Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (21)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСОЦБУД"

#33597609

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСОЦБУД"
ЄДРПОУ 33597609
Адреса 03150 м. Київ, Дiлова, 3
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 033466
Дата державної реєстрації 22.06.2005
Середня кількість працівників 5
Орган управління Органами управлiння Товариством є збори Учасникiв. Склад Учасникiв: 1. Юридична особа за законодавством України - ПАТ "Укрсоцбанк". Мiсцезнаходення: м. Київ, вул. Ковпака, 29. ЄДРПОУ 00039019 = 100%; Внески до статутного капiталу учасниками сплаченi повнiстю у встановленi законодавством термiни. Станом на 31.12.2015 року та на дату аудиторського висновку статутний капiтал Товариства становить 150 000 000 гривень, є сплаченим у повному обсязi грошовими коштами. Порядок формування та змiн статутного фонду вiдповiдає вимогам ст. 30, 38, 39, 40 Закону України "Про господарськi товариства". Компетенцiя, функцiї, тощо: згiдно Статуту.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ
МФО: 300023
Номер рахунку: 26007000014609
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ
МФО: 300023
Номер рахунку: 26007000014610
Контакти
+38 (044) 230-13-10
yuliia.stadnik@unicredit.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Єрмоленко Геннадій Олександрович Головний бухгалтер
Рік народження 1951 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.06.2005 - безстроково
Освіта Вища. Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.Коротченка. Органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї. 30.06.1973 р.
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ДП "Чорнобильсервiс" Головний бухгалтер 02.10.1997-14.08.2006 ДСП "РУЗОД" Головний бухгалтер 17.11.1996-02.10.1997 НВО "Прип"ять" Головний бухгалтер 18.01.1990-16.11.1996 ВО "Комбiнат" Головний бухгалтер 19.05.1987-17.01.1990 IВЦ зав.вiддiлом АСУ 20.08.1982-18.05.1987 IВЦ iнженер, завiдувач сектору 06.02.1975-19.08.1982
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження, обов"язки, функцiї згiдно Посадової iнструкцiї. До компетенцiї головного бухгалтера вiдноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї та iнше . Оплата працi вiдповiдно до штатного розпису пiдприємствана, розголошення суми нараховваної та виплаченої винагороди згоди не надано. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалась. Змiн у 2015 роцi у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 34 роки. Емiтент є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому власними акцiями не володiє. Працює за на посадi директора у ТОВ СIБ КУА "Укрсоц-нерухомiсть", що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 132, кiм 307.
Кривий Володимир Степанович Директор
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.11.2008 - безстроково
Освіта Вища. Вiнницький полiтехнiчний iнститут. Промислове та цивiльне будiвництво. 06.06.1979 р.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ "Укрсоцбуд" керiвник проекту "Iрпiнь" 21.05.2007-19.11.2008 ТОВ "Рiалто" керiвник проекту 01.03-2006-03.05.2007 ЗАТ "Iнтербудмонтаж" начальник будiвельно-монтажної дiльницi 20.09.2003-16.02.2006 ВАТ "Пiвдентеплоенергомонтаж провiдний iнженер 12.07.2002-11.09.2003 СМУ "Укренергомонтаж" провiдний iнженер 01.12.1988-01.09.1997 Чорнобильське монтажне управлiння майстер 09.08.1979-30.11.1988
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження, обов"язки, функцiї згiдно Статуту Товариства. Оплата працi вiдповiдно до штатного розпису пiдприємства, на розголошення суми нараховваної та виплаченої винагороди згоди не надано. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалась. Змiн у 2015 роцi у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є засновником Товариства. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Емiтент є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому власними акцiями не володiє. Даних щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах не маємо.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Рюрiк" #16480462
Адреса 04053, Київ, Артема, 52-А
Діятельність Визначає рiвень кредитного рейтингу
Ліцензія
№ 4
ДКЦПФР
з 12.04.2010
Контакти 0443830476, 0444840053
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв. http://rurik.com.ua/credit-ratings/usbud Договiр розторгнуто у зв"язку з погашенням облiгацiй в повному обсязi.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #35917889
Адреса 04107, Київ, Б.Грiнченко, 3
Діятельність Центральний депозитарiй цiнних паперiв
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 0442796651, 0442791322
Примітки Депозитарнi послуги. Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. Договiр розторгнуто у зв"язку з погашенням облiгацiй в повному обсязi.
ТОВ АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" #34619277
Адреса 01054, Київ, О.Гончара, 41
Діятельність Аудиторськи послуги
Ліцензія
№ П 000010
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 05.02.2013
Контакти 0445012531, 0445012531
Примітки Надають Аудиторськи послуги Емiтенту.

Власники акцій

Власник Частка
ПАТ "Укрсоцбанк" / #00039019 100.00%
Адреса Київ, вул. Ковпака, 29
Код 00039019