Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (844)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

#33718227

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
ЄДРПОУ 33718227
Адреса 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
(КОАТУУ 1210136600)
Номер свідоцтва про реєстрацію -
Дата державної реєстрації 29.01.2008
Середня кількість працівників 10
Орган управління Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК АВАНГАРД"
МФО: 380946
Номер рахунку: 26505000106001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «УКРГАЗБАНК»
МФО: 320478
Номер рахунку: 26501184084.84
Контакти
+38 (056) 373-95-94
se_perspektiva@fbp.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Шишков Станіслав Євгенійович Директор
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - 3
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи 01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер"
Примітки Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 82417,28 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015 р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Шишков С.Є. протягом останнiх 5 рокiв обiмав наступнi посади: з 04.08.2009р. по теперiшнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Основне мiсце роботи. Стаж роботи 25 рокiв.
Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Морозова Тетяна Миколаївна Ревiзор
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi
Примітки Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити з 24.04.2017р. повноваження Ревiзора Морозової Тетяни Миколаївни. Перебувала на данiй посадi 3 роки. 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв`язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Морозова Т.М. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi, з 03.02.2014 р. – по теперiшнiй час: ТОВ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30), посада – бухгалтер-операцiонiст
Стаж роботи - 4 роки.
Протягом звiтного перiоду Ревiзора було переобрано 24.04.2017.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Харченко Вячеслав Анатолійович Заступник директора з розвитку (член Дирекцiї)
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта повна вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ТОВ "Сбондс-Україна", директор з 01.10.2003р. по 05.04.2012р.
Примітки Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з розвитку Харченко Вячеслав Анатолiйович.
Протягом звiтного перiоду отримав винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 49378,43 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Стаж роботи 16 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора ТОВ "Сбондс-Україна", заступника директора з розвитку ПАТ "ФБ "Перспектива". Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Мілюшко Едуард Іванович Голова Бiржової Ради
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - 1 рiк
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи директор ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива"
Примітки У полi дата набрання повноважень стоїть дата останнього переобрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Протягом звiтного перiоду Бiржову раду було переобрано 24.04.2017, персональний склад Бiржової ради не змiнювався.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято рiшення: 1. у зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член (Голова) Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 2 роки. 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб: Член Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голови Бiржової ради, радника ПАТ «ФБ» Перспектива». Мiлюшко Е.I. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042). 3. Обрати Головою Бiржової ради Товариства – Мiлюшка Едуарда Iвановича, Члена Бiржової ради Товариства, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв.
протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Голови Бiржової ради, радника ПАТ «ФБ» Перспектива». Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж роботи 32 роки.

Винагород, в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Чернобровська Кароліна Миколаївна Член Бiржової Ради
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - 1 рiк
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи з 06.07.2010 р. – 24.01.2014р. ПАТ «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї», посада – головний бухгалтер.
Примітки До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято рiшення: 1. у зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Чернобровська Каролiна Миколаївна, перебувала на данiй посадi 2 роки. 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб: Член Бiржової ради Чернобровська Каролiна Миколаївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного бухгалтера ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї» (з 06.07.2010 по 24.01.2014), бухгалтера-експерта ТОВ «Юнiверсал секьюрiтiз» (з 27.01.2014 по теперiшнiй час). Є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Винагород, в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримувала.
Протягом звiтного перiоду Бiржову раду було переобрано 24.04.2017, персональний склад Бiржової ради не змiнювався.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Крюкова Юлія Ярославівна Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (член Дирекцiї)
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", менеджер з продажу з 01.11.2011р. по 14.02.2012р.
Примітки Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (за сумiсництвом) Крюкова Юлiя Ярославiвна.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Протягом звiтного перiоду отримала винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 24415,55 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: спецiалiста з продажу ДП "Блiц", менеджера з продажу ДП "Акцепт" та ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", секретаря органiзацiйного вiддiлу , головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi". Зараз обiймає посаду головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" - основне мiсце роботи (мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

Шевчук Костянтин Дмитрович Член Бiржової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - 1 рiк
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи заступник директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.)
