Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

#34410930

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ 34410930
Адреса 49126, м. Днiпро, Пр-Кт Працi, 2Т
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №765475
Дата державної реєстрації 14.06.2006
Середня кількість працівників 116
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "ТАСКОМБАНК"
МФО: 339500
Номер рахунку: 26001764542001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 305299
Номер рахунку: 26002050002286
Контакти
+38 (092) 217-45-27
planetavto.ua@gmail.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до поперднiх перiодов. Вiдбувалось тiльки збiльшення кiлькостi персоналу.

Працівники

Станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2018 року в Товариствi чисельнiсть працiвникiв становила 116 працiвник: - середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2018 рiк склала - 105,01; - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0: а) з них сумiсникiв - 0; б) з них за договорами цивiльно-правового характеру - 5. Фонд оплати працi за 2018 р. складає всього: 19 579 593,72грн. грн. (у 2017 роцi - 6 930 387,89 грн.). Середньооблiкова чисельнiсть працивникiв за 2017 рiк - 37,70; станом на 31.12.2018 - 105,01. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Персонал Товариства в 2018 роцi пiдвищував рiвень квалiфiкацiї шляхом участi у семiнарах та тренiнгах

Участь у об'єднаннях

Емiтент не входив та не припиняв участi в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА в себе принципи, пiдстави, умови, правила i процедури, прийнятi керiвництвом Товариства для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок Товариство змiнює облiкову полiтику, тiльки якщо змiна вимагається стандартом або тлумаченням або приводить до того, що фiнансовi звiти надають достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки банку. Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi. Класифiкацiя активiв та зобов'язань на короткостроковi/поточнi та довгостроковi/непоточнi. У звiтi про фiнансовий стан Товариство представляє активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. Актив є поточним, якщо: а) Товариство сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi; б) актив утримується в основному з метою продажу; в) Товариство сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; або г) актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО 7), якщо немає обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов'язання принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Усi iншi активи класифiкуються як непоточнi. Зобов'язання є поточним, якщо: а) Товариство сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу; б) це зобов'язання утримується в основному з метою продажу; в) зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; г) Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Товариство класифiкує всi iншi зобов'язання як непоточнi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як непоточнi/довгостроковi активи та зобов'язання. Операцiї в iноземних валютах Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець перiоду, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти. Перерахунок за курсами на кiнець перiоду не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, в iноземнiй валютi, в тому числi iнструменти капiталу, перераховуються за курсами обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi. Зменшення корисностi активiв На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи (далi - НМА), що було придбано окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Товариство класифiкує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання НМА вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. НМА, що було створено всерединi Товариства, за виключенням капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод, в якому вони виникли. Витрати на дослiдження та розробку Видатки на дослiдження вiдносяться на витрати у перiодi їхнього понесення. НМА, що виникає в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнаються якщо Товариство може довести наступне: a) технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу; б) свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його; в) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; г) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди. Серед iншого, суб'єктовi господарювання слiд довести iснування ринку для продукцiї нематерiального активу чи для самого нематерiального активу або (якщо його використовуватимуть внутрiшньо) кориснiсть нематерiального активу; ?) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та використання чи продажу нематерiального активу; д) свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки. Строк корисної експлуатацiї НМА може бути або визначеним, або невизначеним. НМА з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються на протязi цього строку та щорiчно оцiнюються на предмет знецiнення, якщо мають мiсце ознаки знецiнення цього НМА. Амортизацiя починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiя припиняється на одну з двох дат, що вiдбулася ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Товариство рiвномiрно амортизує НМА iз визначеним строком експлуатацiї протягом термiну їх використання. Строк та метод амортизацiї для НМА з обмеженим строком корисного використання переглядаються як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна очiкуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi, змiнює строк або метод амортизацiї вiдповiдно та враховуються як змiна оцiночних значень. Витрати на амортизацiю НМА з визначеним строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї НМА. НМА з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизуються, а тестуються на предмет знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi одиниць, що генерують грошовi потоки. Строк корисної експлуатацiї НМА з невизначеним строком експлуатацiї переглядаються щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив у категорiю активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання - з невизначеного на визначений - здiйснюється на перспективнiй основi. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу. Нижче наводиться коротка iнформацiя вiдносно облiкової полiтики, що застосовується до НМА Товариства: Комп'ютернi програми Лiцензiї Строк корисної експлуатацiї Визначений, вiд 2 до 6 рокiв Визначений, 5 рокiв Застосований метод амортизацiї Прямолiнiйний, на протязi очiкуваного перiоду отримання майбутнiх економiчних вигiд Прямолiнiйний, на протязi строку дiї лiцензiй Створено всерединi Товариства або придбано Придбанi активи Придбанi активи Основнi засоби Товариство класифiкує актив як основний засiб, якщо це матерiальний об'єкт, що його: а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом, якщо i тiльки якщо: а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до Товариства; б) собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити. Майно та обладнання вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням витрат на поточне обслуговування, накопиченого зносу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть майна та обладнання переглядається на предмет зменшення корисностi у разi виникнення подiй чи обставин, якi б вказували на ймовiрнiсть того, що балансова вартiсть такого активу не може бути вiдшкодована. Нарахування амортизацiї активу починається з дати, коли вiн став придатним для використання. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких строкiв корисної служби: Земля Не амортизується Будiвлi та споруди 50-100 рокiв Виробниче обладнання та iнвентар 2-15 рокiв Транспортнi засоби 5-10 рокiв Офiснi меблi та обладнання До 10 рокiв Iншi 5-15 рокiв Полiпшення орендованих основних засобiв Протягом найменшого з двох строкiв: строку оренди чи строку корисної експлуатацiї Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання, та амортизується на протязi строку оренди, використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою (якщо договiр оренди заключено на один рiк, iснує можливiсть та вiрогiднi намiри автоматичної пролонгацiї, для розрахунку амортизацiї приймається строк корисної експлуатацiї). При розiрваннi довгострокового договору оренди балансова вартiсть покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду. Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi. Витрати на ремонт та вiдновлення вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та включаються до статтi "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати", крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї. Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється у складi iнших операцiйних прибуткiв та збиткiв. Запаси Товариство визнає запаси як активи, якi: а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: " собiвартостi, яка повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан; та " чистої вартостi реалiзацiї (це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу). Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Товариства податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання. Товариство перiодично переглядає запаси на предмет погiршення їх якостi або старiння, з метою вiдображення їх в облiку вiдповiдно до вищезазначених пунктiв. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть повинна визнаватися витратами того перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, повинна визнаватися як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на поточних та iнших рахунках у банках а також грошовi кошти в дорозi (транзит грошових коштiв для купiвлi або продажу iноземної валюти). До iнших рахункiв Товариства вiдносяться: - Рахунки по короткостроковим депозитам зi строком погашення 12 мiсяцiв або менше, що пiдвласнi незначному ризику змiни вартостi у нацiональнiй та iноземнiй валютах. - Розподiльчi рахунки, на яких облiковується валютна виручка, що надiйшла вiд контрагента, але ще не була зарахована банком на поточний рахунок Товариства. Обов'язковий продаж валютної виручки, що регламентований Нацiональним Банком України, здiйснюється з розрахункового рахунку. Грошовi кошти в iноземнiй валютi на дату балансу перераховуються за вiдповiдним курсом, як визначено у роздiлi "Операцiї в iноземних валютах". Рекласифiкацiя Товариство: не повинна рекласифiкувати похiдний iнструмент з категорiї iнструментiв, "Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку ", протягом перiоду володiння ним або поки цей iнструмент знаходиться в обiгу; не повинна рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент з категорiї "Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку", якщо пiсля первiсного визнання такий фiнансовий iнструмент був визначений пiдприємством як "оцiнюваний за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку "; i " може, якщо фiнансовий актив бiльше не утримується з метою продажу або викупу в короткостроковiй перспективi (незважаючи на те що такий фiнансовий актив мiг би бути придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковiй перспективi), рекласифiкувати такий фiнансовий актив з категорiї "оцiнюваних за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку ", за умови виконання умов, викладених у МСБО (IAS) 39. Пiдприємство не повинно рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент в категорiю "Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку"пiсля первiсного визнання. Класифiкацiя фiнансових зобов'язань Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS) 39. Кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть - це фiнансове зобов'язання, що визначається як заборгованiсть Товариства перед iншими особами, яку Товариство зобов'язана погасити. Первiсне визнання та подальша оцiнка кредиторської заборгованостi вiдбувається вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 та вищевикладених принципiв. Товариство у своєму облiку та звiтностi розрiзнює наступнi види кредиторської заборгованостi: - Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування; - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами; - Iншi поточнi зобов'язання; та - Iншi довгостроковi зобов'язання. Товариство оцiнює вплив на вартiсть грошових коштiв у часi по короткостроковiй кредиторськiй заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її по номiнальнiй вартостi. Довгострокова кредиторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги До складу кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариство вiдносить кредиторську заборгованiсть за вже придбанi активи та отриманi роботи або послуги (витрати за якими вже вiдображено), ще не оплаченi Товариством. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Товариство вiдносить кредиторську заборгованiсть Товариства за всiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв Товариства. Товариство веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та зборiв. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування Товариство вiдносить кредиторську заборгованiсть за вiдрахуваннями на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхування майна пiдприємства та iндивiдуальне страхування його працiвникiв. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi Товариство вiдносить кредиторську заборгованiсть з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками за одержаними авансами Товариство вiдносить кредиторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що Товариством були отриманi грошовi кошти вiд покупцiв, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були вiдвантаженi, виконанi або наданi. Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Товариство вiдносить кредиторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов'язаними сторонами, такими як учасники або засновники Товариства. Iншi поточнi зобов'язання До складу iнших поточних зобов'язань Товариство вiдносить всю iншу кредиторську, чка не була вiднесена до iнших категорiй. Iншi довгостроковi зобов'язання До складу довгострокової кредиторської заборгованостi Товариство вiдносить всю кредиторську заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище. ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Припинення визнання фiнансових активiв Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б) Товариство передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) Товариство передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii) Товариство не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. Припинення визнання фiнансових зобов'язань Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод Згортання фiнансового активу та фiнансового зобов'язання Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання слiд згортати i подавати в звiтi про фiнансовий стан чисту суму тiльки якщо Товариство: - На теперiшнiй час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум; - Має намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив й одночасно погасити зобов'язання. РЕЗЕРВИ Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. Потенцiйнi (умовнi) зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною або суму такого зобов'язання неможливо достовiрно оцiнити. Товариство у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Товариство розраховує резерв по вiдпустках на дату балансу, враховуючи належну працiвникам кiлькiсть днiв вiдпустки станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства, як поточнi забезпечення. Поточнi забезпечення Товариство у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Товариство розраховує резерв по вiдпустках на дату балансу, враховуючи належну працiвникам кiлькiсть днiв вiдпустки станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства, як поточнi забезпечення. Оренда Операцiйна оренда - Товариство як орендар Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списується на витрати протягом строку оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат. Операцiйна оренда - Товариство як орендодавець Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної оренди, в залежностi вiд виду активу. Орендний дохiд за договорами операцiйної оренди рiвномiрно вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки протягом строку оренди у складi iнших операцiйних доходiв. Сукупна вартiсть пiльг, що надаються орендарям, рiвномiрно вiдображається як зменшення орендного доходу протягом строку оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi орендодавцем при пiдготовцi та укладаннi договору операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi активу, що є предметом оренди, i визнаються як витрати протягом строку оренди з використанням тих же принципiв, якi застосовуються до доходу вiд оренди. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (фiнансовою орендою). У випадках, коли Товариство виступає лiзингодавцем вiдповiдно до лiзингового контракту, за яким переважно всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, передаються одержувачу лiзингу, активи, переданi у лiзинг, вiдображаються у складi дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом i облiковуються за поточною вартiстю майбутнiх лiзингових платежiв. Рiзниця мiж загальною сумою такої заборгованостi та її дисконтованою вартiстю вiдображається як неотриманий фiнансовий дохiд. Цей дохiд визнається протягом термiну лiзингу iз використанням методу чистих iнвестицiй (до оподаткування), який вiдображає постiйну перiодичну норму доходностi. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з органiзацiєю лiзингу, включаються до первiсної суми дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом, зменшуючи суму доходу, що визнається за перiод лiзингу. Фiнансовi доходи вiд лiзингу облiковуються у складi процентних доходiв у прибутку чи збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за перiод по мiрi їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулися пiсля початкового визнання дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом. Товариство використовує тi ж самi основнi критерiї для визначення наявностi об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення, що i для дебiторської заборгованостi, яка облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення чистої балансової вартостi дебiторської заборгованостi до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за процентними ставками за фiнансовим лiзингом. Розрахунковi майбутнi грошовi потоки вiдображають грошовi потоки, якi можуть виникнути у результатi вилучення та продажу активiв, якi є предметом лiзингу Визнання та оцiнка доходiв Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi Товариства, коли чистi активи збiльшуються в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань (наприклад, чисте збiльшення активу в результатi продажу активiв чи зменшення зобов'язань у результатi вiдмови вiд боргу, який пiдлягає сплатi). Визнання доходiв при продажу активiв Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) Товариство передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та ?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї ймовiрностi може не бути до отримання компенсацiї або до усунення невизначеностi. Проте, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування первiсно визнаної суми доходу. Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно. Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарiв компенсацiя визнається як зобов'язання. Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу. Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають отриманню Товариством на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як податок з продажу, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть), не є економiчними вигодами, що надходять до Товариства, i не ведуть до збiльшення власного капiталу. Отже, вони виключаються з доходу. Визнання доходiв при наданнi робiт/послуг Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу; б) є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв Товариства, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, має визнаватися якщо: а) є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надходитимуть до суб'єкта господарювання; та б) можна достовiрно оцiнити суму доходу. Дохiд має визнаватися на такiй основi: а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка; б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди; та в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати. Визнання та оцiнка витрат Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi i в цьому немає необхiдностi, оскiльки їх величина є похiдною вiд вартостi активiв i зобов'язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ. Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування Витрати на заробiтну плату та нарахування на неї, лiкарнянi та премiї, нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками Товариства. Товариство не має юридичного чи умовного зобовязання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування. Подання на нетто-основi прибуткiв та збиткiв Товариство подає на нетто-основi прибутки та збитки, якi виникають вiд групи подiбних операцiй, а саме: - прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, - прибутки та збитки вiд переоцiнки та реалiзацiї фiнансових iнструментiв таких як: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. Податок на додану вартiсть Витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, за виключенням випадкiв, коли: " податок на додану вартiсть, що виник у результатi купiвлi активiв або послуг, що не вiдшкодовується податковим органом; в цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; " дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть. Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену у звiтi про фiнансовий стан. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку. Поточний податок на прибуток Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод. Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за перiод, визначений вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню). Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi чи в iншiй країнi, де Товариство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе коригування стосовно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих перiодiв. Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей, що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, поточнi податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi: а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку; б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi. Керiвництво Товариства перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретовано. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi на звiтну дату. Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: (а) вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу, активу або зобов'язання, в ходi операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий прибуток, нi на оподаткований прибуток; (б) вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi органiзацiї, залежнi органiзацiї, а також з частками участi в угодах про спiльне пiдприємництво, якщо можна контролювати визначення часу сторнування тимчасової рiзницi, i є ймовiрним, що тимчасова рiзниця не стернуватиметься в недалекому майбутньому. Вiдстрочений податковий актив слiд визнавати для перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг за умови, якщо є ймовiрною наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi пiльги, крiм випадкiв, коли: (а) вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов'язання в операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу та не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподаткований прибуток (податковий збиток); (б) щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню i виникають вiд iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства, вiддiлення, асоцiйованi пiдприємства та часток у спiльних пiдприємствах, тодi i тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця стернуватиметься в недалекому майбутньому та оподаткований прибуток буде доступним, i до нього можна застосувати тимчасову рiзницю. Балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається в кiнцi кожного звiтного перiоду i зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу в тих межах, у яких бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Будь-яке таке зменшення слiд сторнувати за умови, якщо стає ймовiрною наявнiсть достатнього оподаткованого прибутку. У кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи й визнає ранiше не визнанi вiдстроченi податковi активи, якщо виникає ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподаткований прибуток уможливить вiдшкодування вiдстроченого податкового активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду. Вiдстроченi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей, що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, Вiдстроченi податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi: а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку; б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання з податку на прибуток взаємно залiковуються та вiдображаються згорнуто у окремому звiтi про фiнансовий стан, коли: - Товариство має юридично закрiплене право погасити поточнi податковi активи з податку на прибуток за рахунок поточних податкових зобов'язань; та - вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання з податку на прибуток вiдносяться до податку на прибуток, який стягується одним i тим самим податковим органом з одного i того самого податкового суб'єкта. Подiї пiсля дати балансу Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Якщо подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, є суттєвими, нерозкриття iнформацiї може впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, Товариство розкриває таку iнформацiю про кожну суттєву категорiю подiй, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду: (а) характер подiй; та (б) попередня оцiнка їх фiнансового впливу або констатацiя, що така оцiнка неможлива. Запаси До складу товарiв Товариство вiдносить автомобiлi та iншi транспортнi засоби що було придбано для подальшої їх реалiзацiї (у т.ч. у фiнансовий лiзинг) з метою отримання прибутку. До складу незавершеного виробництва Товариство вiдносить вартiсть реєстрацiї, експертної оцiнки, ремонту та iнших послуг, що стосується товарiв (автомобiлiв та iнших транспортних засобiв), а також вартiсть бортових комплектiв, що встановлюється на автотранспортнi засоби. В момент продажу товару усi витрати, що понесенi саме по реалiзованому об'єкту списуються на собiвартiсть або вiдповiдний вид витрат. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом Основною дiяльнiстю Товариства є надання фiнансового лiзингу. Бiльша частина договорiв фiнансового лiзингу повиннi погашатися згiдно iз графiком що є у договорi та кiнцевим термiном погашення у 2018-2022 роках. У своїй фiнансовiй звiтностi Товариство вiдображає дебiторську заборгованiсть одразу по декiлькох статях Балансу (Звiту про фiнансовий стан): - у складi статтi "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" Товариство облiковує довгострокову частину заборгованостi за тiлом лiзингу, що пiдлягає погашенню у строк бiльше, нiж 1 календарний рiк з дати звiтностi; - у складi статтi "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" Товариство облiковує: " поточну частину заборгованостi за тiлом кредиту(лiзингу), що має бути погашена згiдно умов договору на протязi наступного календарного року; " дебiторську заборгованiсть по вже нарахованих, але ще не отриманих вiдсотках та комiсiї - доходах, на якi Товариство має право згiдно умов договорiв; " дебiторську заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями; " iншу поточну дебiторську заборгованiсть.

