Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (21)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСОЦБУД"

#33597609

Основна інформація

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрсоцбуд"
ЄДРПОУ 33597609
Адреса 03150, м. Київ, Дiлова, 3
Контакти
+38 (044) 230-13-10
Oleksandr.Terekhov@ukrsotsbank.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Органiзацiйна структура пiдприємства - це склад вiддiлiв, служб i пiдроздiлiв в апаратi управлiння, системна їх органiзацiя, характер пiдпорядкованостi та пiдзвiтностi один одному i вищому органу управлiння, а також набiр координацiйних i iнформацiйних зв'язкiв, порядок розподiлу функцiй управлiння по рiзним рiвням i пiдроздiлам управлiнської iєрархiї. Використання в практицi управлiння схеми органiзацiйної структури дозволяє зрозумiти формальну iєрархiю органiзацiї, у тому числi, структуру процесiв, вiдповiдальностi та звiтностi. Статутний фонд ТОВ "Укрсоцбуд", згiдно Статуту, складає 150 000 000 грн., який розподiлений серед засновникiв наступним чином: - Юридична особа за законодавством України - ПАТ "Укрсоцбанк". Мiсцезнаходення: м. Київ, вул. Ковпака, 29. ЄДРПОУ 00039019 = 100%; Учасниками внески до статного капiталу сплаченi повнiстю у встановленi законодавством термiни.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть складає 1 штатний працiвник облiкового складу. У 2018 роцi позаштатних працiвникiв не було.

Участь у об'єднаннях

Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Товариство не веде спiльну дiльнiсть згiдно законодавства України.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходили.

