 305299
Номер рахунку: UA383052990000026001050228317
Контакти
+38 (067) 635-08-05
planetavto.ua@gmail.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до поперднiх перiодов. Вiдбувалось тiльки змiнення кiлькостi персоналу.

Працівники

Станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2020 року в Товариствi чисельнiсть працiвникiв становила 103 працiвника. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2020 рiк склала - 105 осiб, (за 2019 рiк - 99 осiб), при цьому: - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0: а) з них сумiсникiв - 0; б) з них за договорами цивiльно-правового характеру - 0. Фонд оплати працi за 2020 р. складає всього: 25 985 тис. грн. (у 2019 роцi - 22 027 тис. грн.). Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Персонал Товариства в 2020 роцi пiдвищував рiвень квалiфiкацiї шляхом участi у семiнарах та тренiнгах.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не входив та не припиняв участi в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi. Визнання є процесом включення до балансу або до звiту про прибутки та збитки статтi, яка вiдповiдає визначенню елемента та вiдповiдає критерiям визнання елемента. Критерiями для визнання статтi є: а) ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання або вибуття з нього будь-якої майбутньої економiчної вигоди, пов'язаної зi статтею; б) стаття має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Визнання передбачає словесний опис статтi та грошову суму iз включенням цiєї суми до пiдсумкiв балансу та звiту про прибутки та збитки. Статтi, якi вiдповiдають критерiям визнання, мають вiдображатися у балансi та звiтi про прибутки та збитки. Невизнання таких статей не може бути виправлене шляхом розкриття застосованих облiкових полiтик або за допомогою примiток чи пояснювального матерiалу. Концепцiя ймовiрностi використовується в критерiях визнання i належить до ступеня невизначеностi щодо надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi статтею. Ця концепцiя вiдповiдає невизначеностi, що характеризує середовище. Оцiнка ступеня невизначеностi стосовно отримання майбутнiх економiчних вигiд робиться на основi свiдчення, яке є наявним на момент складання фiнансових звiтiв. 4.1 Основа (основи) оцiнки, якi застосовуються при складанi фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть готується на основi iсторичної собiвартостi, за винятком: - оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", коли ця справедлива вартiсть була використана як доцiльна собiвартiсть; - оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 4.2 Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступень округлення Валютою подання фiнансової звiтностi та валютою основного економiчного середовища, у якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть (функцiональною валютою) є українська гривня. Якщо не вказано iншого, тодi цифри у фiнансовiй звiтностi наводяться у тисячах гривень. 4.3 Облiковi полiтики щодо активiв, зобов'язань та капiталу 4.3.1. Формування та змiни облiкових полiтик 4.3.1.1. Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства була розроблена у вiдповiдностi до вимог норм Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). При формуваннi норм облiкової полiтики Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ. 4.3.1.2. Товариство може змiнити облiкову полiтику, тiльки якщо змiна: а) вимагається МСФЗ, або б) приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки Товариства. Не вважається змiнами в облiкових полiтиках: а) застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд тих, що вiдбувалися ранiше; та б) застосування нової облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, якi не вiдбувалися ранiше або були несуттєвими. Змiна в облiковiй оцiнцi - це коригування балансової вартостi активу або зобов'язання чи суми перiодичного споживання активу, яке є результатом оцiнки теперiшнього статусу активiв та зобов'язань та пов'язаних з ними очiкуваних майбутнiх вигiд та зобов'язань. Змiни в облiкових оцiнках є наслiдком нової iнформацiї або нових розробок та, вiдповiдно, не є виправленням помилок. 4.3.2. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 4.3.2.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструмента капiталу у iншого суб'єкта господарювання. Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є: а) грошовими коштами; б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання; в) контрактним правом: - отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання, або - обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно сприятливими, або г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є: - непохiдним iнструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або - похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiном фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу. Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є: а) контрактним зобов'язанням: - надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання, або - обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання, або б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є - непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, або - похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу Товариства. Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах Товариства пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: - фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; - фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: - фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; - фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс або мiнус, у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що оцiнюється не за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi/короткостроковi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 4.3.2.2. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка довгострокової дебiторської заборгованостi, що є суттєвою за рiвнем суттєвостi прийнятим до пакету фiнансової звiтностi, здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Якщо дебiторська заборгованiсть не була погашена на протязi 3-х рокiв, тодi резерв на покриття збиткiв має бути 100% вiд такої дебiторської заборгованостi. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають "неузгодженiстю облiку"), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 4.3.2.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi. Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок. При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю. Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi. Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку. Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 4.3.2.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 4.3.2.5. Зобов'язання, кредити банкiв Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак: - Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань. Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 4.3.2.6. Застосування методу ефективного вiдсотка Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Обчислюючи ефективну ставку вiдсотка, Товариство має попередньо оцiнити грошовi потоки, враховуючи всi умови контракту про фiнансовий iнструмент (наприклад, аванси, опцiони "кол" та подiбнi опцiони), але не має розглядати майбутнi збитки вiд кредитiв. Обчислення включає всi гонорари та додатковi комiсiйнi збори, сплаченi або отриманi сторонами контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiї та всi iншi премiї чи дисконти. У тих випадках коли неможливо достовiрно оцiнити грошовi потоки або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв), Товариству слiд використовувати контрактнi грошовi потоки за весь контрактний строк фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв). Справедливу вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не нараховуються вiдсотки, можна оцiнити як теперiшню вартiсть усiх майбутнiх надходжень грошових коштiв, дисконтованих iз застосуванням переважної ринкової ставки (переважних ринкових ставок) вiдсотка на подiбний iнструмент (подiбний за валютою, строком, типом ставки вiдсотка та iншими ознаками) з подiбним показником кредитного рейтингу. Для визначення переважної ринкової ставки (справедливої процентної ставки або номiнальної ставки вiдсотка) враховується усереднений показник процентних ставок за попереднi 12-ть мiсяцiв, наведених на офiцiйному сайтi Нацiонального банку України у роздiлi "Грошово-кредитна та фiнансова статистика" . Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 4.3.2.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 4.3.2.8. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ). У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 4.3.3. Облiковi полiтики щодо основних засобiв Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року. Основнi засоби вартiстю до 6000 грн., що введенi в експлуатацiю в перiод з 01.01.2020 року по 22.05.2020 року), та основнi засоби вартiстю до 20000 грн., що введенi в експлуатацiю з 23.05.2020 року, визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами, вартiсть яких вважається несуттєвою статтею та визнається у складi поточних витрат перiоду на центрах облiку витрат у вiдповiдностi з призначенням їх використання. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому основнi засоби оцiнюються за моделлю облiку за їх собiвартiстю, тобто за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi подальшi витрати визнаються в прибутку чи збитку перiоду, коли вони були понесенi, за винятком випадкiв, якщо такi подальшi витрати мають бути визнанi у складi балансової вартостi полiпшеного об'єкту основних засобiв (капiталiзованi), тобто коли задовольняють критерiям визнання активу: - якщо таки подальшi витрати призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд; та - вартiсть таких витрат може бути достовiрно визначена. Висновки щодо вiдповiднiсть критерiям визнання активу наводяться у актах типової форми ОЗ або у iнших первинних (розпорядчих) документах, складеним за результатами понесення таких подальших витрат. Кожну частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, слiд амортизувати окремо. Товариством для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовуються: - прямолiнiйний метод для всiх об'єктiв основних засобiв переданих в оренду; - метод зменшення залишку для всiх об'єктiв основних засобiв, крiм тих, до яких не застосовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя основних засобiв провадиться до досягнення залишкової вартостi об'єктом його лiквiдацiйної вартостi та на протязi строку, який встановлюється розпорядчими документами чи у актi введення в експлуатацiю типової форми ОЗ. Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнається у прибутку чи збитку, якщо вони не включенi до балансової вартостi iншого активу. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу переглядається принаймнi на кiнець кожного фiнансового року та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiну (змiни) вiдображається як змiну в облiковiй оцiнцi. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю. Для облiку основних засобiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного використання в розрiзi груп та лiквiдацiйна вартiсть. Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв Лiквiдацiйна вартiсть, грн. група 1 - земельнi дiлянки - - група 3 - будiвлi 20 5000 Споруди 15 5000 передавальнi пристрої 10 5000 група 4 - машини та обладнання 5 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 тис.