Продукція

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

Активи

За останнi п'ять рокiв Товариством були укладенi договори факторiнгу з продажу прав вимоги платежiв по договорам фiнансового лiзингу. За п'ять рокiв Товариство з приводу продажу прав вимоги платежiв з фiнансового лiзингу спiвпрасювало з: - АТ "ТАСКОМБАНК" - АТ "А-БАНК" - АТ "ПРИВАТ БАНК" Всього було продано прав вимоги по 12 114 договорам фiнансового лiзингу, на сумарну вартiсть 1 125 030 тис.грн.

Основні засоби

Основними засобами емiтента є: - офiсна, компьютерна технiка - меблi - МАФи (малi архiтектурни форми, або, бiльш звично - кiоски. Використовуються у якостi робочих примiщень на майданчиках з зберiгяння автомобiлей) Станом на 31.12.2018року iх вартiсть становила 1 967 тис.грн.

Проблеми

Товариство має досить високий рiвень автоматизацiї бiзнес процесiв, завдяки якому має потенцiал та технiчну можливiсть на виконання великих обсягiв купiвлi та продажу автомобiлiв. Але стримуючий фактор - вiдсутнiсть зовнiшнього фiнансування. Тобто на даний час Товариство не залучає кредитних коштiв - фiнансування дiяльностi вiдбувається виключно за рахунок укладання договорiв факторингу з продажу прав вимоги лiзинговiх платежiв клiєнтiв.