Примітки У полi "дата набуття повноважень" стоїть дата останнього обрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Протягом звiтного перiоду Бiржову раду було переобрано 24.04.2017, персональний склад Бiржової ради не змiнювався.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято рiшення: 1. у зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 2 роки. 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, протягом останнiх 5 рокiв (з 01.06.2005 р. по теперiшнiй час) обiймав посаду директора ТОВ «ФК «Куб». Шевчук К.Д. є представником акцiонера ТОВ «ФК «КУБ».
Стаж роботи 18 рокiв.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
№231 14.03.2008 Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 14.03.2008
Дата закінчення 24.03.2018
Опис Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї 24.03.2018р. Рiшенням НКЦПФР № 146 вiд 15.03.2018, ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» видано лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (безстрокова, дiє з 25.03.2018)

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Матерiальнi активи-2" #39036757
Адреса 49094, Україна, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 2
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 826
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 16.11.2017
Контакти (056)3703789, (056)3703789
Примітки Послуги щодо вчинення правочинiв з цiнними паперами на пiдставi разових замовлень, а саме вчинення договорiв з купiвлi, продажу або мiни ЦП вiд свого iменi, за рахунок, та в iнтересах клiєнта.
Можуть надаватися додатковi послуги, зокрема iнформацiйнi та консультацiйнi, щодо курсiв цiнних паперiв, умов їх обiгу тощо, у порядку що погоджується додатково. Договiр на брокерське обслуговування укладено 14.12.2017.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спайк-Iнвест" #35542661
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Писаржевського, буд. 1-А
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263038
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 17.04.2013
Контакти (056)7945545, (056)7945545
Примітки Послуги щодо вчинення правочинiв з цiнними паперами на пiдставi разових замовлень, а саме вчинення договорiв з купiвлi, продажу або мiни ЦП вiд свого iменi, за рахунок, та в iнтересах клiєнта. Можуть надаватися додатковi послуги, зокрема iнформацiйнi та консультацiйнi, щодо курсiв цiнних паперiв, умов їх обiгу тощо, у порядку що погоджується додатково. Договiр на брокерське обслуговування укладено 08.02.2017.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлю цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АД № 075819
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 07.09.2012
Контакти (056)3739799, (056)3739799
Примітки Надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв (в подальшому ЦП/IФI) на пiдстави разових замовлень, а саме:
• виконання доручень по купiвлi, продажу чи обмiну ЦП/IФI;
• здiйснення представництва по дорученню;
• надання послуг, пов’язаних iз функцiєю керуючого рахунком у цiнних паперах та/або послуг щодо внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних ЦП/IФI;
• iнформацiйнi послуги про курси, операцiї та iншi iнформацiйнi послуги;
• iншi операцiї, не забороненi дiючим законодавством України.
ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" надавало емiтенту послуги за договором на брокерське обслуговування у попереднi роки, але у 2017 р. призупинило надання послуг через зупинення дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" #21672206
Адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
Діятельність дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 2775001, (044)2775001
Примітки ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, а саме: допуску цiнних паперiв до обiгу на Бiржi шляхом включення до Бiржового списку
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ №2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5910404, (044)4825207
Примітки Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7Г
Діятельність Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - клiрингової дiяльностi
Ліцензія
№ АЕ №263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5854242, (044)5854242
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» виконує функцiї особи, що здiйснює клiрингову дiяльнiсть, функцiї центрального контрагента та забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах. ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiринг за бiржовими угодами, розрахунки за якими здiйснюються за рахунок учасникiв клiрингу – торговцiв цiнними паперами та клiєнтiв учасникiв клiрингу. Розрахунковий центр як центральний контрагент для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клiрингу, виступає учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Для забезпечення виконання бiржових угод щодо цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр» укладає договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з кожною фондовою бiржею.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263270
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (056)3739799, (056)3739799
Примітки ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; - депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги органiв державної влади; - надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством; - iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнекс-Аудит" #32237449
Адреса 61022, Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 45, к. 4
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3095
Аудиторська палата України
з 26.12.2012
Контакти (057)7209929, (057)7209939
Примітки ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит" здiйснювало перевiрку фiнансової звiтностi емiтента у 2015-2016 рр. У 2017 р. надання аудиторських послуг припинено.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист» #35531560
Адреса 01030, Україна, м. Київ, Чапаєва (В’ячеслава Липинського), 10
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №4082
Аудиторська палата України
з 13.12.2007
Контакти (050)3313751, (044)5376346
Примітки ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист» здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента, починаючи з 2017 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Матерiальнi активи-2" #39036757
Адреса 49094, Україна, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 2
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 826
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 16.11.2017
Контакти (056)3703789, (056)3703789
Примітки Послуги щодо вчинення правочинiв з цiнними паперами на пiдставi разових замовлень, а саме вчинення договорiв з купiвлi, продажу або мiни ЦП вiд свого iменi, за рахунок, та в iнтересах клiєнта.
Можуть надаватися додатковi послуги, зокрема iнформацiйнi та консультацiйнi, щодо курсiв цiнних паперiв, умов їх обiгу тощо, у порядку що погоджується додатково. Договiр на брокерське обслуговування укладено 14.12.2017.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спайк-Iнвест" #35542661
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Писаржевського, буд. 1-А
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ № 263038
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 17.04.2013
Контакти (056)7945545, (056)7945545
Примітки Послуги щодо вчинення правочинiв з цiнними паперами на пiдставi разових замовлень, а саме вчинення договорiв з купiвлi, продажу або мiни ЦП вiд свого iменi, за рахунок, та в iнтересах клiєнта. Можуть надаватися додатковi послуги, зокрема iнформацiйнi та консультацiйнi, щодо курсiв цiнних паперiв, умов їх обiгу тощо, у порядку що погоджується додатково. Договiр на брокерське обслуговування укладено 08.02.2017.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлю цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АД № 075819
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 07.09.2012
Контакти (056)3739799, (056)3739799
Примітки Надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв (в подальшому ЦП/IФI) на пiдстави разових замовлень, а саме:
• виконання доручень по купiвлi, продажу чи обмiну ЦП/IФI;
• здiйснення представництва по дорученню;
• надання послуг, пов’язаних iз функцiєю керуючого рахунком у цiнних паперах та/або послуг щодо внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних ЦП/IФI;
• iнформацiйнi послуги про курси, операцiї та iншi iнформацiйнi послуги;
• iншi операцiї, не забороненi дiючим законодавством України.
ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" надавало емiтенту послуги за договором на брокерське обслуговування у попереднi роки, але у 2017 р. призупинило надання послуг через зупинення дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" #21672206
Адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
Діятельність дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ Серiя АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 2775001, (044)2775001
Примітки ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, а саме: допуску цiнних паперiв до обiгу на Бiржi шляхом включення до Бiржового списку
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ №2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5910404, (044)4825207
Примітки Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7Г
Діятельність Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - клiрингової дiяльностi
Ліцензія
№ АЕ №263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5854242, (044)5854242
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» виконує функцiї особи, що здiйснює клiрингову дiяльнiсть, функцiї центрального контрагента та забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах. ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiринг за бiржовими угодами, розрахунки за якими здiйснюються за рахунок учасникiв клiрингу – торговцiв цiнними паперами та клiєнтiв учасникiв клiрингу. Розрахунковий центр як центральний контрагент для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клiрингу, виступає учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Для забезпечення виконання бiржових угод щодо цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр» укладає договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з кожною фондовою бiржею.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263270
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (056)3739799, (056)3739799
Примітки ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; - депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги органiв державної влади; - надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством; - iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнекс-Аудит" #32237449
Адреса 61022, Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 45, к. 4
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3095
Аудиторська палата України
з 26.12.2012
Контакти (057)7209929, (057)7209939
Примітки ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит" здiйснювало перевiрку фiнансової звiтностi емiтента у 2015-2016 рр. У 2017 р. надання аудиторських послуг припинено.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист» #35531560
Адреса 01030, Україна, м. Київ, Чапаєва (В’ячеслава Липинського), 10
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №4082
Аудиторська палата України
з 13.12.2007
Контакти (050)3313751, (044)5376346
Примітки ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист» здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента, починаючи з 2017 р.