грн., то лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри. З них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень 2 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 тис.грн., то лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри. група 5 - транспортнi засоби 5 1000 група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4 1 група 9 - iншi основнi засоби 12 1 Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. При переоцiнцi основних засобiв будь-яку суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки розглядають за допомогою "методу зменшення амортизацiї", тобто коли суму накопиченої амортизацiї виключають з валової балансової вартостi активу, а чисту вартiсть перераховують до переоцiненої вартостi активу. Цей метод обов'язково застосовується для будiвель. Дооцiнку, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з переносом усiєї дооцiнки, коли актив вибуває з використання або лiквiдується. Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток або збиток. 4.3.4. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Нематерiальний актив визнається, якщо виконуються наступнi критерiї: а) актив є iдентифiкований, тобто якщо вiн: - може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це; або - виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов'язань. б) актив є контрольований Товариством у результатi минулих подiй; в) вiд активу очiкують надходження майбутнiх економiчних вигiд до Товариства; г) вартiсть активу можна оцiнити достовiрно. Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю. Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: - цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та - будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням. Для оцiнки вiдповiдностi внутрiшньо генерований нематерiального активу критерiям визнання, Товариство класифiкує генерування активу на: а) етап дослiдження; та б) етап розробки. Витрати понесенi на етапi дослiдження (дослiдження внутрiшнього проекту) не визнаються у складi нематерiального активу, цi витрати слiд визнавати як витрати у перiодi їхнього понесення. Витрати понесенi на етапi розробки (розробки внутрiшнього проекту), слiд визнавати у складi нематерiального активу, якщо i тiльки якщо Товариство може довести все, що зазначено нижче: - технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу; - свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його; - свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; - майбутнiй нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди; - наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та використання чи продажу нематерiального активу; - свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки. Внутрiшньо генерованi бренди, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi подiбнi своєю сутнiстю об'єкти не визнаються як нематерiальнi активи. До компонентiв собiвартостi внутрiшньо генерованого нематерiального активу не входять: - видатки на продаж, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi видатки, якщо їх не можна прямо вiднести до пiдготовки активу для використання; - iдентифiкованi недолiки та початковi операцiйнi збитки, що їх зазнають до того, як актив досягне запланованої ефективностi; та - видатки на навчання працiвникiв експлуатувати актив. Пiсля визнання нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосування прямолiнiйного методу. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд приймати за нуль, за винятком випадкiв, коли: - iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисної експлуатацiї, або - є активний ринок для такого активу та: лiквiдацiйну вартiсть можна буде визначити посиланням на цей ринок; та iснує висока ймовiрнiсть, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi строку корисної експлуатацiї активу. Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо в момент його придатностi для використання у наказi чи iншому розпорядчому документи. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. Для облiку нематерiальних активiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного використання в розрiзi груп. Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається Товариством самостiйно, але не може становити менше 2 та бiльш 10 рокiв. Якщо строк корисного використання нематерiального активу не може бути встановлений, тодi амортизацiя не нараховується, але щороку виконуються процедури тестування активу на ознаки його знецiнення (зменшення корисностi). 4.3.5. Облiковi полiтики щодо зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування такого активу. Балансову вартiсть активу зменшує до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення є збитком вiд зменшення корисностi. Збиток вiд зменшення корисностi негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом (наприклад, вiдповiдно до моделi переоцiнки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого активу слiд визнавати як зменшення резерву з переоцiнки (додаткового капiталу) за цим iншим стандартом. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарахування амортизацiї активу коригується в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi (якщо вона є) на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї, що залишається. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Якщо це так, то балансова вартiсть активу збiльшуються до суми його очiкуваного вiдшкодування. Таке збiльшення є сторнуванням збитку вiд зменшення корисностi. При цьому збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби збиток вiд зменшення корисностi не визнали для активу в попереднi роки. 4.3.6. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: - використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або - продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: - є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, - собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо окремо не можна продати таку частку, тодi ця нерухомiсть є iнвестицiйною, тiльки якщо площа в орендi перевищує 50% її загальної площi. Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. Визнання iнвестицiйної нерухомостi слiд припиняти (виключати зi звiту про фiнансовий стан) при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття. 4.3.7. Облiковi полiтики щодо непоточних (необоротних) активiв, утримуваних для продажу Непоточний актив - це актив, що не вiдповiдає визначенню поточного активу. Поточний актив - це актив, який вiдповiдає будь-якому з таких критерiїв: а) за очiкуванням, буде реалiзований або призначений для продажу чи споживання в нормальному операцiйному циклi Товариства; б) утримується в основному з метою продажу; в) за очiкуванням, буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, або г) є грошовими коштами чи еквiвалентом грошових коштiв (як визначено в МСБО 7), якщо його обмiн або використання для погашення зобов'язання не є обмеженим принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Товариство класифiкує непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Для цього актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високо ймовiрним. Товариство оцiнює непоточний актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Товариство не нараховує амортизацiю непоточного активу на час, коли вiн класифiкується як утримуваний для продажу, або коли вiн є частиною лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу. На дату складання фiнансової звiтностi непоточнi активи (або лiквiдацiйна група) тестується на знецiнення та признається по найменшiй з вартостей окремими рядками у Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Товариство оцiнює непоточний актив, який бiльше не класифiкується як утримуваний для продажу (або бiльше не входить до лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу), за нижчою з оцiнок: - балансової вартостi активу (або лiквiдацiйної групи) до того, як вiн (або лiквiдацiйна група) був класифiкований як утримуваний для продажу, скоригованої з огляду на амортизацiю або переоцiнку, якi були б визнанi, якби актив (або лiквiдацiйна група) не був би класифiкований як такий, що утримується для продажу, або - суми очiкуваного вiдшкодування на дату подальшого рiшення щодо вiдмови вiд продажу. 4.3.8. Облiковi полiтики щодо оренди З 01.01.2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до всiх видiв оренди, включаючи оренду активiв з права користування в суборенду, крiм передбачених стандартом виключень. Товариство не визнає оренду по договорам: - короткострокової оренди (термiн дiї якої, визначений згiдно стандарту становить не бiльше 12 мiсяцiв; - оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (тобто базових активiв, вартiсть яких коли вони новi, не перевищує 5000 $ США (гривневий еквiвалент по курсу НБУ на момент визнання), навiть якщо сумарна величина таких договорiв оренди є iстотною). У такому разi Товариство визнає оренднi платежi, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди або на iншiй систематичнiй основi. На початку дiї договору Товариство оцiнює, чи є договiр орендою або чи мiстить договiр оренду. Договiр в цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. Товариство проводить повторну оцiнку договору чи є договiр орендою або чи мiстить договiр оренду, лише якщо змiнюються умови договору. На дату початку оренди Товариство в якостi орендаря визнає актив з права користування та орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату, застосовуючи припустиму ставку вiдсоткiв оренди, або ставку додаткових запозичень. Пiсля дати початку Товариство в якостi орендаря оцiнює актив з права користування, застосовуючи модель собiвартостi з: - вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок зменшення корисностi; та - коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку -окрiм випадкiв, коли цi витрати включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi вiдповiднi стандарти, такi обидвi складовi: а ) вiдсотки за орендним зобов'язанням; та б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у якому сталась подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв. Товариство як орендодавець класифiкує кожну зi своїх оренд або як операцiйну оренду, або як фiнансову оренду. Класифiкацiю оренди здiйснюють на дату початку дiї оренди; повторна оцiнка здiйснюється лише у разi модифiкацiї оренди. Змiни оцiнок (наприклад, змiни оцiнок строку економiчного експлуатацiї або лiквiдацiйної вартостi базового активу) або змiни обставин (наприклад, невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до нової класифiкацiї оренди з метою облiку. На дату початку оренди Товариство визнає активи, утримуванi за фiнансовою орендою, у своєму звiтi про фiнансовий стан та подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що дорiвнює чистiй iнвестицiї в оренду. На дату початку оренди Товариство-орендодавець щодо кожної своєї фiнансової оренди визнає таку iнформацiю: а) дохiд, який є справедливою вартiстю базового активу або якщо вона менша, -теперiшньою вартiстю орендних платежiв, що нараховуються орендодавцю, дисконтованою за ринковою ставкою вiдсотка; б) собiвартiсть продажу, яка є собiвартiстю або балансовою вартiстю (якщо вони рiзнi) базового активу мiнус теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi; та в) прибуток або збиток вiд продажу (який є рiзницею мiж доходом та собiвартiстю продажу). Товариство-орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка вiдображає сталу перiодичну ставку прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду. Товариство-орендодавець визнає оренднi платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на прямолiнiйнiй основi чи будь-якiй iншiй систематичнiй основi. Товариство-орендодавець не визнає нiякого прибутку вiд продажу активу пiд час укладання договору про операцiйну оренду через те, що вона не є еквiвалентом продажу. 