Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

#34410930

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ 34410930
Адреса 49126, м. Днiпро, Пр-Кт Працi, 2Т
Дата державної реєстрації 14.06.2006
Середня кількість працівників 100
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "ТАСКОМБАНК"
МФО: 339500
Номер рахунку: UA513395000000026001764542001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 305299
Номер рахунку: UA383052990000026001050228317
Контакти
+38 (092) 217-45-27
planetavto.ua@gmail.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до поперднiх перiодов. Вiдбувалось тiльки змiнення кiлькостi персоналу.

Працівники

Станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2019 року в Товариствi чисельнiсть працiвникiв становила 104 працiвника: - середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2019 рiк склала - 99; - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0: а) з них сумiсникiв - 0; б) з них за договорами цивiльно-правового характеру - 0. Фонд оплати працi за 2019 р. складає всього: 22 027 273,31 грн. (у 2018 роцi - 19 538 936,98 грн.). Середньооблiкова чисельнiсть працивникiв за 2018 рiк - 105; станом на 31.12.2018 - 117. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Персонал Товариства в 2019 роцi пiдвищував рiвень квалiфiкацiї шляхом участi у семiнарах та тренiнгах.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не входив та не припиняв участi в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi. Визнання є процесом включення до балансу або до звiту про прибутки та збитки статтi, яка вiдповiдає визначенню елемента та вiдповiдає критерiям визнання елемента. Критерiями для визнання статтi є: а) ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання або вибуття з нього будь-якої майбутньої економiчної вигоди, пов'язаної зi статтею; б) стаття має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Визнання передбачає словесний опис статтi та грошову суму iз включенням цiєї суми до пiдсумкiв балансу та звiту про прибутки та збитки. Статтi, якi вiдповiдають критерiям визнання, мають вiдображатися у балансi та звiтi про прибутки та збитки. Невизнання таких статей не може бути виправлене шляхом розкриття застосованих облiкових полiтик або за допомогою примiток чи пояснювального матерiалу. Концепцiя ймовiрностi використовується в критерiях визнання i належить до ступеня невизначеностi щодо надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi статтею. Ця концепцiя вiдповiдає невизначеностi, що характеризує середовище. Оцiнка ступеня невизначеностi стосовно отримання майбутнiх економiчних вигiд робиться на основi свiдчення, яке є наявним на момент складання фiнансових звiтiв. Основа (основи) оцiнки, якi застосовуються при складанi фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть готується на основi iсторичної собiвартостi, за винятком: - оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", коли ця справедлива вартiсть була використана як доцiльна собiвартiсть; - оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступень округлення Валютою подання фiнансової звiтностi та валютою основного економiчного середовища, у якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть (функцiональною валютою) є українська гривня. Якщо не вказано iншого, тодi цифри у фiнансовiй звiтностi наводяться у тисячах гривень. Облiковi полiтики щодо активiв, зобов'язань та капiталу Формування та змiни облiкових полiтик А) Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства була розроблена у вiдповiдностi до вимог норм Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). При формуваннi норм облiкової полiтики Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ. Б) Товариство може змiнити облiкову полiтику, тiльки якщо змiна: а) вимагається МСФЗ, або б) приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки Товариства. Не вважається змiнами в облiкових полiтиках: а) застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд тих, що вiдбувалися ранiше; та б) застосування нової облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, якi не вiдбувалися ранiше або були несуттєвими. Змiна в облiковiй оцiнцi - це коригування балансової вартостi активу або зобов'язання чи суми перiодичного споживання активу, яке є результатом оцiнки теперiшнього статусу активiв та зобов'язань та пов'язаних з ними очiкуваних майбутнiх вигiд та зобов'язань. Змiни в облiкових оцiнках є наслiдком нової iнформацiї або нових розробок та, вiдповiдно, не є виправленням помилок. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв А) Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструмента капiталу у iншого суб'єкта господарювання. Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є: а) грошовими коштами; б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання; в) контрактним правом: - отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання, або - обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно сприятливими, або г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є: - непохiдним iнструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або - похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiном фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу. Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є: а) контрактним зобов'язанням: - надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання, або - обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання, або б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є - непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, або - похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу Товариства. Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах Товариства пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: - фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; - фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: - фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; - фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс або мiнус, у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що оцiнюється не за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi/короткостроковi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Б) Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка довгострокової дебiторської заборгованостi, що є суттєвою за рiвнем суттєвостi прийнятим до пакету фiнансової звiтностi, здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Якщо дебiторська заборгованiсть не була погашена на протязi 3-х рокiв, тодi резерв на покриття збиткiв має бути 100% вiд такої дебiторської заборгованостi. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають "неузгодженiстю облiку"), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. В) Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi. Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок. При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю. Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi. Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку. Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. Г) Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Г) Зобов'язання, кредити банкiв Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак: - Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань. Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. Д) Застосування методу ефективного вiдсотка Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Обчислюючи ефективну ставку вiдсотка, Товариство має попередньо оцiнити грошовi потоки, враховуючи всi умови контракту про фiнансовий iнструмент (наприклад, аванси, опцiони "кол" та подiбнi опцiони), але не має розглядати майбутнi збитки вiд кредитiв. Обчислення включає всi гонорари та додатковi комiсiйнi збори, сплаченi або отриманi сторонами контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiї та всi iншi премiї чи дисконти. У тих випадках коли неможливо достовiрно оцiнити грошовi потоки або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв), Товариству слiд використовувати контрактнi грошовi потоки за весь контрактний строк фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв). Справедливу вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не нараховуються вiдсотки, можна оцiнити як теперiшню вартiсть усiх майбутнiх надходжень грошових коштiв, дисконтованих iз застосуванням переважної ринкової ставки (переважних ринкових ставок) вiдсотка на подiбний iнструмент (подiбний за валютою, строком, типом ставки вiдсотка та iншими ознаками) з подiбним показником кредитного рейтингу. Для визначення переважної ринкової ставки (справедливої процентної ставки або номiнальної ставки вiдсотка) враховується усереднений показник процентних ставок за попереднi 12-ть мiсяцiв, наведених на офiцiйному сайтi Нацiонального банку України у роздiлi "Грошово-кредитна та фiнансова статистика" . Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Е) Згортання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. Є) Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ). У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. Облiковi полiтики щодо основних засобiв Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року. Основнi засоби вартiстю до 6000 грн. визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами, вартiсть яких вважається несуттєвою статтею та визнається у складi поточних витрат перiоду на центрах облiку витрат у вiдповiдностi з призначенням їх використання. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому основнi засоби оцiнюються за моделлю облiку за їх собiвартiстю, тобто за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi подальшi витрати визнаються в прибутку чи збитку перiоду, коли вони були понесенi, за винятком випадкiв, якщо такi подальшi витрати мають бути визнанi у складi балансової вартостi полiпшеного об'єкту основних засобiв (капiталiзованi), тобто коли задовольняють критерiям визнання активу: - якщо таки подальшi витрати призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд; та - вартiсть таких витрат може бути достовiрно визначена. Висновки щодо вiдповiднiсть критерiям визнання активу наводяться у актах типової форми ОЗ або у iнших первинних (розпорядчих) документах, складеним за результатами понесення таких подальших витрат. Кожну частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, слiд амортизувати окремо. Товариством для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовуються: - прямолiнiйний метод для всiх об'єктiв основних засобiв переданих в оренду; - метод зменшення залишку для всiх об'єктiв основних засобiв, крiм тих, до яких не застосовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя основних засобiв провадиться до досягнення залишкової вартостi об'єктом його лiквiдацiйної вартостi та на протязi строку, який встановлюється розпорядчими документами чи у актi введення в експлуатацiю типової форми ОЗ. Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнається у прибутку чи збитку, якщо вони не включенi до балансової вартостi iншого активу. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу переглядається принаймнi на кiнець кожного фiнансового року та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiну (змiни) вiдображається як змiну в облiковiй оцiнцi. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю. Для облiку основних засобiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного використання в розрiзi груп та лiквiдацiйна вартiсть. Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв Лiквiдацiйна вартiсть, грн. група 1 - земельнi дiлянки - - група 3 - будiвлi 20 5000 Споруди 15 5000 передавальнi пристрої 10 5000 група 4 - машини та обладнання 5 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 тис.грн., то лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри. З них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень 2 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 тис.грн., то лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри. група 5 - транспортнi засоби 5 1000 група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4 1 група 9 - iншi основнi засоби 12 1 Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. При переоцiнцi основних засобiв будь-яку суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки розглядають за допомогою "методу зменшення амортизацiї", тобто коли суму накопиченої амортизацiї виключають з валової балансової вартостi активу, а чисту вартiсть перераховують до переоцiненої вартостi активу. Цей метод обов'язково застосовується для будiвель. Дооцiнку, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з переносом усiєї дооцiнки, коли актив вибуває з використання або лiквiдується. Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток або збиток. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Нематерiальний актив визнається, якщо виконуються наступнi критерiї: а) актив є iдентифiкований, тобто якщо вiн: - може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це; або - виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов'язань. б) актив є контрольований Товариством у результатi минулих подiй; в) вiд активу очiкують надходження майбутнiх економiчних вигiд до Товариства; г) вартiсть активу можна оцiнити достовiрно. Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю. Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: - цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та - будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням. Для оцiнки вiдповiдностi внутрiшньо генерований нематерiального активу критерiям визнання, Товариство класифiкує генерування активу на: а) етап дослiдження; та б) етап розробки. Витрати понесенi на етапi дослiдження (дослiдження внутрiшнього проекту) не визнаються у складi нематерiального активу, цi витрати слiд визнавати як витрати у перiодi їхнього понесення. Витрати понесенi на етапi розробки (розробки внутрiшнього проекту), слiд визнавати у складi нематерiального активу, якщо i тiльки якщо Товариство може довести все, що зазначено нижче: - технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу; - свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його; - свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; - майбутнiй нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди; - наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та використання чи продажу нематерiального активу; - свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки. Внутрiшньо генерованi бренди, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi подiбнi своєю сутнiстю об'єкти не визнаються як нематерiальнi активи. До компонентiв собiвартостi внутрiшньо генерованого нематерiального активу не входять: - видатки на продаж, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi видатки, якщо їх не можна прямо вiднести до пiдготовки активу для використання; - iдентифiкованi недолiки та початковi операцiйнi збитки, що їх зазнають до того, як актив досягне запланованої ефективностi; та - видатки на навчання працiвникiв експлуатувати актив. Пiсля визнання нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосування прямолiнiйного методу. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд приймати за нуль, за винятком випадкiв, коли: - iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисної експлуатацiї, або - є активний ринок для такого активу та: лiквiдацiйну вартiсть можна буде визначити посиланням на цей ринок; та iснує висока ймовiрнiсть, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi строку корисної експлуатацiї активу. Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо в момент його придатностi для використання у наказi чи iншому розпорядчому документи. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. Для облiку нематерiальних активiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного використання в розрiзi груп. Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається Товариством самостiйно, але не може становити менше 2 та бiльш 10 рокiв. Якщо строк корисного використання нематерiального активу не може бути встановлений, тодi амортизацiя не нараховується, але щороку виконуються процедури тестування активу на ознаки його знецiнення (зменшення корисностi). Облiковi полiтики щодо зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування такого активу. Балансову вартiсть активу зменшує до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення є збитком вiд зменшення корисностi. Збиток вiд зменшення корисностi негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом (наприклад, вiдповiдно до моделi переоцiнки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого активу слiд визнавати як зменшення резерву з переоцiнки (додаткового капiталу) за цим iншим стандартом. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарахування амортизацiї активу коригується в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi (якщо вона є) на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї, що залишається. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Якщо це так, то балансова вартiсть активу збiльшуються до суми його очiкуваного вiдшкодування. Таке збiльшення є сторнуванням збитку вiд зменшення корисностi. При цьому збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби збиток вiд зменшення корисностi не визнали для активу в попереднi роки. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: - використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або - продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: - є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, - собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо окремо не можна продати таку частку, тодi ця нерухомiсть є iнвестицiйною, тiльки якщо площа в орендi перевищує 50% її загальної площi. Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. Визнання iнвестицiйної нерухомостi слiд припиняти (виключати зi звiту про фiнансовий стан) при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття. Облiковi полiтики щодо непоточних (необоротних) активiв, утримуваних для продажу Непоточний актив - це актив, що не вiдповiдає визначенню поточного активу. Поточний актив - це актив, який вiдповiдає будь-якому з таких критерiїв: а) за очiкуванням, буде реалiзований або призначений для продажу чи споживання в нормальному операцiйному циклi Товариства; б) утримується в основному з метою продажу; в) за очiкуванням, буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, або г) є грошовими коштами чи еквiвалентом грошових коштiв (як визначено в МСБО 7), якщо його обмiн або використання для погашення зобов'язання не є обмеженим принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Товариство класифiкує непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Для цього актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високо ймовiрним. Товариство оцiнює непоточний актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Товариство не нараховує амортизацiю непоточного активу на час, коли вiн класифiкується як утримуваний для продажу, або коли вiн є частиною лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу. На дату складання фiнансової звiтностi непоточнi активи (або лiквiдацiйна група) тестується на знецiнення та признається по найменшiй з вартостей окремими рядками у Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Товариство оцiнює непоточний актив, який бiльше не класифiкується як утримуваний для продажу (або бiльше не входить до лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу), за нижчою з оцiнок: - балансової вартостi активу (або лiквiдацiйної групи) до того, як вiн (або лiквiдацiйна група) був класифiкований як утримуваний для продажу, скоригованої з огляду на амортизацiю або переоцiнку, якi були б визнанi, якби актив (або лiквiдацiйна група) не був би класифiкований як такий, що утримується для продажу, або - суми очiкуваного вiдшкодування на дату подальшого рiшення щодо вiдмови вiд продажу. Облiковi полiтики щодо оренди З 01.01.2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до всiх видiв оренди, включаючи оренду активiв з права користування в суборенду, крiм передбачених стандартом виключень. Товариство не визнає оренду по договорам: - короткострокової оренди (термiн дiї якої, визначений згiдно стандарту становить не бiльше 12 мiсяцiв; - оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (тобто базових активiв, вартiсть яких коли вони новi, не перевищує 5000 $ США (гривневий еквiвалент по курсу НБУ на момент визнання), навiть якщо сумарна величина таких договорiв оренди є iстотною). У такому разi Товариство визнає оренднi платежi, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди або на iншiй систематичнiй основi. На початку дiї договору Товариство оцiнює, чи є договiр орендою або чи мiстить договiр оренду. Договiр в цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. Товариство проводить повторну оцiнку договору чи є договiр орендою або чи мiстить договiр оренду, лише якщо змiнюються умови договору. На дату початку оренди Товариство в якостi орендаря визнає актив з права користування та орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату, застосовуючи припустиму ставку вiдсоткiв оренди, або ставку додаткових запозичень. Пiсля дати початку Товариство в якостi орендаря оцiнює актив з права користування, застосовуючи модель собiвартостi з: - вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок зменшення корисностi; та - коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку -окрiм випадкiв, коли цi витрати включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi вiдповiднi стандарти, такi обидвi складовi: а ) вiдсотки за орендним зобов'язанням; та б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у якому сталась подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв. Товариство як орендодавець класифiкує кожну зi своїх оренд або як операцiйну оренду, або як фiнансову оренду. Класифiкацiю оренди здiйснюють на дату початку дiї оренди; повторна оцiнка здiйснюється лише у разi модифiкацiї оренди. Змiни оцiнок (наприклад, змiни оцiнок строку економiчного експлуатацiї або лiквiдацiйної вартостi базового активу) або змiни обставин (наприклад, невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до нової класифiкацiї оренди з метою облiку. На дату початку оренди Товариство визнає активи, утримуванi за фiнансовою орендою, у своєму звiтi про фiнансовий стан та подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що дорiвнює чистiй iнвестицiї в оренду. На дату початку оренди Товариство-орендодавець щодо кожної своєї фiнансової оренди визнає таку iнформацiю: а) дохiд, який є справедливою вартiстю базового активу або якщо вона менша, -теперiшньою вартiстю орендних платежiв, що нараховуються орендодавцю, дисконтованою за ринковою ставкою вiдсотка; б) собiвартiсть продажу, яка є собiвартiстю або балансовою вартiстю (якщо вони рiзнi) базового активу мiнус теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi; та в) прибуток або збиток вiд продажу (який є рiзницею мiж доходом та собiвартiстю продажу). Товариство-орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка вiдображає сталу перiодичну ставку прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду. Товариство-орендодавець визнає оренднi платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на прямолiнiйнiй основi чи будь-якiй iншiй систематичнiй основi. Товариство-орендодавець не визнає нiякого прибутку вiд продажу активу пiд час укладання договору про операцiйну оренду через те, що вона не є еквiвалентом продажу. Облiковi полiтики щодо запасiв та витрат Запаси - це активи, якi: - утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; - перебувають у процесi виробництва для такого продажу або - iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Товариство застосовує наступнi формули собiвартостi запасiв (методи оцiнки вибуття запасiв): - при iншому вибуттi матерiалiв та iнших запасiв застосовується формула розрахунку собiвартостi "перше надходження - перший видаток" (ФIФО); - при продажу товарiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв застосовується конкретна iдентифiкацiя собiвартостi запасiв, тобто це коли конкретнi витрати ототожнюються з iдентифiкованими одиницями запасiв. Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Облiковi полiтики щодо доходiв Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань. Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: - Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; - за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; - суму доходу можна достовiрно оцiнити; - ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та - витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, за методом огляду виконаної роботи, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. Облiковi полiтики щодо витрат за позиками та квалiфiкацiйних активiв Витрати на позики - витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством у зв'язку iз запозиченням коштiв. Квалiфiкований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для пiдготовки його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. Суттєвим перiодом вважається перiод що перевищує три мiсяцi. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. Товариство визнає iншi витрати на позики як витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi. Якщо кошти позиченi взагалi й використовуються з метою отримання квалiфiкованого активу, то суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик Товариства протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзована Товариством протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. Товариство починає капiталiзувати витрати на позики як частину собiвартостi квалiфiкованого активу у дату початку капiталiзацiї. Датою початку капiталiзацiї є дата, коли Товариство вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а саме: а) вiн понiс витрати, пов'язанi з активом; б) вiн понiс витрати на позики; в) вiн веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням або продажу. Товариство призупиняє капiталiзувати витрати на позики протягом тривалих перiодiв, у яких вiн призупиняє активну розробку квалiфiкованого активу. Тривалим перiодом вважається перiод що перевищує три мiсяцi. Проте Товариство не призупиняє капiталiзацiю витрат на позики протягом перiоду, коли вiн веде значну технiчну та адмiнiстративну роботу та у разi тимчасової затримки частини процесу, необхiдної для пiдготовки активу до його передбаченого використання або реалiзацiї. Товариство припиняє капiталiзувати витрати на позики, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. Облiковi полiтики щодо забезпечень, умовних зобов'язань та умовних активiв Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Умовне зобов'язання - це: а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання, або б) iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки: - немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання, або - суму зобов'язання не можна оцiнити достатньо достовiрно. Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання. Забезпечення слiд визнавати, якщо: а) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов'язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат: - виплату вiдпусток працiвника; - додаткове пенсiйне забезпечення; - виконання гарантiйних зобов'язань; - реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi; - виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо. Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, у тому числi вiдрахування на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з цих сум, станом на кiнець кварталiв та звiтного року визначається за розрахунком, який базується на кiлькостi днiв невикористаної працiвниками пiдприємства щорiчної вiдпустки та середньоденнiй оплатi працi працiвникiв. Середньоденна оплата працi визначається вiдповiдно до законодавства. Сума забезпечення на виплату вiдпусток на кiнець кожного мiсяця у серединi кварталу визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi з урахуванням вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Товариством не визнаються у фiнансовiй звiтностi умовнi зобов'язання та умовнi активи, при цьому: - iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою; - iнформацiя про умовнi активи розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання розраховуються щоквартально на дату промiжної фiнансової звiтностi та щороку на дату рiчної фiнансової звiтностi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Облiковi полiтики щодо iнших активiв, зобов'язань та капiталу Виплати працiвникам Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Операцiї з iноземною валютою Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. Протягом 2019 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сегментi, тому розподiл на сегменти не проводиться. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Станом на звiтну дату, рух нематерiальних активiв був наступним: Програми Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2019 р. 516 516 За 2019р. Надiйшло 619 619 Вибуло - - на 31.12.2019р. 1135 1135 Знос на 31.12..2019 р. 115 115 За 2019р. Нараховано (273) (273) Вибуло - - на 31.12.2019р. (388) (388) Балансова вартiсть: На 01.01.2019 р. 401 401 На 31.12.2019 р. 747 747 Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2019 року, становить 0 тис. грн. На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю. ОСНОВНI ЗАСОБИ Станом на звiтну дату, рух основних засобiв був наступним: Будiвлi та спорудження Машини та обладнання Офiснi меблi та обладнання Iншi Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2019р. 711 636 199 1768 3314 За 2019 р. Надiйшло 64 98 - 401 563 Вибуло - - - (3) (3) на 31.12.2019р. 775 734 199 2166 3874 Знос на 01.01.2019 р. (390) (314) (111) (1100) (1915) За 2019р. Нараховано (342) (230) (61) (401) (1034) Вибуло - - - (3) (3) на 31.12.2019р. (732) (544) (172) (1498) (2946) Балансова вартiсть: На 01.01.2019р. 321 322 88 668 1399 На 31.12.2019р. 43 190 27 668 928 Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2019 року, становить 925,1тис. грн. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю. ЗАПАСИ Станом на звiтнi дати запаси включають: 31.12.2019 31.12.2018 Виробничi товари 713 1381 Товари 31210 34113 Незавершене виробництво 0 0 Разом 31923 35494 До складу товарiв Компанiя вiдносить автомобiлi та iншi транспортнi засоби що було придбано для подальшої їх реалiзацiї (у т.ч. у фiнансовий лiзинг) з метою отримання прибутку. До складу незавершеного виробництва Компанiя вiдносить вартiсть реєстрацiї, експертної оцiнки, ремонту та iнших послуг, що стосується товарiв (автомобiлiв та iнших транспортних засобiв), а також вартiсть бортових комплектiв, що встановлюється на автотранспортнi засоби. В момент продажу товару усi витрати, що понесенi саме по реалiзованому об'єкту списуються на собiвартiсть або вiдповiдний вид витрат. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на звiтну дату, довгострокова дебiторська заборгованiсть включає: 31.12.2019 31.12.2018 Довгострокова частина дебiторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу (див. примiтку 7.5) 37181 67271 Сума сформованих резервiв на довгострокову частину дебiторської заборгованостi (див. примiтку 7.5) (6658) (8579) Довгострокова частина заборгованостi за договорами факторингу 1134 2330 Разом 31657 61022 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ФIНАНСОВИМ ЛIЗИНГОМ Основною дiяльнiстю Компанiї є надання фiнансового лiзингу. Бiльша частина договорiв фiнансового лiзингу повиннi погашатися згiдно iз графiком що є у договорi та кiнцевим термiном погашення у 2020-2023 роках. У своїй фiнансовiй звiтностi Компанiя вiдображає дебiторську заборгованiсть одразу по декiлькох статях Балансу (Звiту про фiнансовий стан): - у складi статтi "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" Компанiя облiковує довгострокову частину заборгованостi за тiлом лiзингу, що пiдлягає погашенню пiзнiше, нiж 31.12.2019 року (починаючи з 01.01.2020). - у складi статтi "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" Компанiя облiковує: " поточну частину заборгованостi за тiлом кредиту(лiзингу), що має бути погашена згiдно умов договору на протязi наступного року (у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2023), " дебiторську заборгованiсть по вже нарахованих, але ще не отриманих вiдсотках та комiсiї - доходах, на якi Компанiя має право згiдно умов договорiв, " дебiторську заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями " iншу поточну дебiторську заборгованiсть. Станом на звiтнi дати, дебiторська заборгованiсть за наданими кредитами включає: 31.12.2019 31.12.2018 Довгострокова частина дебiторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу 37181 67271 Сума сформованих резервiв на довгострокову частину дебiторської заборгованостi (6658) (8579) Чиста вартiсть довгострокової частини дебiторської заборгованостi 30523 58692 Поточна частина дебiторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу 72569 88316 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз покупцями 592 841 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4350 1552 Сума сформованих резервiв на поточну частину дебiторської заборгованостi (23000) (18089) Чиста вартiсть поточної частини дебiторської заборгованостi 54511 72620 Разом 85034 131312 Компанiя регулярно контролює своєчаснiсть отримання грошових коштiв за договорами фiнансового лiзингу, вiдстежує (за наявностi) прострочення платежiв, та за наявностi таких створює резерви сумнiвних боргiв. Станом на звiтнi дати, Компанiя створювала резерв сумнiвних боргiв за наступним принципом: у разi, якщо контрагентом за певним договором не сплачувалися грошовi кошти в рахунок погашення кредиту (взагалi не надходило сплати за предмет лiзингу, вiдсотки та комiсiю), Компанiя вiдносила такий договiр в одну iз груп ризику, в залежностi вiд того, як довго не надходило оплат. Детальний опис iз зазначенням груп ризику представлено у роздiлi "Кредитний ризик" цих примiток. АВАНСИ ВИДАНI Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає: 31.12.2019 31.12.2018 Аванси 4163 4828 Разом 4163 4828 Станом на звiтнi дати, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi за виданими авансами щодо дат формування, Компанiя дiйшла висновку, що дебiторська заборгованiсть має переважно поточний характер та була створена не бiльше нiж за 3 мiсяцi до звiтної дати, тому резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть за виданими авансами не створювався. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть у Компанiї за розрахунками включає: 31.12.2019 31.12.2018 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, у т.ч.: 24 25 З податку на прибуток - - Разом 24 25 Станом на звiтнi дати, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом щодо дат формування, Компанiя дiйшла висновку, що дебiторська заборгованiсть має переважно поточний характер та була створена не бiльше нiж за 3 мiсяцi до звiтної дати, тому резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом не створювався. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на звiтну дату iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає: 31.12.2019 31.12.2018 Заборгованiсть по фiнансовим договорам 6659 39071 Iнша заборгованiсть 12 11 Разом 6671 39082 У 2017-2019 роках Компанiєю укладено договори факторингу, згiдно з умовами яких погашення договорiв здiйснюється згiдно графiку платежiв строком до 2021 року включно. Дану заборгованiсть компанiя облiковує за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Станом на звiтну дату, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв: 31.12.2019 31.12.2018 Українськi гривнi 7867 277 Разом 7867 277 IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ Станом на звiтну дату iншi оборотнi активи становлять: 30.09.2019 31.12.2018 Iншi оборотнi активи 1015 757 Разом 1015 757 Iншi оборотнi активи включають суми податкових зобов'язань з ПДВ (податку на додану вартiсть), нарахованi за одержаними авансами та податкового кредиту з ПДВ, по яким вiд постачальникiв не було отримано податковi накладнi, що не дає права включення такого податкового кредиту до складу декларацiї з ПДВ. Пiсля отримання податкових накладних, суми податкового кредиту будуть включенi до декларацiї як зменшення податкових зобов'язань перед державним бюджетом з ПДВ. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ Станом на 31.12.2018р. розмiр статутного фонду (капiталу) вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого загальними зборами учасникiв, Протокол №0811/2018 вiд 08 листопада 2018 року. Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Компанiї становить 3 124 925,43 грн. (три мiльйона сто двадцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять п'ять гривень 43 коп.). Вклади учасникiв наведено у Таблицi: № п/п Учасник Частка у статутному капiталi, % Сума внеску до статутного капiталу та порядок внеску 1 НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) 99,99% Грошовi кошти у валютi США у сумi 9 999,00 доларiв США, що за курсом НБУ (5,05 гривень за 1 долар США) на 25.04.2006 р. становить 50 494,95 гривень Грошовi кошти у валютi України 3 074 117,99 гривень 2 КРАВЧУТА ВIТАЛIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 0,01% Грошовi кошти у валютi України 312,49 гривень ВСЬОГО: 100,00% 3 124 925,43 Протягом звiтного перiоду Компанiя не змiнювала свiй Статутний капiтал. КРЕДИТИ БАНКIВ У цiй примiтцi представлена iнформацiя про термiни та умови договорiв по кредитах та позиках. Кредити i позики на звiтнi дати представленi наступним чином: 31.12.2019 31.12.2018 Довгостроковi банкiвськi кредити 9320 110498 Короткостроковi банкiвськi кредити - - Разом 9320 110498 Банкiвськi кредити були виданi ПАТ "Комерцiйний банк "ПриватБанк" та ПАТ "Акцент-Банк" Банкiвськi кредити забезпеченi активами. Обов'язковi умови договорiв не передбачають суттєвих обмежень на дiяльнiсть i показники ефективностi Компанiї. Станом на 31 грудня 2019 року кредит ПАТ "Комерцiйний банк "ПриватБанк" погашено в повному обсязi. Процентнi ставки по банкiвським кредитам Умови банкiвських кредитiв на 31 грудня 2019 року представленi наступним чином: (У тисячах гривень) Термiн погашення згiдно з договором Тип процентної ставки Номiнальна процентна ставка,% Ефективна процентна ставка,% 2019 (сума вiдсоткiв) Кредити вiтчизняних банкiв, отриманi в гривнях А-Банк 25.10.2022 Фiксована 23,5 23,5 249 249 Заборгованiсть за вiдсотками за кредитами представлена у примiтцi "Iншi поточнi зобов'язання". ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ Станом на звiтнi дати поточнi зобов'язання за розрахунками включають: 31.12.2018 31.12.2017 Торгова кредиторська заборгованiсть 27007 4874 Зобов'язання перед бюджетом 727 989 в т.ч. податок на прибуток 420 699 Зобов'язання зi страхування 86 98 Зобов'язання з оплати працi 397 405 Зобов'язання з одержаних авансiв 56 68 Зобов'язання за страховою дiяльнiстю - - Разом 28273 6434 Торгова кредиторська заборгованiсть складається переважно iз заборгованостi за договорами купiвлi автотранспортних засобiв. Керiвництво Компанiї вважає, що погашення торгової кредиторської заборгованостi Компанiї призведе до вiдтоку грошових коштiв або iнших активiв, тому балансова вартiсть торгової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. IНШI ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Протоколом № 02/11-17-1 загальних зборiв учасникiв вiд 02 листопада 2017 року було затверджене Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй з метою залучення коштiв для фiнансування проекту "Фiнансовий лiзинг автомобiлiв" iз наступними параметрами випуску: характеристика облiгацiй: iменнi; вiдсотковi; звичайнi (незабезпеченi). кiлькiсть облiгацiй: 50 000 штук (п'ятдесят тисяч штук); номiнальна вартiсть облiгацiї: 1 000 гривень (одна тисяча гривень, 00 копiйок): загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв гривень); Дата закiнчення обiгу облiгацiй: "02" лютого 2021 року (включно); Забезпечення облiгацiй: незабезпеченi облiгацiї. Станом на 31.12.2019 року довгостроковi зобов'язання за облiгацiями становлять 37052 тис. грн. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Поточнi забезпечення складаються iз забезпечення виплат персоналу, якi включають зобов'язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки. 31.12.2019 31.12.2018 Поточнi забезпечення 1782 1160 Разом 1782 1160 IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на звiтнi дати iншi поточнi зобов'язання за розрахунками включають: 31.12.2019 31.12.2018 Заборгованiсть по вiдсоткам за довгостроковими кредитами та облiгацiями 914 1176 Iншi поточнi зобов'язання 13508 13997 Разом 14422 15173 У складi iнших поточних зобов'язань облiковується кредиторська заборгованiсть за рiзноманiтними послугами, такими як: монтаж та демонтаж GPS датчика, ремонту за страховими випадками, дiагностика авто, експертна оцiнка та iншi. Керiвництво Компанiї вважає, що погашення такої кредиторської заборгованостi Компанiї призведе до вiдтоку грошових коштiв або iнших активiв, тому балансова вартiсть iнших поточних зобов'язань приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. ЧИСТИЙ ДОХIД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ТА СОБIВАРТIСТЬ За 2019 рiк доходи вiд основних операцiй за категорiями включають: 2019 рiк 2018 рiк Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 317053 487775 Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг 24534 19016 Вирахування з доходу (16911) (8639) Собiвартiсть реалiзованих товарiв (309253) (469741) Собiвартiсть реалiзованих робiт та послуг (111) (3142) Разом 15312 25269 Виручка Компанiї за географiчним розташуванням замовникiв складається лише з замовникiв, що знаходяться в Українi. Покупцi - фiзичнi та юридичнi особи, загальна кiлькiсть яких становить 3065 кiлькiсть. Покупцi, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi реалiзацiї, вiдсутнi. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ Адмiнiстративнi витрати включають: 2019р. 2018р. Амортизацiя 904 812 Винагорода за консультацiйнi, iнформацiйнi, аудиторськi та iншi послуги 84 138 Внески на соцiальне страхування 2115 1791 Витрати на вiдрядження 6 95 Витрати на iнтернет зв`язок 28 35 Витрати на врегулювання спорiв в судах 389 27 Витрати на обслуговування ПК (МЕДок, доступу до госреєстрiв) отримання ЕЦП 10 0 Витрати на обслуговування 1С 46 112 Витрати на поштовi вiдправлення 330 75 Витрати на оплату працi апарата управлiння 9850 6759 Плата за РКО та iншi послуги банкiв 964 960 Юридичнi послуги 4217 1795 Послуги ведення бухгалтерського облiку 0 378 Оренда примiщення 396 351 Канцтовари та офiсне приладдя 24 47 Iншi витрати загальногосподарського призначення 791 667 Всього 20154 14042 ВИТРАТИ НА ЗБУТ Витрати на збут включають: 2019р. 2018р. Внески на соцiальне страхування 2749 2515 Витрати на iнтернет зв`язок 12 4 Обслуговування датчiкiв GPS 0 7 Витрати на паливо для тест-драйвiв та продажiв авто 1201 380 Витрати на виготовлення документiв авто 0 17 Витрати на вiдрядження спiвробiтники пiдроздiлiв 226 212 Витрати на залучення клiєнтiв з фiнансового лiзингу 184 505 Витрати на обслуговування сайту компанiї 1462 2234 Витрати на утримання автомайданчика 5769 8109 Витрати на оплату працi 12700 13161 Оренда авто у фiз особи 0 119 Послуги зв`язку (датчик GPS) 1109 841 Перевезення (евакуацiя) авто 49 0 Програмне забезпечення АРМ "Лiзинг" "Торгiвля" 44 18 Супроводження договорiв фiнансового лiзингу 78 133 Iншi витрати на збут 156 353 Всього 25739 28648 IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Iншi операцiйнi доходи та витрати включають: 2019 рiк 2018 рiк Iншi операцiйнi доходи: 5576 1755 Iншi операцiйнi витрати (9476) (3696) Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi (3900) (1941) ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Фiнансовi доходи та витрати включають: 2019 рiк 2018 рiк Дохiд за вiдсотками за користування предметом лiзингу 39323 63226 Вiдсотки отриманi 453 36 Витрати за договорами факторингу, вiдсотки за облiгiцiями (9066) (8259) Витрати вiд нарахованих вiдсоткiв за кредитними договорами (9457) (42147) Всього результат вiд фiнансової дiяльностi 21253 12856 IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Iншi доходи та витрати включають: 2019 рiк 2018 рiк Дохiд за страховим вiдшкодуванням 8218 6037 Дохiд за договорами факторингу 16331 28396 Витрати вiд списання необоротних активiв (0) (105) Витрати за страховим випадком (7291) (4810) Всього результат вiд iншої дiяльностi 17258 29518 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними: З 1 сiчня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. 