Власники акцій

Власник Частка
ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ", змiнено найменування на ПрАТ "Бiржова Група Перспектива" / #34497042 94.24%
Адреса Україна, Днiпро, Воскресенська, буд. 30
Код 34497042
ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ", змiнено найменування на ПрАТ "Бiржова Група Перспектива" / #34497042 94.24%
Адреса Україна, Днiпро, Воскресенська, буд. 30
Код 34497042
АНТОНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ПрАТ "Менеджмент технолоджiз" / #32987822 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Воскресенська, буд. 30
Код 32987822
ТОВ "Укрсервiс" / #22193583 0.00%
Адреса Україна, Iвано-Франкiвськ , Галицька, 67 оф.509
Код 22193583
ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ" / #35138019 0.00%
Адреса Україна, Київ , Саксаганського, 36-Б
Код 35138019
ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", змiнено найменування на ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз" / #32987859 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 32987859
ТОВ "Фiнком Капiтал" / #34045327 0.00%
Адреса Україна, Київ , Естонська, 120
Код 34045327
ЗАТ "Унiвер Капiтал", змiнено найменування на ТОВ "Унiвер Капiтал" / #33592899 0.00%
Адреса Україна, Київ , Жилянська, буд. 59, оф. 102
Код 33592899
ТОВ "Дилер Iнвест" / #35447118 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 35447118
ТОВ "Брокер Актив" / #35447123 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 35447123
ТОВ "Центральний Брокер" / #34560611 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, бул. Катеринославський, буд. 2
Код 34560611
ТОВ "Фондова компанiя Пiлот" / #25479222 0.00%
Адреса Україна, Запорiжжя , вул. Гоголя, буд. 91
Код 25479222
ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ" / #34497058 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 34497058
ЗАТ "Майстер Брок", змiнено найменування на ПрАТ "Майстер Брок" / #21608094 0.00%
Адреса Україна, Київ , Народного Ополчення, буд. 12-А
Код 21608094
ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", змiнено найменування на ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз" / #32987859 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 32987859
ТОВ "Фiнком Капiтал" / #34045327 0.00%
Адреса Україна, Київ , Естонська, 120
Код 34045327
ЗАТ "Унiвер Капiтал", змiнено найменування на ТОВ "Унiвер Капiтал" / #33592899 0.00%
Адреса Україна, Київ , Жилянська, буд. 59, оф. 102
Код 33592899
ТОВ "Дилер Iнвест" / #35447118 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 35447118
ТОВ "Брокер Актив" / #35447123 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 35447123
ТОВ "Центральний Брокер" / #34560611 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, бул. Катеринославський, буд. 2
Код 34560611
ПрАТ "Менеджмент технолоджiз" / #32987822 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Воскресенська, буд. 30
Код 32987822
ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ" / #34497058 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, Ленiна (Воскресенська), буд. 30
Код 34497058
ПАТ "Альфа-банк" / #23494714 0.00%