4.3.9. Облiковi полiтики щодо запасiв та витрат Запаси - це активи, якi: - утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; - перебувають у процесi виробництва для такого продажу або - iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Товариство застосовує наступнi формули собiвартостi запасiв (методи оцiнки вибуття запасiв): - при iншому вибуттi матерiалiв та iнших запасiв застосовується формула розрахунку собiвартостi "перше надходження - перший видаток" (ФIФО); - при продажу товарiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв застосовується конкретна iдентифiкацiя собiвартостi запасiв, тобто це коли конкретнi витрати ототожнюються з iдентифiкованими одиницями запасiв. Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 4.3.10. Облiковi полiтики щодо доходiв Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань. Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: - Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; - за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; - суму доходу можна достовiрно оцiнити; - ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та - витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, за методом огляду виконаної роботи, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 4.3.11. Облiковi полiтики щодо витрат за позиками та квалiфiкацiйних активiв Витрати на позики - витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством у зв'язку iз запозиченням коштiв. Квалiфiкований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для пiдготовки його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. Суттєвим перiодом вважається перiод що перевищує три мiсяцi. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. Товариство визнає iншi витрати на позики як витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi. Якщо кошти позиченi взагалi й використовуються з метою отримання квалiфiкованого активу, то суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик Товариства протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзована Товариством протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. Товариство починає капiталiзувати витрати на позики як частину собiвартостi квалiфiкованого активу у дату початку капiталiзацiї. Датою початку капiталiзацiї є дата, коли Товариство вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а саме: а) вiн понiс витрати, пов'язанi з активом; б) вiн понiс витрати на позики; в) вiн веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням або продажу. Товариство призупиняє капiталiзувати витрати на позики протягом тривалих перiодiв, у яких вiн призупиняє активну розробку квалiфiкованого активу. Тривалим перiодом вважається перiод що перевищує три мiсяцi. Проте Товариство не призупиняє капiталiзацiю витрат на позики протягом перiоду, коли вiн веде значну технiчну та адмiнiстративну роботу та у разi тимчасової затримки частини процесу, необхiдної для пiдготовки активу до його передбаченого використання або реалiзацiї. Товариство припиняє капiталiзувати витрати на позики, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 4.3.12. Облiковi полiтики щодо забезпечень, умовних зобов'язань та умовних активiв Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Умовне зобов'язання - це: а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання, або б) iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки: - немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання, або - суму зобов'язання не можна оцiнити достатньо достовiрно. Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання. Забезпечення слiд визнавати, якщо: а) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов'язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат: - виплату вiдпусток працiвника; - додаткове пенсiйне забезпечення; - виконання гарантiйних зобов'язань; - реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi; - виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо. Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, у тому числi вiдрахування на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з цих сум, станом на кiнець кварталiв та звiтного року визначається за розрахунком, який базується на кiлькостi днiв невикористаної працiвниками пiдприємства щорiчної вiдпустки та середньоденнiй оплатi працi працiвникiв. Середньоденна оплата працi визначається вiдповiдно до законодавства. Сума забезпечення на виплату вiдпусток на кiнець кожного мiсяця у серединi кварталу визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi з урахуванням вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Товариством не визнаються у фiнансовiй звiтностi умовнi зобов'язання та умовнi активи, при цьому: - iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою; - iнформацiя про умовнi активи розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 4.3.13. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання розраховуються щоквартально на дату промiжної фiнансової звiтностi та щороку на дату рiчної фiнансової звiтностi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 4.3.14. Облiковi полiтики щодо iнших активiв, зобов'язань та капiталу Виплати працiвникам Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Операцiї з iноземною валютою Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Продукція

