Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (39)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Пов'язані особи Перевірки (2) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"

#33948564

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"
ЄДРПОУ 33948564
Адреса 04112 м. Київ, вул. Ризька, 8-А
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №726777
Дата державної реєстрації 26.12.2005
Середня кількість працівників 38
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26507001334054
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26507001334054
Контакти
+38 (044) 537-75-22

Посадові особи

Ім'я Посада
Будовська Ірина Миколаївна Голова Правлiння
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.03.2010 - переобрано з 15.03.2013 на 3 р.
Освіта Вища освiта за спецiальнiстю "Французька мова та лiтература"
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ", Начальник департаменту роботи з персоналом.
Примітки Очолення колегiального виконавчого органу Товариства - Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та органiзовує виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства; органiзацiя та керiвництво роботою Правлiння Товариства; здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю в iнтересах Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було, переобрано Наглядовою Радою з 15.03.2013 р. на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Начальник департаменту роботи з персоналом, Голова Правлiння. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Черепанова Інна Володимирівна Ревiзор
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2015 - на три роки
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ", бухгалтер фiнансового департаменту.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його представництв; iнформування Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства про результати проведених перевiрок; перевiрка фiнансової та iншої звiтної документацiї Товариства; аналiз фiнансового стану Товариства, виявлення резервiв покращення економiчного стану Товариства, розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариством. Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (протокол №1 вiд 24.04.2015 року) було обрано ревiзором Товариства Черепанову Iнну Володимирiвну строком на три роки з 25.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1) з квiтня 2008р. по теперiшнiй час - бухгалтер фiнансового департаменту ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ". Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Гончаров Андрій Миколайович Перший Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2012 - переобрано з 15.03.2013 на 3р.
Освіта Вища освiта за спецiальнiстю "Автоматизоване управлiння технологiчними процесами i виробництвами"
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ", Заступник Голови Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було, переобрано Наглядовою Радою з 15.03.2013 р. на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Заступник Голови Правлiння. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Мері Луїз Феррьєр Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - на три роки
Освіта Оклендський унiв-т, бакалавр гуманiтарних наук. Спец-сть Полiтика та Освiта. Школа Монтесорi, Лондон, диплом в освiтi за методом Монтесорi. Кiнгстонський Унiв-т, диплом в областi звукорежисури. Унiв-т Вебстера, Лондон. Магiстр дiлового адмiн-ння. Спец-
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Директор Спутнiк Файненшл Холдiнг ЛТД.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та цивiльно-правового договору. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (на пiдставi протоколу №2 вiд 07.07.2015 року) було обрано членом Наглядової Ради Товариства Мерi Луїз Феррьєр. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Iнформацiя щодо попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Директор Спутнiк Файненшл Холдiнг ЛТД. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Зима Марина Анатоліївна Головний бухгалтер-Заступник фiнансового директора
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.08.2007 - безстроково
Освіта Вища освiта за спецiальнiстю "Економiка пiдприємства"
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ". - Головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Керiвництво бухгалтерською службою Товариства; забезпечення вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вимогам чинного законодавства; контроль своєчасного надання внутрiшнiм та зовнiшнiм користувачам фiнансової, податкової та iншої обов'язкової звiтностi Товариства; контроль за дотриманням всiма пiдроздiлами Товариства встановлених внутрiшнiх правил та процедур щодо фiнансово-господарської дiяльностi; керiвництво iнвестицiйною дiяльнiстю Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Головний бухгалтер, Головний бухгалтер - Заступник фiнансового директора. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Ніколайчук Євген Васильович Внутрiшнiй аудитор
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.01.2013 - на три роки
Освіта Повна вища освiта за спецiальнiстю "Економiка пiдприємства"
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ПАТ "Альфа Банк", експерт управлiння iнвестицiй в сiльське господарство.
Примітки Повноваження та обов'язки: нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства, контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства, перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства, аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1) з 02.09.2010р. по 11.02.2011р. аналiтик управлiння iнвестицiй в сiльське господарство ПАТ "Альфа Банк" 2) з 11.02.2011р. по 12.09.2011р. експерт управлiння iнвестицiй в сiльське господарство ПАТ "Альфа Банк" 3) з 13.09.2011р. по 04.12.2014р. начальник Служби фiнансового контролю ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ". Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Борис Йордан Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.12.2015 - на три роки
Освіта Нью-Йоркський унiверситет, бакалаврат в областi росiйсько-американських економiчних вiдносин
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Iнвестицiйна група Супутник, Президент, Голова Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та цивiльно-правового договору. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (на пiдставi протоколу №3 вiд 07.12.2015 року) у зв'язку зi спливом термiну повноважень було переобрано Голову Наглядової Ради Товариства Бориса Йордана. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Iнформацiя щодо попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - голова наглядової ради. Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.

Ліцензії

Дата  
АЕ641978 25.06.2015 Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Строк дiї лiцензiї безстроковий.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Ренiнс Лайф Лiмiтед / 82465 19 174 шт 73.75%
Адреса Кiпр, м. Нiкосiя, кiрiаку Матсi, 16 iгл Хаус, 10 поверх