Адреса Україна, Київ , Десятинна, буд. 4/6
Код 23494714
ТОВ "ФК "Декра" / #24685310 0.00%
Адреса Україна, Iвано-Франкiвськ , Чорновола, буд. 103
Код 24685310
АБ "IНГ Банк Україна", змiнено найменування на ПАТ "IНГ Банк Україна" / #21684818 0.00%
Адреса Україна, Київ , Спаська, буд. 30-а
Код 21684818
ТОВ "Арта цiннi папери" / #32709075 0.00%
Адреса Україна, Київ , пров. Музейний, буд. 4
Код 32709075
ЗАТ "Юпрас Капiтал", змiнено найменування на ПрАТ "Альтана Капiтал" / #20337279 0.06%
Адреса Україна, м. Київ, провулок Киянiвський, буд.7А
Код 20337279
ЗАТ "Юпрас Капiтал", змiнено найменування на ПрАТ "Альтана Капiтал" / #20337279 0.06%
Адреса Україна, м. Київ, провулок Киянiвський, буд.7А
Код 20337279
ТОВ ФК "Фiнекс-Україна" / #31063268 0.01%
Адреса Україна, Харкiв , Академiка Проскури, буд. 1, коп. 45, оф. 9
Код 31063268
ТОВ "Акцептор" / #31152642 0.01%
Адреса Україна, Харкiв , Шевченка, буд.28-А
Код 31152642
ТОВ ФК "Фiнекс-Україна" / #31063268 0.01%
Адреса Україна, Харкiв , Академiка Проскури, буд. 1, коп. 45, оф. 9
Код 31063268
ТОВ "Акцептор" / #31152642 0.01%
Адреса Україна, Харкiв , Шевченка, буд.28-А
Код 31152642
ТОВ "ФК "Куб" / #32999754 0.00%
Адреса Україна, Київ , Будiндустрiї, буд. 5
Код 32999754
ТОВ "ФК "Куб" / #32999754 0.00%
Адреса Україна, Київ , Будiндустрiї, буд. 5
Код 32999754
ТОВ "Арта цiннi папери" / #32709075 0.00%
Адреса Україна, Київ , пров. Музейний, буд. 4
Код 32709075
ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест" / #31705787 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, пр. Карла Маркса (Яворницького), буд.22
Код 31705787
АНТОНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ТОВ "КейБiСi Сек`юрiтiз Україна" / #33396156 0.00%
Адреса Україна, Київ , Iллiнська, буд. 8, блок 6, поверх 6
Код 33396156
ТОВ "ФК "Декра" / #24685310 0.00%
Адреса Україна, Iвано-Франкiвськ , Чорновола, буд. 103
Код 24685310
АБ "IНГ Банк Україна", змiнено найменування на ПАТ "IНГ Банк Україна" / #21684818 0.00%
Адреса Україна, Київ , Спаська, буд. 30-а
Код 21684818
ЗАТ "Майстер Брок", змiнено найменування на ПрАТ "Майстер Брок" / #21608094 0.00%
Адреса Україна, Київ , Народного Ополчення, буд. 12-А
Код 21608094
ПАТ "Альфа-банк" / #23494714 0.00%
Адреса Україна, Київ , Десятинна, буд. 4/6
Код 23494714
ТОВ "Укрсервiс" / #22193583 0.00%
Адреса Україна, Iвано-Франкiвськ , Галицька, 67 оф.509
Код 22193583
ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ" / #35138019 0.00%
Адреса Україна, Київ , Саксаганського, 36-Б
Код 35138019
ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест" / #31705787 0.00%
Адреса Україна, Днiпро, пр. Карла Маркса (Яворницького), буд.22
Код 31705787
ТОВ "КейБiСi Сек`юрiтiз Україна" / #33396156 0.00%
Адреса Україна, Київ , Iллiнська, буд. 8, блок 6, поверх 6
Код 33396156
ТОВ "Фондова компанiя Пiлот" / #25479222 0.00%
Адреса Україна, Запорiжжя , вул. Гоголя, буд. 91
Код 25479222

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" / #34497042 4 711 786 160 шт 94.24%
Адреса Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" / #34497042 4 711 786 160 шт 94.24%
Адреса Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30