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

Активи

За останнi п'ять рокiв Товариством були укладенi договори факторiнгу з продажу прав вимоги платежiв по договорам фiнансового лiзингу. За перiод 2017-2020рр. Товариство з приводу продажу прав вимоги платежiв з фiнансового лiзингу спiвпрацювало з: - АТ "ТАСКОМБАНК" - АТ "А-БАНК" Всього було продано прав вимоги по договорам фiнансового лiзингу на сумарну вартiсть 147 673 тис.грн., кiлькiсть договорiв факторингу 352.

Основні засоби

Основними засобами емiтента є: - офiсна, компьютерна технiка - меблi - МАФи (малi архiтектурни форми, або, бiльш звично - кiоски. Використовуються у якостi робочих примiщень на майданчиках з зберiгяння автомобiлей) Станом на 31.12.2020 року iх вартiсть становила 928 тис.грн.

Проблеми

Товариство має досить високий рiвень автоматизацiї бiзнес процесiв, завдяки якому має потенцiал та технiчну можливiсть на виконання великих обсягiв купiвлi та продажу автомобiлiв. Але стримуючий фактор - вiдсутнiсть зовнiшнього фiнансування у достатнiй мiрi. Також ключовою проблемою у 2020 року стало поширення коронавiрусу COVID-19 в свiтi. Вiдбулося посилення девальвацiйного тиску на гривню i погiршення девальвацiйних та iнфляцiйних очiкувань. Очевидним є те, що вiдбулося суттєве зниження прибутковостi бiзнесу та уповiльнення зростання доходiв населення. Багато громадян втратили роботу або ж їх регулярний дохiд суттєво знизився, що прямо вплинуло на обсяги дiяльностi Товариства.

Фінансова політика

Товариство в якостi основного iнструменту фiнансування використовує продаж прав вимоги платежiв за власними активами (договорами фiнансового лiзингу). Даних коштiв вистачає на виконання всiх зобов'язань Товариства та на забезпечення основної та господарської дiяльностi на поточному рiвнi. Також при необхiдностi, Товариство використовує кошти вiд договору про надання овердрафтового кредиту, укладеного з АТ "А-БАНК"

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Основною дiяльнiстю Компанiї є надання фiнансового лiзингу. Бiльша частина договорiв фiнансового лiзингу повиннi погашатися згiдно iз графiком що є у договорi та кiнцевим термiном погашення у 2021-2024 роках. У своїй фiнансовiй звiтностi Компанiя вiдображає дебiторську заборгованiсть одразу по декiлькох статях Балансу (Звiту про фiнансовий стан): - у складi статтi "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" Компанiя облiковує довгострокову частину заборгованостi за тiлом лiзингу, що пiдлягає погашенню пiзнiше, нiж 31.12.2021 року (починаючи з 01.01.2022). - у складi статтi "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" Компанiя облiковує: * поточну частину заборгованостi за тiлом кредиту(лiзингу), що має бути погашена згiдно умов договору на протязi наступного року (у перiод з 01.01.2021 по 31.12.2021), * дебiторську заборгованiсть по вже нарахованих, але ще не отриманих вiдсотках та комiсiї - доходах, на якi Компанiя має право згiдно умов договорiв, * дебiторську заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями * iншу поточну дебiторську заборгованiсть. Станом на звiтнi дати, дебiторська заборгованiсть за наданими кредитами включає: 31.12.2020 31.12.2019 Довгострокова частина дебiторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу 16158 37181 Сума сформованих резервiв на довгострокову частину дебiторської заборгованостi (3067) (6658) Чиста вартiсть довгострокової частини дебiторської заборгованостi 13091 30523 Поточна частина дебiторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу 66694 72569 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз покупцями 2802 592 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7217 4350 Сума сформованих резервiв на поточну частину дебiторської заборгованостi (25891) (23000) Чиста вартiсть поточної частини дебiторської заборгованостi 50822 54511 Разом 63913 85034 Компанiя регулярно контролює своєчаснiсть отримання грошових коштiв за договорами фiнансового лiзингу, вiдстежує (за наявностi) прострочення платежiв, та за наявностi таких створює резерви сумнiвних боргiв. Станом на звiтнi дати, Компанiя створювала резерв сумнiвних боргiв за наступним принципом: у разi, якщо контрагентом за певним договором не сплачувалися грошовi кошти в рахунок погашення кредиту (взагалi не надходило сплати за предмет лiзингу, вiдсотки та комiсiю), Компанiя вiдносила такий договiр в одну iз груп ризику, в залежностi вiд того, як довго не надходило оплат. Детальний опис iз зазначенням груп ризику представлено у роздiлi "Кредитний ризик" цих примiток. Станом на звiтну дату iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає: 31.12.2020 31.12.2019 Заборгованiсть по фiнансовим договорам 8955 6659 Iнша заборгованiсть 851 12 Разом 9806 6671 У 2018-2020 роках Компанiєю укладено договори факторингу, згiдно з умовами яких погашення договорiв здiйснюється згiдно графiку платежiв строком до 2022 року включно. Дану заборгованiсть компанiя облiковує за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.

