Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (39)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Пов'язані особи Перевірки (2) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"

#33948564

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"
ЄДРПОУ 33948564
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №726777
Дата державної реєстрації 26.12.2005
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26507001334054
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26507001334054
Контакти
+38 (044) 537-75-22

Посадові особи

Ім'я Посада
Будовська Ірина Миколаївна Голова Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Освіта Повна вища освiта за спецiальнiстю "Французька мова та лiтература"
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Корпорацiя "Бiзнес-майстер" - Директор департаменту консалтингу i пiдбору персоналу
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Очолення колегiального виконавчого органу Товариства - Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та органiзовує виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства; органiзацiя та керiвництво роботою Правлiння Товариства; здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю в iнтересах Товариства. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно iз штатним розкладом, у натуральнiй формi не виплачувалась. Дозвiл на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Начальник департаменту роботи з персоналом, Директор по персоналу. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Арвід Тюркнер Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Освіта Вiльний унiверситет Берлiна, ступiнь "Магiстр економiки"
Попередне місце роботи Старший банкiр в Європейському банку реконструкцiї та розвитку.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та цивiльно-правового договору. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (протокол №3 вiд 06.12.2012 року) було обрано членом Наглядової ради Арвiда Тюркнера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 1) листопад 2004 - листопад 2008. Старший iнвестицiйний менеджер в Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft GmbH; 2) грудень 2008 - по теперiшнiй час. Старший банкiр в Європейському банку реконструкцiї та розвитку. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Демидовський Олександр Васильович Член Правлiння
Рік народження 1962 р. н. (59 років)
Освіта Повна вища освiта за спецiальнiстю командна тактика мотострiлкових вiйськ
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ООО "Караван-Будiвельний" - Директор по персоналу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, зокрема керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства: забезпечення матерiально-технiчної бази, транспортне забезпечення, контроль процесiв дiловодства, експлуатацiї офiсних примiщень та використання товарно-матерiальних цiнностей, забезпечення iнформацiйно-технiчної пiдтримки дiяльностi Товариства. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно iз штатним розкладом, у натуральнiй формi не виплачувалась. Дозвiл на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Начальник адмiнiстративного департаменту, Член Правлiння. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Гончаров Андрій Миколайович Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Освіта Повна вища освiта за спецiальнiстю <Автоматизоване управлiння технологiчними процесами i виробництвами
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Ренесанс Життя", Заступник Голови Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно iз штатним розкладом, у натуральнiй формi не виплачувалась. Дозвiл на розкриття iнформацiї щодо розмiну винагороди не надано. Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 07.08.2012 р. було переведено Гончарова Андрiя Миколайовича з посади Заступника Голови Правлiння на посаду Першого заступника Голови Правлiння з 01.08.2012 року (строк повноважень до 22 квiтня 2013 року включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад: 1) з 09.06.2008 по 01.12.2008 - Керiвник проекту Департаменту iнформацiйних технологiй ЗАТ "Ренесанс Життя"; 2) з 01.12.2008 по 21.01.2010 - Начальник департаменту iнформацiйних технологiй; 3) з 21.01.2010 по 21.04.2010 - Т.в.о. начальника операцiйного департаменту; 4) з 21.04.2010 по 23.04.2010 - Начальник операцiйного департаменту; 5) З 23.04.2010 по 10.08.2010 - Член Правлiння; 6) З 10.08.2010 по 31.07.2012 - Заступник Голови Правлiння. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Зима Марина Анатоліївна Головний бухгалтер-Заступник фiнансового директора
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Освіта Повна вища освiта за спецiальнiстю "Економiка пiдприємства"
