Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (21)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСОЦБУД"

#33597609

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСОЦБУД"
ЄДРПОУ 33597609
Адреса 03150 м. Київ, Дiлова, 3
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 033466
Дата державної реєстрації 22.06.2005
Середня кількість працівників 2
Орган управління Органами управлiння Товариством є збори Учасникiв. Склад Учасникiв: 1. Юридична особа за законодавством України - ПАТ "Укрсоцбанк". Мiсцезнаходення: м. Київ, вул. Ковпака, 29. ЄДРПОУ 00039019 = 100%; Внески до статутного капiталу учасниками сплаченi повнiстю у встановленi законодавством термiни. Станом на 31.12.2017 року та на дату аудиторського висновку статутний капiтал Товариства становить 150 000 000 гривень, є сплаченим у повному обсязi грошовими коштами. Порядок формування та змiн статутного фонду вiдповiдає вимогам ст. 30, 38, 39, 40 Закону України "Про господарськi товариства". Компетенцiя, функцiї, тощо: згiдно Статуту.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ
МФО: 300023
Номер рахунку: 26007000014609
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ
МФО: 300023
Номер рахунку: 26007000014610
Контакти
+38 (044) 230-13-10
oleksandr.terekhov@ukrsotsbank.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Тищенко Сергій Миколайович Директор
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.02.2017 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ТОВ "Медопт", директор
ПП "Юлана", менеджер з продажу
ТОВ "Кiй-Луга-Сервiс", адмiнiстратор
ТОВ "Гольфстрiм", адмiнiстратор
Мiська державна лiкарня ветеринарної медецини Кiроваградської обл., Ветлiкар
ДП"Пекаревка-II", ветфельшер

Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження, обов"язки, функцiї згiдно Статуту Товариства. Оплата працi вiдповiдно до штатного розпису пiдприємства. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалась.
У 2017 рокцi змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися.
Емiтент є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому власними акцiями не володiє. Даних щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах не маємо.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рюрiк" #16480462
Адреса 04053, Київ, Артема, 52-А
Діятельність Визначає рiвень кредитного рейтингу
Ліцензія
№ 4
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.04.2010
Контакти 0443830476, 0444840053
Примітки Здiйснює рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв. http://rurik.com.ua/credit-ratings/usbud
Договiр розторгнуто.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #35917889
Адреса 04107, Київ, Б.Грiнченко, 3
Діятельність Центральний депозитарiй цiнних паперiв
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 0442796651, 0442791322
Примітки Депозитарнi послуги. Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. Договiр розторгнуто у зв"язку з погашенням облiгацiй в повному обсязi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" #40131434
Адреса 02099, Київ, Ялтинська, будинок 5-Б, кiмната 12
Діятельність Аудиторськи послуги
Ліцензія
№ П 000393
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.11.2016
Контакти 98 473-97-70, 098 473-97-70
Примітки Надають Аудиторськи послуги Емiтенту.

Власники акцій

Власник Частка
ПАТ "Укрсоцбанк" / #00039019 100.00%
Адреса Київ, вул. Ковпака, 29
Код 00039019