Стратегія подальшої діяльності

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв господарювання. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо, але управлiнський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"; не iдентифiкував суттєвi невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть у поточних умовах. Але, слiд зазначити, що той час, коли Товариство вживає вiдповiднi заходи для пiдтримання стiйкостi й зростання бiзнесу в поточних умовах, непередбачене подальше погiршення в описаних вище сферах може негативно вплинути на результати дiяльностi Товариства та її фiнансове становище в мiрi, яка в даний час не може бути визначена.

R&D

Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок. Витрати вiдсутнi.

Інше

Iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Ковтун Андрій Анатолійович IТ-директор
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.09.2017 - безстроковий
Освіта Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет; Магiстр; Криворiзький економiчний iнститут Київського нацiональний економiчного унiверситету
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи АТ КБ "ПриватБанк", керiвник бiзнесу
Примітки Повноваження: - взаємодiя з контрагентами з питань укладення, виконання договорiв, з органiзацiями по поставках обладнання, ПЗ, послуг, комплектуючих i витратних матерiалiв; - забезпечення прийом обладнання, комплектуючих та матерiалiв за кiлькiстю i якiстю; - взяття участь у плануваннi бюджету, здiйснення контролю за витратами за статтями бюджету IT-вiддiлу; - ведення документообiгу за напрямом дiяльностi IT; - ведення контролю з пiдготовки автоматизованих робочих мiсць; - проведення контролю оперативного усунення збоїв i несправностей в роботi устаткування i програмного забезпечення, встановленого на робочих мiсцях; - визначення iнформацiї, яка пiдлягає обробцi на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети i схеми введення, обробки, зберiгання та видачi iнформацiї, методи її контролю; - здiйснення супровiду упроваджених програм i програмних засобiв. - аналiз i курирування оперативної роботу всього IT-вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Каганець Вадим Олександрович Головний бухгалтер/ Фiнансовий директор за сумiсництвом
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.06.2018 - безстроковий
Освіта Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи АТ КБ "ПриватБанк", Єкономiст
Примітки Повноваження та обов'язки: - забезпечення дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; - органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Товариством; - визначення та внесення змiн до Облiкової полiтики Товариства; - розроблення правил та форм внутрiшнього документообiгу; Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Кравчута Віталій Анатолійович Директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2008 - безстроковий
Освіта Вища: Спецiалiст; Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник керiвника Бiзнесу по роботi з торговими пiдприємствами
Примітки Посадова особа дiє в межах повноважень, визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

Ліцензії

Дата  
1672 16.05.2017 ФIНАНСОВИЙ ЛIЗИНГ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 16.05.2017
Опис Безстрокова лiзензiя.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, Київ, Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044-591-04-00, 044-482-52-07
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту депозитарнi послуги. Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТI-IНВЕСТ" #37833036
Адреса 01032, Україна, Київ, С.Петлюри, буд. 30
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 59
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.02.2019
Контакти 044-584-38-28, 044-584-38-28
Примітки ТОВ "ТI-IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, Київ, вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх)
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Ліцензія
№ АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 277-50-05, (044) 277-50-05
Примітки ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" надає Емiтенту послуги органiзатора торгiвлi на ринку цiнних паперiв.
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" #21326993
Адреса 04070, Україна, Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 0238
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти +380444657289, -
Примітки ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" надає послуги з проведення аудиту Емiтента.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
- 34410930
Адреса -
Опис Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi - емiтент участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду не приймав.

Власники акцій

Власник Частка
КОВТУН АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 68.61%
ЧУЯН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 12.21%
КРЮЧКОВА ТАМАРА ВІТАЛІЇВНА 12.21%
БУКРЄЄВА ДАР'Я ЮРІЇВНА 6.98%