Фінансова політика

Товариство в якостi основного iнструменту фiнансування використовує продаж прав вимоги платежiв за власними активами (договорами фiнансового лiзингу). Даних коштiв вистачає на виконання всiх зобов'язань Товариства та на забезпечення основної та господарської дiяльностi на поточному рiвнi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

У вiдповiдностi з основною дiяльнiстю ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (надання фiнансового лiзингу) - станом на 31.12.2018року, Товариство має укладенi та не виконанi договори сумарною вартiстю 315 390 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності

У лiзинговiй галузi є значнi перспективи до зростання. Попит на послуги лiзингових компанiй в Українi i обсяги лiзингових угод будуть стрiмко рости найближчi три-п'ять рокiв, а обсяг фiнансування українського бiзнесу по операцiях лiзингу може як мiнiмум подвоїтися до 2021 року. Галузь фiнансового лiзингу на залежить вiд сезонних змiн.

R&D

Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок. Витрати вiдсутнi.

Інше

Iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Ковтун Андрій Анатолійович IТ-директор
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.09.2017 - безстроковий
Паспортні дані 2783507797
Освіта Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет; Магiстр; Криворiзький економiчний iнститут Київського нацiональний економiчного унiверситету
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ <ПриватБанк>, керiвник бiзнесу
Примітки Повноваження: - взаємодiя з контрагентами з питань укладення, виконання договорiв, з органiзацiями по поставках обладнання, ПЗ, послуг, комплектуючих i витратних матерiалiв; - забезпечення прийом обладнання, комплектуючих та матерiалiв за кiлькiстю i якiстю; - взяття участь у плануваннi бюджету, здiйснення контролю за витратами за статтями бюджету IT-вiддiлу; - ведення документообiгу за напрямом дiяльностi IT; - ведення контролю з пiдготовки автоматизованих робочих мiсць; - проведення контролю оперативного усунення збоїв i несправностей в роботi устаткування i програмного забезпечення, встановленого на робочих мiсцях; - визначення iнформацiї, яка пiдлягає обробцi на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети i схеми введення, обробки, зберiгання та видачi iнформацiї, методи її контролю; - здiйснення супровiду упроваджених програм i програмних засобiв. - аналiз i курирування оперативної роботу всього IT-вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Каганець Вадим Олександрович Головний бухгалтер/ Фiнансовий директор за сумiсництвом
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.06.2018 - безстроковий
Паспортні дані 2808306913
Освіта Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ КБ <ПриватБанк>, Керiвник напрямку
Примітки Повноваження та обов'язки: - забезпечення дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; - органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Товариством; - визначення та внесення змiн до Облiкової полiтики Товариства; - розроблення правил та форм внутрiшнього документообiгу; Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Кравчута Віталій Анатолійович Директор
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2008 - безстроковий
Паспортні дані 2951710754
Освіта Вища: Спецiалiст; Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник керiвника Бiзнесу по роботi з торговими пiдприємствами
Примітки Посадова особа дiє в межах повноважень, визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

Ліцензії

Дата  
1672 16.05.2017 ФIНАНСОВИЙ ЛIЗИНГ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 16.05.2017
Опис Безстрокова лiзензiя.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, Київ, Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044-591-04-00, 044-482-52-07
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту депозитарнi послуги. Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕЛКО IНВЕСТ" #40055139
Адреса 01032, Україна, Київ, С.Петлюри, буд. 30
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 678
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.06.2016
Контакти 044-584-38-28, 044-584-38-28
Примітки ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, Київ, вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх)
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Ліцензія
№ АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 277-50-05, (044) 277-50-05
Примітки ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" надає Емiтенту послуги органiзатора торгiвлi на ринку цiнних паперiв.
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ #23909055
Адреса 61000, Україна, Харкiв, КЛОЧКIВСЬКА, будинок 111А
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 1374
Аудиторська Палата України
Контакти +380731291771; +380985511511, -
Примітки АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" надає послуги з проведення аудиту Емiтента.

Власники акцій

Власник Частка
NORWALK VENTURES LTD) / - 99.99%
Адреса Беліз, Беліз Сіті, Маркет Сквер 6З
Код -
КРАВЧУТА ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 0.01%