Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (844)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"

#33718227

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
ЄДРПОУ 33718227
Адреса 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
(КОАТУУ 1210100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АВ№663200
Дата державної реєстрації 29.01.2008
Середня кількість працівників 17
Орган управління Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Унiверсал Банк"
МФО: 322001
Номер рахунку: 26501001239556
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (056) 373-95-94
se_perspektiva@fbp.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Шишков Станіслав Євгенійович Директор
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.08.2009 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи 01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер"
Примітки До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Бiржi;
затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради Бiржi;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради Бiржi
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 13149,32 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
з 04.08.2009р. по теперишнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Основне мiсце роботи. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далi – Товариство), протокол №09/08/03-01 вiд 03.08.2009р., (рiшенням цих зборiв вiдбулась змiна найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА")
з 04.08.2009р. обрано на посаду директора Товариства Шишкова Станiслава Євгенiйовича безстроково.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Шишков С.Є. протягом останнiх 5 рокiв обiмав наступнi посади: 22.06.2005р.-15.07.2005р, керiвник групи по роботi з цiнними паперами вiддiлу по роботi з корпоративними клiєнтами ВАТ "Кредитпромбанк", 18.07.2005р. - 20.08.2007р. - економiст ТОВ КУА "Приднiпровський капiтал", 01.10.2005р.-20.08.2007р. економiст за сумiсництвом Приднiпровська фiнансова компанiя, 22.08.2007р. - 31.10.2007р. заступник директора ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер", з 04.08.2009р. по теперишнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Посад на iнших пiдприємствах не займає
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Мілюшко Едуард Іванович Голова Наглядової Ради
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи директор ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива"
Примітки До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi -Товариство) вiд 22.04.2011р. обрано Головою Бiржової ради – Мiлюшко Едуарда Iвановича
Змiн членiв Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було. Переобирався декiлька разiв, з 04.08.2009р. працює Головою Бiржової ради на основному мiсцi. Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Мiлюшко Е.I. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: 03.01.2006р. прийнят на посаду економiста ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива", 01.03.2006р. переведен на посаду директора ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива", 04.08.2009р. по теперешнiй час голова Бiржової ради ПАТ "ФБ "Перспектива". Стаж керiвної роботи 15 рокiв.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 7462.70 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Орєхова (Северин) Оксана Олександрівна Ревiзор
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2012 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Попередне місце роботи 02.02.2012р.-26.10.2012р. бухгалтер ТОВ "Рiал Iстейт Iнвестмент"
Примітки Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 20.03.2012р. №12/03/20-01 прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Стулової О. А. про припинення її повноважень Ревiзора Товариства вiдкликати Стулову Олену Анатолiївну з посади Ревiзора Товариства. Перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв. 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Орєхової Оксани Олександрiвни.
Орєхова О.О. змiнила фамiлiю на Северин О.О.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Орєхова О.О.протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: 01.12.2005р.-01.09.2010р. бухгалтер ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз", 02.09.2010р.-01.03.2011р. бухгалтер Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi", 02.03.2011р.-01.02.2012р. ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз" бухгалтер, 02.02.2012р.-26.10.2012р. бухгалтер ТОВ "Рiал Iстейт Iнвестмент", з 29.10.2012р. по теперишнiй час фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз"
Стаж керiвної роботи - вiдсутнiй .
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Змiни Ревiзора протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Шевчук Костянтин Дмитрович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи заступник директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.)
Примітки До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi -Товариство) вiд 22.04.2011р. обрано Членом Бiржової ради – Шевчука Кстянтина Дмитровича
Шевчук К.Д. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: заступника директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.), з 01.06.2005 р. - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 29. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримував.
Змiн членiв Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Фещенко Ніна Анатоліївна Член Наглядової Ради
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи 01.04.2005 - 19.08.2005р. начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк"
Примітки До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi -Товариство) вiд 22.04.2011р. обрано Членом Бiржової ради – Фещенко Нiну Анатолiївну
Фещенко Н.А. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: 01.04.2005 - 19.08.2005р. начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк", з 22.08.2005р. по теперишнiй час директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд. 30. Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Винагород в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримувала.
Змiн членiв Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Кравчук Яна Валеріївна Головний бухгалтер
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 02.03.2011 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ПРАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"
Примітки Кравчук Я.В. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: 01.03.2006р.-23.06.2006р. - головний бухгалтер ЗАТ "Альфа-Iнвест", 26.06.2006р. - 13.03.2007р. головний бухгалтер ПРАТ РА "Реклама-центр", 14.03.2007р.-28.09.2007р. головний бухгалтер ТОВ "Капiтал-Майстер", 01.10.2007р.-31.10.2008р. головний бухгалтер ЗАТ "Дом-Iнвест", 03.11.2008р.-01.03.2011р. головний бухгалтер ПРАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", з 02.03.2011р. по теперешнiй час головний бухгалтер ПАТ "ФБ "Перспектива" (основне мiсце роботи). Вiдомостi щодо зайняття посад на iнших пiдприємтсвах вiдсутнi. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Головний бухгалтер здiйснює веде юбухгалтерського облiку на пiдприємствi, складає фiнансову звiтнiсть.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Змiни Головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
АВ№483591 31.08.2009 Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 31.08.2009
Дата закінчення 24.03.2018
Опис Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї 24.03.2018р., Емiтент прогнозує подовжувати термiн дiї лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ №2002
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 0442796651, 0442796651
Примітки Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а сме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та копоративних операцiй емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7Г
Діятельність Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - клiрингової дiяльностi
Ліцензія
№ АЕ№263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 0445854241, 0445854241
Примітки Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових бiржах» на фiнансовому ринку виконує функцiї особи, що здiйснює клiрингову дiяльнiсть, функцiї центрального контрагента та забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах. ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiринг за бiржовими угодами, розрахунки за якими здiйснюються за рахунок учасникiв клiрингу – торговцiв цiнними паперами та клiєнтiв учасникiв клiрингу. Розрахунковий центр як центральний контрагент для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клiрингу, виступає учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Для забезпечення виконання бiржових угод щодо цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр» укладає договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з кожною фондовою бiржею.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ263270
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (056)3739792, (056)3739792
Примітки ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; - депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади; - надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством; - iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Ален Аудит" #35281710
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вулю Московська, буд.7, офiс 7
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №4028
Аудиторська палата України
з 27.09.2007
Контакти (056)7448914, (056)7448914
Примітки ТОВ АФ "АленАудит" здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента

Власники акцій

Власник Частка
ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ" змiнено найменування на ПАТ "Бiржова Група Перспектива" / #34497042 94.59%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Ленiна, 30
Код 34497042
АНТОНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ТОВ "Фондова компанiя Пiлот" / #25479222 0.00%
Адреса Україна, Запорiжжя , Гоголя, 70
Код 25479222
ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ" / #34497058 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Ленiна, 30
Код 34497058
ТОВ "Брокер Актив" / #35447123 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Ленiна, 30
Код 35447123
ТОВ "Дилер Iнвест" / #35447118 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Ленiна, 30
Код 35447118
ЗАТ "Унiвер Капiтал" / #33592899 0.00%
Адреса Україна, Київ , Льва Толстого, 15-Б
Код 33592899
ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ" / #35138019 0.00%
Адреса Україна, Київ , Саксаганського, 30-Б
Код 35138019
ТОВ "Укрсервiс" / #22193583 0.00%
Адреса Україна, Iвано-Франкiвськ , Галицька, 67 оф.509
Код 22193583
ТОВ "Фiнком Капiтал" / #34045327 0.00%
Адреса Україна, Київ , Естонська, 120
Код 34045327
ЗАТ "Майстер Брок" / #21608094 0.00%
Адреса Україна, Київ , Артема, 60
Код 21608094
ТОВ "Арта цiннi папери" / #32709075 0.00%
Адреса Україна, Київ , пер.Музейний,4
Код 32709075
АБ "IНГ Банк Україна" / #21684818 0.00%
Адреса Україна, Київ , вул Спаська, 30-а
Код 21684818
ТОВ "ФК "Декра" / #24685310 0.00%
Адреса Україна, Iвано-Франкiвськ , Чорновола, 103
Код 24685310
ТОВ "Кейбiсi Сек`юрiтiз Україна" / #33396156 0.00%
Адреса Україна, Київ , Iллiнська, 8
Код 33396156
ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест" / #31705787 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ , Комсомольська,7,оф.14 А
Код 31705787
ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" / #32987859 0.00%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Ленiна, 30
Код 32987859
ТОВ "Центральний Брокер" / #34560611 0.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Код 34560611
ПАТ "Альфа-банк" / #23494714 0.00%
Адреса Україна, Київ , Десятинна, 4/6
Код 23494714
ТОВ "ФК "Куб" / #32999754 0.00%
Адреса Україна, Київ , Саксаганського, 121 оф.29
Код 32999754
ТОВ "Акцептор" / #31152642 0.01%
Адреса Україна, Харкiв , Сумська, 130
Код 31152642
ТОВ ФК "Фiнекс-Україна" / #31063268 0.01%
Адреса Україна, Харкiв , Чайковського, 5/7/9 к2
Код 31063268
ПрАТ "Менеджмент технолоджiз" / #32987822 0.02%
Адреса Україна, Днiпропетровськ, Ленiна, 30
Код 32987822
ЗАТ "Юпрас Капiтал" / #20337279 0.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, Постишева, 117
Код 20337279

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" / #34497042 4 729 729 615 шт 94.59%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, м. Днiпропетровськ