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Страхова компанiя ЛАД" - Головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Керiвництво бухгалтерською службою Товариства; забезпечення вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вимогам чинного законодавства; контроль своєчасного надання внутрiшнiм та зовнiшнiм користувачам фiнансової, податкової та iншої обов'язкової звiтностi Товариства; контроль за дотриманням всiма пiдроздiлами Товариства встановлених внутрiшнiх правил та процедур щодо фiнансово-господарської дiяльностi; керiвництво iнвестицiйною дiяльнiстю Товариства. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно iз штатним розкладом, у натуральнiй формi не виплачувалась. Дозвiл на розкриття iнформацiї не надано. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Головний бухгалтер, Головний бухгалтер - Заступник фiнансового директора. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Кубарь Володимир Ревiзор
Рік народження 1988 р. н. (33 роки)
Освіта Повна вища освiта за спецiальнiстю "Прикладна математика"
Попередне місце роботи ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ", обiймає посаду - Фiнансовий аналiтик Служби фiнансового контролю.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його представництв; iнформування Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства про результати проведених перевiрок; перевiрка фiнансової та iншої звiтної документацiї Товариства; аналiз фiнансового стану Товариства, виявлення резервiв покращення економiчного стану Товариства, розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариством. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (протокол №3 вiд 06.12.2012 року) було обрано ревiзором Володимира Кубаря. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стажу керiвної роботи немає. Перелiк попереднiх посад: 1) листопад 2008 - травень 2009. Iнженер-програмiст в Науково-дослiдному iнститутi соцiально-економiчного розвитку; 2) квiтень 2011 - лютий 2012. Провiдний експерт вiддiлу контролю операцiйних ризикiв в ПАТ <Райффайзен Банк Аваль>; 3) лютий 2012 - по теперiшнiй час. Фiнансовий аналiтик Служби фiнансового контролю ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ". Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Добрін Стайков Заступник Голови Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Освіта Американский университет в Болгарии, бакалаврат бизнес-администрирования и политических учений
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Американський унiверситет в Болгарiї, бакалаврат бiзнес-адмiнiстрування i полiтичних вчень.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та цивiльно-правового договору. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Рябцов Сергій Секретар Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Освіта Московська державна фiнансова академiя при Урядi РФ, спецiальнiсть <Мiжнародна банкiвська справа i фiнанси>
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Iнвестицiйна група Супутник, керуючий директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та цивiльно-правового договору. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.12.2012 року. переобрано п. Сергiя Рябцова до складу Наглядової Ради строком на три роки з 7 грудня 2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Павлишинець Юрій Вікторович Член Правлiння
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Освіта Повна вища освiта за спецiальнiстю "Мiжнародне право"
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Адвокатське об'єднання юридична фiрма "Шевченко Дiдковський i партнери" - Юрист.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв. Здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, зокрема керiвництво процесом правового забезпечення дiяльностi Товариства: забезпечення юридичного обслуговування поточної дiяльностi Товариства, забезпечення вiдповiдностi бiзнес-процесiв Товариства законодавчим вимогам, захист законних прав та iнтересiв Товариства. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно iз штатним розкладом, у натуральнiй формi не виплачувалась. Дозвiл на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Начальник юридичного департаменту, Член Правлiння. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Борис Йордан Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Освіта Нью-Йоркський унiверситет, бакалаврат в областi росiйсько-американських економiчних вiдносин
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Iнвестицiйна група Супутник, Президент, Голова правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та цивiльно-правового договору. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.12.2012 року. переобрано п. Бориса Йордана до складу Наглядової Ради строком на три роки з 7 грудня 2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 21 рокiв. Iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.

Ліцензії

Дата  
АВ 500001 15.11.2010 Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 15.11.2010
Опис Лiцензiя не потребує подовження термiну дiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Ренiнс Лайф Лiмiтед / 82465 18 124 шт 69.71%
Адреса Кiпр, м. Нiкосiя, кiрiаку Матсi, 16 iгл Хаус, 10 поверх
Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку / GB26500612 7 800 шт 30.00%
Адреса United Kingdom, Англiя, м. Лондон, One Exchange Sqiare, EC2A 2JN