Облікова політика

Доходи вiд дивiдендiв та вiдсоткiв - Доходи вiд дивiдендiв за iнвестицiями визнаються тодi, коли було встановлене право акцiонерiв на отримання виплат (за умови що надходження економiчних вигiд для Компанiї є ймовiрним, i суму доходiв можна достовiрно оцiнити). Дана група доходiв представлена у Компанiї доходами вiд дивiдендiв за iнвестицiями в простi та привiлейованi акцiї та облiковуються у складi статей <Дохiд вiд участi в капiталi> та <Iншi фiнансовi доходи>, вiдповiдно. Доходи за вiдсотками вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли надходження економiчних вигiд для Компанiї є ймовiрним, i суму доходiв можна достовiрно оцiнити. Доходи за вiдсотками нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням непогашеної основної суми заборгованостi, iз використанням вiдповiдної ефективної вiдсоткової ставки, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi цього активу на момент первiсного визнання. Доходи за вiдсотками вiд фiнансового активу представленi у Компанiї доходами за вiдсотками по депозитам. Такi доходи облiковуються у складi статтi <Iншi фiнансовi доходи>. Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства - Асоцiйованим називається пiдприємство, на яке Компанiя має суттєвий вплив. Суттєвим вплив - це повноваження брати участь в ухваленнi рiшень стосовно фiнансової та операцiйної полiтики об'єкта iнвестування, але не є контролем, або спiльним контролем над цiєю полiтикою. Спiльне пiдприємство - це спiльна дiяльнiсть, яка передбачає наявнiсть у сторiн, що мають спiльний контроль над дiяльнiстю, прав на чистi активи такої дiяльностi. Спiльний контроль - це узгоджений контрактом розподiл контролю над спiльною дiяльнiстю, який iснує лише тодi, коли рiшення про значущi види дiяльностi вимагають одноголосної згоди сторiн, мiж якими розподiлено контроль. Iншi фiнансовi iнвестицiї представляють собою акцiї в асоцiйоване пiдприємство та вiдображуються Компанiєю за собiвартiстю за вирахуванням втрат вiд зменшення корисностi. Оподаткування - Витрати з податку на прибуток складаються з поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок - Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, розраховується виходячи з суми оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку до оподаткування, вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або зменшують базу оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягатимуть оподатковуванню або не зменшуватимуть базу оподаткування. Зобов'язання Компанiї з поточного податку на прибуток розраховується iз використанням податкових ставок, якi дiяли або фактично дiяли на кiнець звiтного перiоду. Вiдстрочений податок - Вiдстрочений податок визнається стосовно тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню. Такi вiдстроченi податковi активи i зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об'єднання бiзнесу) активiв i зобов'язань в операцiї, що не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, пов'язаних з iнвестицiями у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства та частками участi в спiльних пiдприємствах, за виключенням випадкiв коли Компанiя здатна контролювати визначення часу сторнування тимчасових рiзниць та є ймовiрним, що тимчасовi рiзницi не сторнуватимуться в недалекому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи, якi виникають iз тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних iз такими iнвестицiями i частками участi, визнаються лише тодi i тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi сторнуватимуться в недалекому майбутньому; та оподатковуваний прибуток буде доступним, i до нього можна застосувати тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується у тiй мiрi, в якiй бiльше не є ймовiрним одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати усю або частину суми цього активу. Вiдстроченi податковi зобов'язання та активи оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому зобов'язання буде погашене або буде реалiзований актив, на основi податкових ставок та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким Компанiя передбачає на кiнець звiтного перiоду вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань Поточний та вiдстрочений податки за рiк - Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. Фiнансовi iнструменти - Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються, коли Компанiя стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку), додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, вiдповiдно, на момент первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку, визнаються одразу у складi прибутку або збитку. Фiнансовi активи - Фiнансовi активи класифiкуються за такими визначеними категорiями: - <фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку>; - <iнвестицiї, утримуванi до погашення>; - <фiнансовi активи, доступнi для продажу>; а також - <позики та дебiторська заборгованiсть>. Класифiкацiя залежить вiд природи та цiлей фiнансових активiв i визначається в момент їхнього первiсного визнання. Усi операцiї звичайного придбання або продажу фiнансових активiв визнаються на дату операцiї. Операцiї звичайного придбання або продажу визначаються як операцiї придбання або продажу фiнансових активiв, якi вимагають поставки активiв у строк, визначений регулюванням або конвенцiєю вiдповiдного ринку. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Компанiї, в основному, представленi <кредитами та дебiторською заборгованiстю>. Позики та дебiторська заборгованiсть - Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Позики та дебiторська заборгованiсть (у тому числi торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та депозити, iншi оборотнi активи) оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Грошовi кошти та їх еквiваленти - Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв. Метод ефективного вiдсотка - Метод ефективного вiдсотка є методом розрахунку амортизованої собiвартостi боргового iнструмента та розподiлу вiдсоткових доходiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв (у тому числi всi сплаченi або отриманi платежi за борговим iнструментом, якi становлять невiд'ємну частину ефективної вiдсоткової ставки, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку дiї боргового iнструмента або, коли доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi iнструменту на момент первiсного визнання. Доходи визнаються за методом ефективного вiдсотка для боргових iнструментiв, крiм тих фiнансових активiв, якi класифiкованi як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку. Зменшення корисностi фiнансових активiв -Фiнансовi активи, крiм фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у складi прибутку або збитку, оцiнюються на наявнiсть ознак зменшення корисностi на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовi активи вважаються такими, що зазнали зменшення корисностi, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд цiєї iнвестицiї зазнав негативного впливу. Для iнвестицiй у власний капiтал, доступних для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є суттєве або тривале зменшення справедливої вартостi цiнного паперу нижче вартостi його придбання. Для всiх iнших фiнансових активiв об'єктивнi свiдчення зменшення корисностi можуть включати: - значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або - порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань або несплату у строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або - стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або iншу фiнансову реорганiзацiю; або - зникнення активного ринку для цього фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв. Стосовно цiнних паперiв власного капiталу, доступних для продажу, збитки вiд зменшення корисностi, якi були ранiше визнанi у складi прибутку або збитку, не сторнуються через прибуток або збиток. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi визнається у складi iншого сукупного доходу та накопичується у статтi <Резерв переоцiнки iнвестицiй>. Що стосується боргових цiнних паперiв, доступних для продажу, то збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується через прибуток або збиток, якщо збiльшення справедливої вартостi iнвестицiї можна об'єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi. Припинення визнання фiнансових активiв - Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив лише у тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на потоки грошових коштiв вiд цього активу, або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на цей актив iншiй сторонi. Якщо Компанiя не передає i не залишає за собою усi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на цей актив, i продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає утримувану частку у цьому активi та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Компанiя зберiгає усi суттєвi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на переданий фiнансовий актив, вона продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а отриманi в результатi передачi надходження вiдображає як отримання позик пiд заставу. Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку. Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Компанiя зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Компанiя зберiгає контроль) Компанiя розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв'язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку. Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин

Продукція

Основнi види продукцiї або послуг: Товариство здiйснює фiнансування будiвництва житлових та нежитлових об"єктiв. Використовуючи загальновiдомий факт того, що в Українi попит на нерухомiсть значно перевищує пропозицiю, можна зробити висновок про перспективнiсть дiяльностi Товариства. Основними клiєнтами Товариства щодо збуту є фiзичнi особи та окремi юридичнi особи. Основним ризиком є iнфляцiйнi процеси, якi даються взнаки внаслiдок довготермiнового процесу будiвництва нерухомостi. Залежностi вiд сезонних змiн не маємо. Основними методами продажу продукцiї Товариства є метод мiни облiгацiй на об"єкти нерухомостi. Канали збуту й методи продажу згiдно договорiв. Оскiльки Товариство не здiйснює безпосереднє будiвництво, iнформацiя щодо сировини i матерiалiв, їх доступнiсть та динамiку цiн, їх постачальникiв вiдсутня. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Пiдприємства - висока вартiсть кредитних ресурсiв, падiння цiн на нерухомiсть. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчна (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у будiвництвi, колапс галузi виробництва будiвельних матерiалiв), стихiйнi лиха та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. Фiнансова та полiтична нестабiльнiсть в країнi, iнфляцiя, рiзкi змiни курсу валют. Також значний вплив на дiяльнiсть пiдприємства має податкове законодавство. Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту - є актуальним для Емiтента та розглядаються.