18% З 1 сiчня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. 18% Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за звiтний перiод включають: 2019 рiк 2018 рiк Поточний податок 1264 3308 Вiдстрочений податок -428 712 Разом 836 4020 У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Компанiя керується чинним Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень роздiлу III Податкового Кодексу. Тимчасовi податковi рiзницi Складовi тимчасових податкових рiзниць Бухгалтерський облiк Декларацiя ВПА ВПЗ Вiрогiднiсть застосування тимчасових рiзниць Резерв сумнiвних боргiв (31152) 1494 5339 - Так Разом (31152) 1494 5339 - х Враховуючи те, що у минулому роцi вже було визнано податковi активи у розмiрi 4911 тис. грн., за 2019 року було збiльшено на 428 тис. грн.. вiдстроченi податковi активи. Станом на 31.12.2019 та 31.12.2018 вiдстроченi податковi активи складають 5339 тис. грн. та 4911 тис. грн. вiдповiдно. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi Станом на 31.12.2019 року та 31.12.2018 року перемiщень мiж рiвнями iєрархiї не було. Iншi розкриття справедливої вартостi Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 1 2 3 4 5 Грошовi кошти та їх еквiваленти 7867 277 7867 277 Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Стаття "Iншi надходження" в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Компанiї складає 12892 тис. грн. До складу цiєї статтi за 2019 рiк включена сума грошових коштiв отриманих у виглядi страхового вiдшкодування, помилково зарахованi кошти. Стаття "Iншi витрачання" в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Компанiї складає 70855 тис. грн. До складу статтi "Iншi витрачання" за 2019 року включена сума грошових коштiв вiдшкодування перевитрати по авансовим звiтам - 263 тис. грн.., повернення згiдно угод факторингу 58473 тис. грн., та розрахунково-касове обслуговування у розмiрi 920 тис. грн., страховi виплати у розмiрi 221 тис.грн., iншi витрачання у розмiрi 10978 тис.грн. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Пов'язанi сторони або операцiї з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", представленi таким чином: а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанiєю, якщо така особа: i. має контроль або спiльний контроль над Компанiєю; ii. має значний вплив на Компанiю; або iii. є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї або її материнської компанiї. б) Компанiя пов'язана з iншою Компанiєю, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов: i. Компанiя та iнша компанiя є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи дочiрня компанiя пов'язанi мiж собою); ii. Компанiя є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить i iнша компанiя); iii. Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї; iv. Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в останнiй; v. Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам Компанiї чи працiвникам будь-якої пов'язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою програмою виплат, то компанiї - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанiї; vi. Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а); vii. Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю, або є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї (або її материнської компанiї). При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. Пов'язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов'язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов'язаними сторонами. Нижче наведено данi по операцiях з пов'язаними сторонами за 2019 та 2018 рiк: Пов'язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за 2019 рiк Станом на 31 грудня 2019 року Оборот за 2018 рiк Станом на 31 грудня 2018 року Управлiнський персонал Заробiтна плата Нарахована (840) (7) (780) (14) Вiдрядження та пiдзвiт (15) 0 (13) (2) ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Економiчна ситуацiя Операцiйна дiяльнiсть Товариства здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства в Українi, можуть пiдлягати змiнам за невеликi промiжки часу. Як результат цього, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть пiдлягати ризику в разi будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та економiчному середовищi. Податкова система На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з 1-го сiчня 2011 року. Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов'язкових платежiв. Податки та нарахування, що сплачуються Товариства, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органiв (наприклад, податкової адмiнiстрацiї i її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного регулювання), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою податковою системою. Юридичнi зобов'язання В ходi звичайної дiяльностi Товариство має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства. У Компанiї є наступнi судовi справи: № п.п. Номер справи Орган Сторона 1 Роль Сторона 2 Роль 1 346/5209/18 Коломийський мiськрайонний суд Iвано-Франкiвської областi Автокредит Плюс Позивач Продан Василь Михайлович вiдповiдач 2 205/5837/18 Ленiнський районний суд м.Днiпропетровська Автокредит Плюс Позивач Агаджанян Лев Володимирович вiдповiдач 3 205/7254/18 Ленiнський районний суд м.Днiпропетровська Автокредит Плюс Позивач Скиба Андрiй Васильович вiдповiдач 4 175/1064/17 Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi ( м. Днiпропетровськ) Автокредит Плюс Позивач Чоповська К.В. вiдповiдач 5 175/1073/17 Днiпровський апеляцiйний суд Автокредит Плюс Позивач Захаров Р.Г вiдповiдач 6 756/3251/18 Оболонський районний суд мiста Києва Автокредит Плюс Позивач Могилевський Д.Г. вiдповiдач 7 175/1201/18 Чугуївський мiський суд Харкiвської областi Автокредит Плюс Позивач Бiлоусов В.Є. вiдповiдач 8 175/3416/16-ц Днiпропетровський районний суд Днiпропетровської областi Автокредит Плюс Позивач Калюжний Д.В. вiдповiдач 9 754/14439/16-ц Деснянський районний суд мiста Києва Автокредит Плюс Позивач Фурлай О.О. вiдповiдач 10 175/3424/16-ц Святошинський районний суд мiста Києва Автокредит Плюс Позивач Подопригора С.С. - Дрозд вiдповiдач 11 753/7152/18 Дарницький районний суд мiста Києва Автокредит Плюс Позивач Кравченко Костянтин Павлович вiдповiдач 12 175/3296/16-ц Днiпровський апеляцiйний суд Автокредит Плюс Позивач Шевельова К.О. вiдповiдач 13 520/4990/18 Одеський апеляцiйний суд Автокредит Плюс Позивач Гарматний О.М. вiдповiдач 14 522/23417/17 Одеський апеляцiйний суд Автокредит Плюс вiдповiдач Соловйов Євген Олександрович позивач 15 686/25322/17 Хмельницький мiськрайонний суд Хмельницької областi Автокредит Плюс вiдповiдач Подопригора С.С. - Дрозд позивач Активи, переданi у заставу для забезпечення зобов'язань Для забезпечення вимог дiючих кредитних договорiв Компанiєю було укладено Договори застави. У вiдповiдностi до цих договорiв, заставою забезпечується виконання зобов'язань за кредитними договорами. Предметами застави є всi матерiальнi активи Компанiї. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. До процесу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають на параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються. В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю своїх поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi. Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi. Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi для точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує вплив майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв. Не розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих перiодiв, так як ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутнiх результатiв. Основнi ризики, що властивi Компанiї в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи їх управлiння представленi нижче. Компанiя при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та нефiнансовими ризиками. ФIНАНСОВI РИЗИКИ. Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Компанiї, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. Ринковий ризик включає: " процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки. Компанiя зазнає впливу коливань переважних рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн. " пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери; валютний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання курсiв iноземних валют та золота. За 2019 рiк середнiй курс ЄВРО становив 28,9518грн./ЄВРО, середнiй курс долара США - 25,8456 грн./долар США. Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр прибутку Компанiї, оскiльки Компанiя не проводить значних операцiй в iноземнiй валютi, але це може погiршити її стан бо впливає на фiнансове становище її клiєнтiв. " товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є товари; " iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового та процентного ризику є аналiз чутливостi. Компанiя не проводила аналiз чутливостi валютного ризику, оскiльки станом на звiтнi дати не мала на балансi фiнансових активiв у iноземнiй валютi. Ризик процентної ставки. Компанiя наражається на ризик у зв'язку iз впливом коливань рiвнiв ринкової процентної ставки на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi несподiваних змiн.. Компанiя наражається на ризик процентної ставки переважно в результатi надання кредитiв з фiксованою процентною ставкою у сумах та на строк, що вiдрiзняються вiд сум та строкiв короткострокових позикових коштiв, якi залучаються за фiксованою процентною ставкою. Як показує практика, процентнi ставки переважно фiксуються на короткостроковiй основi. Крiм того, процентнi ставки, що вiдповiдно до договорiв фiксуються як для активiв, так i для зобов'язань, можуть переглядатися за погодженням сторiн з огляду на поточнi ринковi умови. Кредитний ризик - ризик виникнення у Компанiї фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових зобов'язань перед Компанiєю вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання. До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема: ризик контрагента - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за правочином щодо цiнних паперiв своїх зобов'язань перед Компанiєю; ризик дефолту - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, що належать Компанiї, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цiнних паперiв; Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку iз дебiторською заборгованiстю. Дебiторська заборгованiсть Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний iз покупцями, здiйснюється кожною бiзнес-одиницею у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системi контролю, встановленими Компанiєю по вiдношенню до управлiння кредитними ризиками, що пов'язанi iз покупцями. Кредитна якiсть покупця оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу. Основнi фактори, якi беруться до уваги в ходi аналiзу зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включають визначення того, чи простроченi виплати основної суми заборгованостi бiльш, нiж на 365 днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi потоки контрагентiв,зниження кредитного рейтингу або порушення первiсних умов вiдповiдного договору. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi покупцiв. Компанiя здiйснює аналiз зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються iндивiдуально (по великим контрагентам), i резерву на зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються у сукупностi (велика кiлькiсть малих дебiторiв об'єднуються у однорiднi групи). Компанiя оцiнює концентрацiю ризика по вiдношенню до торгової дебiторської заборгованостi, як низьку. Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Компанiя використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: " лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; " лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); " лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою; " лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. Станом на звiтнi дати, Компанiя створювала резерв сумнiвних боргiв за наступним принципом: у разi, якщо контрагентом за певним договором не сплачувалися грошовi кошти в рахунок погашення кредиту (не надходило сплати за предмет лiзингу, вiдсотки та комiсiю), Компанiя вiдносила такий договiр в одну iз груп ризику, в залежностi вiд того, як довго не надходило оплат. У 2019 роцi, якщо оплати за договором не було: " 1 мiсяць - резерв не створювався; " 2-3 мiсяцi - створювався резерв у розмiрi 20% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за договором; " 4-6 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 50% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за договором; " бiльше 6 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 100% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за договором. З метою достовiрного вiдображення справедливої вартостi довгострокової заборгованостi Компанiї, цей метод застосовувався i до довгострокової частини заборгованостi за договором, строк сплати за якою ще не настав. У 2018 роцi дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю подiлялася на такi групи ризику: Група ризику Номiнальна вартiсть заборгованостi, тис. грн. Норма резервування, % Сума резерву, тис. грн. 1 мiсяць 101566 0.00% 0.00 2-3 мiсяцi 29420 10.00% 2942 4-6 мiсяцiв 3650 20.00% 730 6-12 мiсяцiв 9398 50.00% 4699 вiд 12 мiсяцiв и бiльше 18297 100.00% 18297 Разом 162331 26668 У 2019 роцi, якщо оплати за договором не було: " 1 мiсяць - резерв не створювався; " 2-3 мiсяцi - створювався резерв у розмiрi 10% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за договором; " 4-6 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 20% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за договором; " 6-12 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 50% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за договором; " бiльше 12 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 100% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за договором. З метою достовiрного вiдображення справедливої вартостi довгострокової заборгованостi Компанiї, цей метод застосовувався i до довгострокової частини заборгованостi за договором, строк сплати за якою ще не настав. У 2019 роцi дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю подiлялася на такi групи ризику: Група ризику Номiнальна вартiсть заборгованостi, тис. грн. Норма резервування, % Сума резерву, тис. грн. 1 мiсяць 63497 0.00% 0.00 2-3 мiсяцi 9282 10.00% 928 4-6 мiсяцiв 5948 20.00% 1190 6-12 мiсяцiв 21773 50.00% 10886 вiд 12 мiсяцiв и бiльше 16654 100.00% 16654 Разом 117154 29658 Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у Компанiї у зв'язку з неможливiстю своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями. Для управлiнського персоналу Компанiї надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона булла пiд контролем. Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi компанiї перевiряється i затверджується управлiнським персоналом. Як правило, Компанiя забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо. До ризикiв лiквiдностi вiдносяться, зокрема: ризик ринкової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий перiод часу в силу погiршення ринкової кон'юнктури; ризик балансової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, виникнення дефiциту грошових коштiв або iнших високолiквiдних активiв для виконання зобов'язань перед iнвесторами/контрагентами. Iнформацiя щодо кожного окремого виду дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї у розрiзi строкiв погашення представлена у вiдповiдних роздiлах цих примiток. Зниження ризику Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Компанiї. ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ Операцiйний ризик включає наступнi: " правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Компанiєю вимог законодавства, договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю Компанiї або з правовими помилками, яких припускається Компанiя при провадженнi професiйної дiяльностi; " iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше; " ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Компанiї (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше. IНШI НЕФIНАНСОВI РИЗИКИ До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Компанiї вiдносяться: " стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Компанiї; " ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Компанiї через виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Компанiї, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються Компанiєю, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших ризикiв; " системний ризик - ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який обумовлений неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного ризику, ризику лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик, на який впливає стан економiки загалом i певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних паперiв та фiнансових iнструментiв, що обертаються на ринку цiнних паперiв, спричиненi кон'юнктурою та особливостями фондового ринку, на якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу порушення дiяльностi всiєї фiнансової системи. " ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботi Компанiї або безпосередньо перешкоджають її нормальному функцiонуванню. ПОЛIТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Полiтики управлiння ризиками Компанiї визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорiв на значнi суми. Пенсiйнi та iншi зобов'язання, пов'язанi з виплатою заробiтної плати спiвробiтникам Спiвробiтники Товариства отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та законами України. Товариство зобов'язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов'язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду.

