Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (39)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Пов'язані особи Перевірки (2) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"

#33948564

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"
ЄДРПОУ 33948564
Адреса 04112 м. Київ, Ризька, 8-А
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №72677
Дата державної реєстрації 26.12.2005
Середня кількість працівників 39
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, акцiонернi то вариства не надають дану iнформацiю.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26507001334054
Контакти
+38 (044) 537-75-22

Посадові особи

Ім'я Посада
Гончаров Андрій Миколайович Перший заступник Голови правлiння
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2016 - до 22.04.2017
Попередне місце роботи Останнi п'ять рокiв Гончаров А.М. займав такi посади: 1) з 10.08.2010 по 31.07.2012 - Заступник Голови Правлiння ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"; 2) з 01.08.2012 - Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ".
Примітки Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (на пiдставi протоколу №2 вiд 18.02.2016 року) у зв'язку зi спливом термiну повноважень було переобрано Першого заступника Голови Правлiння Товариства Гончарова Андрiя Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня, часткою у статутному капiталi ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має) термiном на один рiк з 23.04.2016р.
Комарова Олена Володимирівна Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 09.09.2016 - до 06.07.2018
Примітки ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (надалi - Товариство) отримало повiдомлення вiд акцiонера - Компанiї РЕНIНС ЛАЙФ ЛIМIТЕД/RENINS LIFE LIMITED, юридичної особи, яка створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 82465, та розташована за адресою: Спироу Куприаноу 61, СК ХАУС, П.С. 4003, м. Лiмассол, Кiпр (далi - Компанiя) про призначення представника Компанiї Комарової Олени Володимирiвни на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Пiдстава призначення посадової особи: вiдповiдно до п.п. 11.4.5, 11.4.6 п.11.4 статтi 11 Статуту Товариства. Посадову особу було призначено строком повноважень до 06.07.2018 року. Посадова особа не є акцiонером Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким володiє - посадова особа, - 0%. Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Комарова О.В., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Черепанова Інна Володимирівна Ревiзор
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2015 - до 24.05.2018
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1) з квiтня 2008р. по теперiшнiй час - бухгалтер фiнансового департаменту ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ". Iнформацiя щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положенням Статуту та трудовим договором. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його представництва; iнформування Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства про результати проведених перевiрок; перевiрка фiнансової та iншої звiтної документацiї Товариства; аналiз фiнансового статну Товариства, виявлення резервiв покращення економiчного стану Товариства, розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариством. Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Ренесанс Життя" (протокол № 1 вiд 24.04.2015 року) було обрано ревiзором Товариства Черепанову Iнну Володимирiвну строком на три роки з 25.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж - 13 рокiв.
Зима Марина Анатоліївна Головний бухгалтер-Заступник фiнансового директора
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.08.2007 - безстроково
Освіта Вища освiта за спецiальнiстю "Економiка пiдприємства"
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Ренесанс Життя" - Головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно iз чинним законодавством, положеннями Статуту та трудовим договором. Керiвництво бухгальерською службою Товариства; забезпечення вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вимогам чинного законодавства; контроль своєчасного надання внутрiшнiм та зовнiшнiм користувачам фiнансової, податкової та iншої обов'язкової звiтностi Товариства; контроль за дотриманням всiма пiдроздiлами Товариства встановлених внутрiшнiх правил та процедур щодо фiнансово-господарської дiяльностi; керiвництво iнвестицiйною дiяльнiстю Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Іваненко Юлію Степанівну Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 21.07.2016 - до 31.12.2016
Примітки Рiшенням Наглядової Ради емiтента (протокол №7 вiд 21.07.2016), на вакантне мiсце Члена Правлiння Товариства призначено громадянку України Iваненко Юлiю Степанiвну на строк з 21.07.2016р. по 05.09.2016р. включно (згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає). Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв. Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (на пiдставi протоколу №9 вiд 05 вересня 2016 року) у зв'язку зi спливом термiну повноважень було переобрано Члена Правлiння Iваненко Юлiю Степанiвну (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня, часткою у статутному капiталi ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має) термiном з 06.09.2016р. по 05.10.2016р. включно. Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв. Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (на пiдставi протоколу №13 вiд 05 жовтня 2016 року) у зв'язку зi спливом термiну повноважень було переобрано Члена Правлiння Iваненко Юлiю Степанiвну (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня, часткою у статутному капiталi ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має) термiном з 06.10.2016р. по 31.12.2016р. включно. Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв.
Ковальов Олексій Вячеславович Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 09.09.2016 - до 06.07.2018
Примітки ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (надалi - Товариство) отримало повiдомлення вiд акцiонера - Компанiї РЕНIНС ЛАЙФ ЛIМIТЕД/RENINS LIFE LIMITED, юридичної особи, яка створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 82465, та розташована за адресою: Спироу Куприаноу 61, СК ХАУС, П.С. 4003, м. Лiмассол, Кiпр (далi - Компанiя) про призначення представника Компанiї Ковальова Олексiя Вячеславовича на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Пiдстава призначення посадової особи: вiдповiдно до п.п. 11.4.5, 11.4.6 п.11.4 статтi 11 Статуту Товариства. Посадову особу було призначено строком повноважень до 06.07.2018 року. Посадова особа не є акцiонером Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким володiє посадова особа, - 0%. Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Ковальов О.В., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Будовська Ірина Миколаївна Голова правлiння
Дата вступу на посаду і термін 15.03.2016 - до 14.03.2017
Попередне місце роботи Останнi п'ять рокiв Будовська I.М. займала посаду Голови Правлiння ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ"
Примітки Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" (на пiдставi протоколу №2 вiд 18.02.2016 року) у зв'язку зi спливом термiну повноважень було переобрано Голову Правлiння Товариства Будовську Iрину Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня, часткою у статутному капiталi ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має) термiном на один рiк з 15.03.2016р.

Ліцензії

Дата  
АЕ № 641978 25.06.2015 Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі 25.06.2015
Опис Строк дiї лiцензiї безстроковий.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
IНС Пролайф Лiмiтед / 82465 19 174 шт 73.75%
Адреса Кiпр, м. Нiкосiя, кiрiаку Матсi, 16 iгл Хаус, 10 поверх, "-"