Активи

Основними придбаннями Товариства з моменту його заснування були об"єкти нерухомостi: 9 квартир у буд.24 по пр.Перемоги, м.Кiровоград; 52 квартир у буд.18, по пр.Перемоги, м.Кiроворгад; 18 апартаментiв на базi вiдпочинку у Криму, м.Феодосiя, пгт. Коктебель, вул. Морська, 87; 20 квартир у буд.по вул.Старшинова у м.Феодосiя, Крим; 19 квартир у буд. 32 по вул.Скороходова, м.Миколаїв; 19 елiнгiв у Криму, м.Феодосiя, смт. Орджонiкiдзе, вул. Двохякiрна, 8 384 квартири Київської обл., м. Iрпiнь, вул. Григорiя Сковороди, буд. 1, 3, 5, 7. Вiдповiдно всi вiдчуженi.

Основні засоби

Облiк основних засобiв товариства ведеться вiдповiдно встановленої облiкової полiтики товариства. На балансi товариства облiковуються основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, Для нарахування амортизацiї всiх основних засобiв застосовується метод згiдно наказу про облiку полiтику Товариства. Термiни та умови користування основними засобами згiдно iнструкцiї та облiкової полiтики Товариства. ТОВ "Укрсоцбуд" Ступiнь зносу (амортизацiї) основних засобiв виробничого призначення на кiнець звiтного перiоду становить 100%. Всi основнi засобi облiковуються на балансi Товариства, знаходяться за мiсцезнаходженням Емiтента, використовуються за призначенням, спосiб утримання активiв згiдно iнструкцiї вирбника . Виробничi потужностi та ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Основнi засоби перебувають у власностi товариства. Обмежень щодо використання майна не маємо. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Основнi засоби не здiйснюють шкидливого впливу на екологiю. Переоцiнки основних засобiв за звiтний перiод не проводилося. За звiтний перiод основнi засоби не вибували. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не планується. У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв проводилась товариством станом на 30.11.2018 р., згiдно з наказом "Про проведення iнвентаризацiї основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв" вiд 28.11.2018 року. Розбiжностей мiж даними бухгалтерсього облiку та фактичною наявнiстю об"єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв iнвентиризацiйною комiсiєю не встановлено.

Проблеми

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Пiдприємства - висока вартiсть кредитних ресурсiв, падiння цiн на нерухомiсть. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчна (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у будiвництвi, колапс галузi виробництва будiвельних матерiалiв), стихiйнi лиха та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. Фiнансова та полiтична нестабiльнiсть в країнi, iнфляцiя, рiзкi змiни курсу валют. Соцiальнi - низька платоспроможнiсть споживачiв продукцiї, яка напряму залежить вiд економiчних умов держави (низька заробiтна плата, пенсiя, стипендiя). Також зачний вплив на дiяльнiсть пiдприємства має податкове законодавство.

Фінансова політика

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснювалось за допомогою емiсiї цiнних паперiв (облiгацiй) та цiлком покривало потреби дiяльностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кiнець звiтного року вiдсутнi договори за якими ТОВ "Укрсоцбуд" є постачальником товарiв, робiт, послуг.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента: Розширення ринку фiнансування будiвництва, полiпшення фiнансового стану товариства. Фактри, якi можуть впливати на дiяльнiсть Товариства-емiтента ЦП: фiнансова та полiтична нестабiльнiсть в країнi, iнфляцiя, рiзкi змiни курсу валют, пiдвищення %% за користування позиковими коштами. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Пiдприємства - висока вартiсть кредитних ресурсiв, падiння цiн на нерухомiсть. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчна (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у будiвництвi, колапс галузi виробництва будiвельних матерiалiв), стихiйнi лиха, проведення АТО та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

R&D

У звiтному роцi кошти на дослiдження та розробки не витрачались.