Продукція

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

Активи

За останнi п'ять рокiв Товариством були укладенi договори факторiнгу з продажу прав вимоги платежiв по договорам фiнансового лiзингу. За перiод 2017-2019рр. Товариство з приводу продажу прав вимоги платежiв з фiнансового лiзингу спiвпрацювало з: - АТ "ТАСКОМБАНК" - АТ "А-БАНК" Всього було продано прав вимоги по 7 518 договорам фiнансового лiзингу, на сумарну вартiсть 911 903 тис.грн.

Основні засоби

Основними засобами емiтента є: - офiсна, компьютерна технiка - меблi - МАФи (малi архiтектурни форми, або, бiльш звично - кiоски. Використовуються у якостi робочих примiщень на майданчиках з зберiгяння автомобiлей) Станом на 31.12.2019 року iх вартiсть становила 928 тис.грн.

Проблеми

Товариство має досить високий рiвень автоматизацiї бiзнес процесiв, завдяки якому має потенцiал та технiчну можливiсть на виконання великих обсягiв купiвлi та продажу автомобiлiв. Але стримуючий фактор - вiдсутнiсть зовнiшнього фiнансування. Тобто на даний час Товариство не залучає кредитних коштiв - фiнансування дiяльностi вiдбувається виключно за рахунок укладання договорiв факторингу з продажу прав вимоги лiзинговiх платежiв клiєнтiв.

Фінансова політика

Товариство в якостi основного iнструменту фiнансування використовує продаж прав вимоги платежiв за власними активами (договорами фiнансового лiзингу). Даних коштiв вистачає на виконання всiх зобов'язань Товариства та на забезпечення основної та господарської дiяльностi на поточному рiвнi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

У вiдповiдностi з основною дiяльнiстю ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (надання фiнансового лiзингу) - станом на 31.12.2019 року, Товариство має укладенi та не виконанi договори сумарною вартiстю 97 410 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності

У лiзинговiй галузi є перспективи до зростання. Попит на послуги лiзингових компанiй в Українi i обсяги лiзингових угод будуть рости найближчi три-п'ять рокiв, а обсяг фiнансування українського бiзнесу по операцiях лiзингу може подвоїтися до 2024 року. Галузь фiнансового лiзингу не залежить вiд сезонних змiн.

R&D

Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок. Витрати вiдсутнi.

Інше

Iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Ковтун Андрій Анатолійович IТ-директор
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.09.2017 - безстроковий
Освіта Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет; Магiстр; Криворiзький економiчний iнститут Київського нацiональний економiчного унiверситету
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ <ПриватБанк>, керiвник бiзнесу
Примітки Повноваження: - взаємодiя з контрагентами з питань укладення, виконання договорiв, з органiзацiями по поставках обладнання, ПЗ, послуг, комплектуючих i витратних матерiалiв; - забезпечення прийом обладнання, комплектуючих та матерiалiв за кiлькiстю i якiстю; - взяття участь у плануваннi бюджету, здiйснення контролю за витратами за статтями бюджету IT-вiддiлу; - ведення документообiгу за напрямом дiяльностi IT; - ведення контролю з пiдготовки автоматизованих робочих мiсць; - проведення контролю оперативного усунення збоїв i несправностей в роботi устаткування i програмного забезпечення, встановленого на робочих мiсцях; - визначення iнформацiї, яка пiдлягає обробцi на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети i схеми введення, обробки, зберiгання та видачi iнформацiї, методи її контролю; - здiйснення супровiду упроваджених програм i програмних засобiв. - аналiз i курирування оперативної роботу всього IT-вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Каганець Вадим Олександрович Головний бухгалтер/ Фiнансовий директор за сумiсництвом
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.06.2018 - безстроковий
Освіта Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ <ПриватБанк>, Керiвник напрямку
Примітки Повноваження та обов'язки: - забезпечення дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; - органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Товариством; - визначення та внесення змiн до Облiкової полiтики Товариства; - розроблення правил та форм внутрiшнього документообiгу; Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Кравчута Віталій Анатолійович Директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2008 - безстроковий
Освіта Вища: Спецiалiст; Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник керiвника Бiзнесу по роботi з торговими пiдприємствами
Примітки Посадова особа дiє в межах повноважень, визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

Ліцензії

Дата  
1672 16.05.2017 ФIНАНСОВИЙ ЛIЗИНГ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 16.05.2017
Опис Безстрокова лiзензiя.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, Київ, Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044-591-04-00, 044-482-52-07
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту депозитарнi послуги. Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТI-IНВЕСТ" #37833036
Адреса 01032, Україна, Київ, С.Петлюри, буд. 30
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 59
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.02.2019
Контакти 044-584-38-28, 044-584-38-28
Примітки ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, Київ, вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх)
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Ліцензія
№ АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 277-50-05, (044) 277-50-05
Примітки ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" надає Емiтенту послуги органiзатора торгiвлi на ринку цiнних паперiв.
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ) #21095329
Адреса 33028, Україна, Рiвне, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 0146
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти -, -
Примітки АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ) надає послуги з проведення аудиту Емiтента.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
- 34410930
Адреса -
Опис Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi - емiтент участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду не приймав.

Власники акцій

Власник Частка
Компанiя НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) / - 99.99%
Адреса Беліз, Беліз сіті, Маркет Сквер 6З
Код -
КРАВЧУТА ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 0.01%