Інше

ТОВ "Укрсоцбуд" - здiйснював фiнансування будiвництва нерухомостi та є Емiтентом як цiльових так i процентних облiгацiй. ТОВ "Укрсоцбуд" на правах Iнвестора брав участь у реалiзацiї таких будiвельних проектiв: Будiвництво триповерхового дев'ятиквартирного житлового будинку у м. Кiровоград, просп.Перемоги, 24. Об'єкт введений у експлуатацiю. Загальний номiнальний обсяг випуску облiгацiй (серiї А, В. С) становить 2 659 800,00 грн., облiгацiї погашенi в повному обсязi, , випуск яких наразi анулюється. Будiвництво 14-ти поверхового сiмдесятиквартирного житлового будинку у м. Кiровоград, просп.Перемоги, 18. Об'єкт введений у експлуатацiю, облiгацiї предявленi до погашення та квартири переданi власникам. Загальний номiнальний обсяг випуску облiгацiй (серiї D, E. F, G) становить 8 399 999,98 грн., облiгацiї погашенi в повному обсязi, випуск яких наразi анулюється. Будiвництво другого пускового комплексу бази вiдпочинку на 108 мiсць на земельнiй дiлянцi у м.Феодосiя, смт. Коктебель (АР Крим) Об'єкт введений у експлуатацiю. Загальний номiнальний обсяг випуску облiгацiй (серiї H, I, J, K, L, M) становить 6 082 422,57 грн., облiгацiї погашенi в повному обсязi та квартири переданi їх власникам. Будiвництво 20 квартир в 42-х квартирному житловому будинку проектною площею 2 689,79 кв.м. у м. Феодосiя, бульвар Старшинова. Об'єкт введений у експлуатацiю, облiгацiї пред'явленi до погашення та квартири переданi їх власникам. Загальний номiнальний обсяг випуску облiгацiй (серiї N, O. P) становить 2 270 367,36 грн., випуск яких наразi анулюється. Будiвництво першої черги житлового будинку з розвиненою iнфраструктурою облслуговування,у м. Миколаїв, вул. Адмiральська Об'єкт введений у експлуатацiю. Загальний номiнальний випуск облiгацiй 12 280 913,12 грн. облiгацiї погашенi в повному обсязi та квартири переданi їх власникам; Будiвництво 19 квартир в 3-х секцiйному житловому будинку, загальною проектною площею 1 643,5 кв.м. на земельнiй дiлянцi, кадастровий номер 4810136300:03:008:005, за адресою: м. Миколаїв, вул. Скороходова, 92. Об'єкт введений у експлуатацiю, облiгацiї пред'явленi до погашення та квартири переданi їх власникам. Загальний номiнальний обсяг випуску облiгацiй (серiї Z, А, В, С, D, E, F) становить 3 711 072,42 грн., випуск яких наразi анулюється. Будiвництво 19 елiнгiв у Криму, м.Феодосiя, смт. Орджонiкiдзе, вул. Двохякiрна, 8, загальною проектною площею 2 559,3. Об'єкт введений у експлуатацiю та елiнги переданi власникам. Будiвництво першої черги житлового комплексу Grand Life в м . Iрпiнь, Київської обл., що складається з 4-х будинкiв, загальною житловою площею 28 703 кв.м. Об'єкт введений у експлуатацiю та квартири переданi власникам.

Посадові особи

Ім'я Посада
Тищенко Сергій Миколайович Директор
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.02.2017 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ТОВ "Медопт", директор ПП "Юлана", менеджер з продажу ТОВ "Кiй-Луга-Сервiс", адмiнiстратор ТОВ "Гольфстрiм", адмiнiстратор Мiська державна лiкарня ветеринарної медецини Кiроваградської обл., Ветлiкар ДП"Пекаревка-II", ветфельшер
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Повноваження, обов"язки, функцiї згiдно Статуту Товариства. Оплата працi вiдповiдно до штатного розпису пiдприємства. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалась. У 2018 рокцi змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися. Емiтент є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому власними акцiями не володiє. Даних щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах не маємо.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" #40131434
Адреса 02099, Київ, Ялтинська, будинок 5-Б, кiмната 12
Діятельність Аудиторськи послуги
Ліцензія
№ П 000393
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.11.2016
Контакти 98 473-97-70, 098 473-97-70
Примітки Надають Аудиторськи послуги Емiтенту.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #35917889
Адреса 04107, Київ, Б.Грiнченко, 3
Діятельність Центральний депозитарiй цiнних паперiв
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 0442796651, 0442791322
Примітки Депозитарнi послуги. Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. Договiр розторгнуто у зв"язку з погашенням облiгацiй в повному обсязi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рюрiк" #16480462
Адреса 04053, Київ, Артема, 52-А
Діятельність Визначає рiвень кредитного рейтингу
Ліцензія
№ 4
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.04.2010
Контакти 0443830476, 0444840053
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв. http://rurik.com.ua/credit-ratings/usbud Договiр розторгнуто.

Власники акцій

Власник Частка
ПАТ "Укрсоцбанк" / #00039019 100.00%
Адреса Київ, вул. Ковпака, 29
Код 00039019